UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotycząca ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 kwietnia 2005 r. została podpisana w Brukseli Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotycząca ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w następującym brzmieniu:
UMOWA

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotycząca ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

between the Government of the Republic of Poland and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) regarding the establishment and support of the NATO Joint Force Training Centre (JFTC) on the territory of the Republic of Poland (Short Title: JFTC MOA)

SPIS TREŚCI

LIST OF CONTENTS

Artykuł 1 — Wstęp Section 1: Introduction
Artykuł II — Definicje Section II: Definitions
Artykuł III — Cel i zakres Section III: Purpose and Scope
Artykuł IV — Postanowienia ogólne Section IV: General Agreements
Artykuł V — Personel cywilny Section V: Civilian Personnel
Artykuł VI — Obowiązki Section VI: Responsibilities
Artykuł VII — Postanowienia i procedury finansowe Section VII: Financial Procedures and Provisions
Artykuł VIII — Względy prawne Section VIM: Legal Considerations
Artykuł IX — Immunitety — generałowie i admirałowie Section IX: Immunities — General and Flag Officers
Artykuł X — Ochrona informacji niejawnych Section X: Security of Information
Artykuł XI — Usługi pocztowe i telekomunikacyjne Section XI: Postal Services
Artykuł XII — Postanowienia końcowe Section XII: Final Provisions

Artykuł 1

Section 1

Wstęp

Introduction

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (Headquarters Supreme Allied Commander Transformation— HQ SACT), zwani dalej „Stronami”:

The Government of the Republic of Poland and the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT), hereinafter referred to as the Parties:
WYRAŻAJĄC wolę zawarcia porozumień w sprawie Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training CentreJFTC), mieszczącego się w Bydgoszczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, służącego wspieraniu szkolenia sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) i państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, poprawie ich interopera-cyjności, w tym w wymiarze wielonarodowych połączonych komponentów rodzajów sił zbrojnych, oraz wspieraniu Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (Supreme Allied Commander Transfor-mationSACT) w realizacji jego funkcji i zadań jako kierowniczego organu NATO w kwestii transformacji; DESIRING to establish the arrangements for the Joint Force Training Centre (JFTC) located in Bydgoszcz in the territory of the Republic of Poland to support training of the forces of NATO and of the States participating in the Partnership for Peace to improve their joint and combined tactical interoperability, also in the dimension of multinational joint components of forces, and to support the Supreme Allied Commander Transformation (SACT) in carrying out his mission as the NATO forcing agent for transformation;
MAJĄC NA WZGLĘDZIE: HAVING REGARD:
— postanowienia Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.; — to the provisions of the North Atlantic Treaty signet at Washington April 4, 1949;

— postanowienia „Umowymiędzy Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych” (NATO SOFA), sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., oraz „Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju (PdP) dotyczącej statusu ich sił zbrojnych” i jej Protokołu dodatkowego (PdP SOFA), sporządzonej w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.;

— to the provisions of the ”Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces (NATO SOFA)” done in London on 19th June 1951 and the ”Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the status of their forces and its Additional Protocol (PfP SOFA)”, done in Brussels on 19th June 1995;

— postanowienia „Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego” (Protokołu Paryskiego), sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r., i „Późniejszego Protokołu dodatkowego do PdP SOFA” (The Further Additional Protocol to the PfP SOFA-FAP), sporządzonego w Brukseli dnia 19 grudnia 1997 r.;

— to the provisions of the ”Protocol on the Status of international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty (Paris Protocol)” done in Paris on 28th August 1952 and the Further Additional Protocol to the PfP SOFA (FAP), done at Brussels December 19, 1997;

— zapisy dokumentu MC 324/1 „ Wojskowa struktura dowodzenia NATO” (decyzja Komitetu Wojskowego NATO) z dnia 16 maja 2003 r.;

— to the provisions of MC 324/1 (Military Decision), the NATO Military Command Structure, 16 May 2003;

— postanowienia dokumentu MCM-092-03 „Dyrektywa implementacyjna wojskowej struktury dowodzenia NATO” z dnia 23 kwietnia 2003 r.;

— to the provisions of MCM-092-03, NATO Military Command Structure — Implementation Directive, 23 April 2003;

— zapisy dokumentu MCM-214-03 „Misje, rola i relacje pomiędzy JWC, JFTC i JALLC” z dnia 13 listopada 2003 r.;

— to the provisions of MCM-214-03, JWC, JFTC, and JALLC Missions, Roles and Relationships, 13 November 2003;

— zapisy dokumentu MC 58/3 „Zakres kompetencji Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji” (decyzja Komitetu Wojskowego NATO) z dnia 17 maja 2004 r.;

— to the provisions of MC 58/3 (Military Decision), Terms of Reference for the Supreme Allied Commander Transformation, 17 May 2004;

— zapisy dokumentu MC 510 (wersja ostateczna) „Zakresy odpowiedzialności dla Dyrektorów JWC, JFTC i JALLC z dnia 30 kwietnia 2004 r.;

— to the provisions of MC 510 (Final), Terms of Reference for Directors of JWC, JFTC, and JALLC, 30 April 2004;
ODNOTOWUJĄC, że JFTC jest organizacją finansowaną z funduszy międzynarodowych, ustanowioną decyzją Rady Północnoatlantyckiej (North Atlantic Coun-cilNAĆ), podlegającą zapisom umowy NATO SOFA i Protokołu Paryskiego; NOTING that JFTC is an internationally funded organization established by decision of the North Atlantic Council (NAC), subject to NATO SOFA and the Paris Protocol;

ODNOTOWUJĄC, iż decyzją MCM-092-03 „Dyrektywa implementacyjna wojskowej struktury dowodzenia NATO” z dnia 23 kwietnia 2003 r.. Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydował, że JFTC, jako organ podporządkowany Połączonemu Centrum Działań Bojowych [Joint Warfare CentreJWC) mieszczącemu się w Stavanger, w Norwegii, będzie wspierać Sojusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Command TransformationACT) i Sojusznicze Dowództwo Operacji [Allied Command Opera-tionsACO) w realizacji doktryny poprzez szkolenie sił NATO i sił państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju;

NOTING that per MCM-092-03, NATO Military Command Structure — Implementation Directive, 23 April 2003, the NATO Military Committee took a decision that JFTC as a subordinate activity of the Joint Warfare Centre (JWC) located in Stavanger, Norway, will support the Allied Command Transformation (ACT) and the Allied Command Operations (ACO) in promoting doctrine by the training of the forces of the NATO and of the States participating in the Partnership for Peace;
UZNAJĄC, że JFTC będzie miało istotny wkład w proces transformacji NATO oraz że jest ono bezpośrednio zaangażowane w dostarczanie produktów i usług transformacji; RECOGNIZING that JFTC will provide a valuable contribution to the transformation of NATO and is directly engaged in the delivering of transformation products and services;
BIORĄC pod uwagę potrzeby Rzeczypospolitej Polskiej oraz potrzeby Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji;

Strony ustaliły, co następuje:

AND TAKING INTO CONSIDERATION the needs of the Republic of Poland and the needs of the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation;

Artykuł II

Section II

Definicje

Definitions

Dla celów niniejszej umowy zastosowanie mają następujące definicje: For the purposes of this MOA the following definitions apply:
2.1 Sojusznicze Dowództwo Transformacji (AC7) — Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji {HQ SACT) oraz wszystkie jego agencje i organizacje. 2.1 Allied Command Transformation (ACT) — HQ SACT and all its agencies and organisations.
2.2 Sojusznicze Dowództwo Operacji (ACO) — Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) oraz wszystkie podległe mu dowództwa i organizacje. 2.2 Allied Command Operations (ACO) — SHAPE and all its subordinate commands and organisations.
2.3 Dowództwo Strategiczne (Strategie CommandSQ — oba dowództwa wymienione w ustępach 2.1 i 2.2 niniejszej umowy. 2.3. Strategic Command (SC) — the two Commands mentioned in paragraphs 2.1 and 2.2.
2.4 Centrum Szkolenia Sił Połączonych {JFTQ — mieszcząca się w Bydgoszczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej integralna część struktury ACT, powołana w celu podejmowania wspólnych działań obronnych i do której mają zastosowanie, bez żadnych ograniczeń, wszystkie odpowiednie postanowienia umowy NATO SOFA i Protokołu Paryskiego, na mocy artykułu 14 tegoż Protokołu, w związku z czym JFTC uważane jest za Dowództwo Sojusznicze. Dowództwo Sojusznicze składa się również z oddziałów, tymczasowych dowództw, agencji, misji, wysuniętych grup (czołówek), zespołów planowania, grup łącznikowych oraz elementów podległych, przyłączonych lub stowarzyszonych z NATO na podstawie wewnętrznych przepisów NATO, jak również narodowych i międzynarodowych jednostek wspierających albo wchodzących w skład JFTC, każde z nich jest również objęte postanowieniami niniejszej umowy, gdy znajdują się one na terytorium Państwa Przyjmującego w celu wsparcia JFTC i jego zadań, chyba że z umowy wyraźnie wynika, iż są one z tej definicji wyłączone. 2.4 Joint Force Training Centre (JFTC) — located in Bydgoszcz, Poland, and an integral part of the ACT structure stood up in order to support joint defence activities and to which all relevant provisions, without any restrictions, of the NATO SOFA and Paris Protocol apply by virtue of Article 14 of the Protocol, and in this context JFTC is regarded as an Allied Headquarters. An Allied Headquarters also consists of detachments, temporary headquarters, agencies, missions, advance teams, forward planning teams, liaison teams and elements subordinate to, attached to or associated with NATO, on the basis of internal NATO procedures, as well as national and international support units in support of JFTC or the establishment thereof, all of which are also covered by the provisions of this MOA when in the territory of the Receiving State in support of JFTC and its mission, unless it is clearly stated that they are excluded from this definition.
2.5 Wykonawca(y) kontraktowy(i) — niewchodzące w skład Personelu cywilnego osoby cywilne świadczące usługi na podstawie kontraktu indywidualnego lub kontraktu przyznanego agencji, które znajdują się na obszarze Państwa Przyjmującego wyłącznie w celu świadczenia usług Dowództwom Strategicznym (SQ albo podległym im organizacjom lub dowództwom, JWC lub JFTC w charakterze doradczym w sprawach technicznych, dla potrzeb instalowania, użytkowania bądź obsługi technicznej sprzętu lub zaspokajania konkretnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań JFTC. 2.5 Contractor(s) — civilian persons not belonging to the civilian component whose services are obtained through a contract, either individually or pursuant to a contract awarded an agency and who are in Receiving State territory exclusively to serve the SCs or their subordinate activities or headquarters, JWC or JFTC in an advisory capacity on technical matters, to set-up, operate or maintain equipment, or to satisfy an identified mission-related functional need within JFTC.
2.6 Siły Zbrojne — personel zdefiniowany jako taki przez umowy NATO SOFA i PdP SOFA oraz Protokół Paryski. 2.6 Force — personnel defined as such in NATO SOFA, PfP SOFA and the Paris Protocol.
2.7 Personel cywilny — personel zdefiniowany jako taki przez umowy NATO SOFA i PdP SOFA oraz Protokół Paryski. 2.7 Civilian component — personnel defined as such in NATO SOFA, PfP SOFA and the Paris Protocol.
2.8 Członek rodziny — współmałżonek członka Sił Zbrojnych lub Personelu cywilnego albo dziecko takiego członka znajdujące się na jego utrzymaniu. 2.8 Dependant — the spouse of a member of a force or of a civilian component, or a child of such member depending on him or her for support.
2.9 Państwo Przyjmujące (ReceMng StateRS) — Rzeczpospolita Polska, na której suwerennym terytorium ustanowione zostało JFTC. 2.9 Receiving State — the Republic of Poland in whose sovereign territory JFTC has been established.
2.10 Miejscowa Cywilna Siła Robocza (Local Wagę Ratę (LWR) Personnel) — Personel cywilny o statusie lokalnym, określony w artykule IX ustęp 4 umowy NATO SOFA. 2.10 Local Wage Rate (LWR) Personnel — civilian personnel with local status as defined in Article IX (4) of the NATO SOFA.
2.11 Wspólne Finansowanie NATO — fundusze zapewniane przez państwa NATO, udostępniane poprzez budżety NATO dla pokrywania wspólnych kosztów (Common Costs), po zatwierdzeniu przez Radę Północnoatlantycką. 2.11 NATO Common Funding — Funds provided by NATO nations and made available upon approval by the North Atlantic Council through NATO budgets for Common Costs incurred.

2.12 W przypadku braku definicji w niniejszej umowie będą miały zastosowanie terminy zawarte w „Słowniku terminów i definicji NATO (AAP-6).”

2.12 Unless a meaning is specified within this MOA, the ”NATO glossary of terms and definitions (AAP-6)” will apply.

Artykuł III

Section III

Cel i zakres

Purpose and Scope

3.1 Celem niniejszej umowy jest stworzenie podstaw dla relacji funkcjonalnych pomiędzy Stronami dotyczących JFTC i jego roli jako kluczowego centrum wiedzy na potrzeby operacji połączonych NATO i działań bojowych na szczeblu taktycznym. Zapisy niniejszej umowy uzupełniają Protokół Paryski, na podstawie artykułu 16 ustęp 2 tegoż Protokołu, i zostaną uszczegółowione przez Porozumienia Techniczne (Technical ArrangementsTA), które będą definiowały szczegóły dotyczące wsparcia JFTC przez Państwo Przyjmujące oraz wsparcia według kosztów dzielonych (Cost Shared Support). 3.1 The purpose of this MOA is to lay the foundation for the functional relationship between the Parties concerning JFTC and its role as a crucial centre of expertise for NATO joint operations and warfare at the tactical level. This MOA supplements the Paris Protocol in accordance with Article 16.2 of the said Protocol and will be supported by Technical Arrangements that will define the support of the Receiving State and Cost Shared Support relating to JFTC.
3.2 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do Stron oraz, tam gdzie jest to właściwe, do JFTC. 3.2 The provisions of the present MOA shall apply to the Parties and to JFTC where appropriate.
3.3 Do JFTC mają zastosowanie, oprócz postanowień NATO SOFA, PdP SOFA, Protokołu Paryskiego i FAP, także inne stosowne porozumienia mogące obowiązywać między Dowództwami Strategicznymi i Państwem Przyjmującym dotyczące Wsparcia Państwa Gospodarza. 3.3 The provisions of the NATO SOFA, the Paris Protocol, the PfP SOFA, the FAP, and any other relevant agreements as may be in force between either or both of the Strategic Commands and the Receiving State concerning Host Nation Support, shall apply for JFTC.
3.4 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w czasie pokoju, w razie doraźnej potrzeby, w czasie kryzysu lub konfliktu albo w okresach napięć międzynarodowych, co może zostać wspólnie określone przez właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej i NATO. 3.4 The provisions of this MOA shall apply in peace, emergency, crisis and conflict or periods of international tensions as may be jointly determined by the appropriate authorities of the Receiving State and NATO authorities.
3.5 Wyznaczeni przedstawiciele Stron mogą zawierać odrębne Porozumienia Techniczne (TA) w celu uszczegółowienia i wdrażania postanowień niniejszej umowy. 3.5 Designated representatives of the Parties may conclude separate Technical Arrangements to specify and implement the provisions of this MOA.

Artykuł IV

Section IV

Postanowienia ogólne

General Agreements

4.1 Państwo Przyjmujące zachowuje kontrolę nad własnymi zasobami Wsparcia Państwa Gospodarza poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej umowie. 4.1 The Receiving State will retain control over its own HNS resources, unless control of such resources is specifically released herein.
4.2 Z wyjątkiem przypadków ścigania sprawców przestępstwa lub działań na mocy postanowienia sądu lub prokuratora, w których gwarantowane jest zezwolenie na wstęp do pomieszczeń i budynków JFTC, urzędnicy Państwa Przyjmującego, mający prawo wstępu zgodnie z prawem Państwa Przyjmującego do obiektów (w tym funkcjonariusze celni i inspektorzy pracy) dla potrzeb wykonywania swoich obowiązków służbowych, mogą wejść na teren lub do budynków JFTC po otrzymaniu zgody Dyrektora JFTC bądź jego przedstawiciela, o ile obiekty te są oddzielone od polskich dowództw, obiektów lub instalacji. Niniejsze postanowienia nie będą stosowane ze szkodą dla postanowień Protokołu Paryskiego odnośnie do nienaruszalności archiwum i innych oficjalnych dokumentów lub procedur sprawdzających. 4.2 Except for cases of flagrante delicto or by virtue of an order issued by an investigating magistrate, in which case authorisation will be given automatically to such persons as are entitled to enter premises, Receiving State officials entitled under Receiving State law (including customs officers, labour and safety inspectors), to enter premises for the purpose of performing their official functions, may only enter the JFTC compound or buildings, to the extent that such premises are separate from Polish National Headquarters, premises or installations, if so authorized by the Director JFTC or his representative. This provision will not prejudicially affect the inviolability of archives and other official documents or the verification procedures as provided under the Paris Protocol.
4.3 Państwo Przyjmujące uznaje za ważne wszystkie cywilne i wojskowe prawa jazdy wydane członkom Sił Zbrojnych i Personelu cywilnego oraz Członkom rodzin. 4.3 The Receiving State recognises as valid, all civilian and military driving licenses issued to members of the Force and Civilian Component, and their dependants.
4.4 Zgodnie z postanowieniami Protokołu Paryskiego i z uwzględnieniem jego ograniczeń. Państwo Przyjmujące przyznaje, że zarówno nieruchomości, jak i ruchomości stanowiące własność JFTC lub przez nie zajmowane, nie podlegają rekwizycji, konfiskacie, zajęciu i wywłaszczeniu oraz innym tymczasowym procedurom zatrzymania. 4.4 In accordance with the Paris Protocol and subject to its restrictions, the Receiving State recognises that property, both immovable and moveable, owned or occupied by JFTC is immune from requisition, confiscation, sequestration and expropriation and from any other provisional attachment proceedings.
4.5 JFTC otrzyma wcześniej stosowną zgodę od Państwa Przyjmującego przed przeprowadzeniem lub kierowaniem manewrami wojskowymi lub innymi ćwiczeniami w związku z działalnością JFTC na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc i współpraca w planowaniu manewrów i ćwiczeń, przekraczaniu granicy, procedurach związanych z odprawą i kontrolą graniczną będą określone w odrębnym Porozumieniu Technicznym. 4.5 JFTC will obtain appropriate approval in advance from the Receiving State before conducting or directing manoeuvres or other training exercises in connection to JFTC activities on Polish territory. Assistance and co-operation on planning of exercises and manoeuvres, border crossing, clearance procedures and movement control will be agreed in a Technical Arrangement.
4.6 Państwo Przyjmujące i JFTC będą przez cały czas współpracowały za pośrednictwem odpowiednich władz, w celu realizacji postanowień Protokołu Paryskiego, umów NATO SOFA i PdP SOFA, FAP oraz postanowień niniejszej umowy: 4.6 The Receiving State and JFTC will co-operate at all times through the appropriate authorities to facilitate the proper administration of the provisions of the Paris Protocol, the provisions of the NATO SOFA, the PfP SOFA, the FAP, and of the provisions of this MOA:
a. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wzajemne prośby i wnioski JFTC i władz Państwa Przyjmującego będą przekazywane za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora JFTC występującego w swym narodowym charakterze. a. Unless mutually agreed by the Parties, requests by JFTC and Receiving State authorities to each other will be transmitted through JFTC Deputy Director, in this national capacity.
b. Jeśli JFTC uzna za konieczne użycie środków ochrony zdrowia w otoczeniu kwater przydzielonych do jego użytku, uzgodni to ze stosownymi władzami Państwa Przyjmującego. JFTC i Państwo Przyjmujące będą się wzajemnie informować o takich środkach ochrony oraz o sprawach stanowiących przedmiot wzajemnej troski. b. If JFTC deems it necessary to take health protection measures in the vicinity of accommodations made available for its use, JFTC will reach agreement with the Receiving State authorities regarding the execution of such measures, and JFTC and the Receiving State will keep each other informed of protection measures and matters of mutual concern.

Artykuł V

Section V

Personel cywilny

Civilian Personnel

5.1 Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji {HQ SACT) może zawierać umowy o pracę z Personelem cywilnym, o którym mowa w artykule 7 ustęp 2 Protokołu Paryskiego, oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Północnoatlantycką etatem pokojowym JFTC. Zasady i warunki zatrudnienia są regulowane w umowie o pracę oraz obowiązujących przepisach dotyczących organów NATO. Taki personel będzie zwolniony z podatków od wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im bezpośrednio przez NATO. 5.1 HQ SACT may make arrangements for the employment of civilian personnel as envisaged in the Paris Protocol Article 7.2 and in accordance with the NAC-approved Peacetime Establishment for JFTC. The terms and conditions of employment shall be governed by the contract of employment and regulations in force for NATO bodies. Such personnel shall be exempt from the payment of taxes on salaries and emoluments paid to them directly by NATO.
5.2 JFTC może, po zaaprobowaniu przez Komitet Budżetu Wojskowego NATO, na takich samych zasadach jak każdy pracodawca zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi Państwa Przyjmującego, zatrudniać Miejscową Cywilną Siłę Roboczą. Zasady i warunki zatrudnienia będą regulowane przez prawo Państwa Przyjmującego bądź, gdzie ma to zastosowanie, przez prawo Unii Europejskiej. 5.2 JFTC may, subject to NATO Military Budget Committee endorsement, under the same conditions as any employer under the laws applicable within the Republic of Poland, hire Local Wage Rate (LWR) personnel. Their terms and conditions of employment will be governed by the laws of the Receiving State or, if applicable, the laws of the European Union (EU).
5.3 JFTC będzie wypełniać zobowiązania podmiotu zatrudniającego na podstawie prawa Państwa Przyjmującego bądź, gdzie ma to zastosowanie, prawa Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę przepisy NATO. Dotyczy to zwłaszcza dokonywania stosownych potrąceń od wynagrodzeń pracowników oraz wpłacania składek przez pracodawcę, wymaganych przez prawo Państwa Przyjmującego bądź, gdzie ma to zastosowanie, prawo Unii Europejskiej. Przepis ten odnosi się szczególnie do Miejscowej Cywilnej Siły Roboczej, ale może obejmować również inne kategorie pracowników. 5.3 JFTC will fulfil the obligations incumbent on all similarly situated employers under Receiving State law or, if applicable, EU law, taking into consideration NATO regulations. In particular, this is relevant to appropriate statutory deductions from the pay of its employees and employer financial contributions as required under the laws of the Receiving State or, if applicable, the laws of the EU. This provision will in particular apply to the LWR personnel and may also include other labour categories.
5.4 Spory związane ze stosunkiem pracy dotyczące personelu JFTC i Miejscowej Cywilnej Siły Roboczej będą rozstrzygane przez właściwe wewnętrzne władze NATO, jednakże bez uszczerbku dla praw takiego personelu do ochrony prawnej udzielanej zgodnie z prawem Państwa Przyjmującego lub prawem Unii Europejskiej, tam gdzie ma ono zastosowanie. 5.4 Labour disputes involving JFTC and LWR personnel will be settled by the appropriate NATO internal authorities without prejudice, however, to the right of such personnel to the jurisdictional protection afforded under the laws of the Receiving State or, if applicable, the laws of the EU.
5.5 Osoby mieszczące się w definicji Personelu cywilnego, niebędące obywatelami polskimi, nie będą podejmować w Polsce innych prac niż te, które są związane z wykonywaniem ich obowiązków w JFTC. 5.5 Individuals included in the definition of Civilian Component who are not Polish citizens shall refrain from engaging in any work activities in Poland other than those related to their duties with JFTC.
5.6 Osoby cywilne mające obywatelstwo polskie mogą podlegać obowiązkowi służby wojskowej wynikającemu z prawa Państwa Przyjmującego. Na prośbę JFTC, JWC lub Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji, właściwe władze polskie mogą zwolnić z tego rodzaju służby, włączając w to ćwiczenia rezerwy, mobilizację, ponowne powołanie do służby i szkolenie w zakresie obrony cywilnej. 5.6 Civilians having Polish citizenship may be liable to fulfil national service obligations required by Receiving State law. When requested by JFTC, JWC or HQ SACT, the appropriate Polish authority may grant exemptions from such national service obligations, to include reserve training mobilisation, recall and civil defence study.
5.7 Personel cywilny, niezależnie od narodowości, będzie podlegał postępowaniu sprawdzającemu prowadzonemu przez władze państwa, którego są obywatelami. Wykonawcy kontraktowi, jako warunek zatrudnienia, powinni posiadać konieczne poświadczenie bezpieczeństwa wymagane przez przepisy NATO. Sprawdzenie obywateli Państwa Przyjmującego powinno być wykonane przez odpowiednie władze Państwa Przyjmującego. 5.7 Civilian personnel, regardless of nationality, shall be the subject of a security check by the authorities of the sending state. Contractor personnel shall, as a condition of employment, possess the requisite security clearance required by NATO regulations. The appropriate authorities within the Receiving State shall carry out the security check of Receiving State citizens.
5.8 Państwo Przyjmujące zapewni, że personel określony w ustępach 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 będzie mógł wjechać do Polski i przebywać w Polsce w czasie swego oddelegowania do JFTC lub jednostek wymienionych w ustępie 2.4 niniejszej umowy. Na żądanie, JFTC dostarczy władzom Państwa Przyjmującego listę przyjętego personelu. 5.8 The Receiving State will ensure that personnel defined in Articles 2.5, 2.6, 2.7, and 2.8 may enter and reside in Poland during the period they are posted to JFTC or the entities mentioned in Article 2.4. On request, JFTC will provide Receiving State authorities with a list of eligible personnel.
5.9 Członkowie rodzin mogą zostać zatrudnieni, przez narodowe elementy wsparcia i JFTC, na stanowiskach pomocniczych. Osoby zatrudnione w ten sposób i niebędące obywatelami polskimi nie podlegają przepisom prawa Państwa Przyjmującego w zakresie pozwolenia na pracę. 5.9 Dependants may be hired by national support elements and by JFTC in support positions. The persons hired in this category are not subject to a Receiving State work permit unless they are Polish citizens.
5.10 Wykonawcy kontraktowi nie mogą ubiegać się o zwolnienia z cła i podatków, o których mowa w niniejszej umowie. Jednakże w przypadku, gdy JFTC będzie potrzebowało wykonawców kontraktowych do wypełnienia swoich zadań, Państwo Przyjmujące: 5.10 Contractors are not eligible for the tax and duty exemptions referred to in this MOA. However, recognising that JFTC will need some contractors to fulfil its NATO mission, the Receiving State will:

1) zezwoli wykonawcom kontraktowym na wjazd i pobyt w Polsce na czas realizacji ich kontraktu;

(1) permit contractors to enter and reside in Poland for the duration of their contract;

2) będzie honorowało prawa jazdy posiadane przez wykonawców kontraktowych oraz

(2) accept as valid driving licenses held by contractors; and

3) nie będzie wymagało od wykonawców kontraktowych uzyskania pozwolenia na pracę od Państwa Przyjmującego.

(3) not require contractors to obtain a Receiving State work permit.
5.11 Wykonawcy kontraktowi nie mają prawa podejmować innych prac w Państwie Przyjmującym. Na żądanie, JFTC dostarczy władzom Państwa Przyjmującego listę swoich wykonawców kontraktowych. Postanowienia ustępu 5.10 niniejszej umowy stosuje się tylko do wykonawców kontraktowych niebędących obywatelami Państwa Przyjmującego. Obywatele Państwa Przyjmującego, którzy są wykonawcami kontraktowymi JFTC, podlegają w pełni przepisom podatkowym, prawa pracy i innym przepisom Państwa Przyjmującego. Liczba wykonawców kontraktowych JFTC, niebędących obywatelami Państwa Przyjmującego i przebywających w Polsce w danym czasie bez zgody Państwa Przyjmującego dłużej niż 90 dni, nie przekroczy 40 osób. 5.11 Contractors are not authorised to engage in any other employment in the Receiving State. On request, JFTC will provide a list of its contractors to Receiving State authorities. The provisions of Article 5.10 apply only to contractors who are not nationals of the Receiving State. Receiving State nationals who are JFTC contractors remain fully subject to Receiving State tax, labour and other regulations. The number of JFTC contractors who are not Receiving State nationals and who are residing in Poland for more than 90 days will not exceed 40 persons at any time without the consent of the Receiving State.

Artykuł VI

Section VI

Obowiązki

Responsibilities

6.1 Państwo Przyjmujące będzie wypełniało zadania, wynikające z obowiązków Wsparcia Państwa Gospodarza {Host Nation Support — HA/S), określone jako cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez Państwo Przyjmujące siłom sojuszniczym i organizacjom znajdującym się lub działającym na jego terytorium albo przemieszczającym się przez nie w czasie pokoju, kryzysu lub konfliktu, zgodnie z zapisami oddzielnych porozumień zawartych z właściwymi organami NATO. 6.1 The Receiving State will fulfil Host Nation Support tasks, defined as civilian and military support, provided by the Receiving State to allied forces and organisations situated or operated on, or moving through, its territory in peace time and in time of crisis or conflict in accordance with agreements concluded with appropriate NATO authorities.
6.2 Poniższe postanowienia określają obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej jako Państwa Przyjmującego: 6.2 The following provisions concern the responsibilities of the Republic of Poland, as the Receiving State:
a. Rzeczpospolita Polska, jako Państwo Przyjmujące, udostępni JFTC określone nieruchomości w Bydgoszczy i udzieli stosownego wsparcia. Szczegóły tego zobowiązania zostaną określone w Porozumieniu Technicznym będącym uzupełnieniem niniejszej umowy, które zostanie zawarte między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji lub osoby przez nich upoważnione. Z zastrzeżeniem decyzji SACT i Państwa Przyjmującego, powyższe postanowienia nie pozbawiają JFTC, za aprobatą Państwa Przyjmującego, możliwości samodzielnego zawierania kontraktów dotyczących gruntów, nieruchomości i urządzeń. a. The Republic of Poland, as the Receiving State, will provide JFTC with facilities in Bydgoszcz and appropriate support arrangements. The details of this commitment will be set forth in a Technical Arrangement that supplements this MOA and will be concluded between MOD Poland and HQ SACT or its designee. The foregoing does not deprive JFTC of the right to, subject to the decision of SACT and to the approval of the Receiving State, to contract independently for land, buildings and installations.
b. Wszelkie zgłaszane zmiany wprowadzane w obiektach udostępnionych przez Państwo Przyjmujące muszą być uzgodnione pomiędzy Stronami. Zmiany te nie mogą powodować nakładania czynszów lub innych opłat. b. Any required modification to the facilities provided by the Receiving State must be co--ordinated between both Parties. Such modifications shall not cause the incidence of rent, or other charges or fees.
c. Państwo Przyjmujące odpowiada za zewnętrzną ochronę obiektów JFTC, z ochroną całego terenu zamkniętego włącznie. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostaną zawarte w Porozumieniu Technicznym. c. The Receiving State is responsible for external security of the JFTC facility, including general compound defence. Detailed regulations will be set out in a Technical Arrangement.
d. Państwo Przyjmujące, na podstawie odrębnych porozumień, zapewnia członkom Sił Zbrojnych i członkom rodzin opiekę medyczną i stomatologiczną. d. The Receiving State by additional agreements shall provide to members of the force and their dependants, medical and dental support.
e. Państwo Przyjmujące będzie dostarczało JFTC kopie wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska, które mogą mieć zastosowanie do ustanowienia i funkcjonowania JFTC, jak również wszelkich przepisów dotyczących przechowywania, przemieszczania i usuwania materiałów niebezpiecznych. e. The Receiving State shall continually provide JFTC with copies of any health, safety, agricultural and environmental regulations in force, which may apply to the establishment and operation of JFTC, as well as any regulations in respect to the storage, movement, or disposal of hazardous materials.
f. Przepisy ruchu drogowego Państwa Przyjmującego będą miały zastosowanie do służbowych pojazdów, przyczep i naczep należących do JFTC, prywatnych pojazdów i przyczep oraz naczep członków Sił Zbrojnych, Personelu cywilnego i ich rodzin, z zastrzeżeniem poniższych postanowień: f. The traffic regulation of the Receiving State shall apply for official vehicles and trailers of JFTC, private vehicles, trailers and semitrailers of members of the Force and Civilian Component and their dependants, subject to the following provision:
— pojazdy, przyczepy i naczepy służbowe należące do JFTC, w zakresie opłat za korzystanie z dróg, będą traktowane tak samo, jak pojazdy służbowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, — official vehicles, trailers and semi-trailers of JFTC shall receive the same treatment as service vehicles of the Armed Forces of the Receiving State with regards to fees and tolls for road use,
— właściwe organy Państwa Przyjmującego zwolnią, z należytym poszanowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, pojazdy, przyczepy i naczepy należące do JFTC z obowiązku przestrzegania przepisów obowiązujących w Państwie Przyjmującym dotyczących konstrukcji, projektowania i wyposażenia pojazdów samochodowych i przyczep, jeśli takie zwolnienie jest niezbędne do pełnienia funkcji przez JFTC. Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy członków Sił Zbrojnych oraz Personelu cywilnego, importowane zgodnie z zapisami niniejszej umowy, podlegają, z należytym poszanowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, jedynie w minimalnym zakresie przepisom Państwa Przyjmującego dotyczącym konstrukcji, projektowania i wyposażenia mających zastosowanie do pojazdów turystycznych, przyczep i naczep, — the competent authorities of the Receiving State shall, in respect of vehicles, trailers and semi-trailers of JFTC, grant exemptions from Receiving State regulations concerning the construction, design and equipment of motor vehicles, trailers and semi-trailers, with due regard to public safety and order, of such exemption is necessary for the fulfilment of JFTC functions. Motor vehicles and trailers and semi-trailers of members of the Force or the Civilian Component imported under this MOA shall with due regard to public safety and order, be subject only to the minimum construction, design and equipment regulations applicable to tourist vehicles, trailers and semi-trailers in the Receiving State,
— JFTC ma prawo do odstępstw od przepisów o ruchu drogowym w zakresie i stopniu dozwolonym dla Sił Zbrojnych Państwa Przyjmującego, jeśli pojazdy, przyczepy i naczepy zostaną wyraźnie oznakowane przez JFTC. — deviations from the regulations governing conduct in road traffic shall be permitted to the JFTC on such conditions and to such extent as are permitted to the Armed Forces of Receiving State, if the vehicles, trailers and semi-trailers are clearly marked as belonging to JFTC.
g. Państwo Przyjmujące będzie wspierało i ułatwiało organizację międzynarodowej szkoły zlokalizowanej w sąsiedztwie JFTC. g. The Receiving State shall provide assistance at appropriate levels to facilitate the establishment of an international school in the vicinity of JFTC.
3.3 Następujące postanowienia określają obowiązki Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji {HQ SACT), jego przedstawicieli oraz JFTC: 6.3 The following provisions concern the responsibilities of HQ SACT, its representatives, and/or the Joint Force Training Centre (JFTC):
a. HQ SACT lub JFTC będą okresowo uzgadniać z Państwem Przyjmującym wszelkie zmiany dotyczące JFTC i w razie potrzeby zaproponują modyfikacje stosownych dokumentów. a. HQ SACT and/or JFTC shall periodically consult with the Receiving State on any change in circumstances concerning JFTC and shall propose modification of supporting documents as appropriate.
b. HQ SACT będzie uzgadniać z Państwem Przyjmującym przedkładanie pakietu możliwości (Capability Package) w celu określenia potrzeb personalnych i innych, których zaspokojenie jest niezbędne dla funkcjonowania JFTC na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. b. HQ SACT shall co-ordinate the submission of a Capability Package with the Receiving State to identify personnel and other requirements for the operation of JFTC in the territory of the Receiving State.
c. HQ SACT i JFTC będą przestrzegać przepisów i procedur dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, rolnictwa oraz ochrony środowiska mających zastosowanie w stosunku do siedziby JFTC, jak również innych mających zastosowanie przepisów dotyczących gromadzenia, przemieszczania i usuwania materiałów niebezpiecznych. c. HQ SACT and JFTC shall follow the health, safety, agricultural and environmental regulations and procedures that have been identified as applicable to the site of JFTC, as well as any identified regulations concerning the storage, movement, or disposal of hazardous materials.
d. W razie konieczności zaspokojenia potrzeb JFTC, HQ SACT zabezpieczy konieczne środki ze wspólnych funduszy NATO pozwalające na modernizację istniejących lub zbudowanie nowych budynków i obiektów JFTC. d. When required to satisfy JFTC requirements, HQ SACT shall seek the necessary NATO common funding to allow for the modification of existing JFTC buildings and facilities or for the construction of new buildings and facilities.
e. Za ochronę wewnętrzną, w tym miejscową kontrolę dostępu do obiektów JFTC, odpowiada Dyrektor JFTC zgodnie z zaleceniami NATO dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony Sił Zbrojnych. e. Internal security, including local access control to the JFTC facilities, is the responsibility of the Director JFTC in accordance with NATO security and force protection directives.
f. Członkowie Sił Zbrojnych mogą posiadać i używać broń służbową pod warunkiem, że są do tego upoważnieni na mocy wydanych im rozkazów. JFTC wyda szczegółowe regulacje dotyczące przechowywania broni i amunicji znajdującej się w jej posiadaniu w celu zapewnienia, aby żaden członek JFTC nie posiadał ani nie używał broni, jeśli nie jest do tego upoważniony. Posiadanie i używanie prywatnej broni i amunicji regulowane jest przepisami Państwa Przyjmującego. f. Members of the Force may possess and carry arms, on condition that they are authorised to do so by their order. JFTC will possess detailed regulations concerning the custody of military arms and ammunition in its possession, in order to ensure that no member of JFTC will gain possession of or carry arms when not authorised to do so. Receiving State law will apply to the possession and carrying of privately owned arms and ammunition.
6.4 Szczegóły wymienionych wyżej zobowiązań zostaną określone w Porozumieniu Technicznym uzupełniającym niniejszą umowę, które będzie zawarte pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji, albo ich upoważnionymi przedstawicielami. 6.4 The details of the aforementioned commitments will be set forth in a Technical Arrangement that supplements this MOA and will be concluded between MOD Poland and HQ SACT or its designee.

Artykuł VII

Section VII

Postanowienia i procedury finansowe

Financial Procedures and Provisions

7.1 Polska, mając na względzie ratyfikowane umowy międzynarodowe i przepisy obowiązujące na terytorium Państwa Przyjmującego, podejmie niezbędne kroki w celu zwolnienia Dowództwa Sojuszniczego, o którym mowa w ustępie 2.4 niniejszej umowy, z podatków, ceł i innych opłat. Państwo Przyjmujące przygotuje szczegółowe procedury niezbędne w celu zwolnienia lub zwrotu z podatków, ceł i innych opłat. 7.1 Taking into consideration ratified international agreements and regulations valid on the territory of the Receiving State, Poland will take the steps as necessary to relieve the Allied Headquarters mentioned in Section 2.4 of the MOA from taxes, customs and other fees. The Receiving State will prepare detailed procedures as necessary for the exemptions from or reimbursement of taxes, custom duties and other fees.
7.2 Procedury finansowe będą zgodne z Przepisami Finansowymi NATO (NATO Financial RegulationsNFR). Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako sprzeczne z warunkami NFR lub uprawniające do wykraczania poza te warunki. 7.2 Financial procedures shall comply with the NATO Financial Regulations (NFR). Nothing in this MOA shall be construed as contrary to, or authority to contravene, the terms of the NFR.
7.3 Do końca maja każdego roku Państwo Przyjmujące będzie przedstawiać JFTC szacunkowe koszty udzielanego wsparcia, niezbędne do opracowania rocznego budżetu i planów finansowych JFTC. 7.3 The Receiving State shall, by the end of May each year, provide JFTC with estimates of support costs necessary to formulate the JFTC future annual budget and financial plans.
7.4 Wysokość opłat nakładanych na cywilne i wojskowe materiały i usługi nie może być wyższa od opłat, jakimi obciążane są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże opłaty te mogą się różnić ze względu na różne plany dostaw, miejsca dostaw lub podobne okoliczności. 7.4 Charges for civilian and military materials and services shall not be levied at a higher rate than the Polish Armed Forces are charged, but may reflect price differentials due to delivery schedules, points of delivery, or similar considerations.
7.5 HQ SACT i JFTC mogą zawierać bezpośrednie umowy z dostawcami handlowymi, zgodnie z delegacją zawartą w zapisach ustępu 8.3 niniejszej umowy. 7.5 HQ SACT and JFTC may contract directly with commercial suppliers in accordance with the terms of delegation outlined in Section 8.3 below.
7.6 HQ SACT i JFTC mogą dysponować pieniędzmi w każdej walucie. Oficjalne rachunki JFTC, jak też rachunki osobiste przypisanego mu personelu, mogą być zakładane w dowolnym wybranym przez nich banku lub urzędzie pocztowym. 7.6 HQ SACT and JFTC may hold money and currency of all kinds. The official accounts of JFTC and the personal accounts of its assigned personnel may be placed with the banks and/or post offices of their choosing.

7.7 Szczegółowe postanowienia finansowe i procedury zwrotu kosztów poniesionych przez Państwo Przyjmujące z funduszy funkcjonowania i utrzymania NATO (NATO Operation and Maintenance (O&M) Funds) zawarte będą w Porozumieniu Technicznym.

7.7 Detailed financial arrangements and the procedures for reimbursement to the Receiving State of NATO Operation and Maintenance (O&M) funds will be provided in a Technical Arrangement.

7.8 Porozumienia, regulacje administracyjne i praktyki gwarantujące immunitety i przywileje należne sojuszniczym dowództwom w Państwie Przyjmującym, mają zastosowanie do Dowództwa Sojuszniczego, o którym mowa w ustępie 2.4 niniejszej umowy. 7.8 Arrangements and practices which implement immunities and provileges respecting Allied Headquarters in the Receiving State shall be applied to the Allied Headquarters mentioned in Section 2.4 of the MOA.
7.9 Zgodnie z postanowieniami umów NATO SOFA, PdP SOFA i Protokołu Paryskiego, sprzęt, dostawy, produkty i materiały tymczasowo wwożone na terytorium Państwa Przyjmującego i wywożone z tego terytorium w związku ze szkoleniem lub ćwiczeniami, będą zwolnione z podatków, ceł i podobnych opłat. 7.9 Under provisions of the NATO SOFA, PfP SOFA and Paris Protocol, equipment, supplies, products, and materials temporarily imported into and exported from the Receiving State territory in connection with a training event or exercise, shall be exempt from faxes, duties and similar charges.
7.10 Towary importowane przez Dowództwo Sojusznicze, o którym mowa w ustępie 2.4 niniejszej umowy, do jego wyłącznego użytku będą zwolnione z podatków, ceł i podobnych opłat.

7.11 Zwolnienia podatkowe przewidziane w ustępie 7.1 obejmują zaopatrzenie na użytek służbowy JFTC oraz jego kasyn, klubów, restauracji i kantyn zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne dla ich działalności.

7.10 Goods imported by the Allied Headquarters mentioned in Section 2.4 of the MOA for their exclusive use shall operate free from taxes, duties and similar charges.

7.11 The tax exemptions envisaged in Section 7.1 include the official entertainment of JFTC, and its messes, clubs, restaurants, and conteens located in the JFTC compound, as for as supplies are needed for their activity.

7.12 Osoby określone w ustępach 2.6 i 2.7 niniejszej umowy, służące w JFTC oraz jego narodowych elementach wsparcia określonych w ustępie 2.4, z wyłączeniem personelu Państwa Przyjmującego lub osób zwykle zamieszkujących na jego terytorium, są osobami upoważnionymi. Osoby te korzystają ze zwolnień podatkowych i celnych określonych w artykule XI ustępy 4, 5 i 6 umowy NATO SOFA. Członkowie ich rodzin nie posiadają oddzielnego upoważnienia do takich zwolnień, ale mogą występować w imieniu Członków rodziny posiadających takie upoważnienie. 7.12 Personnel defined in Section 2.6 and 2.7 serving at JFTC and its national support elements as defined in Section 2.4, excluding the Receiving State personnel or persons ordinarily resident in the Receiving State, are entitled persons. Such persons enjoy the tax and duty exemptions laid down in Article XI, paragraphs 4, 5, and 6 of the NATO SOFA. Dependants have no separate entitlements to these exemptions, but they can act on behalf of family members who are so entitled.
7.13 Osoby określone w ustępach 2.6 i 2.7 niniejszej umowy, służące w JFTC oraz jego narodowych elementach wsparcia określonych w ustępie 2.4, z wyłączeniem personelu Państwa Przyjmującego lub osób zwykle zamieszkujących na jego terytorium, są osobami upoważnionymi. Osoby te mogą występować i otrzymywać zwrot podatków od towarów i usług zakupionych (w Polsce) w ilościach niewskazujących na przeznaczenie 7.13 Personnel defined in Sections 2.6 and 2.7 serving at JFTC and its national support elements as defined in Section 2.4, excluding the Receiving State personnel or persons ordinarily resident in the Receiving State, are entitled persons. Such persons may apply for and receive reimbursement of taxes on goods and services purchased (in Poland) in non-commercial quantities subject to the limitations on scope and quantities as set out in the Receiving State law related to Allied Headquarters and their personnel. Dependants have no separate entitlements to these reimbursements.
7.14 Środki kontrolne, procedury wykonawcze i rozliczeniowe dotyczące zwolnień i przywilejów finansowych określone są w tych częściach przepisów prawnych Państwa Przyjmującego, które odnoszą się do dowództw sojuszniczych i ich personelu. 7.14 Control measures, implementation and accounting procedures regarding fiscal exemptions and privileges are as set out by those parts of the Receiving State law related to the Allied Headquarters and their personnel.
a. Dowództwo Sojusznicze wspomniane w ustępie 2.4, wnioskując o zwolnienia określone w niniejszym artykule, jest zobowiązane do współpracy i udzielania wszelkiej pomocy władzom Państwa Przyjmującego w celu zapobiegania nadużywaniu nadanych przywilejów. a. The Allied Headquarters mentioned in Section 2.4 is, if applying the fiscal exemptions set out in this Section, obliged to cooperate with and render all assistance to the Receiving State authorities in order to prevent abuses of the granted privileges.
b. JFTC przedstawi listę osób upoważnionych wyznaczonym władzom. b. JFTC will forward a list of entitled persons to designated authorities.

Artykuł VIII

Section VIII

Względy prawne

Legal Considerations

8.1 Postanowienia Protokołu Paryskiego, NATO SOFA, PdP SOFA i FAP mają odpowiednie zastosowanie także do członków Sił Zbrojnych i Personelu cywilnego JFTC, uczestników szkoleń prowadzonych przez JFTC oraz Dowództwa Sojuszniczego, o którym mowa w ustępie 2.4 niniejszej umowy. 8.1 The provisions of the NATO SOFA, the Paris Protocol, the PfP SOFA and the FAP are applicable, as appropriate to include JFTC members of the Force and Civilian Component, members of the JFTC training audience, or the Allied Headquarters mentioned in Section 2.4 of the MOA.
8.2 Żadna ze Stron nie może przekazać lub przenieść swoich praw, obowiązków, zobowiązań bądź zadań wynikających z niniejszej umowy, ani z późniejszych związanych z nią uzgodnień, bez pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela drugiej Strony. 8.2 Neither Party shall transfer, assign or delegate any of its rights, duties, obligations or performances under this MOA or follow-on arrangements without the written consent of an authorised representative of the other Party.
8.3 HQ SACT niniejszym przekazuje JFTC zdolność do czynności prawnych uważanych za niezbędne do realizacji zadań JFTC. W szczególności dotyczy to zdolności zawierania kontraktów z upoważnienia Kontrolera Finansowego ACT, uczestniczenia w postępowaniu prawnym i administracyjnym oraz nabywania i zbywania własności. Na wniosek HQ SACT, Państwo Przyjmujące będzie występowało w imieniu JFTC przy negocjowaniu kontraktów i we wszelkich sprawach przed sądami Państwa Przyjmującego, zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 11 Protokołu Paryskiego. Koszty wykonywania kontraktów lub koszty działań prawnych będą pokrywane przez JFTC. 8.3 HQ SACT hereby delegates to JFTC the legal capacity to perform such legal actions deemed essential for the performance of the JFTC mission: specifically, the capacity to enter into contracts, as delegated by the ACT Financial Controller, to engage in legal or administrative proceedings, and to acquire and dispose of property. At the request of HQ SACT, the Receiving State shall act on behalf of JFTC in negotiating contracts and in any proceedings before Receiving State courts in accordance with the Paris Protocol, Articles 10 and 11. The costs of carrying out contracts or settling legal actions will be borne by JFTC.
8.4 Jurysdykcja karna i dyscyplinarna nad członkami Sił Zbrojnych NATO i państw uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, Personelu cywilnego i Członków ich rodzin, w odniesieniu do popełnionych przez nich przestępstw na terytorium Państwa Przyjmującego, które są karalne na podstawie jego prawa, będzie sprawowana zgodnie z zapisami umów NATO SOFA i PdP SOFA. 8.4 Criminal and disciplinary jurisdiction over NATO and PfP members of the Force, the Civilian Component, and their dependants with respect to offences committed by them on the territory of the Receiving State and punishable under its laws will be settled according to the NATO/PfP SOFA:
a. Dyrektor JFTC będzie niezwłocznie informowany o aresztowaniu lub innym zatrzymaniu takich osób lub pracownika cywilnego NATO. a. Director JFTC shall be promptly notified of the arrest or other detention of any such persons or of any NATO civilian.
b. Nakazy i wezwania wystawione przez instytucje prawne i administracyjne Państwa Przyjmującego, kierowane do osób zatrudnionych w JFTC, będą doręczane za pośrednictwem Dyrektora JFTC. b. Writs and summons from the Receiving State legal authorities against such persons may be served through the Director JFTC.
8.5 Służbowe pojazdy, przyczepy i naczepy, o których mowa w ustępie 6.2 (f) niniejszej umowy, są zwolnione z regulacji prawnych Państwa Przyjmującego dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń posiadaczy pojazdów samochodowych, ponieważ NATO działa jako ubezpieczyciel swoich własnych pojazdów. 8.5 Official vehicles, trailers and semi-trailers, referred to in Section 6.2 (f) are exempt from the regulations of the Receiving State concerning compulsory insurance of holders of motor vehicles, since NATO acts as its own insurer for NATO-owned vehicles.
8.6 Roszczenia inne niż wynikające z kontraktów, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy lub z nią związane i należące do kategorii roszczeń opisanych w artykule VIII umowy NATO SOFA (lub PdP SOFA) lub artykule 6 Protokołu Paryskiego, są rozstrzygane na podstawie postanowień tych zapisów. 8.6 Non-contractual claims arising out of, or in connection with, the execution of this MOA and of the type covered by Article VIII of the NATO SOFA (or PfP SOFA) or of the Paris Protocol Article 6, shall be dealt with in accordance with these provisions.
8.7 Roszczenia wynikające z kontraktów są rozpatrywane i rozstrzygane przez Państwo Przyjmujące, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Państwa Przyjmującego. 8.7 Contract claims shall be processed and adjudicated by the Receiving State, through the process governing public contracts and in accordance with the laws applicable within the Receiving State.

Artykuł IX

Section IX

Immunitety — generałowie i admirałowie

Immunities — General and Flag Officers

9.1 Następujące immunitety lub przywileje, w okresie wykonywania obowiązków służbowych, zostają przyznane generałom i admirałom (stopień NATO OF-6 i powyżej) na terytorium Państwa Przyjmującego, o ile nie są oni narodowości polskiej i o ile nie zostaną one uchylone przez Państwo Wysyłające w stosunku do konkretnego generała lub admirała: 9.1 The following immunities or privileges shall, during the period of their mission, be accorded to General and Flag Officers (NATO grade OF6 and above) within the territory of the Receiving State provided such officers are not of Polish nationality, unless waived by the sending nation of the General or Flag Officer involved:
a. immunitet od działań prawnych oraz aresztowania i zatrzymania; a. Immunity from legal action, arrest or detention.
b. nienaruszalność osobistych pism i dokumentów; b. Inviolability of their personal papers and documents.
c. ułatwienia dotyczące waluty i wymiany takie, jak przysługujące członkom Korpusu Dyplomatycznego o równorzędnym statusie; c. Facilities with respect to currency or exchange such as accorded Foreign Diplomatic Staff of equivalent status.
d. immunitety i ułatwienia dotyczące bagażu osobistego takie, jak przysługujące członkom Korpusu Dyplomatycznego o równorzędnym statusie; d. Immunities and facilities with respect to personal baggage as are accorded to Foreign Diplomatic Staff of equivalent status.
e. immunitet od jurysdykcji w odniesieniu do wypowiedzianych stów i popełnionych czynów, włącznie ze słowami napisanymi przez nich służbowo i w ramach ich uprawnień. e. Immunity from jurisdiction with respect to words spoken and acts committed, including words written by them in their official capacity and within the scope of their authority.
9.2 Immunitety ujęte w ustępie 9.1 będą obowiązywały również po zakończeniu misji danej osoby w odniesieniu do czynów dokonanych przez tę osobę w okresie pełnienia przez nią funkcji jako członka misji, chyba że uchyli je Państwo Wysyłające danego generała lub admirała. 9.2 The immunity in paragraph 9.1 above will be maintained after their appointment ceases, with respect to the period of their mission, unless waived by the sending nation of the General of Flag Officer involved.

Artykuł X

Section X

Ochrona informacji niejawnych

Security of Information

10.1 Strony zapewnią odpowiednie warunki przechowywania, wykorzystywania, przekazywania i ochrony wszystkich informacji niejawnych i niejawnego sprzętu posiadanych lub wykorzystywanych bądź informacji wytwarzanych, dostarczanych lub wymienianych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i dyrektywami NATO. Zobowiązania zawarte w niniejszym artykule mają zastosowanie do korespondencji i informacji wytwarzanej przez JFTC, informacji dostarczanej do niego i wymienianej z nim tak, jakby było ono stroną niniejszej umowy. 10.1 The Parties shall ensure the proper storage, handling, transmission and safeguarding of all classified material and equipment held, or used or information generated, supplied, or exchanged in accordance with NATO security regulations and directives. The obligations in this section shall apply to communications and information generated by, supplied to and exchanged with JFTC as if it was a party to this MOA.
10.2 Informacje niejawne wymieniane między Stronami lub przez nie wytwarzane zachowają swoją oryginalną klauzulę albo zostaną oznaczone klauzulą zapewniającą stopień ochrony przed ujawnieniem równorzędny z tym, jaki wymagany jest przez drugą Stronę. 10.2 Information exchanged by the Parties in confidence, and such information produced by the Parties requiring confidentiality, will either retain its original classification, or be assigned a classification that will ensure a degree of protection against disclosure, equivalent to that required by the other Party.
10.3 Strony podejmują wszelkie dostępne i zgodne z prawem kroki, aby zapobiec ujawnieniu informacji niejawnych wymienionych między nimi w ramach niniejszej umowy, o ile druga Strona nie wyrazi zgody na ich ujawnienie. 10.3 Each Party shall take all lawful steps available to it to keep free from disclosure all information exchanged in confidence under this MOA, unless the other Party consents to such disclosure.
10.4 Aby dopomóc w zapewnieniu odpowiedniej ochrony, Strony opatrują informacje niejawne dostarczane drugiej ze Stron opisem zawierającym ich pochodzenie, klauzulę tajności, warunki ujawnienia oraz adnotację, że informacja jest niejawna. 10.4 To assist in providing the desired protection, each Party shall mark such information furnished to the other in confidence with a legend indicating its origin, the security classification, the conditions of release and that it is furnished in confidence.

Artykuł XI

Section XI

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Postal Services

11.1 Korespondencja służbowa i paczki JFTC mogą być przesyłane przy wykorzystaniu służb pocztowych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską będą pobierane w takiej wysokości, jak w przypadku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie z poczty polowej Sił Zbrojnych i usług kurierskich podlega określeniu w Porozumieniu Technicznym. 11.1 Official mail and packages of JFTC may be sent or received through the Postal Services operating on the territory of the Receiving State. Charges for services provided through the Polish Postal Services shall be assessed in the same manner as mail sent by the Armed Forces of the Receiving State. Subject to a Technical Arrangement, Armed Forces Post Offices and Courier Services may be operated.
11.2 JFTC ma prawo w korespondencji służbowej do używania oznaczeń kodowych i cyfrowych, wysyłania i otrzymywania oficjalnych korespondencji i paczek za pomocą służby kurierskiej lub w zapieczętowanych opakowaniach, korzystając z przywilejów i immunitetów, jakie mają zastosowanie dla kurierów i poczty dyplomatycznej. 11.2 JFTC shall be entitled to use codes and cipher, and to send and receive official correspondence and packages by courier or in sealed bags, enjoying such privileges and immunities as are applicable to diplomatic couriers and bags.
11.3 Nieoficjalna korespondencja i paczki wysyłane przez JFTC lub jego personel i do nich adresowane, przekazywane za pomocą służb pocztowych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, muszą być stemplowane datownikiem w kraju nadania zgodnie z postanowieniami konwencji i przepisów Światowego Związku Pocztowego. 11.3 Non-official correspondence and packages sent by or addressed to JFTC or its personnel through the Postal Services operating on the territory of the Receiving State must be stamped by the impression of the datestamp in the country of origin in accordance with the provisions of the Universal Postal Union conventions and rules.

11.4 Cała korespondencja i paczki oraz poczta kurierska, oznaczona jako służbowa i adresowana do Dowództw lub Sił Zbrojnych NATO albo przez nie wysyłana, nie będzie podlegała kontroli celnej ani kontroli zawartości. Taka korespondencja lub poczta oznaczana będzie terminem „SŁUŻBOWA” {OFFICIAL) i odpowiednio opieczętowana. Państwo Przyjmujące jest powiadamiane o kształcie i wyglądzie pieczęci JFTC.

11.4 All mail and packages and courier material that is certified as being official and which is addressed to or sent by HQs or NATO Armed Forces shall be exempt from customs examination and censorship. Such mail or material will be marked with the term ”OFFICIAL” and be appropriately stamped. The Receiving State shall be notified of the shape and look of JFTC seal.

11.5 Państwo Przyjmujące zapewni nienaruszalność korespondencji służbowej JFTC i nie będzie stosować wobec niej żadnej kontroli zawartości. 11.5 The Receiving State shall secure the inviolability of the official correspondence of JFTC and shall not apply any censorship to such correspondence.
11.6 W odniesieniu do służbowych linii telefonicznych, telegraficznych, telekonferencyjnych, telefaksowych i elektronicznych systemów łączności. Państwo Przyjmujące zapewnia JFTC traktowanie na równi z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. 11.6 With respect to official telephone, telegraph, telephoto, telefax and electronic communications, the Receiving State shall provide to JFTC a treatment equivalent to that provided to the Armed Forces of the Receiving State.
11.7 JFTC może wwieźć, zainstalować i używać w Państwie Przyjmującym, w obrębie JFTC, jak również na zewnątrz budynków i obiektów JFTC, wojskowe stacje radiowe i urządzenia telekomunikacyjne, jakie będą potrzebne dla operacyjnych funkcji JFTC. Wojskowe stacje radiowe i urządzenia telekomunikacyjne będą używane wyłącznie do celów służbowych. Szczegóły dotyczące instalowania, przydziału i używania częstotliwości, zapotrzebowania na komercyjne systemy i sieci łączności, wnioski o korzystanie z międzynarodowych systemów i sieci łączności, środki, jakie należy podjąć w celu uniknięcia i wyeliminowania zakłóceń oraz podobne działania, będą uzgadniane z odpowiednimi władzami Państwa Przyjmującego oraz władzami i agencjami międzynarodowymi i będą przedmiotem szczegółowych postanowień zawartych w odrębnym Porozumieniu Technicznym. 11.7 JFTC can import, install and use in the Receiving State, within the JFTC compound as well as outside JFTC buildings and facilities, such military radio stations and telecommunications facilities as are required for the operational functions of JFTC. Military radio stations and telecommunications facilities will be used exclusively for official purposes. Details on instalment, allocation and use of frequencies, requests for commercial communication systems and circuits, and applications on the use of international communication systems and circuits, measures to be taken to avoid and eliminate interference, and similar activities, will be coordinated with the appropriate authorities of the Receiving State, international authorities and agencies, and will be subject to detailed provisions in a Technical Arrangement.

Artykuł XII

Section XII

Postanowienia końcowe

Final provisions

12.1 Niniejsza umowa wchodzi w życie po podpisaniu przez obydwie Strony i wypełnieniu polskiej procedury ratyfikacyjnej. Umowa ta może być zmieniona lub poprawiona tylko w formie pisemnej za obopólną pisemną zgodą Stron. Wszelkie zmiany lub poprawki wejdą w życie po wypełnieniu wyżej wspomnianych warunków. 12.1 This MOA is effective after both Parties have signed the Agreement and complied with the Polish national ratification procedures. This MOA may only be modified or amended in writing and with the mutual consent of the Parties. Any such modification or amendment will become effective by fulfilling the same terms as described above.
12.2 Niniejsza umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach, w języku polskim i w języku angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne. 12.2 Two original copies of this MOA will be signed, one in Polish and one in English, with both texts being equally authentic.
12.3 Spory dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji między Stronami na możliwie najniższym szczeblu, bez odwoływania się do stron trzecich, sądów narodowych lub trybunału międzynarodowego. 12.3 Apparent conflicts in interpretation and application of this MOA will be resolved by negotiation and consultation between the Parties at the lowest possible level and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.
12.4 Aby dopomóc w interpretacji niniejszej umowy, Strony niniejszym potwierdzają, że jej postanowienia mają być w zamierzeniu zgodne z doktryną i praktyką NATO. 12.4 To assist with interpretation, the Parties hereby acknowledge that the provisions of this MOA are intended to be in accord with NATO doctrine and policy.
12.5 Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron, na piśmie, z wyprzedzeniem 12 miesięcy. 12.5 This MOA may be terminated by either Party with 12 months written notice.
Powyższe wyraża porozumienie osiągnięte pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawach, których dotyczy umowa. The foregoing represents the understanding reached between the Government of the Republic of Poland and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation, upon the matters referred to therein.
PODPISANO w Brukseli dnia 13 kwietnia 2005 r. SIGNED at Brussels, Belgium on 13 April 2005.
W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: On behalf of the Government of the Republic of Poland:
J. Zemke Zastępca Ministra Obrony Narodowej J. Zemke Deputy Minister of National Defence
W imieniu Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji: On behalf of Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation:
E. P. Giambastiani Admirał, Marynarka Stanów Zjednoczonych Ameryki Naczelny Sojuszniczy Dowódca Transformacji E. P. Giambastiani Admiral, US Navy Supreme Allied Commander Transformation

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 27 września 2005 r.

LS.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka