UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej,
sporządzona w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r.


UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej

on economic cooperation between the Government of the Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China

Wyrażając satysfakcję z rozwoju przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Expressing satisfaction from the development of friendly relations between the Republic of Poland and the People's Republic of China the Government of the

Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Republic of Poland and the Government of the People's Republic of China hereinafter referred to as the Contracting Parties,
uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej. Taking into account the international agreements that bind the Contracting Parties in the field of economic cooperation,
mając na uwadze przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Taking into consideration accession of the Republic of Poland to the European Union,
dążąc do podniesienia stosunków gospodarczych na nowy, wyższy poziom. Striving to raise the economic relations to a new, higher level,
uzgodniły, co następuje: Agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

1. Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do prawa obowiązującego w państwach Umawiających się Stron.

1. The Contracting Parties will foster the development of mutually beneficial economic cooperation in all areas and sectors of their economies, based on equality and mutual benefits, and in accordance with the laws in force in the states of the Contracting Parties.

2. Celem współpracy realizowanej w ramach niniejszej umowy będzie wykorzystanie potencjału ekonomicznego dla umocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych.

2. The cooperation carried out within the framework of this Agreement will aim at utilising the economic potential for strengthening bilateral economic relations.

Artykuł 2

Article 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana w szczególności poprzez: The cooperation referred to in the Article 1 will be carried out particularly by means of:

1. współdziałanie w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach:

1. cooperation in implementation of projects of mutual interest in the field of:

— przemysłu i górnictwa, — industry and mining,
— nauki i techniki, — science and technology.
— energii, — energy.
— łączności. — communication,
— transportu, — transport.
— ochrony środowiska, — environmental protection,
— gospodarki morskiej. — maritime economy,
— architektury i budownictwa, — architecture and construction industry,
— gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej; — physical planning and housing.

2. współpracę małych i średnich przedsiębiorstw;

2. cooperation among small and medium sized enterprises,

3. współdziałanie podmiotów obu Stron w dziedzinie certyfikacji i normalizacji;

3. cooperation in the area of certification and standardisation,

4. rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obu państw;

4. development of consulting, legal, banking and technical services, including those providing support for implementation of investment projects on the territories of both countries.

5. inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymianę specjalistów i personelu technicznego, szkolenia, udział w targach i wystawach, misjach gospodarczych i przedsięwzięciach promocyjnych, współpracę gospodarczą na szczeblu regionalnym.

5. initiating and supporting various forms of contacts, exchange of experts and technical personnel, training, participating in fairs and exhibitions, economic missions, promotional undertakings and economic cooperation at the regional level.

Artykuł 3

Article 3

Właściwe organy każdej z Umawiających się Stron sprzyjać będą tworzeniu przedstawicielstw i oddziałów, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w państwie Umawiającej się Strony. The competent authorities of each of the Contracting Parties shall promote establishment of representative offices and branches in accordance with laws of the state of the Contracting Party.

Artykuł 4

Article 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron podejmować będą działania prowadzące do wymiany informacji w zakresie: With the aim of facilitating the development of economic cooperation, the competent authorities of the Contracting Parties shall seek to exchange information concerning:

1. prawa regulującego działalność gospodarczą i jego zmian, w tym z zakresu inwestycji, standaryzacji, certyfikacji, ochrony własności przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz innych dziedzin stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania;

1. legislation governing economic activity and amendments thereto, including legislation on investment, standardisation, certification, industrial, intellectual property and related rights and other areas of mutual interest,

2. przedsięwzięć promocyjnych sprzyjających zacieśnianiu kontaktów między podmiotami gospodarczymi działającymi w państwach Umawiających się Stron, ułatwień dotyczących międzynarodowych wystaw, targów i misji gospodarczych oraz systemów informacji gospodarczej.

2. promotional projects conducive to closer relations between potential partners, including those concerning existing facilitations in the area of international exhibitions, fairs and economic missions as well as economic information systems.

Artykuł 5

Articles 5

1. Umawiające się Strony powołują Wspólną komisję do spraw współpracy gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

1. The Contracting Parties set up Joint Commission for Economic Cooperation, hereinafter called „Commission”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

2. The Commission shall be responsible in particular for:

(1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej; (1) reviewing and assessing economic cooperation on a regular basis.
(2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej; (2) preparing proposals for further development of economic cooperation,
(3) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji. (3) identifying obstacles to the development of economic cooperation and proposing adequate measures for their elimination,

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i chińskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczącymi narodowych sekcji Komisji będą podsekretarze stanu odpowiednich resortów odpowiedzialnych za gospodarkę i handel w każdym państwie.

3. The Commission shall consist of Polish and Chinese section respectively, which shall be established on the basis of parity. Chairpersons of the national sections of the Commission shall be the deputy minister of the respective administrative institution of each state responsible for economy and trade.

4. W porozumieniu między Umawiającymi się Stronami w ramach Komisji mogą być powoływane:

4. By way of arrangement between the Contracting Parties, the following may be established within the framework of the Commission:

(1) stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki; (1) standing working groups for cooperation in selected sectors of the economy,
(2) czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych tematów współpracy gospodarczej. (2) ad-hoc expert teams dedicated to work on specific projects of economic cooperation.

5. Komisja zbierać się będzie na posiedzenia raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Chińskiej Republice Ludowej.

5. The Commission shall meet once a year, alternatively in the Republic of Poland and the People's Republic of China.

Artykuł 6

Article 6

Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Chińska Republika Ludowa, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych. This Agreement does not infringe the rights and obligations resulting from international agreements, of which the Republic of Poland or the People's Republic of China are the Parties, and from their membership in international organisations.

Artykuł 7

Article 7

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

1. This Agreement shall be adopted in accordance with the respective laws of each of the Contracting Parties and shall be confirmed by the exchange of notes. The Agreement shall come into force on the day of receipt of the latter of the respective notes.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

3. Na wniosek jednej z Umawiających się Stron niniejsza umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.

3. This Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement in writing at the request of either of the Contracting Parties.

4. Niniejsza umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

4. This Agreement shall remain in force until any of the Parties has given 6 months prior written notice of termination of this Agreement.

UMOWĘ NINIEJSZĄ sporządzono w Warszawie dnia 8 czerwca 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski. DONE in Warsaw on 8 June 2004 in two copies in Polish, Chinese and English language respectively, each text being equally authentic. In case of interpretation differences the English text will prevail.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej
Polskiej
Z upoważnienia Rządu
Chińskiej Republiki
Ludowej
For the Government of the Republic of Poland For the Govemment of the People's Republic of China