UMOWA między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzona w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 30 maja 2005 r. została podpisana w Bratysławie Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej.

Umowa między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej

Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka (zwane dalej Umawiającymi się Stronami)

Biorąc pod uwagę Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisaną w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r.,

Powołując się na Wspólną Deklarację ze spotkania Ministrów Obrony Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie rozwiązania Wielonarodowej Brygady, podpisaną w Komornym Hradzie dnia 24 maja 2004 r.,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 Cel umowy

Celem niniejszej Umowy jest określenie odpowiedzialności i zasad dotyczących rozwiązania Brygady Wielonarodowej, zwanej dalej ”Brygadą”.

Artykuł 2 Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy poniższe określenia oznaczają:

a)  Brygada oznacza Kwaterę Główną i Sztab, jednostki narodowe wydzielone przez Siły Zbrojne Umawiających się Stron łącznie z budynkami, personelem, towarami i dobrami dostarczonymi przez Umawiające się Strony lub zakupione ze wspólnego budżetu Brygady w ramach współpracy ukierunkowanej na utworzenie, funkcjonowanie i realizację zadań przez Brygadę;

b)  Wspólne Mienie oznacza mienie zakupione ze wspólnego budżetu Brygady.

Artykuł 3 Podział Mienia

(1) Wspólne Mienie Brygady zostanie podzielone na trzy równe części.

(2) Wartość poszczególnych składników Wspólnego Mienia zostanie ustalona w oparciu o cenę zakupu ustaloną na podstawie faktury zakupu.

(3) Szczegóły podziału Wspólnego Mienią rozliczenia wspólnego budżetu, a także inne sprawy dotyczące rozwiązania Brygady zostaną ustalone w porozumieniu technicznym, które zostanie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Ministrów Obrony Umawiających się Stron.

(4) Umawiające się Strony uzgodniły, iż porozumienie techniczne nie będzie stanowić zobowiązań wiążących w myśl prawa międzynarodowego.

(5) Podział Wspólnego Mienia zostanie zatwierdzony w Protokole z Podziału Mienia Brygady podpisanym przez Ministrów Obrony Umawiających się Stron.

Artykuł 4 Postanowienia końcowe

(1) Niniejsza umowa pozostanie w mocy do czasu wypełnienia obowiązków z niej wynikających, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2006 r. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawodawstwem każdej z Umawiających się Stron. Niniejsza umowa wejdzie w życie w terminie 30 dni od. dnia otrzymania ostatniej noty potwierdzającej, iż zostały spełnione wymogi niezbędne dla jej wejścia w życie.

(2)  Niniejsza umowa może być zmieniana, uzupełniana i rozwiązana za wspólną pisemną zgodą umawiających się Stron. Zmiany i uzupełnienia sporządzane będą w formie pisemnej i wejdą w życie na zasadach określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu.

(3)  Umowa między Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej podpisana w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r. wygaśnie z dniem wejścia w życie niniejszej umowy, jednak nie wcześniej niż 30 września 2005 r.

(4)  Depozytariuszem umowy jest Republika Słowacka. Depozytariusz będzie informował Umawiające się strony o:

a)  każdorazowym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego bądź dokumentu przystąpienia,

b)  dniu wejścia w życie niniejszej umowy,

c)  każdej innej kwestii dotyczącej niniejszej umowy.

(5)  Wygaśnięcie Umowy między Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Podzamku dnia 20 września 2001 r., nie będzie miało żadnego wpływu na zobowiązania finansowe związane z jej wejściem w życie, jak i wejściem w życie niniejszej umowy. Powyższe zobowiązania pozostaną w mocy do czasu ich pełnego rozliczenia.

Sporządzono w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. w trzech jednakowych egzemplarzach w języka angielskim.

Agreement between the Czech Republic, the Republic of Poland and the Slovak Republic,

Concerning the Dissolution of the Multinational Brigade

The Czech Republic, the Republic of Poland and the Slovak Republic (hereinafter referred Lo as the Parties”),

Proceeding from the Agreement between the Government of the Czech Republic, the Government of the Republic of Poland and the Government of the Slovak Republic concerning the Multinational Brigade signed on 20 September 2001 in Oravsky Podzamok,

Bearing in mind the Joint Declaration from Meeting of the Ministers of Defence of the Czech Republic, the Republic of Poland and the Slovak Republic on dissolution of the Multinational Brigade signed on 24 May 2004 in Komorni Hradek,

have agreed as follows:

Article 1

Purpose of the Agreement

The purpose of this Agreement is to define responsibilities and principles concerning the dissolution of the Multinational Brigade (hereinafter only the „Brigade”).

Article 2 Definitions

For the purpose of this Agreement the following definitions shall apply:

a) Brigade shall mean the HQ and staff, national units detached by the armed forces of Parties' States including buildings, personnel, material and goods provided by the Parties or procured from the Joint Budget of the Brigade in connection with the co-operation aimed at establishment, operation and tasks performance by the Brigade,

b) The Common Property means the property procured from the Joint Budget of the Brigade.

Article 3

Division of Property

(1) The Common Property of the Brigade shall be divided into three equal shares.

(2) Value of individual items of Common Property shall be determined on the base of purchase price in accordance with invoices.

(3) The details of the division of Common Property, balance of the joint budget, as well as other matters concerning the dissolution of the Brigade, shall be determined by the Technical Arrangement, which shall be concluded by the authorised representatives of the Ministries of Defence of the Parties.

(4) The Parties agree that the Technical Arrangement will not create any legally binding commitments under the international law.

(5)  The division of Common Property shall be confirmed by the Protocol for the Division of Property of the Multinational Brigade signed by the Ministers of Defence of the Parties.

Article 4

Final Provisions

(1)  This agreement shall remain in force until all relevant obligations are fulfilled, but not later than 31 December 2006. This Agreement shall be approved in accordance with internal legal regulations of each Party. This Agreement shall enter into force after thirty days since the date of receipt of the last notification by depository.

(2) This Agreement may be amended, supplemented and terminated by mutual written consent of the Parties. Amendments and supplements must be made in writing and will enter into force pursuant to Paragraph 1 of this Article.

(3) The Agreement between the Government of the Czech Republic, the Government of the Republic of Poland and the Government of the Slovak Republic concerning the Multinational Brigade signed on 20 September 2001 in Oravsky Podzamok shall be terminated on the date of entry into force of this Agreement, but not earlier than on 30 September 2005.

(4)  The Agreement depository is the Slovak Republic. The depository will inform the other Parties on:

a) Deposition of each ratification document or document of approval,

b) Date of entry into force of the Agreement,

c) Any other measure, notice or information concerning this Agreement.

(5)  Termination of the Agreement between the Government of the Czech Republic, the Government of the Republic of Poland and the Government of the Slovak Republic, concerning the Multinational Brigade signed on 20 September 2001 in Oravsky Podzamok shall not have an impact upon the financial commitments resulting from its implementation, as well as implementation of this Agreement. These commitments will remain in force until they are fully settled.

Done in Bratislava on 30 may 2005 in triplicate in English language.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

— jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

— będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 17 maja 2006 r.