UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej (zwane dalej „Stronami”),

biorąc pod uwagę Umowę z dnia 26 października 2004 r. między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (zwaną dalej „Umową stowarzyszeniową Schengen”),

biorąc pod uwagę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwane dalej „kodeksem wizowym”, oraz zgodnie z artykułem 8 tegoż,

biorąc pod uwagę postanowienia dorobku Schengen dotyczące warunków wydawania wiz oraz kierując się wolą rozwijania współpracy w dziedzinie wzajemnej reprezentacji w zakresie procedury wydawania wiz zgodnie z postanowieniami Umowy stowarzyszeniowej Schengen,

uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1

Wzajemna reprezentacja

1.  Strony będą reprezentować się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz ważnych na terytorium podlegającym zwierzchnictwu państw wchodzących w skład strefy Schengen w okręgach konsularnych przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, wyszczególnionych w porozumieniach wykonawczych zgodnie z artykułem 8.

2.  Dla celów reprezentacji stosuje się postanowienia Umowy stowarzyszeniowej Schengen, w tym postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, oraz wewnętrzne regulacje prawne Strony reprezentującej.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.  Reprezentacja w procesie rozpatrywania wniosków wizowych oraz wydawania wiz ma zastosowanie do wiz, które w ramach współpracy Schengen wydawane są w celu tranzytu lotniczego oraz na krótki pobyt (wizy kategorii A i C), z wyłączeniem:

a) wiz wydanych w celu podjęcia pracy, nauki lub innej działalności, dla której wymagane jest wcześniejsze zezwolenie wydane przez Stronę, na której terytorium ma być ona wykonywana,

b) wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, z wyjątkiem wiz, o których mowa w artykule 25 ustępie 3 kodeksu wizowego.

2.  Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej sprawujące reprezentację na rzecz Konfederacji Szwajcarskiej nie są upoważnione do przyjmowania wniosków dotyczących następujących kategorii wiz:

a) w celu leczenia,

b) złożonych przez obywateli określonych krajów; lista tych krajów przekazywana będzie Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez Federalny Departament Spraw Zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej,

c) złożonych przez posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub specjalnych, niebędących obywatelami państwa, w którym sprawowana jest reprezentacja,

d) złożonych przez posiadaczy paszportów zwykłych zamierzających wjechać na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej w celach oficjalnych, włączając w to uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, niebędących obywatelami państwa, w którym sprawowana jest reprezentacja.

Osoby składające wniosek wizowy dotyczący jednej z wiz, o których mowa w lit. a-d, ubiegają się o wizę szwajcarską we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym Konfederacji Szwajcarskiej.

Artykuł 3

Postępowanie

L Właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne jednej ze Stron wydają wizy w imieniu drugiej Strony.

2.  Jeżeli weryfikacja wymogów wjazdu oraz oceny ryzyka, dokonana przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny wykaże, że spełnione są warunki wydania wizy zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, wspomniane przedstawicielstwo lub urząd podejmuje decyzję w sprawie wniosku i wydaje wizę zgodnie z wynikami rozpatrzenia wniosku.

3.  Jeżeli weryfikacja wymogów wjazdu oraz oceny ryzyka, dokonana przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny nie wykaże, że zostały spełnione warunki wydania wizy zgodnie z przepisami kodeksu wizowego, wspomnianemu przedstawicielstwu lub urzędowi przysługuje prawo, zgodnie z artykułem 8 ustępem 4 literą d kodeksu wizowego, do samodzielnej odmowy wydania wizy.

4.  Właściwe przedstawicielstwa dyplomatyczne lub urzędy konsularne zwrócą szczególną uwagę na wnioski wizowe o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki zagranicznej drugiej Strony, rozpatrując je w pierwszej kolejności. Powyższe ma zastosowanie w szczególności do wniosków wizowych składanych przez osobistości polityczne, włączając w to członków ich rodzin (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu), posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub specjalnych oraz osoby, które zgodnie z umowami międzynarodowymi korzystają z przywilejów i immunitetów, włączając w to członków ich rodzin (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu), jak na przykład członkowie delegacji, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Stronę reprezentowaną lub organizację międzynarodową.

5.  W drodze wyjątku od ustępu 3, jeśli właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, sprawujące reprezentację, przewiduje, że może odmówić wydania wizy dla jednej z osób, o których mowa w ustępie 4 tego artykułu, przekaże wniosek wizowy właściwemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu Strony reprezentowanej zgodnie z artykułem 8 ustępem 2 kodeksu wizowego.

6.  Każda ze Stron udostępni drugiej Stronie listę organizacji międzynarodowych, z którymi zawarła umowę w sprawie siedziby lub umowę dotyczącą opodatkowania.

7.  W określonych przypadkach konsultacje z innymi państwami członkowskimi przeprowadzane będą przez państwo reprezentowane (zgodnie z artykułem 22 kodeksu wizowego), stosownie do rys. 2 punktu 3 Załącznika II do decyzji Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do sieci konsultacji Schengen (specyfikacja techniczna) (1024/2009) 1 . Organy centralne Strony reprezentowanej udzielą odpowiedzi w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania zapytania. Brak odpowiedzi oznacza, źe ze strony państw konsultowanych nie ma przeszkód do wydania wizy,

Artykuł 4

Należyta staranność

Wykonując czynności opisane w artykułach 1-3, właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny rozpatrujący wnioski wizowe w imieniu Strony reprezentowanej postępuje z taką samą starannością jak przy wydawaniu wiz we własnym imieniu. Żadna ze Stron nie może być jednak pociągana do odpowiedzialności za czynności podjęte w imieniu drugiej Strony.

Artykuł 5

Współpraca i zasoby

1. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne obu Stron będą udzielać sobie nawzajem pomocy, podejmując działania wymienione w artykułach 1-3.

2. Szczegółowe postanowienia zostaną określone w porozumieniach wykonawczych, o których mowa w artykule 8.

Artykuł 6

Obowiązek sprawozdawczy

1.  Strony będą zdawać sobie nawzajem okresowe sprawozdania dotyczące wdrożenia i wykonywania niniejszej Umowy.

2.  Szczegółowe postanowienia odnoszące się do wymiany danych statystycznych oraz liczby wydanych wiz zostaną określone w porozumieniach wykonawczych, o których mowa w artykule 8.

Artykuł 7

Opłaty

1.  Opłaty związane z rozpatrywaniem wniosków wizowych lub wydawaniem wiz będą pobierane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, w którym złożono wniosek wizowy.

2.  Strony zawiadamiają się nawzajem o kategoriach wiz wydawanych bez pobierania opłaty. Koszty związane z rozpatrywaniem wniosków wizowych (zarówno tych, od których pobrano opłatę wizową, jak i tych, od której jej nie pobrano) będą w całości pokrywane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i nie będą obciążały drugiej Strony.

Artykuł 8

Porozumienia wykonawcze

1.  Właściwe władze Stron zawierają porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy, które będą zawierać dokładne dane techniczne dotyczące współpracy oraz wskażą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne sprawujące reprezentację wizową.

2.  Właściwymi władzami, o których mowa w ustępie 1, są:

a)  dla Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Spraw Zagranicznych;

b)  dla Konfederacji Szwajcarskiej: Federalny Departament Spraw Zagranicznych.

Artykuł 9

Okres obowiązywania

Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Artykuł 10

Spory

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Strony w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 11

Wejście w życie

1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu podpisów, którymi Strony nawzajem potwierdzą, że zostały spełnione procedury konieczne do wejścia w życie Umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wewnętrznego Stron.

2.  Wzajemna reprezentacja sprawowana przez Strony może się rozpocząć dopiero w chwili, kiedy państwo przyjmujące, w którym umiejscowione jest właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strony reprezentującej, zostanie odpowiednio poinformowane o reprezentacji.

3.  Strona reprezentowana poinformuje Komisję Europejską o zawarciu niniejszej Umowy przed jej wejściem w życie. Niniejszy zapis stosuje się odpowiednio do porozumień wykonawczych, o których mowa w artykule 8.

4.  Strona reprezentująca zawiadomi przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne innych państw członkowskich Unii Europejskiej i stowarzyszonych z nią oraz Delegaturę Komisji Europejskiej, które umiejscowione są w okręgu konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego sprawującego reprezentację, o zawarciu niniejszej Umowy przed jej wejściem w życie. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio do porozumień wykonawczych, o których mowa w artykule 8.

Artykuł 12 Zawieszenie stosowania, zmiana i wypowiedzenie Umowy

1.  Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy. Daty rozpoczęcia i zakończenia biegu zawieszenia podlegają notyfikacji w drodze dyplomatycznej i wchodzą w życie w terminie piętnastu (15) dni od daty notyfikacji, o ile nie uzgodniono inaczej.

2.  Niniejsza Umowa może zostać zmieniona przez Strony w drodze pisemnej. Zmiany wejdą w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu podpisów, którymi strony nawzajem potwierdzą, że zostały wypełnione procedury konieczne do wejścia w życie Umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wewnętrznego Stron.

3.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem dziewięć-dziesięciodniowego (90) terminu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy stowarzyszeniowej Schengen przez Szwajcarię lub Unię Europejską, lub też jeśli uległaby ona rozwiązaniu w inny sposób zgodnie z artykułem 7 ustępem 4, artykułem 10 ustępem 3 lub artykułem 17 tejże Umowy, niniejsza Umowa zostaje wypowiedziana w tym samym dniu.

4.  W przypadku, gdy niniejsza Umowa zostanie wypowiedziana, wypowiedziane zostaną również porozumienia wykonawcze zawarte zgodnie z artykułem 8. W przypadku, gdy niniejsza Umowa zostanie zawieszona, zawieszone zostaną również porozumienia wykonawcze zawarte zgodnie z artykułem 8.

5.  Wypowiedzenie któregokolwiek z porozumień wykonawczych zawartych zgodnie z artykułem 8 nie wpływa na obowiązywanie niniejszej Umowy.

6.  Strona reprezentowana poinformuje Komisję Europejską o wypowiedzeniu lub zawieszeniu stosowania Umowy przed wejściem w życie jej wypowiedzenia lub zawieszenia. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio do porozumień wykonawczych, o których mowa w artykule 8.

7.  Strona reprezentująca zawiadomi przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne innych państw członkowskich Unii Europejskiej i stowarzyszonych z nią oraz Delegaturę Komisji Europejskiej, umiejscowione w okręgu konsularnym przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego sprawującego reprezentację, o wypowiedzeniu lub zawieszeniu Umowy przed wejściem w życie wypowiedzenia lub zawieszenia. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio do porozumień wykonawczych, o których mowa w artykule 8.

Sporządzono wWarszawie, dnia 27 stycznia 2014 roku w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w języku polskim i angielskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie rozstrzygający.


1 Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2009, str. 47, zmieniona przez decyzję Rady nr 369/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne) (Dz. Urz. UE L 166 z 25.06,2011, str. 22).