UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia,

podpisana w Warszawie dnia 19 września 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 19 września 2005 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, w następującym brzmieniu:


UMOWA

ABKOMMEN

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia

zwischen der Regierung der Republik Polen und dem Schweizerischen Bundesrat über die Übergabe und RückÜbernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt

between the Government of the Republic of Poland and the Federal Council of the Swiss Confederation on transfer and readmission of persons with unauthorised stays

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

Die Regierung der Republik Polen und der Schweizerische Bundesrat nachstehend «Vertragsparteien» genannt.

The Government of the Republic of Poland and the Federal Council of the Swiss Confederation hereinafter referred to as the „Contracting Parties”,

pragnąc w duchu współpracy i na zasadach wzajemności ułatwić przekazywanie i przyjmowanie osób przebywających bez zezwolenia. in dem Wunsch, die Übergabe und RückÜbernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt im Geist der Zusammenarbeit und nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit zu erleichtern, wishing to facilitate, in the spirit of co-operation and subject to the reciprocity principle, transfer and readmission of persons with unauthorised stays,
mając na uwadze Powszechną Deklarację Praw Człowieka, przyjętą dnia 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., oraz Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnioną Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., in Anbetracht der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 angenommenen Allgemeinen Erklärung der Menschen rechte, der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutz der Menschen rechte und Grundfreiheiten sowie des am 28. Juli 1951 in Genf abgeschlossenen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und des am 31. Januar 1967 in New York abgeschlossenen Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on December 10, 1948, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, done at Rome on November 4, 1950, and the Convention Relating to the Status of Refugees, done at Geneva on July 28, 1951, supplemented with the Protocol Relating to the Status of Refugees, done at New York on January 31, 1967,
uzgodniły, co następuje: haben Folgendes vereinbart: have agreed the following:

Rozdział I

Kapitel I Chapter I

Przyjmowanie obywateli Umawiających się Stron

RückÜbernahme von Staatsangehörigen der Vertragsparteien

Readmission of citizens of the Contracting Parties

Artykuł 1

Artikel 1

Article 1

1. Każda z Umawiających się Stron przyjmie na swoje terytorium, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, każdą osobę, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba ta posiada obywatelstwo Umawiającej się Strony wezwanej.

1. Jede Vertragspartei übernimmt auf Antrag der anderen Vertragspartei ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Formalitäten jede Person, die im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass sie die Staatsangehörigkeit der ersuchten Vertragspartei besitzt.

1. Each Contracting Party shall upon request of the other Contracting Party readmit to its territory without any formality other than provided for in this Agreement any person who does not fulfil or no longer fulfils the requirements for entry or stay applicable to the territory of the requesting Contracting Party, if it is proven or can be reasonably presumed that this person possesses the citizenship of the requested Contracting Party.

2. Umawiająca się Strona wnioskująca przyjmie osobę, o której mowa w ustępie 1, pod tymi samymi warunkami, jeżeli po późniejszym sprawdzeniu okaże się, że w momencie opuszczenia terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej osoba ta nie posiadała obywatelstwa Umawiającej się Strony wezwanej.

2. Die ersuchende Vertrags--partei nimmt eine solche in Absatz 1 genannte Person unter denselben Voraussetzungen wieder zurück, wenn eine Nachprüfung ergibt, dass sie zum Zeitpunkt der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die Staatsangehörigkeit der ersuchten Vertragspartei nicht besass.

2. The requesting Contracting Party shall readmit a person referred to in paragraph 1 under the same conditions, if investigations later reveal that he/she did not in fact possess the citizenship of the requested Contracting Party when he/she left the territory of the requesting Contracting Party.

Artykuł 2

Artikel 2

Article 2

1. Jeżeli istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba podlegająca przekazaniu jest obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Umawiającej się Strony wezwanej, po sprawdzeniu, umożliwi niezwłoczne wydanie dokumentu podróży tej osobie, jeżeli jest to niezbędne do dokonania przekazania.

1. Wird glaubhaft gemacht, dass eine rückzuübernehmende Person die Staatsangehörigkeit der anderen Vertragspartei besitzt, sorgt eine diplomatische oder konsularische Vertretung der ersuchten Vertragspartei nach durchgeführter Überprüfung unverzüglich dafür, dass dieser Person ein Reisedokument ausgestellt wird, sofern dies für deren RückÜbernahme erforderlich ist.

1. If there is a reasonable presumption that a person who is subject to readmission is a citizen of the other Contracting Party, a diplomatic representation or a consular office of the requested Contracting Party shall upon examination immediately enable a travel document to be issued to the person if this is necessary for the person's readmission.

2. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności obywatelstwa osoby podlegającej przekazaniu, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Umawiającej się Strony wezwanej, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od otrzymania wniosku, podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia posiadanego przez tę osobę obywatelstwa, a w szczególności przeprowadzi wywiad z tą osobą lub dokona sprawdzeń w odpowiednich rejestrach. Jeżeli po tym okaże się, że osoba ta posiada obywatelstwo, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny umożliwi niezwłoczne wydanie dokumentu podróży tej osobie.

2. Bestehen Zweifel an der Staatsangehörigkeit einer rückzuübernehmenden Person, trifft eine diplomatische oder konsularische Vertretung der ersuchten Vertragspartei auf Antrag der anderen Vertragspartei innerhalb von drei aufeinander folgenden Arbeitstagen ab Eingang des Gesuchs sämtliche Massnahmen, die für die Feststellung der Staatsangehörigkeit der betreffenden Person erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere die Anhörung der betreffenden Person und Nachforschungen in den relevanten Registern. Bestätigt sich dabei die Staatsangehörigkeit, sorgt die diplomatische oder konsularische Vertretung unverzüglich dafür, dass dieser Person ein Reisedokument ausgestellt wird.

2. In case of doubt regarding the credibility of the citizenship of any person subject to readmission, a diplomatic representation or a consular office of the requested Contracting Party, upon request of the other Contracting Party, shall take all necessary steps to establish the citizenship of the said person, in particular interview the said person or carry out checks in relevant registers, within three subsequent working-days after receipt of the request. If upon this, the citizenship is confirmed, then the diplomatic representation or consular office shall immediately enable a travel document to be issued to that person.

Rozdział II

Kapitel II Chapter II

Przyjmowanie obywateli państw trzecich i osób nieposiadających obywatelstwa

RückÜbernahme von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen

Readmission of third-country citizens and stateless persons

Artykuł 3

Artikel 3

Article 3

1. Każda z Umawiających się Stron, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, przyjmie na swoje terytorium, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, obywatela państwa trzeciego lub osobę nieposiadającą obywatelstwa, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli osoba ta posiada ważną wizę lub jakiekolwiek zezwolenie na pobyt wydane przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

1. Jede Vertragspartei übernimmt auf Antrag der anderen Vertragspartei ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Formalitäten jeden Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt, wenn diese Person ein gültiges Visum oder irgendeinen gültigen Aufenthaltstitel besitzt, das oder der von der ersuchten Vertragspartei ausgestellt worden ist.

1. Each Contracting Party shall upon request of the other Contracting Party readmit to its territory without any formality other than provided for in this Agreement any third-country citizen or stateless person who does not fulfil or no longer fulfils the requirements for entry or stay applicable to the territory of the requesting Contracting Party, if this person holds a valid visa or residence permit of any kind, issued by the requested Contracting Party.

2. Każda z Umawiających się Stron przyjmie na swoje terytorium, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, obywatela państwa trzeciego lub osobę nieposiadającą obywatelstwa, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba ta wjechała na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej bezpośrednio, środkami transportu publicznego (samolotem, autobusem lub pociągiem), po wjeździe, przejeździe lub pobycie na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej.

2. Jede Vertragspartei übernimmt auf Antrag der anderen Vertragspartei ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Formalitäten jeden Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass diese Person mit einem öffentlichen Verkehrsmittel (Flugzeug, Bus oder Bahn) direkt in das Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei eingereist ist, nachdem sie in das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei eingereist war, sich darin aufgehalten hatte oder durch dieses durchgereist war.

2. Each Contracting Party shall upon request of the other Contracting Party readmit to its territory without any formality other than provided for in this Agreement any third-country citizen or stateless person who does not fulfil or no longer fulfils the requirements for entry or stay applicable to the territory of the requesting Contracting Party, if it is proven or can be reasonably presumed that the said person entered the territory of the requesting Contracting Party directly, by means of public transport (by plane, bus or train), after having entered, stayed in or passed through the territory of the requested Contracting Party.

3. Każda z Umawiających się Stron przyjmie na swoje terytorium, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, obywatela państwa trzeciego lub osobę nieposiadającą obywatelstwa, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba ta w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku opuściła terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, w trakcie legalnego pobytu na jej terytorium przez okres co najmniej sześciu dni.

3. Jede Vertragspartei übernimmt auf Antrag der anderen Vertragspartei ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Formalitäten jeden Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, der im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass diese Person innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung des Rückübernahmegesuchs das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei verlassen hat, nachdem sie sich mindestens sechs Tage legal darin aufgehalten hatte.

3. Each Contracting Party shall upon request of the other Contracting Party readmit to its territory without any formality other than provided for in this Agreement any third-country citizen or stateless person who does not fulfil or no longer fulfils the requirements for entry or stay applicable to the territory of the requesting Contracting Party, if it is proven or can be reasonably presumed that the said person, during the 6 months preceding the submission of the request, left the territory of the requested Contracting Party during a legal stay there of at least 6 days.

Artykuł 4

Artikel 4

Article 4

Obowiązek przyjęcia, zgodnie z artykułem 3, nie będzie mieć zastosowania w odniesieniu do: Die Rückübernahmeverpflichtung nach Artikel 3 gilt nicht gegenüber: The readmission obligation pursuant to Article 3 shall not apply in respect of:

a) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, której wydano wizę inną niż wiza tranzytowa lub lotniskowa, albo jakiekolwiek zezwolenie na pobyt przez Umawiającą się Stronę wnioskującą, o ile Umawiająca się Strona wezwana, do której został skierowany wniosek o przyjęcie osoby, nie wydała ważnej wizy lub zezwolenia na pobyt o dłuższym terminie ważności,

a) Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, denen von der ersuchenden Vertragspartei ein anderes Visum als ein Transitoder Flughafenvisum oder irgendein Aufenthaltstitel ausgestellt wurde, ausser die ersuchte Vertragspartei hat ein gültiges Visum oder einen gültigen Aufenthaltstitel von längerer Dauer ausgestellt;

a) a third-country citizen or stateless person who has been issued a visa other than a transit or airport visa or a residence permit of any kind by the requesting Contracting Party, unless the requested Contracting Party has issued a valid visa or residence permit with a longer validity;

b) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która posiada prawo pobytu na terytorium państwa, z którym Umawiająca się Strona wnioskująca posiada wspólną granicę państwową.

b) Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die berechtigt sind, sich im Hoheitsgebiet eines Staates aufzuhalten, mit dem die ersuchende Vertragspartei eine gemeinsame Staatsgrenze hat;

b) a third-country citizen or stateless person who holds the right to stay in the territory of any state with which the requesting Contracting Party has a common state border;

c) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która przebywała dłużej niż jeden rok na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, o ile nie posiada jakiegokolwiek ważnego zezwolenia na pobyt wydanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną,

c) Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die sich länger als ein Jahr im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei aufgehalten haben, ausser sie sind im Besitz irgendeines von der ersuchten Vertragspartei ausgestellten gültigen Aufenthaltstitels;

c) a third-country citizen or stateless person who has stayed longer than a year on the territory of the requesting Contracting Party, unless he/she is holder of a valid residence permit of any kind issued by the requested Contracting Party;

d) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, której Umawiająca się Strona wnioskująca przyznała status uchodźcy zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnioną Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., albo którą uznała za bezpaństwowca zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu bezpaństwowców, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 28 września 1954 r.,

d) Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die die ersuchende Vertragspartei entweder in Anwendung des am 28. Juli 1951 in Ganf abgeschlossenen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und des am 31. Januar 1967 in New York abgeschlossenen Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge als Flüchtlinge oder in Anwendung des am 28. September 1954 in New York abgeschlossenen Abkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen als Staatenlose anerkannt hat;

d) a third-country citizen or stateless person whom the requesting Contracting Party has either recognised as a refugee, in accordance with the Convention Relating to the Status of Refugees, done at Geneva on July 28, 1951 supplemented with the Protocol Relating to the Status of Refugees done at New York on January 31, 1967, or as a stateless person, in accordance with the Convention Relating to the Status of Stateless Persons, done at New York on September 28, 1954;

e) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która została wydalona przez Umawiającą się Stronę wezwaną do państwa jej pochodzenia lub do państwa trzeciego, o ile nie wjechała ona na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej po ponownym wjeździe, przejeździe lub pobycie na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, który nastąpił po jej wydaleniu z terytorium Umawiającej się Strony wezwanej.

e) Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die von der ersuchten Vertragspartei in ihr Herkunftsland oder in einen Drittstaat weggewiesen wurden, sofern sie nicht in das Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei eingereist sind, nachdem sie im Anschluss an den Vollzug ihrer Wegweisung aus dem Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei erneut in das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei eingereist oder durch dieses durchgereist waren oder sich darin aufgehalten hatten.

e) a third-country citizen or stateless person who has been removed by the requested Contracting Party to his/her country of origin or to a third country, unless he/she entered the territory of the requesting Contracting Party after again having entered, passed through or stayed on the territory of the requested Contracting Party following the person's removal from the territory of the requested Contracting Party.

Artykuł 5

Artikel 5

Article 5

Umawiająca się Strona wnioskująca przyjmie z powrotem na swoje terytorium, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, osobę, o której mowa w artykule 3, jeżeli po późniejszym sprawdzeniu okaże się, że w chwili opuszczenia terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej osoba ta nie spełniała warunków określonych w artykule 3. Die ersuchende Vertragspartei nimmt ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Formalitäten jede in Artikel 3 genannte Person wieder in ihr Hoheitsgebiet zurück, wenn eine Nachprüfung ergibt, dass sie zum Zeitpunkt der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die Voraussetzungen nach Artikel 3 nicht erfüllte. The requesting Contracting Party shall readmit to its territory without any formality other than provided for in this Agreement any person referred to in Article 3 when subsequent checks reveal that he/she did not fulfill the conditions provided in Article 3 at the moment of his/her departure from the territory of the requesting Contracting Party.

Rozdział III

Kapitel III Chapter III

Tranzyt

Durchbeförderung

Transit

Artykuł 6

Artikel 6

Article 6

1. Każda z Umawiających się Stron, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, zezwoli na tranzyt przez swoje terytorium obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która jest wydalana, lub której Umawiająca się Strona wnioskująca odmówiła wjazdu, pod warunkiem że Umawiająca się Strona wnioskująca zapewniła przyjęcie osoby w państwie docelowym lub innym państwie tranzytowym.

1. Jede Vertrgspartei gestattet auf Antrag der anderen Vertragspartei die Durchbeförderung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die von einem Wegweisungsentscheid oder einer Einreiseverweigerung der ersuchenden Vertragspartei betroffen sind, durch ihr Hoheitsgebiet, sofern die ersuchende Vertragspartei die Übernahme im Zielstaat oder in anderen Transitstaaten sichergestellt hat.

1. Each Contracting Party shall upon request of the other Contracting Party permit the transit through its territory of any third-country citizen or stateless person who is subject to removal or is denied entry by the requesting Contracting Party on condition that the requesting Contracting Party has ensured admission to the country of destination or any other transit country.

2. Umawiająca się Strona wnioskująca zapewni Umawiającą się Stronę wezwaną, że osoba, której tranzyt jest dozwolony, posiada ważny bilet podróży i ważny dokument podróży do państwa docelowego. Umawiająca się Strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za całość podróży obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa do państwa docelowego, lub innego państwa tranzytowego i ponownie przyjmie tę osobę, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wydalenie lub odmowa wjazdu będą niewykonalne.

2. Die ersuchende Vertragspartei bietet der ersuchten Vertragspartei Gewähr dafür, dass jede Person, deren Durchbeförderung genehmigt wird, ein gültiges Reiseticket und ein gültiges Reisedokument für den Zielstaat besitzt. Die ersuchende Vertragspartei trägt die volle Verantwortung während der gesamten Reise eines Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in den Zielstaat oder in andere Transitstaaten und nimmt diese Person wieder zurück, wenn die Wegweisung oder Einreiseverweigerung aus irgendeinem Grund nicht vollzogen werden kann.

2. The requesting Contracting Party shall assure the requested Contracting Party that any person whose transit is allowed, holds a valid travel ticket and a valid travel document to the country of destination. The requesting Contracting Party assumes full responsibility for the entire journey of any third-country citizen or stateless person to the country of destination or any other transit country and shall readmit such a person if, for any reason, the removal or the refused entry cannot be executed.

Artykuł 7

Artikel 7

Article 7

Odmowa tranzytu związanego z wydaleniem osoby lub odmową wjazdu może nastąpić, jeżeli: Die Durchbeförderung zwecks Vollzug einer Wegweisung oder nach einer Einreiseverweigerung kann abgelehnt werden, wenn: Transit for removal purposes or following an entry refusal may be denied, if:

a) w państwie docelowym lub innym państwie tranzytowym obywatel państwa trzeciego lub osoba nieposiadająca obywatelstwa narażona jest na prześladowanie z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych.

a) ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im Zielstaat oder in einem anderen Transitstaat Gefahr läuft, wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung verfolgt zu werden;

a) in the country of destination or in an other transit country the third-country citizen or stateless person risks being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion;

b) w państwie docelowym lub innym państwie tranzytowym, albo na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej obywatel państwa trzeciego lub osoba nieposiadająca obywatelstwa narażona jest na wszczęcie postępowania karnego lub wykonanie kary. O wszczętym postępowaniu lub wydanym wyroku na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, Strona ta poinformuje pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą przed rozpoczęciem tranzytu.

b) ein Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser im Zielstaat, in einem anderen Transitstaat oder im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei eine Strafverfolgung oder eine Strafvollstreckung zu erwarten hätte. Die ersuchte Vertragspartei informiert schriftlich die ersuchende Vertragspartei vor der Durchbeförderung über jede solche in ihrem Hoheitsgebiet eröffnete Strafverfolgung oder ergangene Verurteilung.

b) in the country of destination or in an other transit country or in the territory of the requested Contracting Party a third-country citizen or a stateless person risks being subject to criminal proceedings or penalisation. Any such proceeding initiated or sentence issued in the territory of the requested Contracting Party should be notified in writing by this Party to the requesting Contracting Party before transit.

Artykuł 8

Artikel 8

Article 8

Umawiająca się Strona wnioskująca poinformuje Umawiającą się Stronę wezwaną o konieczności zapewnienia konwoju osobie podlegającej tranzytowi. Umawiająca się Strona wezwana może sama zapewnić konwój lub upoważnić Umawiającą się Stronę wnioskującą do dokonania konwoju przez swoje terytorium. Die ersuchende Vertragspartei teilt der ersuchten Vertragspartei mit, ob die durchzubefördernde Person begleitet werden muss. Die ersuchte Vertragspartei kann die Begleitung selber sicherstellen oder die ersuchende Vertragspartei ermächtigen, die Begleitung in ihrem Hoheitsgebiet zu übernehmen. The requesting Contracting Party shall inform the requested Contracting Party about the necessity to provide escort to the person subject to transit. The requested Contracting Party may itself provide the escort or may authorise the requesting Contracting Party to conduct the escort through its territory.

Artykuł 9

Artikel 9

Article 9

1. W przypadku gdy tranzyt wykonywany jest pod konwojem, eskortujący funkcjonariusze Umawiającej się Strony wnioskującej muszą posiadać podczas wykonywania swoich obowiązków paszport, legitymację służbową i zezwolenie na tranzyt wydane przez właściwe organy Umawiającej się Strony wezwanej.

1. Erfolgt die Durchbeförderung unter Begleitung müssen die Begleitbeamten, während sie ihren Auftrag ausführen, über einen Reisepass, einen Dienstausweis und eine von den zuständigen Behörden der ersuchten Vertragspartei ausgestellte Transitbewilligung verfügen.

1. If transit is conducted under escort, the escorting officers of the requesting Contracting Party must possess, while carrying out their duty, a passport, a service identity card and a transit authorisation issued by the competent authorities of the requested Contracting Party.

2. Funkcjonariusze Umawiającej się Strony wnioskującej eskortujący osobę podlegającą tranzytowi powinni być nieumundurowani. W razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podróży, ze względu na zachowanie tej osoby, mogą używać plastikowych kajdanek.

2. Die Begleitbeamten der ersuchenden Vertragspartei begleiten die durchzubefördernde Person in Zivilkleidung. Sie können Plastikhandschellen verwenden, wenn dies aufgrund des Verhaltens dieser Person erforderlich ist, um die Sicherheit während der Reise zu gewährleisten.

2. The escorting officers of the requesting Contracting Party, while escorting the person subject to transit shall be in plain clothes. In case it is necessary to ensure the safety of the journey due to the behaviour of the said person, they may use plastic handcuffs.

3. Podczas tranzytu eskortujący funkcjonariusze są odpowiedzialni za nadzór nad obywatelem państwa trzeciego lub osobą nieposia-dającą obywatelstwa i za wejście tej osoby do samolotu. Otrzymają oni pomoc od właściwych organów Umawiającej się Strony wezwanej i są zobowiązani do stosowania się do ich poleceń.

3. Während der Durchbeförderung sind die Begleitbeamten für die Überwachung des Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen verantwortlich und müssen sicherstellen, dass die betreffende Person an Bord des Flugzeugs geht. Dabei erhalten sie Unterstützung von den zuständigen Behörden der ersuchten Vertragspartei und müssen deren Anweisungen befolgen.

3. During transit the escorting officers are responsible for the surveillance of the third-country citizen or the stateless person and ensure that the said person boards the airplane. They receive assistance from the competent authorities of the requested Contracting Party and shall follow the instructions of the latter.

4. W razie konieczności Umawiająca się Strona wezwana może przejąć odpowiedzialność za nadzór nad obywatelem państwa trzeciego lub osobą nieposiadającą obywatelstwa i za jej wejście do samolotu.

4. Wenn nötig kann die ersuchte Vertragspartei die Verantwortung für die Überwachung und das Anbordgehen des Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen übernehmen.

4. If necessary, the requested Contracting Party may take over the responsibility for the surveillance of the third-country citizen or the stateless person and for the boarding of the airplane.

5. Umawiająca się Strona wnioskująca podejmie niezbędne czynności zapewniające, tak szybko, jak to możliwe, tranzyt obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa przez lotnisko Umawiającej się Strony wezwanej.

5. Die ersuchende Vertragspartei trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose den Flughafen der ersuchten Vertragspartei so rasch wie möglich passiert.

5. The requesting Contracting Party must take all necessary steps to ensure that the third-country citizen or the stateless person transits through the airport of the requested Contracting Party as quickly as possible.

Artykuł 10

Artikel 10

Article 10

Jeżeli osobie podlegającej tranzytowi nie zezwolono na wejście do samolotu lub wejście takie jest niemożliwe, Umawiająca się Strona wnioskująca przyjmie tę osobę natychmiast, jednakże nie później niż w ciągu dwudziestu czterech godzin po jej przybyciu na lotnisko. Wird der durchzubefördernden Person das Anbordgehen verweigert oder ist das Anbordgehen nicht möglich, nimmt die ersuchende Vertragspartei diese Person unverzüglich oder innerhalb von höchstens vierundzwanzig Stunden nach deren Ankunft am Flughafen wieder zurück. if the person subject to transit is denied boarding or, if boarding is impossible, the requesting Contracting Party shall take back this person immediately but not later than twenty-four hours after his or her arrival at the airport.

Artykuł 11

Artikel 11

Article 11

Jeżeli właściwe organy Umawiającej się Strony wezwanej biorą udział w wykonywaniu tranzytu, poinformują właściwe organy Umawiającej się Strony wnioskującej o wszystkich istotnych incydentach, które miały miejsce w trakcie tranzytu. Beteiligen sich die zuständigen Behörden der ersuchten Vertragspartei an der Durchbeförderung, unterrichten sie die zuständigen Behörden der ersuchenden Vertragspartei über alle nennenswerten Vorfälle während der Durchbeförderung. If the competent authorities of the requested Contracting Party participate in the transit operation, they shall inform the competent authorities of the requesting Contracting Party of all relevant incidents which occurred during the transit.

Rozdział IV

Kapitel IV Chapter IV

Ochrona danych

Datenschutz

Data protection

Artykuł 12

Artikel 12

Article 12

1. Dane osobowe przekazywane w, związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogą jedynie dotyczyć:

1. Personendaten, die im Zusammenhang mit diesem Abkommen übermittelt werden, dürfen ausschliesslich betreffen:

1. Personal data communicated in relation to the implementation of this Agreement may only concern the following:

a) danych personalnych osoby podlegającej przekazaniu lub tranzytowi i, w razie potrzeby, jej członków rodziny (nazwisko, imię, poprzednie nazwiska, przezwiska lub pseudonimy, przydomki, datę i miejsce urodzenia, płeć, aktualne i wcześniejsze obywatelstwo),

a) die Personalien der rückzuübernehmenden oder durchzubefördernden Person sowie, falls erforderlich, diejenigen ihrer Familienangehörigen (Name, Vorname, gegebenenfalls frühere Namen, Beinamen oder Pseudonyme, Decknamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, derzeitige und frühere Staatsangehörigkeit);

a) particulars of the person subject to readmission or transit and, where necessary, of the members of the person's family (surname, first name, any previous names, nicknames or pseudonyms, aliases, date and place of birth, sex, current and any previous citizenship);

b) paszportu, dowodu osobistego lub jakiegokolwiek innego dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży,

b) den Reisepass, die Identitätskarte, sonstige Identitätsausweise und Reisedokumente;

b) passport, identity card or any other identity or travel document;

c) innych szczegółowych informacji potrzebnych do identyfikacji osoby podlegającej przekazaniu lub tranzytowi (w szczególności odciski linii papilarnych, zdjęcia),

c) sonstige Informationen, die für die Identifizierung der rückzuübernehmenden oder durchzubefördernden Person erforderlich sind (insbesondere Fingerabdrücke, Fotografien);

c) other details which are needed to identify the person subject to readmission or transit (in particular fingerprints, photographs);

d) miejsc pobytu i opisu tras podróży,

d) Aufenthaltsorte und Reisewege;

d) places of stay and itineraries;

e) wydanego zezwolenia na pobyt lub wiz.

e) ausgestellte Aufenthaltstitel oder Visa.

e) issued residence permits or visas.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez każdą z Umawiających się Stron zgodnie z jej prawem wewnętrznym, z poszanowaniem praw osób, których dane te dotyczą, a także z uwzględnieniem warunków określonych w ustępach 3, 4, 5, 6 i 7.

2. Personendaten werden von jeder Vertragspartei gemäss ihrem innerstaatlichen Recht, unter Wahrung der Rechte der betreffenden Personen und unter den Voraussetzungen nach den Absätzen 3, 4, 5, 6 und 7 bearbeitet.

2. Personal data shall be processed by each Contracting Party in accordance with their respective national laws, with the respect to the rights of the data subjects and under the conditions set forth in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7.

3. Dane osobowe mogą być jedynie przetwarzane przez właściwe organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy i tylko dla celów niniejszej umowy. Umawiająca się Strona przekazująca dane powinna zapewnić, że są one dokładne, konieczne i nie przekraczają wymogów dla celów, dla których są przekazywane. Jeżeli dane są niedokładne lub zostały przekazane nielegalnie, Umawiająca się Strona przyjmująca powinna zostać o tym natychmiast poinformowana oraz powinna poprawić lub zniszczyć dane.

3. Personendaten dürfen nur von den für die Durchführung dieses Abkommens zuständigen Behörden und ausschliesslich für die Zwecke dieses Abkommens bearbeitet werden. Die Vertragspartei, welche die Daten übermittelt, muss sich vergewissern, dass diese richtig, für den mit der Übermittlung verbundenen Zweck erforderlich und diesem angemessen sind. Sind die übermittelten Daten unrichtig oder war deren Übermittlung widerrechtlich, muss die Vertragspartei, die diese erhalten hat, inverzüglich benachrichtigt werden. Sie muss die betreffenden Daten entweder berichtigen oder wernichten.

3. Personal data may only be processed by the competent authorities responsible for implementing this Agreement and only for the purposes of this Agreement. The Contracting Party communicating the data shall ensure that it is accurate, necessary and does not exceed the requirements of the purposes for which it is communicated. If the data is inaccurate or has been communicated illegally, the recipient Contracting Party shall be informed of this immediately and shall correct or destroy the data.

4. Dane osobowe powinny być przekazywane wyłącznie do właściwych organów i służb realizujących zadania określone w ninieiszej umowie. Przekazywanie danych innym organom lub służbom będzie możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody organu przekazującego. Przekazane dane osobowe powinny być przechowywane tylko tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały przekazane.

4. Personendaten dürfen ausschliesslich an zuständige Behörden oder Dienste, die in diesem Abkommen genannte Aufgaben erfüllen, übermittelt werden. Personendaten dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der zuständigen Behörde, welche die Daten übermittelt, an andere Behörden oder Dienste weitergeleitet werden. Die übermittelten Personendaten dürfen nur so lange aufbewahrt werden, wie es der Zweck, zu dem sie übermittelt worden sind, erfordert.

4. Personal data shall be communicated only to a competent authority or service fulfilling tasks specified in this Agreement. Personal data may only be further communicated to any other authority or service upon the written consent of the communicating competent authority. Communicated personal data shall only be stored for as long as it is required for the purposes for which it was communicated.

5. Każda z Umawiających się Stron powinna poinformować, na wniosek, drugą Umawiającą się Stronę o wykorzystaniu danych i uzyskanych wynikach.

5. Jede Vertragspartei unterrichtet die andere Vertragspartei auf Antrag über die Verwendung der Daten und die dadurch erzielten Ergebnisse.

5. Each Contracting Party shall inform the other Contracting Party upon request about the use of the data and the results obtained thereby.

6. Każda z Umawiających się Stron powinna udokumentować przekazanie danych osobowych.

6. Jede Vertragspartei dokumentiert die Übermittlung von Personendaten.

6. Each Contracting Party shall document the communication of personal data.

7. Każda z Umawiających się Stron powinna skutecznie chronić każde przekazane dane osobowe przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, przed nieuprawnionymi zmianami i nieuprawnionym ujawnieniem.

7. Jede Vertragspartei ist verpflichtet, die übermittelten Personendaten gegen unbefugten Zugriff, missbräuchliche Änderungen und widerrechtliche Bekanntgabe zu schützen.

7. Each Contracting Party shall effectively protect any communicated personal data against access by unauthorised persons, against unauthorised amendments and unauthorised disclosure.

Rozdział V

Kapitel V Chapter V

Postanowienia ogólne i końcowe

Allgemeine bestimmungen und Schlussbestimmungen

General and final provisions

Artykuł 13

Artikel 13

Article 13

1. Koszty transportu osoby podlegającej przekazaniu, o której mowa w artykułach 1, 3 i 5, do granicy Państwa Umawiającej się Strony wezwanej i, w razie konieczności, koszty transportu powrotnego będą pokrywane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą.

1. Die Kosten für die Beförderung einer rückzuübernehmenden Person nach den Artikeln 1, 3 und 5 bis zu einer Staatsgrenze der ersuchten Vertragspartei und die Kosten für eine allfällige Rückbeförderung trägt die ersuchende Vertragspartei.

1. The cost of transport of any person subject to readmission referred to in Articles 1, 3 and 5 to a state border of the requested Contracting Party, and, if necessary, the cost of return transport, shall be covered by the requesting Contracting Party.

2. Koszty tranzytu, o którym mowa w art. 6 i 10, do państwa docelowego i, w razie konieczności, koszty transportu powrotnego będą pokrywane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą.

2. Die Kosten für eine Durchbeförderung nach den Artikeln 6 und 10 bis zum Zielstaat und die Kosten für eine allfällige Rückbeförderung trägt die ersuchende Vertragspartei.

2. The cost of transit pursuant to Articles 6 and 10 up to a destination state, and, if necessary, the cost of return transport shall be covered by the requesting Contracting Party.

Artykuł 14

Artikel 14

Article 14

1. Zasady wykonywania niniejszej umowy są określone w Protokole wykonawczym, który stanowi integralną część niniejszej umowy, i dotyczą w szczególności:

1. Die Einzelheiten der Durchführung dieses Abkommens sind im Durchführungsprotokoll festgelegt. Dieses ist Bestandteil dieses Abkommens und beinhaltet insbesondere Folgendes:

1. The principles for implementing this Agreement are set forth in the Implementation Protocol that constitutes an integral part of this Agreement and concerns in particular the following:

a) właściwych organów do wykonywania umowy,

a) die für die Durchführung des Abkommens zuständigen Behörden;

a) authorities competent to implement the Agreement;

b) wzorów wniosków o przyjęcie i tranzyt,

b) Formularvorlagen für Rückü-bernahme- und Durchbeförderungsgesuche;

b) templates for readmission and transit requests;

c) zasad pokrywania kosztów,

c) die Modalitäten der Kostenbegleichung;

c) cost coverage rules;

d) zasad przekazywania wniosków dotyczących osób podlegających przyjęciu lub tranzytowi.

d) die Modalitäten der Übermittlung von Gesuchen betreffend rückzuübernehmende oder durchzubefördernde Personen;

d) the modalities for transmitting the request concerning persons subject to readmission or transit;

e) dokumentów i informacji, na podstawie których można udowodnić lub domniemywać obywatelstwo lub wjazd, pobyt albo przejazd przez terytorium Umawiającej się Strony wezwanej.

e) die Dokumente und Informationen, mit denen die Staatsangehörigkeit oder die Einreise in das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei, der Aufenthalt darin oder die Durchreise durch dieses nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird;

e) the documents and information which prove or reasonably presume the citizenship or the entry to, the stay in or the passing through the territory of the requested Contracting Party;

f) określenia przejść granicznych wykorzystywanych do przyjęcia i tranzytu osób,

f) die Grenzübergangsstellen, an denen die RückÜbernahme oder Durchbeförderung durchgeführt werden kann;

f) the designation of the border checkpoints to be used for the readmission and transit of persons;

g) terminów opracowywania i realizacji wniosków o przyjęcie i tranzyt osób.

g) die Fristen für die Behandlung von Gesuchen um RückÜbernahme oder Durchbeförderung und für deren Durchführung.

g) the time limits for the processing and realisation of the requests for readmission and transit of persons.

2. Informacje o jakichkolwiek zmianach dotyczących właściwych organów lub przejść granicznych będą niezwłocznie przekazane drogą dyplomatyczną właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony.

2. Änderungen, welche die zuständigen Behörden oder die Grenzübergangsstellen betreffen, werden der zuständigen Behörde der anderen Vertragspartei unverzüglich auf diplomatischem Weg mitgeteilt.

2. Any changes concerning the competent authorities or the border checkpoints shall be without delay communicated through diplomatic channels to the competent authority of the other Contracting Party.

Artykuł 15

Niniejsza umowa nie narusza zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z:

Artikel 15

Von diesem Abkommen unberührt bleiben die Verpflichtungen der Vertragsparteien, die sich ergeben aus:

Article 15

This Agreement does not affect the obligations of the Contracting Parties arising from:

a) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.,

a) dem am 28. Juli 1951 in Genf abgeschlossenen Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und dem am 31. Januar 1967 in New York abgeschlossenen Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge;

a) the Convention Relating to the Status of Refugees, done at Geneva on July 28, 1951, supplemented with the Protocol Relating to the Status of Refugees, done at New York on January 31, 1967;

b) konwencji dotyczących ochrony praw człowieka podpisanych przez Umawiające się Strony,

b) den von den Vertragsparteien unterzeichneten Abkommen über den Schutz der Menschenrechte;

b) the conventions signed by the Contracting Parties for the protection of human rights;

c) międzynarodowych konwencji dotyczących ekstradycji,

c) internationalen Auslieferungsabkommen;

c) international conventions on extradition;

d) innych odpowiednich umów międzynarodowych.

d) anderen relevanten internationalen Abkommen.

d) other relevant international agreements.

Artykuł 16

Artikel 16

Article 16

Postanowienia niniejszej umowy będą wykonywane przez właściwe organy, o których mowa w artykule 14 ustęp 1 litera a, zgodnie z prawem wewnętrznym swojego Państwa. Die Bestimmungen dieses Abkommens werden von einer zuständigen Behörde nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a gemäss ihrem innerstaatlichen Recht umgesetzt. The implementation of provisions of this Agreement shall be performed by a competent authority referred to in Article 14 paragraph 1 letter a, pursuant to its national law.

Artykuł 17

Artikel 17

Article 17

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą współpracować i wzajemnie konsultować się przy wykonywaniu niniejszej umowy.

1. Bei der Durchführung dieses Abkommens arbeiten die zuständigen Behörden der Vertragsparteien zusammen und konsultieren einander.

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall cooperate and consult each other in the implementation of this Agreement.

2. Każda z Umawiających się Stron może wnosić o zwołanie spotkania ekspertów obu Umawiających się Stron w celu wyjaśnienia pytań lub sporów dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej umowy.

2. Jede Vertragspartei kann verlangen, dass Experten beider Vertragsparteien beigezogen werden, um Fragen und Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der Auslegung und Anwendung dieses Abkommens zu klären.

2. Each Contracting Party may request the convocation of a meeting of experts of both Contracting Parties for the clarification of any questions and disputes concerning the interpretation or application of this Agreement.

3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez Umawiające się Strony na drodze dyplomatycznej.

3. Meinungsverschiedenheiten werden von den Vertragsparteinen auf diplomatischem Weg beigelegt.

3. In case of disagreement, any dispute shall be resolved by the Contracting Parties through diplomatic channels.

Artykuł 18

Artikel 18

Article 18

Niniejszą umowę stosuje się także do Księstwa Liechtensteinu i obywateli Księstwa Liechtensteinu. Dieses Abkommen gilt auch für das Hoheitsgebiet des Fürstentums Liechtenstein und für dessen Staatsangehörige. This Agreement also applies to the Principality of Liechtenstein and to the citizens of the Principality of Liechtenstein.

Artykuł 19

Artikel 19

Article 19

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy tracą swoją moc obowiązującą artykuły 7, 8, 9 i 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. Bei Inkrafttreten dieses Abkommens treten die Artikel 7, 8, 9 und 14 des zwischen der Regierung der Republik Polen und dem Schweizerischen Bundesrat am 2. September 1991 in Bern abgeschlossenen Abkommens über die gegenseitige Aufhebung der Visumpflicht ausser Kraft. Upon this Agreement's entry into force, the Articles 7, 8, 9 and 14 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Federal Council of the Swiss Confederation on mutual abolition of visa requirements done at Berne on September 2, 1991 shall lose binding force.

Artykuł 20

Artikel 20

Article 20

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

1. Dieses Abkommen bedarf der Genehmigung gemäss dem innerstaatlichen Recht beider Vertragsparteien, die durch diplomatische Noten bekannt gegeben wird. Dieses Abkommen tritt dreissig Tage nach Eingang der letzten Notifikation in Kraft.

1. This Agreement is subject to approval in accordance with the relevant national law of each Contracting Party, which shall be communicated by diplomatic notes. This Agreement shall enter into force thirty days after the day of the reception of the last notification.

2. Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić wykonywanie całej umowy lub części. z wyjątkiem artykułu 1, mając na względzie bezpieczeństwo narodowe, porządek publiczny lub zdrowie publiczne, zawiadamiając o tym w drodze notyfikacji drugą Umawiającą się Stronę. Takie zawieszenie wejdzie w życie po upływie dwóch dni od dnia otrzymania noty. Umawiające się Strony niezwłocznie poinformują się o powodach takiego zawieszenia.

2. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen aus Gründen der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder Gesundheit durch eine entsprechende Notifikation an die andere Vertragspartei vorübergehend ganz oder teilweise, mit Ausnahme von Artikel 1, suspendieren. Die Suspendierung tritt zwei Tage nach Eingang der Notifikation in Kraft. Die Vertragsparteien teilen einander die Gründe für eine solche Suspendierung unverzüglich mit.

2. Each Contracting Party may temporarily suspend the application of the entire Agreement or any part thereof, except Article 1, because of national security, public order or public health considerations, by notifying the other Contracting Party accordingly. Such suspension shall enter into force two days after the day of reception of the notification. The Contracting Parties shall without delay notify each other of the reasons for such suspension.

3. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie w drodze notyfikacji drugiej Umawiającej się Stronie. Wypowiedzenie wejdzie w życie po upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania noty.

3. Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen jederzeit durch Notifikation an die andere Vertragspartei kündigen. Die Kündigung wird 60 Tage nach Eingang der Notifikation wirksam.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may terminate this Agreement at any time by notification to the other Contracting Party. The termination shall become effective 60 days after the day of reception of that notification.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, na podstawie posiadanego upoważnienia, złożyli swoje podpisy. ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 19 września 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający. GESCHEHEN zu Warschau am 19. September 2005 in je zwei Urschriften in polnischer, deutscher und englischer Sprache, wobei alle Texte gleichermassen authentisch sind. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Abkommens ist der englische Wortlaut massgebend. DONE at Warsaw on 19th September 2005 in two original copies, each one in the Polish, German and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement the English version shall prevail.


Protokół wykonawczy

Durchführungsprotokoll

Implementation Protocol

Zgodnie z artykułem 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, zwanej dalej „umową”,

Aufgrund von Artikel 14 des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Polen und dem Schweizerischen Bundesrat über die Übergabe und RückÜbernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt, nachstehend „Abkommen” genannt.

According to Article 14 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Federal Council of the Swiss Confederation on transfer and re-admission of persons with unauthorised stays, hereinafter referred to as the „Agreement”,

uzgodniono, co następuje: wird Folgendes vereinbart: the following is agreed upon:


Artykuł 1

Artikel 1

Article 1

Przyjęcie osoby zgodnie z artykułem 1 umowy

RückÜbernahme von Personen nach Artikel 1 des Abkommens

Readmission of a person according to Article 1 of the Agreement

1. Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

1. Jedes Rückübernahmegesuch enthält:

1. Any readmission request shall contain:

a) dane personalne osoby podlegającej przekazaniu,

a) Personalien der rückzuübernehmenden Person;

a) personal data of the person subject to readmission;

b) szczegółowe informacje o dokumentach, o których mowa w artykule 2 niniejszego protokołu, dotyczących osoby podlegającej przekazaniu.

b) Angaben zu den in Artikel 2 dieses Protokolls aufgeführten Dokumenten, die sich auf die rückzuübernehmende Person beziehen.

b) details of the documents mentioned in Article 2 of this Protocol referring to the person subject to readmission.

2. Wzór wniosku o przyjęcie określa załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wszystkie rubryki wniosku powinny być wypełnione lub przekreślone.

2. Eine Formularvorlage für das Rückübernahmegesuch findet sich in Anhang 1 dieses Protokolls. Sämtliche Abschnitte des Formulars sind entweder auszufüllen oder durchzustreichen.

2. A template of the readmission request can be found in the Appendix 1 of this Protocol. All sections of the form are to be either completed or crossed out.

3. Wniosek o przyjęcie będzie przekazywany bezpiecznymi środkami łączności, w szczególności faksem, bezpośrednio do właściwego organu.

3. Jedes Rückübernahmegesuch wird der zuständigen Behörde auf einem sicheren Übertragungsweg, insbesondere per Telefax, direkt übermittelt.

3. Any readmission request is to be transmitted via secured communication channels, in particular by fax, directly to the competent authority.

4. Umawiająca się Strona wezwana udzieli, tak szybko, jak to możliwe, odpowiedzi na wniosek o przyjęcie, najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2 umowy, termin ten może zostać przedłużony o cztery dni robocze.

4. Die ersuchte Vertragspartei beantwortet das Rückübernahmegesuch so schnell wie möglich, spätestens aber innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang des Gesuchs. Im Falle von Artikel 2 Absatz 2 des Abkommens kann diese Frist im vier Arbeitstage verlängert werden.

4. The requested Contracting Party replies to the readmission request as quickly as possible, at the latest within two working days from the date of receipt of the request. In the case of Article 2 paragraph 2 of the Agreement, this time-limit may be extended by four working days.

5. Przekazanie osoby nie może nastąpić przed zaakceptowaniem przez Umawiającą się Stronę wezwaną wniosku o przyjęcie i powiadomieniem o tym pisemnie Umawiającej się Strony wnioskującej. Zgoda na przyjęcie jest ważna przez okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą Umawiających się Stron.

5. Die Übergabe einer Person erfolgt erst, nachdem die ersuchte Vertragspartei dem Rückübernahmegesuch zugestimmt und dies der ersuchenden Vertragspartei schriftlich mitgeteilt hat. Die Zustimmung zu der Rückübemahme gilt 30 Tage lang. Diese Frist kann nach Absprache zwischen den beiden Vertragsparteien verlängert werden.

5. The transfer of a person shall not take place until the requested Contracting Party has accepted the readmission request and has notified the requesting Contracting Party thereof in writing. The acceptance of readmission is valid for 30 days. This time-limit may be extended after consultation between the Contracting Parties.

6. Umawiająca się Strona wnioskująca powiadamia pisemnie Umawiającą się Stronę wezwaną o terminie przybycia osoby wymienionej we wniosku o przyjęcie najpóźniej na trzy dni przed jej przybyciem.

6. Die ersuchende Vertragspartei teilt der ersuchten Vertragspartei die Ankunftszeit der von dem Rückübernahmegesuch betroffenen Person spätestens drei Tage vorher mit.

6. The requesting Contracting Party notifies the requested Contracting Party of the date of arrival of the person concerned by the readmission request at the latest three days in advance.

7. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu posiada podrobione lub przerobione dokumenty Umawiającej się Strony wezwanej, dokumenty te będą przesłane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą po akceptacji wniosku o przyjęcie tej osoby.

7. Besitzt die von dem Rückübernahmegesuch betroffene Person verfälschte oder gefälschte Dokumente der ersuchten Vertragspartei, werden diese Dokumente von der ersuchenden Vertragspartei übersandt, wenn die Zustimmung zu der RückÜbernahme erteilt worden ist.

7. If the person concerned by the readmission request is in possession of forged or false documents of the requested Contracting Party, these documents are to be transmitted by the requesting Contracting Party when readmis-sion has been accepted.

8. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu potrzebuje opieki medycznej, Umawiająca się Strona wnioskująca zobowiązana jest zapewnić również, jeżeli leży to w interesie tej osoby, informacje na temat potrzeby specjalnej opieki medycznej lub innej stałej opieki przez inną osobę, lub transportu karetką pogotowia.

8. Ist die rückzuübernehmende Person auf medizinische Betreuung angewiesen, liefert die ersuchende Vertragspartei zudem, sofern dies im Interesse dieser Person liegt, Informationen darüber, ob sie einer besonderen ärztlichen oder anderen Behandlung bedarf, überwacht oder mit der Ambulanz transportiert werden muss.

8. If the person subject to read-mission is in need of medical care, the requesting Contracting Party shall also provide, if this is in the interest of the person concerned, information about the need for special treatment, such as medical or other care, supervision, or transport by ambulance.

9. Jeżeli Umawiająca się Strona wezwana odrzuci wniosek o przyjęcie, z powodu niespełnienia warunków określonych w artykule 1 umowy, powinna ona powiadomić pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą o powodach podjęcia takiej decyzji.

9. Weist die ersuchte Vertragspartei das Rückübernahmegesuch ab, weil die in Artikel 1 des Abkommens genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, teilt sie der ersuchenden Vertragspartei schriftlich die für ihre Entscheidung massgeblichen Gründe mit.

9. Should the requested Contracting Party reject the readmis-sion request due to non-compliance with the conditions listed under Article 1 of the Agreement, it shall inform the requesting Contracting Party in writing of the grounds on which this decision is based.

Artykuł 2

Artikel 2

Article 2

Dokumenty stanowiące dowód lub uzasadnioną podstawę domniemania posiadania obywatelstwa Umawiającej się Strony, zgodnie z artykułem 1 umowy

Dokumente, mit denen nach Artikel 1 des Abkommens nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, dass eine Person die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei besitzt

Documents with which a person's citizenship of a Contracting Party is to be proved or reasonably presumed according to Article 1 of the Agreement

1. Obywatelstwo osoby przekazywanej może być udowodnione przez następujące ważne dokumenty:

1. Die Staatsangehörigkeit der rückzuübernehmenden Person wird mit folgenden gültigen Dokumenten nachgewiesen:

1. The citizenship of the person subject to readmission may be proved on the basis of the following valid documents:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) Für die Republik Polen:

a) for the Republic of Poland:

— paszport każdego rodzaju. — jede Art von Reisepass; — passport of any type;
— dowód osobisty. — Identitätskarte; — identity card;
— poświadczenie obywatelstwa, — Staatsangehörigkeitsausweis. — citizenship certificate;

b) w Konfederacji Szwajcarskiej:

b) Für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

b) for the Swiss Confederation:

— paszport każdego rodzaju, — jede Art von Reisepass; — passport of any type;
— dowód osobisty, — Identitätskarte; — identity card;
— książeczka rejestru rodzinnego wskazująca na miejsce pochodzenia w Szwajcarii. — Familienbüchlein mit Angabe eines Heimatortes in der Schweiz. — family record book indicating a place of origin in Switzerland.

2. Po wejściu w życie umowy właściwe organy Umawiających się Stron przekażą sobie wzajemnie wzory dokumentów stwierdzających posiadanie obywatelstwa.

2. Bei Inkrafttreten des Abkommens stellen die zuständigen Behörden der Vertragsparteien einander Muster der Staatsangehörigkeitsdokumente zu.

2. Upon the entry into force of the Agreement, the competent authorities of the Contracting Parties shall provide each other with the templates of the citizenship documents.

3. Obywatelstwo osoby przekazywanej może być w sposób uzasadniony domniemane na podstawie następujących dokumentów:

3. Die Staatsangehörigkeit der rückzuübernehmenden Person wird mit folgenden Dokumenten und Informationen glaubhaft gemacht:

3. The citizenship of the person subject to readmission may be reasonably presumed on the basis of the following documents:

a) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ustępie 1, po utracie jego ważności.

a) eines der in Absatz 1 aufgeführten Dokumente, dessen Gültigkeit abgelaufen ist;

a) any document listed in paragraph 1 whose validity has expired;

b) dokumentu wydanego przez organy Umawiającej się Strony wezwanej, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby (w szczególności prawa jazdy, książeczki żeglarskiej, książeczki wojskowej, legitymacji służbowej),

b) von den Behörden der ersuchten Vertragspartei ausgestelltes Dokument, mit dem sich die Identität der betroffenen Person feststellen lässt (insbesondere Führerausweis, Seemannsbuch, Militärdienstbüchlein, Dienstausweis);

b) a document issued by the authorities of the requested Contracting Party on the basis of which the identity of the person concerned may be established (in particular driving licence, seaman's book, military service book, service identity card);

c) informacji z akt stanu cywilnego Umawiającej się Strony wezwanej,

c) Angaben aus den Zivilstandsregistern der ersuchten Vertragspartei;

c) information from civil registrar records of the requested Contracting Party;

d) kopii dokumentu wymienionego powyżej oraz w ustępie 1,

d) Kopie eines der vorgenannten oder in Absatz 1 aufgeführten Dokumente;

d) a copy of one of the documents mentioned above and in paragraph 1;

e) urzędowego protokołu sporządzonego z wyjaśnień osoby przekazywanej,

e) amtliches Protokoll von Aussagen der rückzuübernehmenden Person;

e) official protocol of statements of the person subject to read-mission;

f) urzędowego protokołu sporządzonego z zeznań świadków,

f) amtliches Protokoll von Zeugenaussagen;

f) official protocol of statements of witnesses;

g) ekspertyzy z porównania odcisków linii papilarnych zarejestrowanych przez Umawiające się Strony na kartach daktylo-skopijnych,

g) Gutachten über den Vergleich von Fingerabdrücken, die in Fingerabdruck-Karteien der Vertragsparteien gespeichert sind;

g) expertise on the comparison of fingerprints registered in dactyloscopic files by the Contracting Parties;

h) ekspertyzy lingwistycznej języka, jakim posługuje się osoba podlegająca przekazaniu.

h) Sprachgutachten über die Sprache der betroffenen Person;

h) linguistic expertise on the language of the person concerned;

i) jakiegokolwiek innego dokumentu akceptowanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

i) ein anderes für die ersuchte Vertragspartei annehmbares Dokument.

i) any other document that is acceptable to the requested Contracting Party.

Artykuł 3

Artikel 3

Article 3

Przyjęcie osoby zgodnie z artykułami od 3 do 5 umowy

RückÜbernahme einer Person nach den Artikeln 3 bis 5 des Abkommens

Readmission of a person according to Articles 3 to 5 of the Agreement

1. Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

1. Jedes Rückübernahmegesuch enthält:

1. Any readmission request shall contain:

a) dane personalne osoby podlegającej przekazaniu i jej obywatelstwo, jeżeli je posiada.

a) Personalien und gegebenenfalls Staatsangehörigkeit der rückzuübernehmenden Person;

a) personal data and, if given, citizenship of the person subject to readmission;

b) szczegółowe informacje o dokumentach, o których mowa w artykule 4 niniejszego protokołu, dotyczących osoby podlegającej przekazaniu.

b) Angaben zu den in Artikel 4 dieses Protokolls aufgeführten Dokumenten, die sich auf die rückzuübernehmende Person beziehen.

b) details of the documents mentioned in Article 4 of this Protocol referring to the person subject to readmission.

2. Wzór wniosku o przyjęcie określa załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wszystkie rubryki wniosku powinny być wypełnione lub przekreślone.

2. Eine Formularvorlage für das Rückübernahmegesuch findet sich in Anhang 1 dieses Protokolls. Sämtliche Abschnitte des Formulars sind entweder auszufüllen oder durchzustreichen.

2. A template of the readmis-sion request can be found in the Appendix 1 of this Protocol. All sections of the form are to be either completed or crossed out.

3. Wniosek o przyjęcie będzie przekazywany bezpiecznymi środkami łączności, w szczególności faksem, bezpośrednio do właściwego organu.

3. Jedes Rückübernahmegesuch wird der zuständigen Behörde auf einem sicheren Übertragungsweg, insbesondere per Telefax, direkt übermittelt.

3. Any readmission request is to be transmitted via secured communication channels, in particular by fax, directly to the competent authority.

4. Umawiająca się Strona wezwana udzieli, tak szybko, jak to możliwe, odpowiedzi na wniosek o przyjęcie, najpóźniej w terminie ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

4. Die ersuchte Vertragspartei beantwortet das Rückübernahmegesuch so schnell wie möglich, spätestens aber innerhalb von acht Arbeitstagen nach Eingang des Gesuchs.

4. The requested Contracting Party replies to the readmission request as quickly as possible, at the latest within eight working days from the date of receipt of the request.

5. Przekazanie osoby nie może nastąpić przed zaakceptowaniem przez Umawiającą się Stronę wezwaną wniosku o przyjęcie i powiadomieniem o tym pisemnie Umawiającej się Strony wnioskującej. Zgoda na przyjęcie jest ważna przez okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą Umawiających się Stron.

5. Die Übergabe einer Person erfolgt erst, nachdem die ersuchte Vertragspartei dem Rückübernahmegesuch zugestimmt und dies der ersuchenden Vertragspartei schriftlich mitgeteilt hat. Die Zustimmung zu der RückÜbernahme gilt 30 Tage lang. Diese Frist kann nach Absprache zwischen den beiden Vertragsparteien verlängert werden.

5. The transfer of a person shall not take place until the requested Contracting Party has accepted the readmission request and has notified the requesting Contracting Party thereof in writing. The acceptance of readmission is valid for 30 days. This time-limit may be extended after consultation between the Contracting Parties.

6. Umawiająca się Strona wnioskująca powiadamia pisemnie Stronę wezwaną o terminie przybycia osoby wymienionej we wniosku o przyjęcie najpóźniej na trzy dni przed jej przybyciem.

6. Die ersuchende Vertragspartei teilt der ersuchten Vertragspartei die Ankunftszeit der von dem Rückübernahmegesuch betroffenen Person spätestens drei Tage vorher mit.

6. The requesting Contracting Party notifies the requested Contracting Party of the date of arrival of the person concerned by the readmission request at the latest three days in advance.

7. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu posiada podrobione lub przerobione dokumenty Umawiającej się Strony wezwanej, dokumenty te będą przesłane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą po akceptacji wniosku o przyjęcie tej osoby.

7. Besitzt die von dem Rückübernahmegesuch betroffene Person verfälschte oder gefälschte Dokumente der ersuchten Vertragspartei, werden diese Dokumente von der ersuchenden Vertragspartei übersandt, wenn die Zustimmung zu der RückÜbernahme erteilt worden ist.

7. If the person concerned by the readmission request is in possession of forged or false documents of the requested Contracting Party, these documents are to be transmitted by the requesting Contracting Party when readmission has been accepted.

8. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu potrzebuje opieki medycznej, Umawiająca się Strona wnioskująca zobowiązana jest zapewnić również, jeżeli leży to w interesie tej osoby, informacje na temat potrzeby specjalnej opieki medycznej lub innej stałej opieki przez inną osobę, lub transportu karetką pogotowia.

8. Ist die rückzuübernehmende Person auf medizinische Betreuung angewiesen, liefert die ersuchende Vertragspartei zudem, sofern dies im Interesse dieser Person liegt, Informationen darüber, ob sie einer besonderen ärztlichen oder anderen Behandlung bedarf, überwacht oder mit der Ambulanz transportiert werden muss.

8. If the person subject to readmission is in need of medical care, the requesting Contracting Party shall also provide, if this is in the interest of the person concerned, information about the need for special treatment, such as medical or other care, supervision, or transport by ambulance.

9. Jeżeli Umawiająca się Strona wezwana odrzuci wniosek o przyjęcie z powodu niespełnienia warunków określonych w artykule 3 lub na podstawie artykułu 4 umowy, powinna ona powiadomić pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą o powodach podjęcia takiej decyzji.

9. Weist die ersuchte Vertragspartei das Rückübernahmegesuch ab, weil die in Artikel 3 des Abkommens genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder Artikel 4 des Abkommens anwendbar ist, teilt sie der ersuchenden Vertragspartei schriftlich die für ihre Entscheidung massgeblichen Gründe mit.

9. Should the requested Contracting Party reject the readmission request due to non-compliance with the conditions listed under Articles 3 or on the basis of Article 4 of the Agreement, it shall inform the requesting Contracting Party in writing of the grounds on which this decision is based.

Artykuł 4

Artikel 4

Article 4

Dokumenty stanowiące dowód lub uzasadnioną podstawę domniemania wjazdu lub pobytu obywateli państw trzecich lub osób nieposiadających obywatelstwa na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, zgodnie z artykułem 3 umowy

Dokumente, mit denen nach Artikel 3 des Abkommens die Einreise von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei oder ihr dortiger Aufenthalt nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird

Documents with which the entry of the third-country citizen or stateless person into the territory of the requested Contracting Party or his/her stay there may be proved or reasonably presumed according to Article 3 of the Agreement

1. Wjazd lub pobyt obywatela państwa trzeciego lub osoby nie-posiadającej obywatelstwa na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej może być udowodniony na podstawie następujących dowodów:

1. Die Einreise von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei oder ihr dortiger Aufenthalt wird mit einem der folgenden Beweismittel nachgewiesen:

1. The entry of a third-country citizen or stateless person into the territory of the requested Contracting Party or his/her stay there may be proved on the basis of one of the following pieces of evidence:

a) odcisku pieczęci wjazdowej lub wyjazdowej lub innego rodzaju adnotacji właściwych organów Umawiającej się Strony wezwanej umieszczonych w oryginalnych, przerobionych lub podrobionych dokumentach podróży albo w innych dokumentach tożsamości,

a) Einreise- oder Ausreisestempel oder andere gleichwertige Vermerke, die von einer zuständigen Behörde der ersuchten Vertragspartei in echten, verfälschten oder gefälschten Reisedokumenten oder Identitätsauweisen angebracht wurden;

a) entry or departure stamp or other equivalent remark affixed by a competent authority of the requested Contracting Party in the authentic, forged or false travel or identity documents;

b) jakiegokolwiek ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej.

b) gültiges Dokument, das einen rechtmässigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei belegt;

b) any valid document confirming an authorised stay on the territory of the requested Contracting Party;

c) jakiegokolwiek dokumentu, który potwierdzał legalny pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej i utracił ważność w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie.

c) Dokument, das einen rechtmässigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei belegt und seit weniger als sechs Monaten vor Einreichung des Rückübernahmegesuchs abgelaufen ist;

c) any document confirming an authorised stay on the territory of the requested Contracting Party which expired less than six months before the day of the submission of the readmis-sion request;

d) jakiejkolwiek ważnej wizy zezwalającej na pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej,

d) gültiges Visum, das zum Aufenthalt im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei berechtigt;

d) any valid visa allowing to stay on the territory of the requested Contracting Party;

e) jakiejkolwiek wizy, która zezwalała na pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej i utraciła ważność w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

e) Visum, das zum Aufenthalt im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei berechtigt und seit weniger als sechs Monaten vor Einreichung des Rückübernahmegesuchs abgelaufen ist;

e) any visa allowing to stay on the territory of the requested Contracting Party which expired less than six months before the day of the submission of the readmission request;

f) ważnego dokumentu podróży wydanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

f) gültiges persönliches Reisedokument, das die ersuchte Vertragspartei weniger als sechs Monate vor Einreichung des Rückübernahmegesuchs ausgestellt hat;

f) a valid personal travel document issued by the requested Contracting Party less than six months before the day of the submission of the readmission request;

g) ważnego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby (w szczególności prawa jazdy, książeczki żeglarskiej, legitymacji służbowej), wydanego przez organy Umawiającej się Strony wezwanej w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie.

g) gültiges Dokument, mit dem sich die Identität der betroffenen Person feststellen lässt (insbesondere Führerausweis, Seemannsbuch, Dienstausweis) und das von den Behörden der ersuchten Vertragspartei weniger als sechs Monate vor Einreichung des Rückübernahmegesuchs ausgestellt worden ist.

g) a valid document on the basis of which the identity of the person concerned may be established (in particular driving licence, seaman's book, service identity card) issued by the authorities of the requested Contracting Party less than six months before the day of the submission of the readmission request.

2. Wjazd lub pobyt obywatela państwa trzeciego lub osoby nie-posiadającej obywatelstwa na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej może być w sposób uzasadniony domniemany na podstawie następujących dokumentów lub informacji:

2. Die Einreise von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei oder ihr dortiger Aufenthalt wird mit einem/einer der folgenden Dokumente/Informationen glaubhaft gemacht:

2. The entry of the third-country citizen or a stateless person into the territory of the requested Contracting Party or his/her stay there may be reasonably presumed on the basis of one of the following documents and information:

a) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ustępie 1 litery c i e, który utracił ważność w okresie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

a) ein in Absatz 1 Buchstaben c und e genanntes Dokument, das seit mehr als sechs Monaten vor Einreichung des Rückübernahmegesuchs abgelaufen ist;

a) any document mentioned in paragraph 1 letter c and e which expired more than six months before the day of the submission of the readmission request;

b) jakiegokolwiek ważnego dokumentu wymienionego w ustępie 1 litery f i g wydanego w okresie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

b) ein in Absatz 1 Buchstaben f und g genanntes gültiges Dokument, das mehr als sechs Monate vor Einreichung des Rückübernahmegesuchs ausgestellt worden ist;

b) any valid document mentioned in paragraph 1 letter f and g issued more than six months before the day of the submission of the readmission request;

c) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ustępie 1 litery f i g, który utracił ważność, bez względu na datę jego wydania,

c) ein in Absatz 1 Buchstaben f und g genanntes abgelaufenes Dokument, wobei das Ausstellungsdatum unerheblich ist;

c) any expired document mentioned in paragraph 1 letter f and g, irrespective of their date of issue;

d) informacji z akt stanu cywilnego Umawiającej się Strony wezwanej.

d) Angaben aus den Zivilstandsregistern der ersuchten Vertragspartei;

d) information from civil registrar records of the requested Contracting Party;

e) kopii jednego z dokumentów wymienionych powyżej lub w ustępie 1,

e) Kopie eines der vorgenannten oder in Absatz 1 aufgeführten Dokumente;

e) a copy of one of the documents mentioned above or in paragraph 1;

f) urzędowego protokołu sporządzonego z wyjaśnień osoby przekazywanej,

f) amtliches Protokoll von Aussagen der rückzuübernehmenden Person;

f) official protocol of statements of the person subject to readmission;

g) urzędowego protokołu sporządzonego z zeznań świadków,

g) amtliches Protokoll von Zeugenaussagen;

g) official protocol of statements of witnesses;

h) biletów podróży,

h) Fahrkarten;

h) travel tickets;

i) potwierdzenia wymiany walut,

i) Geldwechselquittungen;

i) receipts of currency exchange;

j) kart dostępu do miejsc publicznych.

j) Eintrittskarten für öffentliche Einrichtungen;

j) cards providing access to public premises;

k) rachunków hotelowych,

k) Hotelrechnungen;

k) hotel bills;

l) ekspertyzy z porównania odcisków linii papilarnych zarejestrowanych przez Umawiające się Strony na kartach daktylo-skopijnych,

l) Gutachten über den Vergleich von Fingerabdrücken, die in Fingerabdruck-Karteien der Vertragsparteien gespeichert sind;

l) expertise on the comparison of fingerprints registered in dactyloscopic files by the Contracting Parties;

m) jakiegokolwiek innego dokumentu akceptowanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

m) ein anderes für die ersuchte Vertragspartei annehmbares Dokument.

m) any other document that is acceptable to the requested Contracting Party.

Artykuł 5

Artikel 5

Article 5

Tranzyt osoby zgodnie z artykułami od 6 do 11 umowy

Durchbeförderung einer Person nach den Artikeln 6 bis 11 des Abkommens

Transit of a person according to Articles 6 to 11 of the Agreement

1. Wniosek o tranzyt powinien zawierać:

1. Jedes Durchbeförderungsgesuch enthält:

1. Any transit request shall contain:

a) dane personalne oraz, jeśli podano, obywatelstwo osoby podlegającej tranzytowi,

a) Personalien und gegebenenfalls Staatsangehörigkeit der durchzubefördernden Person;

a) personal data and, if given, citizenship of the person subject to transit;

b) szczegółowe informacje o dokumencie podróży osoby podlegającej tranzytowi,

b) Angaben zum Reisedokument der durchzubefördernden Person;

b) details of the travel document of the person subject to transit;

c) datę podróży, numery lotów, czas i miejsce przylotu na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, czas i miejsce wylotu z terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, państwo i miejsce docelowe lub inne państwo tranzytowe,

c) Reisedatum, Flugnummern, Zeit und Ort der Ankunft im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei, Zeit und Ort des Abflugs aus dem Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei, Zielland und -ort oder andere Transitländer;

c) travel date, flight numbers, time and place of arrival on the territory of the requested Contracting Party, time and place of flight from the territory of the requested Contracting Party, country and place of destination or any other transit country;

d) informację o zgodzie państwa docelowego lub innego państwa tranzytowego na przyjęcie osoby,

d) Informationen, aus denen die Zustimmung des Ziellandes oder anderer Transitländer zur Übernahme der betroffenen Person hervorgeht;

d) information on the consent of the country of destination or of any other transit country to admit the person concerned;

e) w przypadku gdy tranzyt wykonywany jest pod konwojem — informację o funkcjonariuszach eskortujących (dane osobowe, stanowisko służbowe, dokument podróży, legitymacja służbowa).

e) falls die Durchbeförderung unter Begleitung stattfindet, Angaben zu den Begleitbeamten (Personalien, Diensteigenschaft, Reisedokument, Dienstausweis).

e) if transit is conducted under escort — information on escorting officers (personal data, function, travel document, service identity card).

2. Wzór wniosku o tranzyt określa załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Wszystkie rubryki wniosku powinny być wypełnione lub przekreślone.

2. Eine Formularvorlage für das Durchbeförderungsgesuch findet sich in Anhang 2 dieses Protokolls. Sämtliche Abschnitte des Formulars sind entweder auszufüllen oder durchzustreichen.

2. A template of the transit request can be found in the Appendix 2 of this Protocol. All sections of the form are to be either completed or crossed out.

3. Wniosek o tranzyt przekazuje się w dni robocze przynajmniej czterdzieści osiem godzin przed tranzytem lub, gdy tranzyt ma miejsce w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, przynajmniej siedemdziesiąt dwie godziny przed tranzytem, bezpiecznymi środkami łączności, w szczególności faksem, bezpośrednio do właściwego organu. Jeśli konwoju dokonuje Umawiająca się Strona wezwana, wniosek będzie przekazany przynajmniej dziewięćdziesiąt sześć godzin przed tranzytem.

3. Das Gesuch wird an Arbeitstagen mindestens 48 Stunden vor der Durchbeförderung oder, wenn die Durchbeförderung auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, mindestens 72 Stunden vorher auf einem sicheren Übertragungsweg, insbesondere per Telefax, der zuständigen Behörde direkt übermittelt. Wird die Begleitung von der ersuchten Vertragspartei sichergestellt, wird das Gesuch spätestens 96 Stunden vorher übermittelt.

3. Any transit request is to be transmitted on working days at least forty-eight hours before transit or, if transit occurs on a Saturday, Sunday or public holiday, at least seventy-two hours beforehand, via secured communication channels, in particular by fax, directly to the competent authority. If the escort is provided by the requested Contracting Party, the request shall be transmitted at least 96 hours beforehand.

4. Umawiająca się Strona wezwana udzieli, tak szybko, jak to możliwe, odpowiedzi na wniosek o tranzyt, najpóźniej w terminie dwudziestu czterech godzin w dni robocze lub najpóźniej w terminie czterdziestu ośmiu godzin, jeżeli wniosek został przekazany w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, od daty otrzymania wniosku.

4. Die ersuchte Vertragspartei beantwortet das Rückübernahmegesuch so schnell wie möglich, spätestens aber innerhalb von 24 Stunden ab Gesuchseingang an Arbeitstagen oder spätestens innerhalb von 48 Stunden, wenn das Gesuch an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag eingereicht wird.

4. The requested Contracting Party replies to the transit request as quickly as possible, at the latest within twenty-four hours on working days or at the latest within forty-eight hours if the request is submitted on a Saturday, Sunday or public holiday, from the date of receipt of the request.

5. Tranzyt osoby nie może nastąpić przed zaakceptowaniem przez Umawiającą się Stronę wezwaną wniosku o tranzyt i powiadomieniem o tym pisemnie Umawiającej się Strony wnioskującej. Zgoda na tranzyt jest ważna przez okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony za porozumieniem Umawiających się Stron.

5. Die Durchbeförderung einer Person erfolgt erst, nachdem die ersuchte Vertragspartei dem Durchbeförderungsgesuch zugestimmt und dies der ersuchenden Vertragspartei schriftlich mitgeteilt hat. Die Zustimmung zu der Durchbeförderung gilt 30 Tage lang. Diese Frist kann nach Absprache zwischen den beiden Vertragsparteien verlängert werden.

5. The transit of a person shall not take place until the requested Contracting Party has accepted the transit request and has notified the requesting Contracting Party thereof in writing. The acceptance of transit is valid for 30 days. This time-limit may be extended after consultation between the Contracting Parties.

6. Jeżeli osoba podlegająca tranzytowi potrzebuje opieki medycznej, Umawiająca się Strona wnioskująca zobowiązana jest zapewnić również, jeżeli leży to w interesie tej osoby, informacje na temat potrzeby specjalnej opieki medycznej lub innej stałej opieki przez inną osobę, lub transportu karetką pogotowia.

6. Ist die durchzubefördernde Person auf medizinische Betreuung angewiesen, liefert die ersuchende Vertragspartei zudem, sofern dies im Interesse dieser Person liegt, Informationen darüber, ob sie einer besonderen ärztlichen oder anderen Behandlung bedarf, überwacht oder mit der Ambulanz transportiert werden muss.

6. If the person subject to transit is in need of medical care, the requesting Contracting Party shall also provide, if this is in the interest of the person concerned, information about the need for special treatment, such as medical or other care, supervision, or transport by ambulance.

7. Jeżeli Umawiająca się Strona wezwana odrzuci wniosek o tranzyt z powodu niespełnienia warunków określonych w artykule 6 lub na podstawie artykułu 7 umowy, powinna ona powiadomić pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą na piśmie o powodach podjęcia takiej decyzji.

7. Weist die ersuchte Vertragspartei das Durchbeförderunsge-such ab, weil die in Artikel 6 des Abkommens genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder Artikel 7 des Abkommens anwendbar ist, teilt sie der ersuchenden Vertragspartei schriftlich die für ihre Entscheidung massgeblichen Gründe mit.

7. Should the requested Contracting Party reject the transit request due to non-compliance with the conditions listed under Article 6 or on the basis of Article 7 of the Agreement, it shall inform the requesting Contracting Party in writing of the grounds on which this decision is based.

8. W przypadku konwojowania przekazanie osoby podlegającej tranzytowi jest dokumentowane przez właściwe organy Umawiających się Stron w protokole przekazania, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, z wyjątkiem gdy konwój dokonywany jest przez przedstawicieli Umawiającej się Strony wnioskującej do kraju docelowego lub innego państwa tranzytowego.

8. Wenn die Durchbeförderung unter Begleitung stattfindet, wird die Übergabe der durchzubefördernden Person von den zuständigen Behörden der Vertragsparteien in einem Übergabeprotokoll dokumentiert (die entsprechende Formularvorlage findet sich in Anhang 3 dieses Protokolls), ausser die Begleitung in das Zielland oder in andere Transitländer wird von Vertretern der ersuchenden Vertragspartei übernommen.

8. In case of escort, the transfer of the person subject to transit shall be documented by the competent authorities of the Contracting Parties in a protocol of transfer, the template of which can be found in Appendix 3 of this Protocol, except that the escort is conducted by representatives of the requesting Contracting Party to the country of destination or other transit countries.

Artykuł 6

Artikel 6

Article 6

Organy właściwe

Zuständige Behörden

Competent authorities

1. Organami właściwymi do składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przekazanie są:

1. Die für Einreichung, Empfang und Behandlung von Rückübernahmegesuchen zuständigen Behörden sind:

1. The authorities competent for the submission, the receipt and handling of readmission requests are:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) für die Republik Polen:

a) for the Republic of Poland:

Komendant Główny Straży Granicznej Oberkommandant der Grenzwache The Commander-in Chief of the Border Guard
Adres: Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa Kontaktadresse: Al. Niepod-leglosci 100, PL-02-514 War-szawa Contact address: Al. Niepodle-glosci 100, PL-02-514 Warsza-wa
Tel.: +48 22 54 29 203 Tel.: + 48 22 54 29 203 Tel.: +48 22 54 29 203
Tel.: +48 22 60 29 313 (po godzinie 16.00) Tel.: + 48 22 60 29 313 (nach 16.00 Uhr) Tel.: +48 22 60 29 313 (after 4 p.m.)
Fax: +48 22 54 29 205 Fax: + 48 22 54 29 205 Fax: +48 22 54 29 205
E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl

b) w Konfederacji Szwajcarskiej

b) für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

b) for the Swiss Confederation:

Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji, Federalne Biuro ds. Migracji, Wydział Pobytu i Powrotów Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt für Migration, Abteilung Aufenthalt und Rückkehrförderung Federal Department of Justice and Police, Federal Office for Migration, Division Stay and Return Assistance
Adres: Ckiellenweg 6, Kontaktadresse: Quellenweg 6, Contact address: Quellenweg 6,
CH-3003 Bern-Wabern CH-3003 Bern-Wabern CH-3003 Bern-Wabern
Tel.:+41 31 325 92 75 Tel.: + 41 31 325 92 75 Tel.: +41 31 325 92 75
Fax:+41 31 325 91 15 Fax: + 41 31 325 91 15 Fax:+41 31 325 91 15

2. Organami właściwymi do składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o tranzyt są:

2. Die für Einreichung, Empfang und Behandlung von Durchbeförderungsgesuchen zuständigen Behörden sind:

2. The authorities competent for the submission, the receipt and handling of transit requests are:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) für die Republik Polen:

a) for the Republic of Poland:

Komendant Główny Straży Granicznej Oberkommandant der Grenzwache The Commander-in Chief of the Border Guard
Adres: Al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa Kontaktadresse: Al. Niepod-leglosci 100, PL-02-514 War-szawa Contact address: Al. Niepodle-glosci 100, PL-02-514 Warsza-wa
Tel.: +48 22 54 29 203 Tel.: + 48 22 54 29 203 Tel.: +48 22 54 29 203
Tel.: +48 22 60 29 313 (po godzinie 16.00) Tel.:+ 48 22 60 29 313 (nach 16.00 Uhr) Tel.: +48 22 60 29 313 (after 4 p.m.)
Fax: +48 22 54 29 205 Fax: + 48 22 54 29 205 Fax: +48 22 54 29 205
E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl

b) w Konfederacji Szwajcarskiej:

b) für die Schweizerische Eidgenossenschaft:

b) for the Swiss Confederation:

Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji, Federalne Biuro ds. Migracji, swissRE-PAT, Federalny Wydział Zabezpieczenia Powrotów Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bundesamt für Migration, swissRE-PAT, Rückkehrunterstützung des Bundes Federal Department of Justice and Police, Federal Office for Migration, swissREPAT, Federal Return Support
Adres: Postfach 2478, CH-8058 Zurich-Flughafen Kontaktadresse: Postfach 2478, CH-8058 Zürich-Flughafen Contact address: Postfach 2478, CH-8058 Zurich-Flughafen
Tel.:+41 43 816 74 40 Tel.: + 41 43 816 74 40 Tel.: +41 43 816 74 40
Fax:+41 43 816 74 58 Fax: + 41 43 816 74 58 Fax: +41 43 816 74 58

Artykuł 7

Artikel 7

Article 7

Przejścia graniczne

Grenzübergangsstellen

Border checkpoints

Przekazywanie i tranzyt odbywają się w następujących przejściach granicznych: Die RückÜbernahme und die Durchbeförderung finden an den folgenden Grenzübergangsstellen statt: Readmission and transit shall take place at the following border checkpoints:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

1. in der Republik Polen:

1. in the Republic of Poland:

— Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Okęcie — Internationaler Flughafen Warschau-Okecie — International Warsaw-Oke-cie Airport
— Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice — Internationaler Flughafen Krakau-Balice — International Cracow-Balice Airport

2) w Konfederacji Szwajcarskiej:

2. in der Schweizerischen Eidgenossenschaft:

2. in the Swiss Confederation:

— Międzynarodowy Port Lotniczy Zurich-Kloten — Internationaler Flughafen Zürich-Kloten — Ziirich-Kloten International Airport
— Międzynarodowy Port Lotniczy Geneva-Cointrin. — Internationaler Flughafen Genf-Cointrin. — Geneva-Cointrin International Airport.

Artykuł 8

Artikel 8

Article 8

Rozliczenie kosztów

Kostenbegleichung

Settlement of the costs

1. Koszty przekazania lub tranzytu osoby zgodnie z artykułem 13 umowy pokrywane są przez Umawiającą się Stronę wnioskującą na podstawie rachunku zbiorczego składającego się z faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty — w terminie trzydziestu dni od ich otrzymania. Należności przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

1. Die Kosten für die Übergabe oder Durchbeförderung einer Person nach Artikel 13 des Abkommens begleicht die ersuchende Vertragspartei innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer Pauschalrechnung, welche Rechnungen und andere Dokumente über die entstandenen Kosten umfasst. Sie überweist den zu zahlenden Betrag auf das von der ersuchten Vertragspartei angegebene Bankkonto.

1. The costs of transfer or transit of a person according to Article 13 of the Agreement shall be covered by the requesting Contracting Party against a summary invoice consisting of invoices and other documents of the incurred costs — within thirty days after receipt thereof. The payment shall be transferred to a bank account indicated by the requested Contracting Party.

2. Umawiające się Strony podejmą działania w celu zapewnienia jak najbardziej skutecznego i oszczędnego sposobu przekazywania konwojowanych osób z uwzględnieniem niezbędnych i odpowiednich środków bezpieczeństwa.

2. Die Vertragsparteien sorgen für eine möglichst effiziente und kostensparende Übergabe von begleiteten Personen und treffen dabei die erforderlichen zweckdienlichen Sicherheitsmassnahmen.

2. The Contracting Parties shall undertake actions in order to ensure the most efficient and economical manner of transfer of escorted persons with consideration of necessary and relevant safety measures.

Artykuł 9

Artikel 9

Article 9

Język porozumiewania się

Kommunikationssprache

Communication language

Jeżeli Umawiające się Strony nie postanowią inaczej, właściwe organy Umawiających się Stron podczas wykonywania umowy porozumiewają się ustnie i pisemnie w języku angielskim. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, verwenden die zuständigen Behörden der Vertragsparteien bei der Durchführung des Abkommens für die mündliche und schriftliche Verständigung die englische Sprache. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the competent authorities of the Contracting Parties shall, when implementing the Agreement, communicate orally and in writing in the English language.

Artykuł 10

Artikel 10

Article 10

Postanowienie końcowe

Schlussbestimmung

Final provision

Niniejszy protokół wchodzi w życie i traci moc wraz z umową. Dieses Protokoll tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft und endet gleichzeitig mit diesem. This Protocol shall enter into force and terminate together with the Agreement.

Załącznik 1
(tekst w języku polskim)

Załącznik 1
(tekst w języku niemieckim)

Załącznik 1
(tekst w języku angielskim)

Załącznik 2
(tekst w języku polskim)

Załącznik 2
(tekst w języku niemieckim)

Załącznik 2
(tekst w języku angielskim)

Załącznik 3
(tekst w języku polskim)

Załącznik 3
(tekst w języku niemieckim)

Załącznik 3
(tekst w języku angielskim)

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 30 stycznia 2006 r.

L. S.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński