UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat,

podpisana w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 7 kwietnia 2005 r. została podpisana w Nairobi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, w następującym brzmieniu:
UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UIM-Habitat, podpisana w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r.

between the Government of the Republic of Poland and the United Nations Human Settlements Programme on establishment of a UN-Habitat Office in the Republic of Poland

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Rządem” i Program Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich, zwany dalej „UN-Habitat”, a łącznie zwane „Stronami”,

The Government of the Republic of Poland (hereinafter referred to as „the Government”), and the United Nations Human Settlements Programme (hereinafter referred to as „UN-Habitat”), (jointly referred to as „the Parties”),

przekonane o potrzebie rozwijana szerokiej współpracy międzynarodowej dla realizacji Deklaracji istambulskiej w sprawie osiedli ludzkich, Agendy Habitat oraz odpowiednich celów Deklaracji milenijnej Narodów Zjednoczonych związanych ze zrównoważonym rozwojem osiedli ludzkich, CONVINCED that there is a need to develop a wide international co-operation in order to implement the Istanbul Declaration on Human Settlements, Habitat Agenda and the relevant goals of the United Nations Millennium Declaration related to sustainable development of human settlements;
pragnąc realizować przyjętą przez UN-Habitat strategię regionalizacji. WILLING to implement the regionalization strategy adopted by UN-Habitat;
przekonane, że Biuro UN-Habitat w Rzeczypospolitej Polskiej przyczyni się do zwiększenia efektywności współpracy międzynarodowej w zakresie odpowiedniego schronienia dla wszystkich ludzi oraz zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich w urbanizują-cym się świecie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej i Wschodniej, CONVINCED that a UN-Habitat Office in the Republic of Poland will contribute to the effectiveness of the international co-operation in the field of shelter for all and sustainable development of human settlements in an urbanizing world, with particular focus on the region of the Central and Eastern Europe;
zważywszy, że Rząd wyraził gotowość wniesienia odpowiedniego wkładu finansowego i rzeczowego związanego z ustanowieniem Biura UN-Habitat w Rzeczypospolitej Polskiej, WHEREAS the Government has expressed readiness to make an appropriate financial and in-kind contribution for establishment of the UN-Habitat office in the Republic of Poland
uzgodniły, co następuje: Have agreed as follows:

Artykuł 1

Article 1

Przedmiot umowy

Purpose of this Agreement

1. UN-Habitat ustanowi Biuro w Warszawie, w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie.

1. UN-Habitat shall establish an office in Warsaw, the Republic of Poland, under the terms and conditions set out in this Agreement.

2. Biuro, o którym mowa w ustępie 1, nosić będzie nazwę „Warszawskie Biuro ONZ-Habitat” (”The War-saw UN-Habitat office”), zwane dalej „Biurem”.

2. The Office referred to in paragraph 1 shall bear the name „The Warsaw UN-Habitat office” („War-szawskie Biuro ONZ-Habitat”), (hereinafter referred to as „the Office”).

Artykuł 2

Article 2

Status administracyjny Biura

Administrative Status of the Office

1. Biuro stanowić będzie integralną część UN-Habitat i będzie podlegać Dyrektorowi Wykonawczemu UN-Habitat.

1. The Office shall constitute an integral part of UN-Habitat and shall be subject to the authority of the Executive Director of UN-Habitat.

2. Organizacyjnie Biuro stanowić będzie część Działu Współpracy Regionalnej i Technicznej UN-Habitat i będzie administrowane przez Centralę UN-Habi-tat w Nairobi, w Kenii, lub w sposób określony przez Dyrektora Wykonawczego UN-Habitat.

2. Organizationally, the Office shall form part of the UN-Habitat Regional and Technical Cooperation Division and shall be administered by UN-Habitat Headquarters in Nairobi, Kenya, or as determined by the UN-Habitat Executive Director.

Artykuł 3

Article 3

Cele Biura

Objectives of the Office

Zgodnie z mandatem UN-Habitat, w tym w szczególności w zakresie realizacji Deklaracji istambul-skiej w sprawie osiedli ludzkich, Agendy Habitat oraz odpowiednich celów Deklaracji milenijnej Narodów Zjednoczonych związanych ze zrównoważonym rozwojem osiedli ludzkich, działalność Biura ma na celu: Pursuant to the mandate of UN-Habitat, in particular regarding the implementation of the Istanbul Declaration on Human Settlements, the Habitat Agenda and of the relevant goals of the United Nations Millennium Declaration related to the sustainable human settlements development, the Office shall:

1) rozszerzenie i umocnienie współpracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej z UN-Habitat oraz z innymi Agencjami, Programami i Funduszami Narodów Zjednoczonych;

1) widen and strengthen the co-operation of the Republic of Poland and other Central and East European States with UN-Habitat and other UN Agencies, Programmes and Funds;

2) zwiększenie możliwości dla zainteresowanych państw Europy Środkowej i Wschodniej dostępu do środków rozwojowych w ramach Unii Europejskiej oraz Agencji, Programów i Funduszy Narodów Zjednoczonych oraz innych zewnętrznych donatorów;

2) increase the possibilities for interested Central and East European States to access development resources in the framework of the European Union and United Nations Agencies, Programmes and Funds, as well as other external donors;

3) promowanie uczestnictwa polskich oraz regionalnych ekspertów, naukowców i osób zarządzających miastami w działalności UN-Habitat.

3) promote participation of Polish and regional experts, scientists and urban managers in UN-Habitat activities.

Artykuł 4

Article 4

Zadania Biura

The Functions of the Office

1. Zgodnie z celami, o których mowa w artykule 3 niniejszej umowy, do zadań Biura należy:

1. Pursuant to the objectives referred to in article 3 of this Agreement, the functions of the Office shall include:

1) koordynacja dla Europy Środkowej i Wschodniej programów i działań związanych z realizacją Deklaracji istambulskiej w sprawie osiedli ludzkich. Agendy Habitat oraz odpowiednich celów Deklaracji milenijnej Narodów Zjednoczonych;

1) coordinating Central and East European programmes and activities related to the implementation of Istanbul Declaration on Human Settlements, the Habitat Agenda and the relevant goals of the United Nations Millennium Declaration;

2) prowadzenie kampanii informacyjnych i wspierających oraz innych działań na rzecz promocji Deklaracji istambulskiej w sprawie osiedli ludzkich, Agendy Habitat oraz odpowiednich celów Deklaracji milenijnej Narodów Zjednoczonych;

2) conducting information and advocacy campaigns and other activities for the promotion of the Istanbul Declaration on Human Settlements, the Habitat Agenda and the relevant goals of the United Nations Millennium Declaration;

3) realizowanie projektów współpracy technicznej, świadczenie usług doradczych oraz ułatwianie wymiany wiedzy i informacji;

3) implementing technical cooperation projects, providing advisory services and facilitating the exchange of knowledge and information;

4) promowanie kontaktów między instytucjami sektora publicznego i prywatnego mających na celu rozszerzenie współpracy na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich;

4) promoting contacts between public and private institutions aiming at widening the cooperation for the implementation of sustainable development of human settlements;

5) organizowanie krajowych, regionalnych i światowych warsztatów, seminariów i szkoleń w sprawach związanych z mieszkalnictwem i ze zrównoważonym rozwojem osiedli ludzkich;

5) organizing country, regional and global workshops, seminars and training on housing and sustainable development of human settlements;

6) reprezentowanie interesów UN-Habitat w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych zainteresowanych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

6) representing the interests of UN-Habitat in the Republic of Poland and in other interested Central and East European States.

2. Strony mogą uzgodnić dodatkowe zadania Biura w trybie przewidzianym w artykule 15 niniejszej umowy.

2. The Parties may agree upon additional functions of the Office pursuant to article 15 of this Agreement.

3. Dyrektor Biura będzie przedkładał Rządowi corocznie plany i sprawozdania dotyczące działalności programowej i finansowej Biura. Rodzaje tych planów i sprawozdań oraz terminy ich składania określone są w aneksie do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

3. The Director of the Office shall submit to the Government the annual work plans and reports concerning the substantive and financial activities of the Office. The type of plans, reports and deadlines for submission thereof have been set out in the Annex to this Agreement, which forms an integral part thereof.

Artykuł 5

Article 5

Struktura organizacyjna Biura

Organizational Structure of the Office

Biuro będzie kierowane przez Dyrektora mianowanego przez Dyrektora Wykonawczego UN-Habitat. Dyrektor Wykonawczy UN-Habitat może przekazać Dyrektorowi Biura określone uprawnienia i nakładać obowiązki, niezbędne dla realizacji określonych w niniejszej umowie celów i zadań Biura. The Office shall be managed by a Director appointed by the UN-Habitat Executive Director. The UN-Habitat Executive Director may delegate to the Director of the Office specific authorities and duties necessary for realization of the objectives and tasks of the Office set forth in this Agreement.

Artykuł 6

Article 6

Personel Biura

Personnel of the Office

1. Rekrutacja oraz określenie warunków zatrudnienia i pracy dla członków personelu Biura, którzy są członkami personelu UN-Habitat, dokonywane będą przez UN-Habitat zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym UN-Habitat.

1. Recruitment and determination of the employment and work conditions of the UN-Habitat staff members of the Office shall be done by UN-Habitat, in accordance with relevant regulations of the United Nations, including UN-Habitat.

2. Do członków personelu Biura rekrutowanego lokalnie będą miały także zastosowanie przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące warunków zatrudnienia oraz zabezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. With regard to members of the personnel of the Office recruited locally the legislation of the Republic of Poland concerning conditions of employment, as well as social security and personal income tax, shall also be applicable.

3. Wszyscy członkowie personelu Biura są odpowiedzialni wobec Dyrektora Wykonawczego UN-Habitat.

3. All the members of the personnel of the Office shall be accountable to the UN-Habitat Executive Director.

4. Skład Biura określony jest w aneksie do niniejszej umowy.

4. The composition of the Office has been laid out in the Annex to this Agreement.

Artykuł 7

Article 7

Rada Doradcza

Advisory Council

1. Dyrektor Wykonawczy UN-Habitat może powołać, w porozumieniu z Rządem, Radę Doradczą, zwaną dalej „Radą”, składającą się z przedstawicieli rządów państw Europy Środkowej i Wschodniej, możliwie na szczeblu ministerialnym, odpowiedzialnych za sprawy mieszkalnictwa i osiedli ludzkich.

I.The UN-Habitat Executive Director may appoint, in consultation with the Government, an Advisory Council (hereinafter referred to as „the Council”), composed of representatives, preferably at the ministerial level, of interested Central and East European Governments, responsible for housing and human settlements.

2. Radzie przewodniczyć będzie przedstawiciel państwa, w którym znajduje się siedziba Biura.

2. The Council shall be chaired by the representative of the State hosting the seat of the Office.

3. Rada będzie organem konsultacyjno-doradczym w zakresie programu i kierunków działania Biura.

3. The Council shall be a consultative-advisory body of the Office on programme and policy matters.

4. Rada będzie odbywała spotkania w terminach uzgodnionych przez Przewodniczącego Rady z Dyrektorem Biura.

4. The Council shall hold meetings on dates agreed by the Chairman of the Council with the Director of the Office.

Artykuł 8

Article 8

Przywileje i immunitety

Privileges and Immunities

1. Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zwana dalej „Konwencją”, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 lutego 1946 r., do której Polska przystąpiła w dniu 8 stycznia 1948 r., będzie miała odpowiednie zastosowanie do Biura, jego lokali, archiwów i korespondencji urzędowej, majątku, funduszy i aktywów, a także do członków personelu Biura, którzy są członkami personelu UN-Habitat, oraz do funkcjonariuszy i ekspertów UN-Habitat przebywających służbowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (hereinafter referred to as „the Convention”), adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946, to which Poland acceded on 8 January 1948, shall apply mutatis mutandis to the Office, its premises, archives and official correspondence, property, funds and assets, as well as to the UN-Habitat staff members of the Office, and to the UN-Habitat officials and experts on mission to the Republic of Poland.

2. Przywileje i immunitety, o których mowa w ustępie 1, będą przyznawane wyłącznie w interesie Narodów Zjednoczonych, w tym UN-Habitat, a nie dla osobistych korzyści. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych będzie miał prawo i obowiązek cofnąć immunitet w każdym przypadku, w którym jego zdaniem immunitet ten stałby na przeszkodzie wymiarowi sprawiedliwości i kiedy może on być cofnięty bez szkody dla celu, któremu miał służyć.

2. The privileges and immunities referred to in paragraph 1 shall be accorded exclusively in the interest of the United Nations, including UN-Habitat, and not for the personal benefit. The Secretary General of the United Nations shall have the right and the duty to waive the immunity in any case where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be revoked without prejudice to the interest it was intended to serve.

3. Dla członków personelu Biura rekrutowanego lokalnie przyznawane tylko będą wszelkie udogodnienia niezbędne dla niezależnego wykonywania przez nich zadań na rzecz UN-Habitat.

3. Members of the personnel of the Office recruited locally shall only be accorded all facilities necessary for the independent exercise of their functions for the UN-Habitat.

Artykuł 9

Article 9

Obowiązek poszanowania ustaw i innych przepisów Rzeczypospolitej Polskiej

Obligation to Respect the Laws and other Regulations of the Republic of Poland

Bez szkody dla przyznanych im przywilejów i immunitetów, o których mowa w artykule 8, wszystkie osoby z nich korzystające zobowiązane są do poszanowania ustaw i innych przepisów Rzeczypospolitej Polskiej. Without prejudice to the privileges and immunities accorded to them, as referred to in article 8, all the persons benefiting from such privileges and immunities shall be obliged to respect the laws and other regulations of the Republic of Poland.

Artykuł 10

Article 10

Wkład finansowy Rządu

Financial Contribution of the Government

1. Rząd przekaże UN-Habitat wkład finansowy w wysokości dwóch milionów czterystu tysięcy dolarów amerykańskich (USD 2 400 000) w okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania niniejszej umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2009 r., na pokrycie kosztów związanych z działalnością Biura oraz jego kosztów osobowych i rzeczowych. W pierwszym roku wkład ten wyniesie czterysta tysięcy dolarów amerykańskich (USD 400 000), a w latach następnych — w wysokości pięciuset tysięcy dolarów amerykańskich (USD 500 000) rocznie. Wktad ten obejmuje 13 % kosztów wspierania UN-Habitat ponoszonych zgodnie ze standardowymi procedurami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1. The Government shall provide UN-Habitat with a financial contribution of two million four hundred thousand American dollars (USD 2,400,000) in the period of the first five years of this Agreement, namely till 31 December 2009 being in force for coverage of the costs connected with the activities of the Office and its staff and non-staff costs. In the first year, the contribution shall amount to four hundred thousand dollars (USD 400,000), and in the next years, it shall amount to five hundred thousand dollars (USD 500,000) per year. The contribution covers the 13 % UN-Habitat support costs, in accordance with the standard procedures of the United Nations.

2. Wkład, o którym mowa w ustępie 1, wpłacany będzie na konto Fundacji UN-Habitat i Osiedli Ludzkich (United Nations Habitat and Human Settle-ments Foundation), zwanej dalej „Fundacją”, utworzonej na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 3327 (XXIX), w sposób i na warunkach ustalonych w aneksie do niniejszej umowy.

2. The contribution referred to in paragraph 1 shall be remitted to the account of the United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (hereinafter referred to as „the Foundation”), established pursuant to resolution 3327(XXIX) of the General Assembly of the United Nations in the way and on conditions set forth in the Annex to this Agreement.

3. Fundacja będzie administrować tym wkładem zgodnie z Regulaminem Finansowym Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie, w jakim stosuje się on do Fundacji, łącznie z postanowieniami dotyczącymi wewnętrznego i zewnętrznego audytu.

3. The Foundation shall administer the contribution in accordance with the Financial Rules and Regulations of the United Nations to the extent it applies to the Foundation, including the provisions concerning the internal and external audit.

4. W przypadku osiągnięcie przez Biuro, w wyniku prowadzonej przez nie działalności statutowej, samodzielności finansowej Rząd i UN-Habitat przeprowadzą konsultacje co do możliwości zmniejszenia wkładu finansowego, o którym mowa w ustępie 1.

4. If, as a result of its statutory activities, the Office attains a financial self-reliance, the Government and UN-Habitat shall carry out consultations as to the possibility of reduction of the financial contribution referred to in paragraph 1.

Artykuł 11

Article 11

Wkład rzeczowy Rządu

In-kind Contribution of the Government

1. Rząd udostępni nieodpłatnie, w możliwie najkrótszym czasie od wejścia w życie niniejszej umowy, odpowiednie lokale na Biuro. Rząd w miarę potrzeby skonsultuje z UN-Habitat wewnętrzną aranżację tych lokali.

1. The Government shall make available, free of charge, in the shortest time possible from the entry into force of this Agreement, appropriate premises for the Office. The Government shall consult on the lay out of the interior of the premises with UN-Habitat, if necessary.

2. Rząd będzie pokrywał koszty związane z zajmowaniem, korzystaniem i utrzymaniem lokali, o których mowa w ustępie 1. Koszty te obejmują opłaty za: wynajem, bieżące sprzątanie i usługi dozorcy, elektryczność, ogrzewanie i klimatyzację, dostawę gorącej i zimnej wody, wywóz śmieci oraz ochronę lokali.

2. The Government shall cover the costs connected with the occupation, use and maintenance of the premises referred to in paragraph 1. The costs shall include: lease charges, current charges for cleaning and janitorial services, bills for electricity, heating and air-conditioning, hot and cold water supply, removal of wastes, charges for protection of premises.

3. Rząd zapewni początkowe wyposażenie Biura w odpowiednią instalację sanitarną oraz sprzęt biurowy i środki komunikowania: komputery i połączenia dla faksu i poczty elektronicznej i w miarę możliwości sprzęt zabezpieczający te urządzenia. Przy nabywaniu wyposażenia brane będą pod uwagę standardy wymagane przez UN-Habitat. Rząd zapewni również samochód na potrzeby Biura. Bieżące opłaty telekomunikacyjne Biura, a także koszty ubezpieczenia samochodu, jego utrzymania oraz koszty utrzymania wyposażenia, o którym wyżej mowa, ponoszone będą przez Biuro.

3. The Government shall provide the initial equipment of the Office with an appropriate sanitary installation, office equipment and means of communication, computers and connections for fax and electronic mail and protection equipment, if possible. UN--Habitat required standards shall be taken into account in making the necessary procurement. The Government shall also provide a vehicle to serve the needs of the Office. Current telecommunication costs of the Office as well as the costs of insurance of the car, maintenance thereof, and the costs of maintenance of the equipment mentioned above, shall be covered by the Office.

4. Lokale, opłaty za nie, ich utrzymanie oraz wyposażenie Biura i środek transportu, o których mowa w ustępach 1, 2 i 3, stanowią wkład rzeczowy Rządu, niezależny od wkładu finansowego przewidzianego w artykule 10 niniejszej umowy.

4. The premises, charges connected therewith and maintenance thereof as well the equipment of the Office and the means of transport referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall constitute the in-kind contribution of the Government, in addition to the financial contribution provided for by article 10 of this Agreement.

5. UN-Habitat dołoży wszelkich starań dla właściwego i starannego utrzymania lokali, wyposażenia i środka transportu, stanowiących wkład rzeczowy Rządu.

5. UN-Habitat shall make their best efforts to appropriately and carefully maintain the premises, equipment and the means of transport constituting the in-kind contribution of the Government.

Artykuł 12

Article 12

Ocena realizacji umowy

Evaluation of the Implementation of the Agreement

W terminie nie krótszym niż na osiemnaście miesięcy przed wygaśnięciem niniejszej umowy Strony dokonają wspólnie oceny realizacji umowy w celu podjęcia decyzji, co najmniej na jeden rok przed wygaśnięciem umowy, co do celowości przedłużenia jej obowiązywania. Within not less than eighteen months before the termination of this Agreement, the Parties shall jointly evaluate the implementation of this Agreement in order to take a decision, at least one year before the termination of the Agreement, as to the desirability of extending thereof.

Artykuł 13

Article 13

Obowiązki Stron związane z wygaśnięciem umowy

Obligations of the Parties Connected with the Termination of the Agreement

Obowiązki przyjęte przez Strony w niniejszej umowie zachowają moc po wygaśnięciu umowy w zakresie niezbędnym dla uporządkowanego zakończenia działalności, rozwiązania umów i wycofania personelu, zwrotu niewykorzystanych funduszy i zagospodarowania majątku, uregulowania wszelkich zobowiązań, w tym wobec personelu, podwykonawców, konsultantów i dostawców, jak również wszelkich sporów między Stronami. The obligations accepted by the Parties in this Agreement shall remain in force after the termination of the Agreement to the extent necessary for completion of the activity in an orderly way, termination of agreements and withdrawal of the personnel, return of unused funds and making a proper use of the property, settlement of any liabilities, including those related to the personnel, subcontractors, consultants and suppliers, as well as any disputes between the Parties.

Artykuł 14

Article 14

Rozstrzyganie sporów

Settlement of Disputes

Wszelkie spory między Stronami dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub w inny uzgodniony przez nie sposób. Any disputes between the Parties, concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled by way of negotiations or other way agreed by the Parties.

Artykuł 15

Article 15

Zmiany umowy

Amendments to the Agreement

Niniejsza umowa może być zmieniana przez Strony w drodze pisemnego porozumienia, które wejdzie w życie po poinformowaniu się przez Strony na piśmie, że zostały spełnione wymogi niezbędne dla ich związania tym porozumieniem. This Agreement may be amended by the Parties by a written agreement which shall come into force after the Parties notify each other in writing that the requirements necessary for the agreement to bind them have been met.

Artykuł 16

Article 16

Wejście w życie umowy

Entry into Force

Niniejsza umowa wejdzie w życie po poinformowaniu się przez Strony na piśmie, że zostały spełnione wymogi niezbędne dla ich związania umową, i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2009 r. This Agreement shall enter into force after the Parties notify each other that their respective procedures required for bringing this Agreement into force have been met and shall remain in effect till 31 December 2009.
Sporządzono w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r., w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Done at Nairobi on 7th April 2005, in duplicate, each in the Polish and English languages, both texts being equally authentic.
Na dowód czego, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą umowę. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
ANEKS

ANNEX

§ 1

§ 1

Sposób i warunki finansowania Biura przez Rząd

Method and conditions for the Government to finance the Office

1. Wktad finansowy Rządu będzie przekazywany corocznie w wysokości określonej w artykule 10 ustęp 1 umowy, na konto Fundacji, o której mowa w artykule 10 ustęp 2 umowy, w walucie wymienialnej, bez ograniczeń w korzystaniu z niej, do dnia 1 marca każdego roku z wyłączeniem pierwszego roku, w którym płatność nastąpi w zależności od daty wejścia w życie umowy. Na sześćdziesiąt dni przed terminem wpłaty UN-Habitat będzie występował do Rządu z odpowiednim wnioskiem.

1. The financial contribution of the Government shall be remitted every year in the amount specified in article 10 paragraph 1 of the Agreement to the account of the Foundation referred to in article 10 paragraph 2 of the Agreement, in convertible currency, without any restrictions as to the use thereof, by 1 March of each year, except for the first year in which the contribution will be remitted depending on the date of entry the Agreement into force. Sixty days before the remittance date, UN-Habitat shall submit to the Government a request in that respect.

2. Z uwagi na to, że UN-Habitat działa na podstawie dwuletnich okresów programowania, wkład wniesiony przez Rząd, a nie w pełni wykorzystany w jednym roku finansowym, będzie zatrzymywany przez UN-Habitat do wykorzystania przez Biuro w następnym roku finansowym.

2. In view of the fact that UN-Habitat acts on the basis of biennial programming periods, the contribution made by the Government, which is not used out in one financial year, shall be kept by UN-Habitat for the use by the Office in the next financial year.

§ 2

§ 2

Planowanie i sprawozdawczość

Planning and Reporting

1. UN-Habitat będzie przedstawiał Rządowi corocznie:

1. Every year, UN-Habitat shall submit to the Government the following:

1) w terminie do dnia 30 kwietnia sprawozdanie z działalności prowadzonej w roku poprzednim oraz roczne sprawozdania finansowe z wykorzystania wkładu finansowego w roku poprzednim, zgodnie z Regulaminem Finansowym Organizacji Narodów Zjednoczonych, w zakresie, w jakim stosuje się on do UN-Habitat; oraz

1) by 30 April, a report on the activity carried out in the previous year and an annual financial report on the use of the financial contribution in the previous year, in accordance with the United Nations Financial Rules and Regulations, to the extent it applies to UN-Habitat; and

2) w terminie do dnia 1 marca plan prac na rok bieżący oraz wstępne propozycje planu na rok następny wraz z szacunkową kwotą wydatków i szacunkową kwotą przychodów ze źródeł innych niż wkład finansowy Rządu.

2) by 1 March, a work plan for the current year and a draft proposal of work plan for next year, including the estimated amount of the expenditures and the estimated amount of revenues from sources different than the financial contribution of the Government;

2. Wszystkie kwoty w sprawozdaniach finansowych przedkładanych Rządowi przez UN-Habitat wyrażane będą w dolarach amerykańskich.

2. All the amounts mentioned in the financial statements submitted to the Government by UN-Habitat shall be expressed in American dollars.

§ 3

§ 3

Skład Biura

Composition of the Office

Personel Biura będzie składał się z: The personnel of the Office shall be composed of:

1) dyrektora.

1) Director,

2) eksperta ds. osiedli ludzkich.

2) Human Settlements officer.

3) eksperta ds. informacji i zarządzania programem,

3) Information and Programme Management officer,

4) sekretarki,

4) Secretary,

5) asystenta administracyjnego.

5) Administrative assistant,

6) kierowcy.

6) Driver.


Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 7 września 2005 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka