UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o przyznanie Polsce grantu w wysokości nieprzekraczającej 500 000 USD na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce, podpisana w Warszawie dnia 1 marca 2005 r.
Przekład
Bank Światowy Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju The World Bank International Bank for Reconstruction and Development International Development Association
Sz. P. Mirosław Gronicki Minister Finansów Ministerstwo Finansów Warszawa Rzeczpospolita Polska Mr. Mirosław Gronicki Minister of Finance Ministry of Finance Warsaw Republic of Poland

Dot.: grantu IDF na przeprowadzenie reformy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce Grant IDF nr TF054298

Re: IDF Grant for Accounting and Auditing Reform in Poland IDF Grant No. TF054298
Szanowny Panie Ministrze, Dear Mr. Gronicki:
W imieniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank) pragnę poinformować o pozytywnej decyzji Banku o udzieleniu Polsce (Odbiorca) grantu w wysokości nieprzekraczającej pięciuset tysięcy dolarów amerykańskich (500 000 USD) (Grant). 1 am writing on behalf of the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) to indicate the Bank's agreement to make to the Republic of Poland (the Recipient) a grant in an amount not exceeding five hundred thousand United States dollars (US$500,000) (the Grant).
Grant zostaje przyznany w odpowiedzi na wniosek Odbiorcy o udzielenie pomocy finansowej oraz dla celów i na warunkach określonych w aneksie do niniejszej umowy. Potwierdzając poniższą umowę, Odbiorca oświadcza, że jest upoważniony do jej zawarcia i podjęcia Grantu dla wspomnianych celów na podanych niżej warunkach. The Grant is made in response to the Recipient's request for financial assistance and for the purposes and on the terms and conditions set forth in the Annex to this Letter-Agreement. The Recipient represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to contract and withdraw the Grant for the said purposes and on the said terms and conditions.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z polityką Banku niniejsza umowa i wszelkie informacje z nią związane będą upublicznione po wejściu w życie niniejszej umowy oraz po wyrażeniu przez Odbiorcę zgody na jej ujawnienie. Odbiorca potwierdza zgodę na ujawnienie tych informacji przez podpisanie niniejszej umowy. Please note that it is the Bank's policy to make publicly available this Letter-Agreement and any information related thereto, after this Letter--Agreement has become effective and the Recipient has given its consent to such disclosure. The Recipient, by countersigning this Letter-Agreement, confirms its consent to such disclosure.
Niniejszym proszę o potwierdzenie zgody na powyższe w imieniu Odbiorcy, poprzez podpisanie, opatrzenie datą i przesłanie do Banku załączonego egzemplarza umowy. Po otrzymaniu przez Bank podpisanego przez Odbiorcę egzemplarza niniejszej umowy, wejdzie ona w życie z dniem złożenia podpisu. Please confirm your agreement with the foregoing, on behalf of the Recipient, by signing, dating, and returning to us the enclosed copy of this Letter-Agreement. Upon receipt by the Bank of the copy of this Letter-Agreement countersigned by you, this Letter-Agreement will become effective as of the date of the countersignature.
Z wyrazami szacunku Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Very truly yours. International Bank for Reconstruction and Development
Roger W. Grawe Dyrektor na Kraje Europy Centralnej i Kraje Bałtyckie Region Europy i Azji Centralnej Roger W. Grawe Country Director Central Europe and the Baltic States Europe and Central Asia Region
Uzgodniono i potwierdzono: Rzeczpospolita Polska Agreed and confirmed: Republic of Poland
Przez: Ministerstwo Finansów Nazwisko: Andrzej Jacaszek Stanowisko: podsekretarz stanu Data: 1 marca 2005 r. By: Ministry of Finance Name: Andrzej Jacaszek Title: Undersecretary of State Date: 1 March 2005

Aneks do umowy

Annex to the Letter-Agreement

Cele i warunki udzielenia Grantu

Purposes, Terms, and Conditions of the Grant

1. Cele i działania 1.1. Celem niniejszego Grantu jest udzielenie Odbiorcy wsparcia w realizacji projektu (Projekt) zmierzającego do stworzenia potencjału w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej sektora prywatnego, tak aby spełnione zostały wymagania Acquis Communautaire Unii Europejskiej w tych obszarach oraz stosowane były najlepsze praktyki międzynarodowe. Działania (Działania), na wykonanie których udziela się Grantu, obejmują:

1. Purposes and Activities 1.1. The purpose of the Grant is to assist the Recipient in a project (the Project) aimed at building its capacity in the private sector accounting and auditing field in order to allow it meet the requirements of the European Union's (EU) Acquis Communautaire in these areas as well as to apply international best practices. The activities (the Activities) for which the Grant is given are as follows:

(a) Przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych standardów rewizji finansowej: Zapewnienie: (i) pomocy technicznej w celu wsparcia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) w przyjęciu i wdrożeniu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (ISA) zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz (ii) szkoleń i warsztatów we wdrożeniu ISA. (a) Adoption and Implementation of International Standards on Audit: Provision of: (i) technical assistance to assist the National Chamber of Statutory Auditors (NCSA) in the adoption and implementation of International Standards on Auditing (ISAs) endorsed by the European Commission; and (ii) training and workshops in the implementation of ISAs.
(b) Wzmocnienie zawodu biegtego rewidenta: Zapewnienie: (i) pomocy technicznej w opracowaniu ram prawnych oraz we wdrożeniu mechanizmów nadzoru publicznego w zgodzie z zasadami określonymi przez Acquis Communautaire, (ii) pomocy technicznej w przeprowadzeniu przeglądu istniejącego w KIBR systemu zapewniania jakości oraz we wsparciu KIBR w pełnym dostosowaniu systemu do stosownych rekomendacji i wymogów Komisji Europejskiej oraz (iii) szkoleń i warsztatów w przeprowadzaniu kontroli jakości. (b) Strengthening the Audit Profession: Provision of: (i) technical assistance to design a legal framework and assist in the implementation of a public oversight mechanism in conformity with the principles set out by the Acquis Communautaire; (ii) technical assistance to review the existing quality assurance system of the NCSA and assist the NCSA to bring the system fully in line with the applicable recommendations and requirements of the European Commission; and (iii) training and workshops in carrying out audit reviews.
(c) Edukację i szkolenia: Zapewnienie szkoleń we wdrożeniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla księgowych, biegłych rewidentów oraz pracowników instytucji nadzorujących sektor finansowy. (c) Education and Traininq: Provision of trainina for accountants, auditors and financial sector regulatory agency staff in the implementation of IFRS.

2. Oqólne wdrożenie 2.1. Odbiorca zobowiązuje się do: (a) realizacji Działań z należytą starannością i skutecznością, (b) sprawnego zapewnienia wymaganych w tym celu środków finansowych, obiektów, usług i innych zasobów, (c) dostarczenia wszystkich informacji związanych z Działaniami oraz wykorzystaniem środków Grantu, których Bank może zasadnie zażądać, (d) okresowej wymiany opinii z przedstawicielami Banku na temat postępów i wyników realizacji Działań oraz (e) podjęcia wszelkich koniecznych działań umożliwiających przedstawicielom Banku wizytację na terytorium Odbiorcy w celach związanych z Grantem. Niezależnie od powyższego Odbiorca zobowiązuje się, na żądanie Banku, do przygotowania i dostarczenia Bankowi z chwilą zakończenia Działań raportu na temat wyników i skutków Działań, w formie i treści uznanej przez Bank za satysfakcjonującą.

2. Implementation Generally 2.1. The Recipient shall: (a) carry out the Activities with due diligence and efficiency; (b) promptly provide the funds, facilities, services and other resources required for that purpose; (c) furnish all information covering the Activities and the use of the proceeds of the Grant as the Bank shall reasonably request; (d) from time to time exchange views with the Bank's representatives on the progress and results of the Activities; and (e) take all necessary measures required to enable the Bank's representatives to visit the territory of the Recipient for purposes related to the Grant. Without limitation on the foregoing, the Recipient shall, if the Bank shall so request, prepare and furnish to the Bank promptly upon completion of the Activities a report, in form and substance satisfactory to the Bank, on the results and impact of the Activities.

2.2. Odbiorca zobowiązany jest wnieść własny wkład finansowy w wysokości 60 000 USD, który zostanie wykorzystany na pokrycie wydatków administracyjnych związanych z realizacją Grantu oraz innych, takich jak przygotowanie i ocena pakietów zamówień, zapewnienie powierzchni biurowej dla konsultantów, koszty komunikacji i tłumaczenia, jednorazowy audyt ex post sprawdzający wykorzystanie środków pochodzących z Grantu oraz inne pokrewne wydatki na cele związane z Grantem. Odbiorca zadba, by Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce partycypowały we wkładzie własnym. 2.2. The Recipient shall make a co-financing contribution in the amount of US$60,000 to be used for the Grant administration and corollary expenses, inter alia, including preparation and evaluation of procurement packages, office space for the consultants, communication and translation costs, one time ex post audit of the use of Grant resources, and other related expenses for the purposes of the Grant. The Recipient shall cause the National Chamber of Auditors and the Polish Association of Accountants to contribute to the co-financing.

3. Zamówienia 3.1. Jeśli Bank nie zdecyduje inaczej, zamawianie usług konsultantów na potrzeby realizacji Działań, które mają być sfinansowane ze środków Grantu, podlega postanowieniom załącznika I do niniejszego aneksu.

3. Procurement 3.1. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the consultants' services required for the carrying out of the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be governed by the provisions of Attachment I to this Annex.

4. Wypłata środków Grantu 4.1. Kwota Grantu zostanie przekazana na rachunek otwarty przez Bank we własnych księgach w imieniu Odbiorcy (Rachunek Grantu) i będzie mogła zostać stamtąd pobrana przez Odbiorcę zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału 4 na pokrycie wydatków związanych z uzasadnionymi kosztami usług koniecznych do realizacji Działań, które mają być sfinansowane ze środków Grantu. 4.2. Wydatki na następujące kategorie pozycji mogą zostać sfinansowane ze środków Grantu i powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację tych Działań:

4. Withdrawal of Grant Proceeds 4.1. The amount of the Grant shall be credited to an account opened by the Bank on its books in the name of the Recipient (the Grant Account), and may be withdrawn therefrom by the Recipient in accordance with the provisions of this Section 4, for expenditures in respect of the reasonable cost of services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant. 4.2. The expenditures for the following Categories of items may be financed out of the proceeds of the Grant and shall be used exclusively in the carrying out of the Activities:

Kateaoria Kwota przydzielonego Procentowy Grantu (w USD) udział wydatków do sfinansowania z Grantu Category Amount of the Grant % of Allocated Expenditures (in US Dollars) to be Financed
Usługi konsultantów 350 000 100% (1) Consultants' services 350,000 100%
Szkolenia i warsztaty 150 000 100% (2) Training and workshops 150,000 100%
Ogółem 500 000 TOTAL 500,000 —

Dla celów niniejszego ustępu, termin „szkolenia i warsztaty” oznacza wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem szkoleń i warsztatów, w tym koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, wynajmu sal, zapewnienia tłumaczenia (ustnego i pisemnego) oraz materiałów. 4.3. Niezależnie od postanowień ustępu 4.2.:

For the purposes of this paragraph, the term ”training and workshops” means expenditures incurred in connection with conducting training and workshops, including travel costs, subsistence, rental of facilities, translation/interpretation costs and costs of materials. 4.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 4.2 above:

(a) z Rachunku Grantu nie będą dokonywane żadne wypłaty: (i) na pokrycie wydatków poniesionych przed datą podpisania niniejszej umowy przez Bank, lub (ii) na uiszczenie płatności na rzecz osób lub podmiotów, jeśli płatność taka, zgodnie z wiedzą Banku, jest niedozwolona na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych podjętej zgodnie z postanowieniami rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych; (a) No withdrawals from the Grant Account shall be made: (i) for payments made for expenditures prior to the date of signature of this Letter-Agreement by the Bank; or (ii) for the purpose of any payment to persons or entities if such payment, to the Bank's knowledge, is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations;
(b) z Rachunku Grantu nie będą dokonywane żadne wypłaty po upływie trzech lat od daty podpisania niniejszej umowy przez Odbiorcę (Data Zamknięcia). Jednakże, po Dacie Zamknięcia mogą zostać dokonane wypłaty w celu pokrycia wydatków poniesionych przed upływem Daty Zamknięcia, jeśli w ciągu czterech miesięcy od Daty Zamknięcia Bank otrzyma stosowny wniosek o wypłatę. Po upływie tego terminu wszelkie kwoty niewypłacone z Rachunku Grantu zostaną anulowane oraz (b) No withdrawals from the Grant Account shall be made after a date three years from the date of countersignature of this Letter--Agreement by the Recipient (the Closing Date). However, withdrawals may be made after the Closing Date for expenditures incurred prior to the Closing Date if the corresponding withdrawal application is received by the Bank within four months after the Closing Date, after which time any amount of the Grant remaining unwithdrawn from the Grant Account shall be canceled; and
(c) jeśli, w opinii Banku, kwota Grantu przydzielona na sfinansowanie którejkolwiek z kategorii wymienionych w tabeli w ustępie 4.2. okaże się niewystarczająca na pokrycie wydatków w tej kategorii. Bank może, za pisemnym powiadomieniem Odbiorcy, przesunąć do tej kategorii kwotę Grantu uprzednio przydzieloną do innej kategorii, jeśli, zdaniem Banku, kwota ta nie będzie niezbędna do pokrycia wydatków w tej innej kategorii. (c) If, in the Bank's opinion, an amount of the Grant allocated to any of the categories in the table in paragraph 4.2 above will be insufficient to finance the expenditures for such category, the Bank may, by written notice to the Recipient, reallocate to such category an amount of the Grant then allocated to another category which, in the Bank's opinion, will not be necessary to meet other expenditures.
4.4. W przypadku gdy Odbiorca zechce wypłacić jakąkolwiek kwotę z Rachunku Grantu, zobowiązany jest dostarczyć do Banku pisemny wniosek o wypłatę takiej kwoty w formie określonej przez Bank. Wnioski o wypłatę wymagają: (i) podpisu złożonego w imieniu Odbiorcy przez Ministra Finansów lub inną pisemnie upoważnioną przez ministra osobę oraz (ii) załączenia takich dowodów uzasadniających wniosek, jakich Bank może zasadnie zażądać. Uwierzytelnione wzory podpisów osoby upoważnionej do podpisywania wniosków o wypłatę powinny być przekazane wraz z pierwszym wnioskiem podpisanym przez tę osobę. Każdy wniosek o wypłatę kwoty Grantu wraz z dowodami go uzasadniającymi musi w swojej treści i formie spełniać wymagania Banku pozwalające stwierdzić, że Odbiorca jest upoważniony do wypłaty takiej kwoty z Rachunku Grantu oraz że kwota ta zostanie wykorzystana do realizacji Działań. Bank wypłaci kwoty wypłacane przez Odbiorcę z Rachunku Grantu wyłącznie Odbiorcy lub na jego polecenie. 4.4. When the Recipient shall desire to withdraw any amount from the Grant Account, it shall deliver to the Bank a written application for withdrawal of such amount in the form specified by the Bank. Withdrawal applications shall be: (a) signed on behalf of the Recipient by the Minister of Finance or such other person as he or she shall have authorized in writing; and (b) accompanied by such evidence in support of the application as the Bank shall reasonably request. Authenticated specimen signatures of the person authorized to sign withdrawal applications shall be provided with the first application bearing his or her signature. Each withdrawal application for an amount of the Grant and its supporting evidence must be sufficient in form and substance to satisfy the Bank that the Recipient is entitled to withdraw such amount from the Grant Account and that such amount is to be used in the carrying out of the Activities. The Bank shall pay the amounts withdrawn by the Recipient from the Grant Account only to or on the order of the Recipient.
4.5. W celu ułatwienia realizacji Działań, Odbiorca może otworzyć i prowadzić specjalny rachunek depozytowy (Rachunek Specjalny) w dolarach amerykańskich w Narodowym Banku Polskim na warunkach zaakceptowanych przez Bank. Wpłaty na oraz wypłaty z Rachunku Specjalnego dokonywane będą zgodnie z postanowieniami załącznika II do niniejszego aneksu. 4.5. To facilitate the carrying out of the Activities, the Recipient may open and maintain a special deposit account (the Special Account) in US dollars in the National Bank of Poland on terms and conditions satisfactory to the Bank. Deposits into, and payments out of, the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Attachment II to this Annex.
4.6. Bank ma prawo zażądać, aby wypłaty z Rachunku Grantu były dokonywane na podstawie zestawień wydatków, obejmujących wydatki na: (a) usługi firm konsultingowych, których koszt nie przekracza równowartości 50 000 USD, (b) usługi konsultantów indywidualnych, których koszt nie przekracza równowartości 30 000 USD oraz (c) szkolenia i warsztaty, na warunkach określonych przez Bank w powiadomieniu przekazanym Odbiorcy. 4.6. The Bank may require that withdrawals from the Grant Account be made on the basis of statements of expenditure for expenditures for: (a) services of consulting firms costing less than the equivalent of US$50,000; (b) services for individual consultants costing less than the equivalent of US$30,000; and (c) training and workshops, all under such terms and conditions as the Bank shall specify by notice to the Recipient.
4.7. Wypłaty środków Grantu będą dokonywane w dolarach amerykańskich. Jednakże, na wniosek Odbiorcy i działając jako jego przedstawiciel. Bank jest zobowiązany zakupić za dolary amerykańskie wypłacone z Rachunku Grantu takie waluty, jakie będą wymagane do pokrycia wydatków finansowanych ze środków Grantu. Ilekroć zaistnieje konieczność, aby — dla celów niniejszej umowy — określić wartość jednej waluty względem innej, wartość taka zostanie zasadnie określona przez Bank. 4.7. Withdrawals of the proceeds of the Grant shall be made in U.S. dollars. However, the Bank, at the Recipient's request and acting as an agent of the Recipient, shall purchase with US dollars withdrawn from the Grant Account such currencies as shall be required to pay for expenditures to be financed out of the proceeds of the Grant. Whenever it shall be necessary, for the purposes of this Letter-Agreement, to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be as reasonably determined by the Bank.

5. Sprawozdawczość i audyt (a) Odbiorca będzie prowadził lub zapewni prowadzenie systemu zarządzania finansowego, obejmującego dokumentację i rachunki, oraz będzie przygotowywał sprawozdania finansowe za każdy rok fiskalny oraz za cały okres Grantu, zgodnie z jednolicie stosowanymi standardami rachunkowości akceptowanymi przez Bank, odpowiednio odzwierciedlającymi transakcje, zasoby i wydatki związanie z Działaniami.

5. Accounts and Audits (a) The Recipient shall maintain or cause to be maintained a financial management system, including records and account, and prepare financial statements for each fiscal year and for entire period of the Grant in accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Bank, adequate to reflect the operations, resources and expenditures related to the Activities.

(b) Odbiorca: (i) podda badaniu stosowne sprawozdania finansowe za caty okres Grantu, o których mowa w ustępie (a) niniejszego rozdziału, przez niezależnych biegłych rewidentów zaakceptowanych przez Bank, zgodnie z jednolicie stosowanymi standardami rewizji finansowej akceptowanymi przez Bank, (ii) dostarczy Bankowi, z chwilą ich udostępnienia, lecz nie później niż sześć miesięcy po Dacie Zamknięcia: (A) poświadczone kopie stosownych sprawozdań finansowych za caty okres Grantu, o których mowa w ustępie (a) niniejszego rozdziału, zbadanych przez biegłych rewidentów oraz (B) opinię wspomnianych biegłych rewidentów z badania tych sprawozdań w zakresie i stopniu szczegółowości satysfakcjonującym Bank oraz (iii) dostarczy Bankowi wszelkich innych informacji dotyczących dokumentacji, rachunków i badania tych sprawozdań finansowych oraz wspomnianych biegłych rewidentów, jakich Bank może od czasu do czasu zasadnie zażądać. (b) The Recipient shall: (i) have the respective financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for entire period of the Grant, audited, in accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the Bank, by independent auditors acceptable to the Bank; (ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the closing date, (A) certified copies of the respective financial statements referred to in paragraph (a) of this Section for entire period of the Grant, as so audited, and (B) an opinion on such statements by said auditors, in scope and detail satisfactory to the Bank; and (iii) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts and the audit of such financial statements, and concerning said auditors, as the Bank may from time to time reasonably request.
(c) W przypadku wszystkich wydatków, dla których wypłaty z Rachunku Grantu zostały dokonane na podstawie zestawień wydatków. Odbiorca: (i) będzie przechowywał wszelką dokumentację (umowy, zamówienia, faktury, rachunki, pokwitowania i inne dokumenty) potwierdzającą wydatki, przez okres co najmniej jednego roku po zakończeniu roku fiskalnego, w którym dokonano ostatniej wypłaty z Rachunku Grantu, (ii) umożliwi przedstawicielom Banku kontrolę tej dokumentacji oraz (iii) zapewni, że zestawienia wydatków zostały poddane badaniu, jakiego Bank może zażądać zgodnie z postanowieniami ustępu (b). (c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Grant Account were made on the basis of statements of expenditure, the Recipient shall: (i) retain, until at least one year after the end of the fiscal year in which the last withdrawal from the Grant Account was made, all records (contracts, orders, invoices, bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures; (ii) enable the Bank's representatives to examine such records; and (iii) ensure that such statements of expenditure are included in any audit that the Bank may have requested pursuant to subparagraph (b) above.

6. Zawieszenie i anulowanie 6.1. Bank ma prawo w dowolnym momencie, za powiadomieniem Odbiorcy, zawiesić prawo Odbiorcy do dokonywania dalszych wypłat z Rachunku Grantu w przypadku wystąpienia i kontynuacji któregokolwiek z następujących zdarzeń: (a) wypłacone środki nie zostaną wykorzystane na cele uzgodnione między Odbiorcą a Bankiem, (b) Działania nie zostaną zrealizowane zgodnie ze standardami lub metodami uzgodnionymi między Odbiorcą a Bankiem, (c) Odbiorca nie wypełnił któregokolwiek z zobowiązań określonych w niniejszej umowie lub (d) prawo Odbiorcy lub jakiegokolwiek innego podmiotu, któremu Bank udzielił pożyczki za poręczeniem Odbiorcy, do dokonywania wypłat w ramach jakiejkolwiek umowy pożyczki zawartej z Bankiem lub w ramach jakiegokolwiek kredytu na rozwój, grantu lub umowy na finansowanie zawartej z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju, zostanie zawieszone.

6. Suspension and Cancellation 6.1. The Bank may at any time, by notice to the Recipient, suspend the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account if any of the following events has occurred and is continuing: (a) funds withdrawn shall not have been used for the purpose agreed between the Recipient and the Bank; (b) the Activities shall not have been carried out in accordance with the standards or methods agreed between the Recipient and the Bank; (c) the Recipient has failed to comply with any of the obligations herein specified; or (d) the right of the Recipient, or any other entity to which the Bank has made a loan with the guarantee of the Recipient, to make withdrawals under any loan agreement with the Bank or any development credit, grant or financing agreement with the International Development Association shall have been suspended.

6.2. Bank ma prawo, za powiadomieniem Odbiorcy, wypowiedzieć prawo Odbiorcy do dokonywania dalszych wypłat z Rachunku Grantu oraz anulować jakąkolwiek niewypłaconą kwotę Grantu: (a) w dowolnym momencie po zawieszeniu prawa do dokonywania wypłat z Rachunku Grantu zgodnie z postanowieniami ustępu 6.1. lub (b) w przypadku gdy Odbiorca nie podejmie satysfakcjonujących Bank czynności dotyczących wdrożenia Działań w terminie siedmiu miesięcy od chwili poinformowania Odbiorcy przez Bank o przyznaniu Grantu. 6.2. The Bank may, by notice to the Recipient, terminate the right of the Recipient to make further withdrawals from the Grant Account and shall cancel any amount of the Grant remaining unwithdrawn: (a) at any time after withdrawals from the Grant Account shall have been suspended pursuant to the provisions of paragraph 6.1 above; or (b) if the Recipient shall have failed to take action, satisfactory to the Bank, regarding the implementation of the Activities within seven months after the notification by Bank to the Recipient of the approval of the Grant.

Załącznik 1

Attachment 1

Zamówienia

Procurement

Rozdział 1. Postanowienia oqólne A. Wszelkie usługi konsultantów zostaną zapewnione zgodnie z postanowieniami rozdziału 1 (z wyjątkiem ustępu 1.24.) oraz IV dokumentu „Wytyczne: Wybór i zatrudnienie Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego” z maja 2004 r. (Wytyczne dot. Konsultantów) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika.

Section 1. General A. All consultants' services shall be procured in accordance with Sections 1 (except paragraph 1.24 thereof) and IV of the ”Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” dated May 2004 (the Consultant Guidelines), and with the provisions of this Attachment.

B. Znaczenie terminów wyróżnionych wielkimi literami poniżej w niniejszym załączniku, opisujących poszczególne metody zamówień lub metody przeglądu poszczególnych kontraktów przez Bank, odpowiada znaczeniu przypisanemu tym terminom w Wytycznych dot. Konsultantów. B. The capitalized terms used below in this Attachment to describe particular procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts, have the meanings ascribed to them in the Consultant Guidelines.
Rozdział II. Poszczeqólne metody zamawiania ustuq konsultantów Section II. Particular Methods of Procurement of Consultants' Services
A. Wybór oparty na jakości i kosztach. Jeśli część B niniejszego rozdziału nie stanowi inaczej, usługi konsultantów są zamawiane w ramach kontraktów przyznanych na podstawie wyboru opartego na jakości i kosztach. Dla celów ustępu 2.7. Wytycznych dot. Konsultantów skrócona lista konsultantów, których koszt usług szacuje się na mniej niż równowartość 200 000 USD za kontrakt, może w całości obejmować konsultantów krajowych. A. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in Part B of this Section, consultants' services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality- and Cost--based Selection. For purposes of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines, the short list of consultants for services estimated to cost less than $200,000 equivalent per contract may comprise entirely national consultants.
B. Inne procedury B. Other Procedures

1. Wybór w ramach ustalonego budżetu. Usługi za wykonanie zadań, które zdaniem Banku spełniają wymogi ustępu 3.5. Wytycznych dot. Konsultantów, mogą być zamawiane w ramach kontraktów przyznanych na podstawie ustalonego budżetu zgodnie z postanowieniami ustępów 3.1. oraz 3.5. Wytycznych dot. Konsultantów.

1. Selection Under a Fixed Budqet. Services for assignments which the Bank agrees meet the requirements of paragraph 3.5 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded on the basis of a Fixed Budget in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.5 of the Consultant Guidelines.

2. Wybór oparty na kwalifikacjach konsultantów. Usługi, których koszt szacuje się na mniej niż równowartość 50 000 USD za kontrakt, mogą być zamawiane w ramach kontraktów przyznanych zgodnie z postanowieniami ustępów 3.1., 3.7. i 3.8. Wytycznych dot. Konsultantów.

2. Selection Based on Consultants' Qualifications. Services estimated to cost less than $50,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.1, 3.7 and 3.8 of the Consultant Guidelines.

3. Konsultanci indywidualni. Usługi za wykonanie zadań spełniających wymogi określone w pierwszym zdaniu ustępu 5.1. Wytycznych dot. Konsultantów mogą być zamawiane w ramach kontraktów przyznanych indywidualnym konsultantom zgodnie z postanowieniami ustępów 5.2. i 5.3. Wytycznych dot. Konsultantów. W okolicznościach opisanych w ustępie 5.4. Wytycznych dot. Konsultantów tego typu kontrakty mogą zostać przyznane indywidualnym konsultantom na podstawie wyłączności.

3. Individual Consultants. Services for assignments that meet the requirements set forth in the first sentence of paragraph 5.1 of the Consultant Guidelines may be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance with the provisions of paragraphs 5.2 through 5.3 of the Consultant Guidelines. Under the circumstances described in paragraph 5.4 of the Consultant Guidelines, such contracts may be awarded to individual consultants on a so-lesource basis.

Rozdział III. Przealąd decyzji w zakresie zamówień dokonywanych przez Bank Section III. Review by the Bank of Procurement Decisions
Jeśli Bank nie określi inaczej, za powiadomieniem Odbiorcy, to: (i) każdy kontrakt na usługi konsultantów świadczone przez firmę, którego koszty szacuje się na równowartość 50 000 USD lub więcej, oraz (ii) każdy kontrakt dla indywidualnych konsultantów, którego koszty szacuje się na równowartość 30 000 USD lub więcej, podlega uprzedniemu przeglądowi przez Bank. Wszystkie inne kontrakty podlegają przeglądowi ex post przez Bank. Except as the Bank shall otherwise determine by notice to the Recipient: (i) each contract for consultants' services provided by a firm estimated to cost the equivalent of $50,000 or more; and (ii) each contract for individual consultants estimated to cost the equivalent of $30,000 or more, shall be subject to Prior Review by the Bank. All other contracts shall be subject to Post Review by the Bank.

Załącznik II

Attachment II

Rachunek Specjalny

Special Account

1. Dla celów niniejszego załącznika:

1. For the purposes of this Attachment:

(a) termin „kwalifikowane kategorie” oznacza kategorie określone w ustępie 4.2. aneksu do niniejszej umowy.

(a) the term ”eligible categories” means the categories set forth in paragraph 4.2 of the Annex to this Letter-Agreement;

(b) termin „kwalifikowane wydatki” oznacza wydatki związane z uzasadnionymi kosztami usług wymaganych dla realizacji Działań i finansowanych ze środków Grantu oraz

(b) the term ”eligible expenditures” means expenditures in respect of the reasonable cost of services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant; and

(c) termin „zatwierdzony przydział środków” oznacza kwotę 100 000 USD do wypłaty z Rachunku Grantu i zdeponowania na Rachunku Specjalnym zgodnie z postanowieniami ustępu 3 (a) niniejszego załącznika.

(c) the term ”Authorized Allocation” means the amount of US$100,000 to be withdrawn from the Grant Account and deposited in the Special Account pursuant to paragraph 3(a) of this Attachment II.

2. Wypłaty z Rachunku Specjalnego są dokonywane wyłącznie w celu pokrycia kwalifikowanych wydatków zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika.

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible expenditures in accordance with the provisions of this Attachment.

3. Po otrzymaniu przez Bank satysfakcjonujących dowodów, że Rachunek Specjalny został prawidłowo otwarty, wypłat zatwierdzonego przydziału środków i kolejnych wypłat w celu uzupełnienia Rachunku Specjalnego dokonuje się następująco:

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows:

(a) Odbiorca dostarcza Bankowi wniosek lub wnioski o wpłatę na Rachunek Specjalny kwoty lub kwot nieprzekraczających łącznej wysokości zatwierdzonego przydziału środków. Na podstawie takiego wniosku (wniosków) Bank, w imieniu Odbiorcy, wypłaca z Rachunku Grantu kwotę lub kwoty wnioskowane przez Odbiorcę i wpłaca je na Rachunek Specjalny. (a) The Recipient shall furnish to the Bank a request or requests for a deposit into the Special Account of an amount or amounts which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the basis of such requests or requests, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the Grant Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as the Recipient shall have requested.
(b) (i) W celu uzupełnienia Rachunku Specjalnego Odbiorca dostarcza Bankowi wnioski o wpłaty na Rachunek Specjalny w terminach określonych przez Bank. (ii) Przed lub w momencie złożenia każdego takiego wniosku Odbiorca dostarcza Bankowi dokumenty i inne dowody wymagane zgodnie z postanowieniami ustępu 4 niniejszego załącznika, związane z płatnością lub płatnościami, w związku z którymi wnioskuje się o uzupełnienie Rachunku (b) (i) For replenishment of the Special Account, the Recipient shall furnish to the Bank requests for deposits into the Special Account at such intervals as the Bank shall specify, (ii) Prior to or at the time of each such request, the Recipient shall furnish to the Bank the documents and other evidence required pursuant to paragraph 4 of this Attachment for the payment or payments in respect of which replenishment is requested. On the basis of each
Specjalnego. Na podstawie każdego takiego wniosku Bank w imieniu Odbiorcy wypłaca z Rachunku Grantu i wpłaca na Rachunek Specjalny kwotę, o którą wnioskował Odbiorca, a której wypłata z Rachunku Specjalnego na pokrycie kwalifikowanych wydatków została potwierdzona wspomnianymi dokumentami i innymi dowodami. Wszystkie takie wypłaty będą dokonywane przez Bank z Rachunku Grantu zgodnie z kwalifikowanymi kategoriami i w równoważnych kwotach uzasadnionych wspomnianymi dokumentami i innymi dowodami. such request, the Bank shall, on behalf of the Recipient, withdraw from the Grant Account and deposit into the Special Account such amount as the Recipient shall have requested and as shall have been shown by said documents and other evidence to have been paid out of the Special Account for eligible expenditures. All such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Grant Account under the eligible categories, and in the respective equivalent amounts, as shall have been justified by said documents and other evidence.

4. W przypadku każdej płatności dokonanej przez Odbiorcę z Rachunku Specjalnego Odbiorca, w terminie zasadnie wskazanym przez Bank, dostarczy Bankowi dokumenty i inne dowody poświadczające, że wypłata została dokonana wyłącznie w celu pokrycia kwalifikowanych wydatków.

4. For each payment made by the Recipient out of the Special Account, the Recipient shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for eligible expenditures.

5. Niezależnie od postanowień ustępu 3 niniejszego załącznika Bank nie będzie dokonywał dalszych wpłat na Rachunek Specjalny:

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Attachment, the Bank shall not be required to make further deposits into the Special Account:

(a) jeśli w dowolnym momencie Bank stwierdzi, że wszelkie dalsze wypłaty powinny być dokonywane przez Odbiorcę bezpośrednio z Rachunku Grantu, (a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further withdrawals should be made by the Recipient directly from the Grant Account;
(b) jeśli Odbiorca nie dostarczy Bankowi w terminie, określonym w ustępie 5 (b) (ii) aneksu do niniejszej umowy, raportów z audytu, które powinny być dostarczone Bankowi zgodnie z postanowieniami tego ustępu w odniesieniu do audytu dokumentacji i rachunków dla Rachunku Specjalnego, (b) if the Recipient shall have failed to furnish to the Bank, within the period of time specified in paragraph 5 (b) (ii) of the Annex to this Letter--Agreement, the audit reports required to be furnished to the Bank pursuant to said paragraph in respect of the audit of the records and accounts for the Special Account;
(c) jeśli, w dowolnym momencie. Bank powiadomi Odbiorcę o zamiarze zawieszenia w części lub w całości prawa Odbiorcy do dokonywania wypłat z Rachunku Grantu, zgodnie z postanowieniami ustępu 6.1. aneksu do niniejszej umowy, lub (c) if, at any time, the Bank shall have notified the Recipient of its intention to suspend in whole or in part the right of the Recipient to make withdrawals from the Grant Account pursuant to the provisions of paragraph 6.1 of the Annex to this Letter-Agreement; or
(d) z chwilą, gdy całkowita niewypłacona kwota Grantu będzie stanowić równowartość dwukrotnej kwoty zatwierdzonego przydziału środków. (d) once the total unwithdrawn amount of the Grant shall equal the equivalent of twice the amount of the Authorized Allocation.
Od tego momentu wypłata z Rachunku Grantu pozostałej niewypłaconej kwoty Grantu będzie podlegała procedurom określonym przez Bank za powiadomieniem Odbiorcy. Dalsze takie wypłaty będą dokonywane jedynie z chwilą i w zakresie, w jakim Bank uzyska pewność, że wszystkie kwoty pozostałe na Rachunku Specjalnym na dzień takiego powiadomienia zostaną przeznaczone na pokrycie kwalifikowanych wydatków. Thereafter, withdrawal from the Grant Account of the remaining unwithdrawn amount of the Grant shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to the Recipient. Such further withdrawals shall be made only after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts remaining on deposit in the Special Account as of the date of such notice will be utilized in making payments for eligible expenditures.

6. (a) Jeśli w dowolnym momencie Bank stwierdzi, że jakakolwiek wypłata z Rachunku Specjalnego: (i) została dokonana na pokrycie wydatku niekwalifikowa-nego lub w kwocie niezgodnej z postanowieniami ustępu 2 niniejszego załącznika, lub (ii) nie została uzasadniona dostarczonymi Bankowi dowodami, to Odbiorca jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu powiadomienia z Banku: (A) dostarczyć takie dodatkowe dowody, jakich Bank może zasadnie zażądać lub (B) wpłacić na Rachunek Specjalny (lub, jeśli Bank zażąda, zwrócić Bankowi) kwotę stanowiącą równowartość kwoty takiej wypłaty lub jej części, która nie została uznana za kwalifikowaną lub uzasadnioną. Jeśli Bank nie postanowi inaczej, na Rachunek Specjalny nie zostanie dokonana żadna kolejna wpłata do czasu, kiedy Odbiorca dostarczy takie dowody bądź dokona wpłaty lub zwrotu środków, zależnie od okoliczności.

6. (a) If the Bank shall have determined at anytime that any payment out of the Special Account: (i) was made for an expenditure or in an amount not eligible pursuant to paragraph 2 of this Attachment; or (ii) was not justified by the evidence furnished to the Bank, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank: (A) provide such additional evidence as the Bank nay request; or (B) deposit into the Special Account (or, if the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the amount of such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless the Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall be made until the Recipient has provided such evidence or made such deposit or refund, as the case may be.

(b) Jeśli Bank stwierdzi, że jakakolwiek kwota pozostająca na Rachunku Specjalnym nie będzie konieczna do pokrycia kolejnych płatności na kwalifikowane wydatki, Odbiorca, po otrzymaniu stosownego powiadomienia przez Bank, jak najszybciej zwróci Bankowi niewykorzystaną kwotę. (b) If the Bank shall have determined at any time that any amount outstanding in the Special Account will not be required to cover further payments for eligible expenditures, the Recipient shall, promptly upon notice from the Bank, refund to the Bank such outstanding amount.