UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 4 września 2001 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 września 2001 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji, które zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne zgodnie z prawem wewnętrznym państwa jednej ze Stron i przekazane drugiej Stronie przez właściwe organy lub upoważnione osoby,

kierując się zamiarem stworzenia regulacji w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, która obowiązywać będzie w odniesieniu do wszystkich zawieranych między Stronami umów o współpracy i udzielanych zamówień związanych z wymianą informacji niejawnych,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

Informacjami niejawnymi, zwanymi dalej „informacjami”, w rozumieniu niniejszej Umowy są informacje, które niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowywania, zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron, wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Artykuł 2

Odpowiedniość klauzul tajności

1. Informacje oznacza się odpowiednią do ich treści klauzulą tajności, zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego artykułu.

2. Strony uzgadniają, że odpowiadające sobie są niżej wymienione klauzule tajności:


w Rzeczypospolitej Polskiej

na Ukrainie

ŚCIŚLE TAJNE

ЦІЛКОМ ТАЕМНО

TAJNE

ТАЕМНО


3. Informacje oznaczone przez Stronę polską klauzulą POUFNE i przekazywane Stronie ukraińskiej będą oznaczane przez Stronę ukraińską jako TAEMHO.

Artykuł 3

Działania wewnątrzpaństwowe

1. Zgodnie z niniejszą Umową i prawem wewnętrznym swoich państw, Strony podejmą działania w celu ochrony informacji, które będą przekazywane lub powstaną w wyniku wspólnej działalności, i zapewnią tym informacjom taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji objętych odpowiednią klauzulą tajności.

2. Informacje przekazywane przez Strony będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane. Strony nie będą udostępniać informacji, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, Stronom trzecim bez uprzedniej zgody właściwego organu drugiej Strony.

3. Przekazywane informacje mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które zostały upoważnione do dostępu do nich, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności i procedur wymaganych prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron do dostępu do informacji.

4. Każda ze Stron podejmie działania na terytorium swojego państwa w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli ochrony informacji przekazywanych drugiej Stronie.

Artykuł 4

Zamówienia związane z dostępem do informacji

1. Zamawiający, zamierzający złożyć zamówienie, które wykonawca będzie realizował na terytorium państwa Strony zamawiającego, połączone z dostępem do informacji, występuje za pośrednictwem właściwego dla zamawiającego organu, do organu właściwego dla wykonawcy, o wydanie pisemnego zapewnienia, że wykonawca jest upoważniony do dostępu do informacji oznaczonych określoną klauzulą tajności.

2. W przypadku gdy wykonanie zamówienia będzie wymagało przekazania informacji do obiektów wykonawcy na terytorium państwa drugiej Strony, zapewnienie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będzie również określać zdolność wykonawcy do ochrony tych informacji.

3. Udzielenie zapewnienia, o którym mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, jest równoznaczne z gwarancją, że czynności niezbędne do wydania upoważnienia oraz potwierdzenia zdolności wykonawcy do ochrony informacji zostały przeprowadzone zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron. Właściwe organy Stron uzgodnią formę, sposób i termin przekazywania wystąpień o zapewnieniu.

Artykuł 5

Wykonywanie zamówień związanych z dostępem do informacji

1. Zamawiający przekaże wykonawcy za pośrednictwem właściwego organu wykaz rodzajów informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym takich, które wykonawca wytworzy w związku z realizacją zamówienia oraz poinformuje go o obowiązku przestrzegania przepisów własnego prawa wewnętrznego dotyczących ochrony informacji.

2. Właściwy organ Strony, na terytorium państwa, gdzie realizowane jest zamówienie, zapewni u wykonawcy zamówienia kontrolę ochrony informacji przekazanych przez zamawiającego oraz powstałych w związku z realizacją zamówienia, odpowiednio do klauzuli tajności nadanej zgodnie z wykazem, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.

3. Wykonanie zamówienia lub jego części będzie możliwe po zrealizowaniu przez wykonawcę niezbędnych działań zapewniających ochronę informacji.

4. Zamawiający informuje właściwy organ o zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności.

Artykuł 6

Oznaczanie informacji

1. Przekazywane informacje oraz informacje, które powstaną w związku z realizacją zamówienia, zostaną oznaczone klauzulą tajności zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron, stosownie do wymogów wyrażonych w artykule 2 ustępach 2 i 3 niniejszej Umowy.

2. Klauzulę tajności zmienia się lub znosi zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron. Właściwy organ jednej ze Stron powiadomi niezwłocznie właściwy organ drugiej Strony o zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności.

Artykuł 7

Przekazywanie informacji

1. Informacje przekazywane będą za pośrednictwem właściwego organu przez kurierów dyplomatycznych lub wojskowych, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu. Właściwy organ Strony potwierdza odbiór informacji i przekazuje ją zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron.

2. Właściwe organy Stron mogą w szczególnych przypadkach przyjąć inny tryb przekazywania informacji zapewniający ich ochronę.

3. Informacje mogą być przekazywane chronionymi systemami i sieciami teleinformatycznymi, posiadającymi certyfikat wydany zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron.

4. Właściwe organy Stron dokonają niezbędnych uzgodnień odnośnie do zapewnienia ochrony przekazywanym informacjom w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz rozwiązań organizacyjnych i warunków technicznych łączności.

Artykuł 8

Wizyty

1. Osobom przebywającym z wizytą z terytorium państwa jednej Strony na terytorium państwa drugiej Strony zezwala się na dostęp w niezbędnym zakresie do informacji, a także do obiektów, w których pracuje się nad informacjami, tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ drugiej Strony.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, udzielane będzie tylko osobom upoważnionym do dostępu do informacji, na podstawie prawa wewnętrznego państwa Strony, która wysyła te osoby.

3. Dane osobowe przybywających z wizytą powinny być przekazywane za pośrednictwem właściwego dla nich organu, w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, właściwemu organowi Strony na terytorium państwa, do którego przybywają, zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym na jego terytorium.

4. Właściwe organy każdej ze Stron poinformują się wzajemnie o szczegółach zgłoszenia i zapewnią ochronę danych osobowych.

Artykuł 9

Naruszenie regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji

1. Jeżeli przypuszcza się, że doszło do nieuprawnionego ujawnienia wymienianych informacji bądź zostało ono stwierdzone, należy wówczas niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy organ drugiej Strony.

2. Naruszenia przepisów dotyczących wzajemnej ochrony informacji będą wyjaśniane i ścigane zgodnie z prawem wewnętrznym państwa tej Strony, na terytorium państwa której doszło do takiego naruszenia.

3. O wyniku czynności, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, właściwy organ Strony niezwłocznie powiadomi właściwy organ drugiej Strony.

Artykuł 10

Koszty zastosowania środków bezpieczeństwa

Koszty ponoszone przez jedną Stronę na zapewnienie środków ochrony informacji nie będą zwracane przez drugą Stronę.

Artykuł 11

Właściwe organy

Właściwymi organami, w rozumieniu niniejszej Umowy, są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Urzędu Ochrony Państwa – w sferze cywilnej i Szef Wojskowych Służb Informacyjnych – w sferze wojskowej;

2) na Ukrainie: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Artykuł 12

Konsultacje oraz sprawdzanie

1. Właściwe organy Stron zobowiązują się do bieżącego informowania się o zmianach w prawie wewnętrznym państw Stron w zakresie ochrony informacji.

2. W celu zapewnienia współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy właściwe organy konsultują się ze sobą na wniosek jednego z tych organów.

3. Każda ze Stron zezwoli przedstawicielom drugiej Strony, wyznaczonym za obopólną zgodą, na dokonywanie wizyt na terytorium swojego państwa, w celu omówienia oraz sprawdzenia procedur i środków służących ochronie informacji, które zostały przekazane przez drugą Stronę.

4. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu, właściwy organ każdej ze Stron udzieli przeprowadzającym wizytę pomocy przy sprawdzaniu, czy informacje te są wystarczająco chronione.

Artykuł 13

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie sporne kwestie dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rozmów między właściwymi organami Stron.

Artykuł 14

Wejście w życie, okres obowiązywania, wypowiedzenie Umowy

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania późniejszej noty informującej o spełnieniu przez Strony wewnątrzpaństwowych procedur koniecznych dla jej wejścia w życie.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron, w taki przypadku traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przekazane lub powstałe u wykonawcy informacje podlegają nadal ochronie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy przez okres wskazany przez zamawiającego.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 4 września 2001 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.


Z upoważnienia Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Gabinetu

Ministrów Ukrainy


TREŚĆ UMOWY W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

(PDF)

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 16 września 2002 r.

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller