Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”;

Będąc stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku;

Dążąc do rozwijania współpracy w dziedzinie transportu lotniczego i przyczynienia się do postępu w międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

Dążąc do zawarcia umowy o transporcie lotniczym w celu ustanawiania połączeń lotniczych między ich odpowiednimi terytoriami;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

DEFINICJE

1. Dla celów niniejszej umowy, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

(a)  wyrażenie „Konwencja” oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku i obejmuje każdy załącznik przyjęty zgodnie z artykułem 90 tej Konwencji oraz każdą zmianę załączników lub Konwencji przyjętą zgodnie z jej artykułami 90 i 94, w zakresie, w jakim te załączniki i zmiany zostały przyjęte przez obie Umawiające się Strony;

(b) wyrażenie „władze lotnicze” oznacza w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w przypadku Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Ministerstwo odpowiedzialne za sprawy lotnictwa cywilnego albo w obu przypadkach każdy inny organ lub osobę prawnie upoważnioną do pełnienia funkcji wykonywanych przez wymienione władze;

(c)   wyrażenie „wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze” oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z artykułem 3 (Wyznaczenie i zezwolenie) niniejszej umowy;

(d)  wyrażenia „uzgodniona linia” i „określona trasa” oznaczają odpowiednio międzynarodową linię lotniczą ustanowioną zgodnie z artykułem 2 (Przyznanie praw) niniejszej umowy oraz trasę określoną w załączniku do niniejszej umowy;

(e) wyrażenie „taryfa” oznacza cenę, pobieraną za przewóz pasażerów, bagażu i ładunków oraz warunki stosowania tych cen, włączając ceny i warunki innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwo lotnicze, związanych z przewozem lotniczym, z wyłączeniem jednak opłaty i warunków przewozu poczty;

(f) wyrażenie „terytorium Umawiającej się Strony” oznacza terytorium Państwa, którego Rząd jest Stroną niniejszej umowy;

(g) wyrażenie „Państwo Członkowskie” oznacza państwo, które jest obecnie albo będzie w przyszłości umawiającą się stroną Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub zmienionego, albo umowy zgodnie z którą swoboda przedsiębiorczości jest stosowana w dziedzinie lotnictwa cywilnego zgodnie z prawem wspólnotowym;

(h) wyrażenie „certyfikat przewoźnika lotniczego” oznacza dokument wydany przedsiębiorstwu lotniczemu potwierdzający, że to przedsiębiorstwo lotnicze posiada kwalifikacje zawodowe i organizacyjne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacj i statków powietrznych w zakresie działalności lotniczej określonej w certyfikacie;

(i) wyrażenie „opłaty od użytkownika” oznacza opłatę nałożoną na przedsiębiorstwa lotnicze przez właściwą władzę lub na której nałożenie dana władza zezwoliła z tytułu korzystania z portu lotniczego albo urządzeń nawigacji lotniczej, włączając usługi związane z przelotami lub związane z tym usługi, a także opłatę za urządzenia dla statków powietrznych, ich załóg, pasażerów i ładunków.

2. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy. Wszelkie powoływania się na umowę obejmują załącznik, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 2

PRZYZNANIE PRAW

L Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie następujące prawa dla ustanowienia i eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez tę drugą Umawiającą się Stronę;

(a) prawo przelotu nad jej terytorium bez lądowania;

(b) prawo lądowania na jej terytorium w celach niehandlowych;

(c) prawo lądowań na jej terytorium w punktach określonych w załączniku do niniejszej umowy, w celu zabrania na pokład oraz pozostawienia pasażerów i ładunków, włączając pocztę, oddzielnie lub łącznie; oraz

(d) inne prawa określone w niniejszej umowie w celu eksploatowania międzynarodowych linii lotniczych na trasach określonych w załączniku do niniejszej umowy.

2. Żadne z postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu nie będzie traktowane jako przyznanie wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania na pokład na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pasażerów i ładunków, włączając pocztę, przewożonych za wynagrodzeniem lub na zasadzie najmu i przeznaczonych do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.

3.  Jeżeli z powodu konfliktu zbrojnego, działań o charakterze politycznym lub szczególnych i wyjątkowych okoliczności, wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony nie jest w stanie eksploatować linii na jej normalnej trasie, druga Umawiająca się Strona dołoży wszelkich starań dla ułatwienia kontynuowania eksploatacji takiej linii, poprzez odpowiednie czasowe zmiany takich tras.

Artykuł 3

WYZNACZENIE I ZEZWOLENIE

1. Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć dwa przedsiębiorstwa lotnicze do eksploatacji uzgodnionych linii na trasach określonych w załączniku oraz cofnąć lub zamienić takie wyznaczenia. Takie wyznaczenia będą pisemnie notyfikowane przez władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony do władz lotniczych drugiej Umawiającej się Strony.

2.  Po otrzymaniu takiego wyznaczenia, druga Umawiająca się Strona udzieli odpowiednich upoważnień i zezwoleń, w najkrótszym przewidzianym przez proceduiy terminie, pod warunkiem, że:

(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:

- jest ono ustanowione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; oraz

- efektywna kontrola regulacyjna nad przedsiębiorstwem lotniczym jest wykonywana i utrzymywana przez Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego oraz w wyznaczeniu jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza;

(b)  w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną:

- jest ono ustanowione na terytorium Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i jest licencjonowane zgodnie z obowiązującym prawem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; oraz

-  Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna wykonuje i utrzymuje efektywną kontrolę regulacyjną nad przedsiębiorstwem lotniczym; oraz

(c)  wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jest w stanie spełnić warunki określone w ustawach i przepisach normalnie stosowanych w odniesieniu do eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych przez Umawiającą się Stronę rozpatrującą wniosek lub wnioski.

3. Jeżeli przedsiębiorstwo lotnicze zostanie tak wyznaczone i upoważnione, może rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii, pod warunkiem że to przedsiębiorstwo lotnicze działa zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a także z wymaganiami krajowymi dotyczącymi zezwoleń eksploatacyjnych, jeżeli takie są stosowane.

Artykuł 4

COFNIĘCIE, ZAWIESZENIE I OGRANICZENIE ZEZWOLENIA

L Każda Umawiająca się Strona może cofnąć, zawiesić lub ograniczyć zezwolenie eksploatacyjne lub zezwolenia techniczne przedsiębiorstwu lotniczemu wyznaczonemu przez drugą Umawiającą się Stronę, gdy:

(a) w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską:

- nie jest ono ustanowione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską lub nie posiada ważnej koncesji zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej; lub

- efektywna kontrola regulacyjna nad przedsiębiorstwem lotniczym nie jest wykonywana lub nie jest utrzymywana przez Państwo Członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego, lub w wyznaczeniu nie jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza;

(b)  w przypadku przedsiębiorstwa lotniczego wyznaczonego przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną:

-  nie jest ustanowione na terytorium Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej lub nie jest licencjonowane zgodnie z obowiązującym prawem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; lub

-  Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna nie wykonuje i nie utrzymuje efektywnej kontroli regulacyjnej nad przedsiębiorstwem lotniczym; lub

(c) przedsiębiorstwo lotnicze w inny sposób nie przestrzega postanowień niniejszej umowy i załącznika do niej.

2. Prawa określone w ustępie 1 niniejszego artykułu mogą być wykonane dopiero po konsultacjach z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony, przeprowadzonych zgodnie z artykułem 19 (Konsultacje) niniejszej umowy.

Artykuł 5

STOSOWANIE USTAW

1.  Ustawy, przepisy i procedury jednej Umawiającej się Strony dotyczące przybycia na terytorium, pobytu lub opuszczania jej terytorium przez statki powietrzne używane w międzynarodowej żegludze powietrznej albo dotyczące eksploatacji i żeglugi takich statków powietrznych będą stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony przy przybyciu, opuszczaniu łub podczas pobytu w granicach tego terytorium.

2.  Ustawy, przepisy i procedury jednej Umawiającej się Strony dotyczące przybycia, odprawy, imigracji, paszportów, cła i kwarantanny będą stosowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, lub w jego imieniu, do jego załóg, pasażerów oraz ładunków, w tym poczty, przy przybyciu, opuszczaniu i podczas pobytu w granicach terytorium tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 6

OBSŁUGA NAZIEMNA

Z zastrzeżeniem ustaw i przepisów każdej Umawiającej się Strony, w tym prawa Wspólnoty Europejskiej w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało na terytorium drugiej Umawiającej się Strony prawo do wykonywania swojej własnej obsługi naziemnej (”własna obsługa naziemna”) lub, według swojego uznania, prawo do wyboru usługodawcy spośród konkurujących usługodawców, który zapewni usługi obsługi naziemnej, w całości lub części. Jeżeli takie ustawy i przepisy ograniczają lub wykluczają własną obsługę naziemną oraz jeżeli brak jest rzeczywistej konkurencji między usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie obsługi naziemnej, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie traktowane w sposób niedyskryminujący w zakresie dostępu do własnej obsługi naziemnej lub usług obsługi naziemnej, oferowanych przez usługodawcę lub usługodawców.

Artykuł 7

OPŁATY CELNE

1. Statki powietrzne eksploatowane na międzynarodowych liniach lotniczych przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe (w tym żywność, napoje i tytoń), znajdujące się na pokładzie takich statków powietrznych będą przy przybyciu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione z opłat celnych, opłat manipulacyjnych i innych opłat lub podatków, pod warunkiem, że takie wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych do czasu ich wywozu lub zużycia na odcinku lotu wykonywanego nad tym terytorium.

2. Będą również zwolnione od tych samych opłat i podatków, z wyjątkiem opłat związanych ze świadczonymi usługami:

(a) zapasy pokładowe zabrane na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony zgodnie z ograniczeniami ustalonymi przez kompetentne organy tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie wylatujących statków powietrznych, eksploatowanych na międzynarodowej linii przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;

(b) części zapasowe i normalne wyposażenie wwożone na terytorium jednej Umawiającej się Strony i przeznaczone do eksploatacji lub naprawy statków powietrznych, eksploatowanych na międzynarodowej linii przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;

(c)  materiały pędne i smary, przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych, eksploatowanych na międzynarodowej linii przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, nawet, jeżeli materiały te będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego nad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały one zabrane na pokład;

(d) materiały reklamowe, nie posiadające wartości handlowej, używane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

3. Jeżeli ustawy i przepisy krajowe którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają, przedmioty wymienione w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu będą znajdować się pod nadzorem celnym tej Umawiającej się Strony.

4.  Normalne wyposażenie pokładowe, jak również materiały i zapasy znajdujące się na pokładzie statków powietrznych, eksploatowanych przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą organów celnych na tym terytorium. W takim przypadku będą one mogły być poddane nadzorowi tych organów do czasu gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie za zgodą tych samych organów.

5.  Pasażerowie, bagaż i ładunki znajdujące się w tranzycie bezpośrednim przez terytorium jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczające terenu portu lotniczego przeznaczonego dla tego celu, poddani będą jedynie uproszczonej kontroli. Bagaż i ładunki w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych podatków.

6. Żadne postanowienie niniejszej umowy nie będzie ograniczać:

(a)  prawa Rzeczypospolitej Polskiej do nałożenia, na zasadach niedyskryminujących, podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jej terytorium, przeznaczone do użytku przez statek powietrzny wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, wykonującego operacje między punktem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a innym punktem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego Państwa Członkowskiego;

(b) prawa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do nałożenia, na zasadach niedyskryminujących, podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jej terytorium, przeznaczone do użytku przez statek powietrzny wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego Rzeczypospolitej Polskiej wykonującego operacje między punktem na terytorium Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej a innym punktem na terytorium Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Artykuł 8

UCZCIWA KONKURENCJA

1. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą miały sprawiedliwe i jednakowe możliwości konkurowania przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.

2.  Każda Umawiająca się Strona będzie zezwalać każdemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu na ustalanie częstotliwości i zdolności przewozowej oferowanej w międzynarodowym transporcie lotniczym, zgodnie z uwarunkowaniami handlowymi i rynkowymi. Żadna Umawiająca się Strona nie będzie jednostronnie ograniczać wielkości, częstotliwości lub regularności przewozu lub typu albo typów statków powietrznych, eksploatowanych przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez drugą Umawiającą się Stronę, z wyjątkiem przypadków zgodnych z warunkami niniejszej umowy lub według ujednoliconych warunków zgodnych z artykułem 15 Konwencji.

3. Żadna Umawiająca się Strona nie zezwoli swojemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym, działającym wspólnie lub oddzielnie z jakimkolwiek innym przedsiębiorstwem lotniczym lub przedsiębiorstwami lotniczymi, na nadużycie pozycji rynkowej w sposób osłabiający lub wykluczający konkurenta z trasy.

Artykuł 9

ROZKŁADY LOTÓW

1. Przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będą z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni, przedkładać władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony do zatwierdzenia rozkład swoich planowanych linii, wyszczególniając częstotliwość, godziny operacji, typ statku powietrznego, konfigurację oraz ilość miejsc oferowanych do publicznej sprzedaży.

2.  Wszelkie kolejne zmiany do zatwierdzonego rozkładu lotów wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 10

TARYFY

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron będą swobodnie ustalać taryfy lotnicze.

2. Taryfy będą przedkładane władzom lotniczym obu Umawiających się Stron z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni przed ich wejściem w życie, z wyjątkiem przypadków, gdy władze lotnicze zwolniły wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze z takiego obowiązku lub skróciły termin dla ich przedłożenia.

3. Zainteresowana Umawiająca się Strona może w każdej chwili zdecydować;

(a) o wycofaniu taryfy podstawowej, która biorąc pod uwagę całą strukturę taryfy dla danej trasy i inne związane z tym czynniki, łącznie z sytuacją konkurencyjną na rynku, jest nadmiernie zawyżona w sposób krzywdzący dla pasażerów w odniesieniu do długookresowych pełnych kosztów wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego, łącznie z zadowalającym zwrotem kapitału;

(b) o wstrzymaniu, w sposób niedyskryminujący, dalszego obniżania taryf na rynku, na trasie lub grupie tras, w sytuacji gdy mechanizmy rynkowe doprowadziły do trwałego obniżania tych taryf, odbiegającego w istotny sposób od normalnych sezonowych ruchów cen i powodującego szeroko występujące straty w danych przewozach lotniczych wszystkich wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych, przy uwzględnieniu pełnego długookresowego rachunku kosztów przedsiębiorstw lotniczych.

4. Bez względu na postanowienia niniejszego artykułu, taryfy pobierane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej za przewóz w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej będą zgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 11

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

1. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo do utworzenia swoich biur, oddziałów i/lub przedstawicielstw na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami tej drugiej Umawiającej się Strony.

2. Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą uprawnione do sprowadzania i utrzymywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawami i przepisami tej drugiej Umawiającej się Strony własnego personelu, niezbędnego do wykonywania i promocji przewozów lotniczych.

3. Na zasadzie wzajemności oraz zgodnie z ustawami i przepisami drugiej Umawiającej się Strony, wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą miały prawo prowadzić sprzedaż lotniczych dokumentów przewozowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bezpośrednio oraz, według swojego uznania, za pośrednictwem swoich agentów. Każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało prawo sprzedawać własne lotnicze dokumenty przewozowe za walutę drugiej Umawiającej się Strony lub w walutach wymienialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.

Artykuł 12

TRANSFER WPŁYWÓW

Każda Umawiająca się Strona udzieli wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony prawa do wymiany i transferu nadwyżki wpływów nad wydatkami, uzyskanej na swoim terytorium w związku z przewozem na uzgodnionych liniach pasażerów, bagażu, ładunków, w tym poczty. Wymiana i transfer będzie dokonywany przy zastosowaniu rynkowego kursu wymiany stosowanego do bieżących płatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.

Artykuł 13

OPŁATY OD UŻYTKOWNIKA

Opłaty, stosowane na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony w odniesieniu do operacji wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, za korzystanie z portów lotniczych otwartych do użytku publicznego, urządzeń nawigacji lotniczej oraz innych urządzeń lotniczych na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony będą sprawiedliwe i w rozsądnej wysokości, oparte na solidnych zasadach ekonomicznych i pobierane zgodnie z jednolitymi warunkami stosowanymi bez dyskryminacji w odniesieniu do przynależności państwowej statków powietrznych.

Artykuł 14

ŚWIADECTWA I LICENCJE

1. Świadectwa zdatności do lotu, świadectwa kwalifikacji i licencje, wydane lub uznane za ważne zgodnie z ustawami i przepisami jednej Umawiającej się Strony, włączając w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej ustawy i przepisy Wspólnoty Europejskiej, i nadal pozostające w mocy, będą uznawane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę dla celów eksploatacji uzgodnionych linii, pod warunkiem, że takie świadectwa i licencje wydane lub uznane za ważne, odpowiadają wymaganiom równym lub wyższym od wymagań minimalnych, ustalonych zgodnie z Konwencją

2. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie jednakże prawo odmowy uznania za ważne, w związku z lotami nad swoim własnym terytorium, świadectw kwalifikacji i licencji wystawionych swoim własnym obywatelom przez drugą Umawiającą się Stronę.

Artykuł 15

OCHRONA LOTNICTWA

1. Zgodnie ze swoimi prawami i zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony potwierdzają, że ich zobowiązania względem siebie dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego przed czynami bezprawnej ingerencji stanowią integralną część niniejszej umowy. Bez ograniczania całokształtu swoich praw i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony będą w szczególności postępować zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 roku, Protokółu o zwalczaniu bezprawnych czynów w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, podpisanego w Montrealu dnia 24 lutego 1988 oraz jakiejkolwiek innej umowy wielostronnej dotyczącej ochrony lotnictwa cywilnego, do której przystąpiły obie Umawiające się Strony.

2.  Na żądanie, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom skierowanym przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załogi, portów lotniczych i urządzeń nawigacji lotniczej oraz każdego innego zagrożenia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

3.  We wzajemnych stosunkach, Umawiające się Strony będą postępować zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony lotnictwa ustalonymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i oznaczonymi jako załączniki do Konwencji w zakresie, w jakim takie postanowienia dotyczące ochrony mają zastosowanie do Umawiających się Stron. Będą one wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych ich rejestracji lub użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na terytorium Umawiających się Stron lub w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej użytkownicy statków powietrznych, którzy są ustanowieni na jej terytorium zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i posiadający ważną koncesję zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, a także użytkownicy portów lotniczych na ich terytorium działali zgodnie z takimi postanowieniami o ochronie lotnictwa.

4.  Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby od jej użytkowników statków powietrznych przy przybyciu, wylocie lub pobycie w granicach terytorium drugiej Umawiającej się Strony, można było żądać przestrzegania postanowień dotyczących ochrony lotnictwa zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju, w tym w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej. Każda Umawiająca się Strona zapewni na swoim terytorium skuteczne stosowanie odpowiednich środków dla ochrony statków powietrznych, kontroli pasażerów, załogi, bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego, ładunków i zapasów pokładowych przed i w czasie wpuszczania na pokład i załadowywania.

5. Każda Umawiająca się Strona będzie pozytywnie rozpatrywała każdą prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie uzasadnionych, specjalnych środków ochrony w razie szczególnego zagrożenia.

6.  W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi albo innych bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załogi, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej, Umawiające się Strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego aktu lub groźby jego zaistnienia.

Artykuł 16

BEZPIECZEŃSTWO

1. Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie zażądać konsultacji dotyczących przyjętych przez drugą Umawiającą się Stronę standardów bezpieczeństwa w każdej dziedzinie dotyczącej załogi lotniczej, statków powietrznych lub ich eksploatacji. Konsultacje takie powinny być przeprowadzone w terminie trzydziestu (30) dni od daty takiej prośby.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu takich konsultacji, jedna Umawiająca się Strona stwierdzi, że druga Umawiająca się Strona efektywnie nie stosuje i nie utrzymuje standardów bezpieczeństwa w jakiejkolwiek z takich dziedzin, które są co najmniej równe minimalnym standardom ustanowionym w tym czasie zgodnie z Konwencją pierwsza Umawiająca się Strona powiadomi drugą Umawiającą się Stronę o tych wnioskach oraz o środkach uznanych za konieczne dla zapewnienia tych minimalnych standardów, a druga Umawiająca się Strona podejmie odpowiednie działania naprawcze. Nie podjęcie przez drugą Umawiającą się Stronę odpowiednich działań w terminie piętnastu (15) dni lub w dłuższym terminie jaki może być uzgodniony, stanowić będzie podstawę dla zastosowania artykułu 4 (Cofnięcie, zawieszenie i ograniczenie zezwolenia) niniejszej umowy.

3.  Niezależnie od zobowiązań, wymienionych w artykule 33 Konwencji, stwierdza się, że każdy statek powietrzny eksploatowany przez lub, na podstawie umowy leasingowej, w imieniu przedsiębiorstwa lotniczego lub przedsiębiorstw lotniczych jednej Umawiającej się Strony na liniach do lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony, może być poddany podczas pobytu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony inspekcji przez upoważnionych przedstawicieli drugiej Umawiającej się Strony, na pokładzie i w otoczeniu statku powietrznego, w celu sprawdzenia ważności dokumentów statku powietrznego i jego załogi oraz widocznego stanu statku powietrznego i jego wyposażenia (w niniejszym artykule zwanej „inspekcją rampową”), pod warunkiem, że nie spowoduje to nieuzasadnionego opóźnienia.

4. Jeżeli w wyniku jakiejkolwiek takiej inspekcji rampowej lub serii inspekcji rampowych powstaną:

(a) poważne zastrzeżenia, że statek powietrzny lub eksploatacja statku powietrznego nie spełniają minimalnych standardów ustanowionych w tym czasie zgodnie z Konwencją, lub

(b)  poważne zastrzeżenia odnośnie efektywnego utrzymywania i stosowania standardów bezpieczeństwa, ustanowionych w tym czasie zgodnie z Konwencją,

Umawiająca się Strona dokonująca inspekcji, dla celów artykułu 33 Konwencji, może stwierdzić, że wymagania, na podstawie których zostały wydane łub uznane za ważne świadectwa lub licencje w odniesieniu do tego statku powietrznego lub w odniesieniu do załogi tego statku powietrznego, albo, że wymagania, zgodnie z którymi eksploatowany jest ten statek powietrzny, nie są równe lub wyższe od minimalnych standardów ustalonych zgodnie z Konwencją.

5.  W przypadku, gdy przedstawiciel przedsiębiorstwa lotniczego odmawia dostępu w celu przeprowadzenia, zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, inspekcji rampowej statku powietrznego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo lotnicze lub w imieniu wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego jednej Umawiającej się Strony, druga Umawiająca się Strona może stwierdzić, że istnieją poważne zastrzeżenia, o których mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu i wyciągnąć wnioski, o których mowa w niniejszym ustępie.

6.  Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zmiany zezwolenia eksploatacyjnego przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony w przypadku, gdy w wyniku inspekcji rampowej, odmowy dostępu dla inspekcji rampowej, konsultacji lub innych działań, pierwsza Umawiająca się Strona uzna, że istotne jest podjęcie bezzwłocznych działań dla bezpieczeństwa operacji przedsiębiorstwa lotniczego.

7. Wszelkie działania podjęte przez jedną Umawiającą się Stronę zgodnie z ustępem 2 lub 6 niniejszego artykułu, powinny być zakończone z chwilą, gdy przestała istnieć przyczyna dla prowadzenia takich działań.

8. Jeżeli Rzeczpospolita Polska wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze, nad którym kontrolę regulacyjną wykonuje i utrzymuje inne Państwo Członkowskie, prawa drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez to drugie Państwo Członkowskie oraz do zezwolenia eksploatacyjnego tego przedsiębiorstwa lotniczego.

Artykuł 17

DANE STATYSTYCZNE

Władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą dostarczać lub spowodują dostarczanie przez swoje wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze, władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony, na żądanie, okresowych lub innych danych statystycznych, jakie mogą być rozsądnie wymagane dla dokonania analizy eksploatacji uzgodnionych linii, w tym danych statystycznych wskazujących punkty rozpoczęcia i zakończenia podróży.

Artykuł 18

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.  Jeżeli powstanie jakikolwiek spór między Umawiającymi się Stronami, co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą dążyły przede wszystkim do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji.

2.  Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, mogą one uzgodnić przekazanie sporu do rozstrzygnięcia wzajemnie uzgodnionej osobie lub organowi, albo każda z Umawiających się Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których po jednym wyznaczy każda Umawiająca się Strona, trzeciego zaś wyznaczą dwaj arbitrzy w ten sposób wyznaczeni. Każda Umawiająca się Strona wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania przez którąkolwiek Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony powiadomienia w drodze dyplomatycznej o żądaniu rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, trzeci zaś arbiter powinien być wyznaczony w terminie następnych sześćdziesięciu (60) dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w oznaczonym okresie albo, jeżeli trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony w oznaczonym okresie, każda Umawiająca się Strona może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów, zależnie od potrzeby. Jeżeli Przewodniczący posiada obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron, najwyższy rangą zastępca, który nie zostanie wyłączony z tego powodu, powinien dokonać wyznaczenia. W każdym przypadku, trzeci arbiter ustali miejsce przeprowadzenia postępowania arbitrażowego.

3. Każda Umawiająca się Strona zastosuje się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.

4. Każda Umawiająca się Strona pokryje koszty arbitra, którego wyznaczyła. Pozostałe koszty trybunału arbitrażowego będą podzielone równo między Umawiającymi się Stronami.

5. Jeśli, i jak długo, którakolwiek Umawiająca się Strona nie zastosuje się do decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć, cofnąć lub zawiesić prawa lub przywileje, które zostały przyznane, zgodnie z niniejszą umową, Umawiającej się Stronie nie stosującej się do decyzji lub jej wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu nie stosującemu się do decyzji.

Artykuł 19

KONSULTACJE

1. Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie poprosić o przeprowadzenie konsultacji dotyczących realizacji, interpretacji, stosowania i zmiany niniejszej umowy.

2.   Konsultacje takie powinny rozpocząć się w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania prośby o konsultacje, chyba że Umawiające się Strony uzgodnią inaczej.

Artykuł 20

REJESTRACJA

Niniejsza umowa i jakakolwiek zmiana do niej będą zarejestrowane w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł 21

ZMIANA UMOWY

1. Każda z Umawiających się Stron może w dowolnym czasie zaproponować drugiej Umawiającej się Stronie jakąkolwiek zmianę, którą uzna za pożądaną do niniejszej umowy. Konsultacje w sprawie zmiany umowy, które mogą być dokonane w drodze rozmów lub korespondencyjnie, powinny rozpocząć się w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania prośby, chyba że Umawiające się Strony uzgodnią inaczej.

2.  Jeśli jedna Umawiająca się Strona uzna za pożądaną zmianę załącznika do niniejszej umowy, władze lotnicze obu Umawiających się Stron mogą porozumieć się w celu wprowadzenia takiej zmiany.

3.  Jakakolwiek zmiana do niniejszej umowy lub jej załącznika, wprowadzona zgodnie z postanowieniami ustępów 1 lub 2 niniejszego artykułu, wejdzie w życie po jej potwierdzeniu w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 22

UMOWY WIELOSTRONNE

W przypadku wejścia w życie wielostronnej umowy lotniczej wiążącej obie Umawiające się Strony, niniejsza umowa zostanie zmieniona, w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami, tak aby dostosować ją do postanowień takiej umowy.

Artykuł 23

WYPOWIEDZENIE

1.  Każda Umawiająca się Strona może w dowolnym czasie notyfikować drugiej Umawiającej się Stronie o decyzji wypowiedzenia niniejszej umowy. Powiadomienie takie powinno być przekazane jednocześnie do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

2. Umowa niniejsza utraci moc po upływie dwunastu (12) miesięcy od daty otrzymania powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba że powiadomienie zostało wycofane w drodze porozumienia przed upływem tego terminu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, uważać się będzie, że powiadomienie zostało otrzymane po upływie czternastu (14) dni od dnia otrzymania powiadomienia przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł 24

WEJŚCIE W ŻYCIE

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z krajowym prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not dyplomatycznych. Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej z not potwierdzającej, że Umawiające się Strony spełniły procedury wymagane dla wejścia w życie niniejszej umowy.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy, utraci moc Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej o transporcie lotniczym, podpisana w Algierze dnia 6 lutego 1965 roku.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 7 lipca 2011 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności, co do interpretacji lub stosowania, tekst angielski będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK WYKAZ TRAS

I. Trasy do eksploatacji przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez Rzeczpospolitą Polską:

Punkty w Rzeczypospolitej Polskiej — Punkty pośrednie — Punkty w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej — Punkty położone dalej

II.   Trasy do eksploatacji przez przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną:

Punkty w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej — Punkty pośrednie — Punkty w Rzeczypospolitej Polskiej — Punkty położone dalej

Uwagi:

1. Punkty pośrednie i punkty położone dalej mogą być omijane w jakimkolwiek locie pod warunkiem, że uzgodnione linie na trasach rozpoczynają się lub kończą na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze.

2. Punkty pośrednie i punkty położone dalej będą określane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze i będą przedstawiane władzom lotniczym obu Umawiających się Stron.

3. Prawa piątej wolności będą uzgadniane między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi i będą przedstawiane władzom lotniczym obu Umawiających się Stron.

III. Przy wykonywaniu lub oferowaniu na uzgodnionych trasach przewozów, na które zostało wydane zezwolenie, każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony może zawierać porozumienia handlowe, takie jak dzielenie pojemności statku powietrznego lub dzielenie oznaczeń linii, z:

(a) przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami lotniczymi tej Umawiającej się Strony;

(b) przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami lotniczymi drugiej

Umawiającej się Strony;

(c)   przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami lotniczymi kraju trzeciego, pod warunkiem, że ten trzeci kraj zezwala lub upoważnia na taki rodzaj porozumień miedzy przedsiębiorstwami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony i innymi przedsiębiorstwami lotniczymi w zakresie przewozów do, z i przez ten kraj trzeci;

pod warunkiem, że:

(a)   takie przedsiębiorstwa lotnicze posiadają odpowiednie zezwolenie do eksploatacji tych tras i odpowiednich ich odcinków ; oraz

(b) w przypadku sprzedaży jakichkolwiek biletów, przedsiębiorstwo lotnicze dokładnie poinformuje kupującego w punkcie sprzedaży, które przedsiębiorstwo lotnicze faktycznie eksploatuje każdy odcinek linii i z którym przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami lotniczymi kupujący zawiera porozumienie.