UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Stronami”,

— w duchu przyjaźni charakteryzującej stosunki między obydwoma państwami,

— na podstawie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r..

— kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.,

— mając na celu rozwój współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i wspieranie wymiany naukowej,

— świadome wspólnych cech systemów edukacji państw Stron,

— wyrażając wolę ułatwienia obywatelom obu państw kontynuacji nauki w uczelniach lub placówkach naukowych i naukowo-badawczych państw Stron,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Niniejsza umowa dotyczy dokumentów wydawanych przez uprawnione do tego instytucje Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w odpowiednich przepisach, oraz dokumentów o wzorze państwowym wydawanych przez instytucje edukacyjne, naukowe i Wyższą Komisję Atestacyjną Ukrainy, a także innych dokumentów poświadczających odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki, wydawanych przez instytucje do tego uprawnione, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym każdego z państw Stron.

Artykuł 2

Uznanie do celów zawodowych dokumentów o wykształceniu i nadanych stopniach dokonywane jest zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym każdego z państw Stron.

Artykuł 3

Świadectwa dojrzałości wydane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadectwa o pełnym wykształceniu średnim wydane na Ukrainie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkole wyższej państwa drugiej Strony.

Artykuł 4

Szkoły wyższe państw Stron na podstawie dokumentów, o których mowa w artykule 1 niniejszej umowy, mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym każdego z państw Stron.

W przypadku występowania różnic w programach studiów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w szkole wyższej, w której zamierza kontynuować naukę.

Artykuł 5

Ukończenie w Rzeczypospolitej Polskiej wyższych studiów zawodowych, w wyniku których został nadany tytuł zawodowy inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, licencjata pielęgniarstwa lub licencjata położnictwa oraz ukończenie na Ukrainie studiów, w wyniku których zostały uzyskane kwalifikacje bakatawra, uprawniają do kontynuowania studiów na kolejnych poziomach kształcenia w szkole wyższej państwa drugiej Strony, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym każdego z państw Stron.

Artykuł 6

1. Uzyskane na Ukrainie kwalifikacje specjalisty lub magistra uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej tytuły zawodowe: magister, magister edukacji, magister pielęgniarstwa, magister położnictwa, magister inżynier, magister inżynier architekt, magister sztuki, lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz dentysta, lekarz weterynarii lub inne równorzędne uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego kandydata nauk na Ukrainie, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym Ukrainy.

Artykuł 7

1. Nadane na Ukrainie stopnie naukowe kandydata nauk uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nadane w Rzeczypospolitej Polskiej stopnie naukowe doktora, stopnie doktora sztuki lub kwalifikacje I stopnia uprawniają do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk na Ukrainie, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym Ukrainy.

Artykuł 8

1. Odmowa nadania stopnia w państwie jednej Strony za przedstawioną rozprawę i za określone osiągnięcia stanowi przeszkodę do nadania za tę samą rozprawę i te same osiągnięcia równoważnego lub wyższego stopnia w państwie drugiej Strony.

2. W przypadku gdy mimo istnienia przeszkody, o której mowa w ustępie 1, stopień zostanie nadany w państwie jednej Strony, w państwie drugiej Strony można odmówić jego uznania.

Artykuł 9

1. Strony powołają komisję ekspertów w celu rozpatrywania spornych kwestii, które mogą wyniknąć po wejściu w życie niniejszej umowy, uaktualniania wykazów placówek naukowych i naukowo-badawczych uprawnionych do nadawania stopni oraz wykazów szkół wyższych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, jak również wymiany informacji o zmianach w ich systemach edukacyjnych.

Skład wspólnej komisji zostanie przekazany drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.

2. Komisja ekspertów będzie się zbierała, w razie potrzeby, na życzenie jednej ze Stron. Miejsce i termin spotkania zostaną każdorazowo ustalone drogą dyplomatyczną.

Artykuł 10

Za obopólną zgodą do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia, które będą sporządzane w postaci odrębnych protokołów, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 11

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem otrzymania późniejszego pisemnego powiadomienia Stron o wykonaniu przez nie wewnątrzpaństwowych procedur koniecznych dla uzyskania przez umowę mocy prawnej.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze notyfikacji. W takim przypadku umowa traci moc po upływie 12 miesięcy od dnia wypowiedzenia.

3. W przypadku utraty mocy obowiązującej przepisy niniejszej umowy stosuje się do dokumentów, o których mowa w artykule 1, wydanych przed utratą mocy niniejszej umowy oraz do dokumentów osób, które przed utratą mocy niniejszej umowy rozpoczęty naukę w jednym z państw Stron umowy.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.


TEKST AKTU W JĘZYKU UKRAIŃSKIM