Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy zwane dalej „Stronami”;

dążąc do umocnienia przyjaznych stosunków i współpracy między Państwami Stron;

pragnąc ułatwić możliwość uzyskiwania wiz obywatelom obu Państw Stron,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Dla celów niniejszej Umowy, „wiza” oznacza pozwolenie, wydawane przez właściwe organy Państwa jednej Strony obywatelowi Państwa drugiej Strony, na wjazd na jej terytorium w przypadku, gdy celem takiego wjazdu jest pobyt na jej terytorium, trwający dłużej niż trzy (3) miesiące i krócej niż jeden rok.

Artykuł 2

1.  Każda ze Stron znosi opłaty konsularne z tytułu wydawania wiz obywatelom Państwa drugiej Strony.

2.  Wizy są wydawane zgodnie z prawem krajowym Państw Stron.

Artykuł 3

Każda Strona może ze względu na bezpieczeństwo albo porządek publiczny zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy w całości albo w części. Każda Strona powiadomi niezwłocznie, w drodze dyplomatycznej, drugą Stronę o zawieszeniu oraz o wznowieniu wykonywania niniejszej Umowy.

Artykuł 4

1.  Każda Strona przekaże drugiej Stronie drogą dyplomatyczną wzory wiz, o których mowa w artykule 1, nie później niż trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w życie niniejszej Umowy.

2.  Jeżeli Strona dokona zmian wzorów swoich wiz po dacie wejścia w życie niniejszej Umowy, wówczas przekaże drugiej Stronie drogą dyplomatyczną zmienione wzory wiz, nie później niż trzydzieści (30) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.

Artykuł 5

Wszelkie rozbieżności między Stronami wynikające z interpretacji lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji lub negocjacji między Stronami.

Artykuł 6

Niniejsza Umowa może ulegać zmianom lub uzupełnieniom za pisemną obopólną zgodą Stron. Taka zmiana lub uzupełnienie wejdzie w życie zgodnie z postanowieniem ustępu 1 artykułu 7 niniejszej Umowy.

Artykuł 7

1.  Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie trzydziestego (30) dnia od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniej pisemnej notyfikacji, w której Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu wewnętrznych procedur niezbędnych dla wejścia Umowy w życie.

2.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę pisemnie, drogą dyplomatyczną. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą sześćdziesiątego (60) dnia od daty otrzymania notyfikacji drugiej Strony.

Sporządzono w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.