UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

przekonane, że rozwój łączności staje się podstawowym czynnikiem aktywizacji handlu i wymiany technicznej, jak również rozwoju gospodarczego każdego państwa;

stwierdzając obopólną korzyść ze współpracy w rozwijaniu i poszerzaniu nowoczesnych usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz modernizacji sieci łączności między Umawiającymi się Stronami;

kierując się chęcią rozwijania i pogłębiania współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji pomiędzy Państwami Umawiających się Stron;

dążąc do promowania współpracy ekonomicznej, naukowej i technicznej w dziedzinie poczty i telekomunikacji, opartej na równości i wzajemnych korzyściach;

pragnąc ustalić formy i procedury wspólnej działalności w dziedzinie poczty i telekomunikacji;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą rozwijać wzajemną współpracę w dziedzinie poczty i telekomunikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Światowego Związku Pocztowego, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, międzynarodowych organizacji, których Rzeczypospolita Polska i Ukraina są członkami, prawem Państwa każdej Umawiającej się Strony oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

2.  Kwestie nieuregulowane w niniejszej Umowie mogą być przedmiotem odrębnych umów.

Artykuł 2

Podstawowymi celami współpracy między Umawiającymi się Stronami w dziedzinie poczty i telekomunikacji są:

1)    rozwijanie efektywnych i wysokiej jakości usług pocztowych i telekomunikacyjnych;

2)    wymiana doświadczeń ekonomicznych, technicznych, legislacyjnych i regulacyjnych w dziedzinie poczty i telekomunikacji;

3)    promowanie wdrażania nowych międzynarodowych usług pocztowych i telekomunikacyjnych;

4)    wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia działalności w ramach międzynarodowych organizacji pocztowych i telekomunikacyjnych;

5)    współpraca naukowa i technologiczna w dziedzinie poczty i telekomunikacji.

Artykuł 3

1.    Umawiające się Strony będą wymieniać niezbędne informacje dotyczące działalności pocztowej i telekomunikacyjnej, a w szczególności -odnoszące się do regulacji prawnych w dziedzinie poczty i telekomunikacji.

2.    Budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, jak również realizacja wymiany pocztowej będą odbywać się na podstawie oddzielnych umów o współpracy zawartych między uprawnionymi podmiotami Umawiających się Stron, zgodnie z przepisami prawa Państwa każdej Umawiającej się Strony.

3.    Stawki za usługi pocztowe i telekomunikacyjne będą ustalane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego oraz postanowieniami Aktów Światowego Związku Pocztowego.

4.    Stawki za usługi telekomunikacyjne oraz stawki za usługi pocztowe nieobjęte aktami, o których mowa w ustępie 3, ustalane będą w odrębnych umowach handlowych pomiędzy odpowiednimi operatorami Umawiających się Stron.

Artykuł 4

1.  Umawiające się Strony będą przeprowadzać wzajemne konsultacje i wymieniać niezbędne informacje odnośnie do strategii i procedur umożliwiających udział we wspólnych projektach europejskich i przedsięwzięciach w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

2. Umawiające się Strony będą dokonywać wymiany informacji odnośnie do współpracy w ramach Światowej Organizacji Handlu.

Artykuł 5

1.     Umawiające się Strony będą czynić starania na rzecz rozwoju bezpośrednich kontaktów pomiędzy producentami, operatorami, dostawcami usług i jednostkami badawczo — rozwojowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, działającymi w dziedzinie poczty i telekomunikacji.

2.     Współpraca w dziedzinie poczty i telekomunikacji, określona szczegółowymi umowami, może być prowadzona, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Państwa każdej z Umawiających się Stron, przez podmioty, o których mowa w ustępie 1, poprzez:

1)    wymianę ekspertów;

2)    tworzenie wspólnych przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego;

3)    bezpośrednie konsultacje;

4)    inne formy współpracy zgodne z interesami Umawiających się Stron.

Artykuł 6

Korespondencja pomiędzy Umawiającymi się Stronami będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł 7

Umowa niniejsza nie narusza praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z innych międzynarodowych porozumień przyjętych przez Umawiające się Strony w ramach ich członkostwa w międzynarodowych organizacjach pocztowych i telekomunikacyjnych, a także z wszelkich innych porozumień zawartych przez Umawiające się Strony ze stronami trzecimi.

Artykuł 8

Umawiające się Strony za obopólną zgodą mogą wnosić zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy w formie odrębnych protokółów stanowiących integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 9

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji i konsultacji przez obie Umawiające się Strony.

Artykuł 10

Do realizacji niniejszej Umowy właściwi są: po stronie polskiej — minister właściwy ds. łączności, po stronie ukraińskiej — Ministerstwo Transportu i Łączności Ukrainy.

Artykuł 11

1.    Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

2.    Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

3.    Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie naruszy realizacji projektów i programów, uzgodnionych podczas jej obowiązywania, a znajdujących się w stadium realizacji, jeśli Umawiające się Strony nie podejmą w tej sprawie innej decyzji.

Artykuł 12

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Łączności Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Łączności Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisane w Warszawie w dniu 17 czerwca 1993 r.

Sporządzono w Kijowie dnia 4 marca 2005 roku.

w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne; w razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.