UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 2004 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Stronami”:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa

Oświadczając, że nic w niniejszej umowie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na interesy bezpieczeństwa państw trzecich, a jedynie ma na celu zwiększenie zaufania, bezpieczeństwa i stosunków dobrosąsiedzkich między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą;

Odwołując się do zobowiązań, podjętych w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

Dążąc do podjęcia dalszych zobowiązań w oparciu o współpracę dwustronną z myślą o zwiększeniu zaufania i bezpieczeństwa oraz przejrzystości działań wojskowych;

Przekonane, że wzmocnienie i rozszerzenie dwustronnej współpracy wojskowej oraz implementacja istniejących umów dwustronnych i wielostronnych, których są stronami, przyczyni się do dalszego umocnienia między nimi zaufania i stosunków dobrosąsiedzkich, jak też bezpieczeństwa w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej;

Kierując się zaleceniami rozdziału X Dokumentu Wiedeńskiego z 1999 r., w którym zachęca się państwa uczestniczące do podjęcia, na podstawie osobnych, politycznie lub prawnie wiążących umów, dodatkowych wobec Dokumentu Wiedeńskiego 1999, środków w celu zwiększenia przejrzystości i zaufania;

W uzupełnieniu do już istniejących umów między obu Państwami dotyczących środków współpracy wojskowej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł I

Rozszerzenie istniejących środków budowy zaufania i bezpieczeństwa

1.a) Strefa stosowania środków rozciąga się na obszary przylegające do granicy państwa biegnącej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w obrębie stref ograniczonych linią:

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Sobibór – Parczew – Paszki – Lubartów – Lublin – Żółkiewka – Tworychów – Frampol – Bukowa – Sokołów Małopolski – Dobiechów – Tylawa;

na terytorium Ukrainy: Koszary – Żabolotia – Postybel – Sunowo – Ichkowec – Pożarki – Antoniwca – Lipa – Szurowyczi – Petryczi – Letnia – Nowoszyn – Użok – Stugicija.

b) Postanowienia niniejszej umowy będą dotyczyć działalności wojskowej prowadzonej w obrębie strefy stosowania przez formacje 1) , jednostki 2) i pododdziały 3) sił zbrojnych, jak również przez formacje, jednostki i pododdziały sił bezpieczeństwa wewnętrznego i straży granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

2. Strony będą informować się z wyprzedzeniem 42-dniowym lub większym o planowanej w strefie stosowania umowy działalności wojskowej sił wymienionych w ustępie 1b), co podlega notyfikacji zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu. Jeśli rzeczona działalność jest prowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia zaangażowanych w nią wojsk, Strony powiadomią się tuż po rozpoczęciu działalności.

3. Strony będą się wzajemnie powiadamiać i zapraszać do pięciu przedstawicieli drugiej Strony na obserwację działalności wojskowej, jeżeli:

a) w jakiejkolwiek jej fazie ma uczestniczyć co najmniej 6 000 żołnierzy, łącznie z żołnierzami jednostek/pododdziałów wsparcia, lub 100 czołgów, lub 150 bojowych wozów opancerzonych, lub 75 środków artyleryjskich o kalibrze 100 mm lub większym,

b) w ciągu tej działalności przewiduje się przeprowadzenie co najmniej 50 wylotów samolotów bojowych i śmigłowców bojowych (wyspecjalizowanych śmigłowców uderzeniowych, wielozadaniowych śmigłowców uderzeniowych i śmigłowców wsparcia bojowego).

Strony nie będą zobowiązane zapraszać obserwatorów na objętą notyfikacją działalność wojskową, która ma zostać przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia biorących w niej udział wojsk, chyba że owa objęta notyfikacją działalność trwa dłużej niż 48 godzin.

4. Każda ze Stron, w uzupełnieniu do swych zobowiązań wynikających z ustępu 3 niniejszego artykułu, co roku zaprosi do pięciu przedstawicieli drugiej Strony na obserwację działalności wojskowej przeprowadzanej na szczeblu batalionu bojowego 4) lub wyższym.

5. Żadna ze Stron nie będzie prowadzić działalności wojskowej na szczeblu batalionu lub wyższym na obszarze przylegającym do ich wspólnej granicy państwowej w odległości mniejszej niż 10 km od granicy.

6. Postanowienia niniejszego artykułu nie dotyczą działalności wojskowej Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych oraz działalności prowadzonej w ramach Programu Partnerstwo dla Pokoju NATO, jeśli oba kraje w niej uczestniczą.

7. Gdyby działalność wojskową prowadzono wespół z siłami zbrojnymi innych państw uczestniczących w OBWE, wtedy miałyby zastosowanie postanowienia Dokumentu Wiedeńskiego 1999.

Artykuł II

Zwiększanie liczby wizyt oceniających i inspekcji

1. Każda ze Stron ma prawo przeprowadzić w ciągu roku, na terytorium drugiej Strony w obrębie strefy stosowania, do dwóch wizyt oceniających siły zbrojne powyżej kwoty pasywnej, wynikającej z Dokumentu Wiedeńskiego 1999. Wizyty oceniające przeprowadzać się będzie zgodnie z właściwymi postanowieniami Dokumentu Wiedeńskiego 1999.

2. Każda ze Stron ma prawo przeprowadzić jedną inspekcję w roku poza ilością przewidzianą przez Dokument Wiedeński 1999 w obrębie strefy stosowania niniejszej umowy na terytorium drugiej Strony. Inspekcję przeprowadzi się zgodnie z właściwymi postanowieniami Dokumentu Wiedeńskiego 1999.

3. Strony mogą zapraszać do wzięcia udziału w wizytach oceniających i inspekcjach dodatkowo do 3 posłów do swych Parlamentów oraz dziennikarzy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Dokumentu Wiedeńskiego 1999.

4. Każda ze Stron ma prawo przesunąć na okres późniejszy ustaloną przez niniejszą umowę wizytę oceniającą lub inspekcję drugiej Strony, jeśli na jej terytorium trwa wizyta oceniająca lub inspekcja przeprowadzana przez Państwo trzecie zgodnie z Dokumentem Wiedeńskim 1999.

Artykuł III

Implementacja

1. Każdą informację odnoszącą się do środków uzgodnionych w niniejszej umowie należy przekazywać w formacie określonym przez Dokument Wiedeński 1999, w języku angielskim, kanałami dyplomatycznymi lub innymi kanałami wyznaczonymi przez Strony.

2. Strony będą przeprowadzać doroczne spotkania, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i na Ukrainie, celem dokonywania ocen implementacji środków ustalonych przez niniejszą umowę i opracowywania zaleceń co do rozwoju współpracy przy jej implementacji.

3. Strony będą regularnie wspólnie informować Forum Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa OBWE o implementacji niniejszej umowy.

Artykuł IV

Klauzule końcowe

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie sześćdziesiątego dnia od daty otrzymania ostatniej pisemnej notyfikacji informującej o spełnieniu wymogów prawa wewnętrznego niezbędnych dla jej wejścia w życie.

2. Niniejszą umowę można zmieniać lub wprowadzać do niej poprawki jedynie za wzajemną pisemną zgodą Stron. Wszelkie kwestie sporne dotyczące implementacji lub interpretacji postanowień niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać w drodze dyplomatycznej, zgodnie z normami i zasadami prawa międzynarodowego.

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieograniczony. Każda ze Stron może ją wypowiedzieć w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania pisemnej notyfikacji informującej o wypowiedzeniu.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 16 kwietnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku wystąpienia rozbieżności w interpretacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygającym będzie tekst angielski.Z upoważnienia
Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia
Gabinetu Ministrów
Ukrainy
1)  W tym kontekście formacjami są: armie, korpusy, dywizje i ich równorzędne.

2)  W tym kontekście jednostkami są: brygady, pułki i ich równorzędne.

3)  W tym kontekście pododdziałami są: bataliony i ich równorzędne.

4)  W tym kontekście batalionami bojowymi są bataliony: piechoty, czołgów, zmechanizowane, zmotoryzowane, artylerii, inżynieryjne.