UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej,
sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów Republiki Albanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Pragnąc nadal popierać i rozwijać stosunki gospodarcze między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii,

Uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Rzeczpospolitą Polską i Republikę Albanii w dziedzinie współpracy gospodarczej,

Mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

Dążąc do umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1.  Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do prawa obowiązującego w państwach Umawiających się Stron.

2.  Celem współpracy realizowanej w ramach niniejszej Umowy będzie wykorzystanie potencjału ekonomicznego dla umocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1 będzie realizowana w szczególności poprzez:

1) współdziałanie w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach:

-  przemysłu i górnictwa,

-  nauki i techniki,

-  energii,

-  łączności,

-  transportu,

-  ochrony środowiska,

-  gospodarki morskiej,

-  architektury i budownictwa,

-  gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

-  turystyki.

2) rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi,

3) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i normalizacji oraz ochrony konsumentów,

4) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obu państw,

5) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych i przedsięwzięciach promocyjnych,

6) współpracę gospodarczą na szczeblu regionalnym.

Artykuł 3

1.  Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw i oddziałów.

2.  Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa i oddziały określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, warunki dostępu towarów do rynków, w szczególności normalizację i certyfikację, ochronę własności przemysłowej, prawa autorskie i pokrewne oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,

2) przedsięwzięć promocyjnych sprzyjających zacieśnianiu kontaktów między podmiotami gospodarczymi działającymi w państwach Umawiających się Stron, ułatwień dotyczących udziału w międzynarodowych wystawach, targach i misjach gospodarczych oraz systemów informacji gospodarczej.

Artykuł 5

1.  Umawiające się Strony powołają Wspólną Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2.  Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)  dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

3)  identyfikowanie problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji.

3.  Komisja składa się z sekcji polskiej i albańskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczącymi narodowych sekcji Komisji będą podsekretarze stanu właściwych resortów odpowiedzialnych za gospodarkę w każdym państwie.

4.  W ramach Komisji mogą być powoływane:

1)  stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki,

2)  czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych tematów współpracy gospodarczej.

5.  Komisja zbierać się będzie na posiedzenia raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Albanii.

6.  Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią ustanowiony.

Artykuł 6

1.  Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Albanii, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2.  Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Artykuł 7

1.  Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

2.  Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

3.  Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, niniejsza Umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.

4.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 4 marca 2007 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, albańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji Umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski.