UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 25 listopada 2009 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r., w następującym brzmieniu:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 roku

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

— kierując się pragnieniem umacniania współpracy granicznej oraz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków,

— dążąc do usprawnienia i ułatwienia kontroli osób, towarów oraz środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

W Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 roku, w artykule 5 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Doprowadzenie, o którym mowa w ustępie 2, nie dotyczy obywateli Państwa, na terytorium którego jest wykonywana kontrola, jak również, w przypadku dokonywania kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywateli Unii Europejskiej oraz osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, których tożsamość i obywatelstwo zostały potwierdzone posiadanymi przez nich ważnymi dokumentami, uprawniającymi do przekraczania granicy państwowej lub którzy udowodnią w inny, niebudzący wątpliwości sposób, że są uprawnieni do korzystania ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się.

W przypadku ujawnienia przez funkcjonariuszy organów kontrolnych Państwa jednej Umawiającej się Strony, którzy dokonują kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, naruszeń przepisów prawa dokonanych przez obywateli Państwa, na terytorium którego jest wykonywana kontrola, jak również, w przypadku dokonywania kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywateli Unii Europejskiej oraz osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, informują o tym funkcjonariuszy organów kontrolnych Państwa, na terytorium którego dokonuje się kontroli oraz dokumentują ujawnione naruszenie przepisów prawa. Funkcjonariusze organów kontrolnych Państwa, na terytorium którego dokonywana jest kontrola mogą wziąć udział w tym dokumentowaniu.

Kategorie osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się określa załącznik do niniejszej Umowy.

O zmianach w załączniku do niniejszej Umowy Umawiająca się Strona polska poinformuje Umawiającą się Stronę ukraińską drogą dyplomatyczną.”.

Artykuł 2

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia w drodze dyplomatycznej o spełnieniu wszystkich wymaganych procedur wewnątrzpaństwowych, niezbędnych do jej wejścia w życie.

2. Umowa niniejsza po jej wejściu w życie stanowi integralną część Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 roku.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 25 listopada 2009 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 30 marca 2011 r.