UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Damaszku dnia 16 grudnia 2004 r.
Przektad

UMOWA

AGREEMENT

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Syrian Arab Republic on repayment and restructuring of the debt of the Syrian Arab Republic towards the Republic of Poland

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Syryjskiej Republiki Arabskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, w celu:

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter collectively referred to as ”Contracting Parties”, in order to:

— polepszenia współpracy między obu krajami, — improve cooperation between countries.
— wspierania rozwoju długofalowych stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych. — support the long term stable development of the economic, trade and financial relation,
uzgadniają, co następuje: have agreed, as follows:

Artykuł 1

Article 1

Strona polska stwierdza, że stan należności Strony syryjskiej wobec Strony polskiej na dzień 31 marca 2004 r. według danych Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu nierozliczonych należności stanowi łącznie kwotę 261 756 440,06 USD i wynika z następujących umów: The Polish Party presented the Syrian Party with data provided by Bank Gospodarstwa Krajowego concerning the unsettled amounts (total amounting to: USD 261 756 440.06) due to the Polish Party as of March 31, 2004 under the following Agreements:
1.1) Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej o rozwoju współpracy w dziedzinie dostaw sprzętu specjalnego w latach 1986—1990 z dnia 17.08.1985 r. i porozumienia bankowego między Bankiem Handlowym a Centralnym Bankiem Syrii z dnia 1.04.1986 r. i 29.06.1986 r.: 1.1) Agreement between the Government of the Polish People's Republic and the Government of Syrian Arab Republic on development of cooperation in the field of supplies of special equipment during the years 1986—1990 dated 17.08.1985 and Banking Arrangement between Bank Handlowy and the Central Bank of Syria dated 1.04.1986 and 29.06.1986

a) kapitał: 170 088 647,22 USD, b) odsetki: 88 701 446,76 USD, c) ogółem: 258 790 093,98 USD;

a) Principal: USD 170 088 647.22, b) Interest: USD 88 701 446.76, c) Total: USD 258 790 093.98;

1.2) długoterminowej Umowy handlowo-płatniczej zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej z dnia 20.08.1974 r. oraz technicznego porozumienia bankowego między Bankiem Handlowym a Centralnym Bankiem Syrii o zakończeniu rozliczeń clearingowych i rozpoczęciu rozliczeń wolnodewizowych z dnia 21.08.1974 r.: 1.2) Long-term Trade and Payments Agreement between the Government of the Polish People's Republic and the Government of the Syrian Arab Republic dated 20.08.1974 and Technical Arrangement between Bank Handlowy and the Central Bank of Syria on termination of the clearing and introduction of the free currency payments system dated 21.08.1974

a) rachunek likwidacyjny 244 125,44 USD, b) rachunek specjalny 638 531,64 USD, c) ogółem 882 657,08 USD;

a) Liquidation Account: USD 244 125.44, b) Special Account: USD 638 531.64, c) Total: USD 882 657.08;

1.3) Umowy o współpracy gospodarczej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej z dnia 8.08.1973 r. i porozumienia bankowego między Bankiem Handlowym a Centralnym Bankiem Syrii z dnia 12.08.1973 r.: 1.3) Agreement on Economic Cooperation between the Government of the Polish People's Republic and the Government of the Syrian Arab Republic dated 8.08.1973 and the Banking Arrangement between Bank Handlowy and the Central Bank of Syria dated 12.08.1973.

a) kapitał 1 213 150,00 USD, b) odsetki 870 539,00 USD, c) ogółem 2 083 689,00 USD.

a) Principal: USD 1 213 150.00, b) Interest: USD 870 539.00, c) Total: USD 2 083 689.00.

Artykuł 2

Article 2

Strona syryjska uznaje zobowiązania pieniężne Strony syryjskiej wobec Strony polskiej na dzień 21 kwietnia 2004 r. do następujących kwot: The Syrian Party confirmed the liabilities towards the Polish Party as of April 21, 2004 as follows:
2.1) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.1) a): kapitał: — 170 088 647,22 USD; 2.1) under Article 1 point 1.1) a) Principal — USD 170 088 647.22;
2.2) a) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.2) a): rachunek likwidacyjny— 22 947,00 USD, 2.2) a) under Article 1 point 1.2) a) Liquidation Account — USD 22 947.00,
2.2) b) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.2) b): rachunek specjalny — 407 486,29 USD, 2.2) b) under Article 1 point 1.2) b) Special Account — USD 407 486.29,
2.2) c) zgodnie z artykułem 1 punkt 1.3) a): kapitał — 1 213 150,00 USD. 2.2) c) under Article 1 point 1.3) a) Principal — USD 1 213 150.00.

Artykuł 3

Article 3

Strona syryjska zobowiązuje się do spłaty kwoty 1 643 583,29 USD, na którą składają się kwoty z poniżej wymienionych tytułów: The Syrian Party undertakes to repay total amount of USD 1 643 583.29 which consist of:

a) rachunku likwidacyjnego — 22 947,00 USD,

a) Liquidation Account — USD 22 947.00,

b) rachunku specjalnego — 407 486,29 USD,

b) Special Account — USD 407 486.29,

c) umowy z dnia 08.08.1973 r. — 1 213 150,00 USD, w gotówce, nie później niż do dnia 23 grudnia 2004 r.

c) Agreement dated 08.08.1973— USD 1 213 150.00, in cash, no later than on December 23, 2004.

Artykuł 4

Article 4

Strona syryjska zobowiązuje się do spłaty w ratach zadłużenia stanowiącego kwotę 170 088 647,22 USD, określoną w artykule 2 punkt 2.1), zgodnie z poniższym harmonogramem: The Syrian Party shall repay the installments relating to the amount of USD 170 088 647.22 specified in Article 2 point 2.1), under the following schedule:

a) 4 250 000,00 USD do 23 grudnia 2004 r.,

a) 4 250 000.00 USD by December 23, 2004,

b) 4 250 000,00 USD do 31 marca 2005 r.,

b) 4 250 000.00 USD by March 31, 2005,

c) 4 250 000,00 USD do 31 października 2005 r.,

c) 4 250 000.00 USD by October 31, 2005,

d) 4 250 000,00 USD do 31 marca 2006 r.,

d) 4 250 000.00 USD by March 31, 2006,

e) 2 125 000,00 USD do 31 października 2006 r.,

e) 2 125 000.00 USD by October 31, 2006,

f) 2 125 000,00 USD do 31 marca 2007 r.,

f) 2 125 000.00 USD by March 31, 2007,

g) 2 125 000,00 USD do 31 października 2007 r.,

g) 2 125 000.00 USD by October 31, 2007,

h) 2 125 000,00 USD do 31 marca 2008 r.

h) 2 125 000.00 USD by March 31, 2008.

Artykuł 5

Article 5

Spłata kwoty określonej w artykule 3 oraz każdej z rat określonych w artykule 4 powinna nastąpić nie później niż 30. dnia od daty wymagalności kwoty określonej w artykule 3 lub raty określonej w artykule 4. Payment of installments should be made r than 30 days after the due dates stipulated in A and Article 4.
Umawiające się Strony zgodnie przyjmują warunki restrukturyzacji i spłaty zadłużenia Strony syryjskiej wobec Strony polskiej wymienionego w artykule 3 i artykule 4. Contracting Parties agreed on the restru and repayment conditions of the Syrian Party c wards the Polish Party stipulated in Article 3 i tide 4.

Artykuł 6

Article 6

W przypadku braku zapłaty kwoty określonej w artykule 3 lub którejkolwiek z rat określonych w artykule 4 w ciągu 30 dni od daty wymagalności danej kwoty lub raty, Strona syryjska zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości stawki 6-miesięczny LIBOR dla dolara amerykańskiego plus marża 6 % od kwoty każdej zaległej płatności, za okres zwłoki w jej zapłacie, który nie powinien przekroczyć 6 miesięcy od daty wymagalności płatności. In case of non payment of one installment s ted in Article 3 and Article 4 within 30 days of date, the Syrian Party will pay a delay interest rate of 6 month LIBOR for USD plus a margin on the delayed installment for the delay period, should not exceed 6 months from the due date
Odsetki za zwłokę będą oprocentowane według stawki 6-miesięczny LIBOR dla dolara amerykańskiego, ustalanej według notowań na stronie Reuters LIBOR 01 o godzinie 11. rano czasu londyńskiego, na jeden dzień roboczy przed datą rozpoczęcia naliczania odsetek za zwłokę. The above mentioned interest rate of 6 mo BOR for USD shall be calculated in accordant Reuters's LIBOR 01 quotations at 11.00 AM Lorn me, one working day before the date of delay ir calculation.
Odsetki za każdy okres odsetkowy naliczane będą na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365[366]/360). Interest for every interest period shall be cj ted on the basis of 360 days a year taking into deration the effective number of days (365[366L

Artykuł 7

Article 7

W przypadku braku zapłaty kwoty określonej w artykule 3 lub którejkolwiek z rat określonych w artykule 4 w ciągu 6 miesięcy od daty wymagalności danej kwoty lub raty, dług Strony syryjskiej (kapitał i odsetki) wobec Strony polskiej określony w artykule 1 łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z artykułem 6, pomniejszony o dokonane wcześniej spłaty, staje się bezzwłocznie i bezwarunkowo wymagalny. In case any subsequent installment stipulai Article 3 and Article 4 is not paid within 6 months its due date, the Syrian debt (principle plus int towards the Republic of Poland specified in Art together with the interest calculated according i tide 6 reduced by the previous repayments, be due immediately and unconditionally.

Jeżeli spełni się warunek określony w zdaniu pierwszym, to odsetki za zwłokę będą naliczane od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia zapłaty według stawki 6-miesięczny LIBOR dla dolara amerykańskiego plus marża 6 % rocznie, przy czym stawka 6-miesięcznego LIBOR dla dolara amerykańskiego jest ustalona według notowań z dnia 31 marca 2004 r. i wynosi 1,16000. Odsetki za zwłokę w zapłacie będą naliczane od sumy wynikającej z kwoty długu Strony syryjskiej określonego w artykule 1 i kwoty odsetek naliczonych zgodnie z artykułem 6, pomniejszonej o dokonane wcześniej spłaty.

In this case the delay interest will be calci from April 1, 2004 till the date of effective payrm the rate of 6 months LIBOR for USD calculate March 31, 2004 being 1,16000 plus a margin 6 ”/ and the basis for calculating the delay interest w be the amount specified in Article 1 together wit interest calculated according to Article 6 reduce the previous repayments.

Artykuł 8

Article 8

Uregulowanie w terminie przez Stronę syryjską wszystkich płatności wymienionych w artykule 3 i artykule 4 spowoduje umorzenie pozostałej kwoty długu Strony syryjskiej wobec Strony polskiej. Final settlement of all payments listed in Artii and Article 4, by the Syrian Party results in extinc of the remaining debt towards the Polish Party.

Artykuł 9

Article 9

Bank Gospodarstwa Krajowego i Centralny Bank Syrii uzgodnią i podpiszą porozumienie międzybanko-we w sprawie technicznych warunków rozliczenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Syryjskiej Republiki Arabskiej wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Bank Gospodarstwa Krajowego and Central Bank of Syria shall agree on and sign the banking arrangement of the technical settlement conditions of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Syrian Arab Republic on repayment and restructuring of the debt of the Syrian Arab Republic towards the Republic of Poland.
Porozumienie międzybankowe zostanie zawarte w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. The banking arrangement will be signed within 30 days from the date of signing this Agreement.

Artykuł 10

Article 10

Z dniem podpisania niniejszej umowy tracą moc umowy wymienione w artykule 1 punkty 1.1), 1.2), 1.3). Agreements stipulated in Article 1 point 1.1), 1.2), 1.3) will be terminated on the date of signing of this Agreement.

Artykuł 11

Article 11

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. This Agreement shall enter into force on the date of signing.
SPORZĄDZONO w Damaszku, w dniu 16 grudnia 2004 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku angielskim. DONE in Damascus, on December 16, 2004 in two originals in English being equally authentic.
Z upoważnienia Z upoważnienia Rządu Rządu Rzeczypospolitej Syryjskiej Republiki Polskiej Arabskiej On behalf On behalf of the Government of the Government of the Republic of the Syrian Arab of Poland Republic
J. Chodorowicz M. Al-Hussein J. Chodorowicz M. Al-Hussein