Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Baku dnia 13 września 2011 r.

Minister Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwo Zdrowia Republiki Mołdowy, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc rozwijać stosunki dwustronne w obszarze zdrowia i nauk medycznych;

w przekonaniu, że ta współpraca przyczyni się do poprawy zdrowia ludności obu Państw;

pragnąc wzmocnić współpracę pomiędzy dwoma Państwami, o której mowa w Traktacie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowy o przyjaźni i współpracy sporządzonym w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r., ustalili co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać i wspierać stabilne, przynoszące obopólną korzyść, długotrwałe relacje współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych, w oparciu o zasadę równości, zgodnie z ustawodawstwem krajowym Stron.

Artykuł 2

Strony będą rozwijać współpracę w następujących obszarach:

1)  podejmowania reform systemu opieki zdrowotnej, w tym w zakresie wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej, optymalizacji sektora szpitalnego, wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie usług rehabilitacji medycznej i opieki pielęgniarskiej;

2)  uzyskiwania nowych rozwiązań w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia medycznego;

3)  tworzenia skutecznego systemu zarządzania jakością pomocy medycznej, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej;

4)  wzmacniania zdrowia matek i dzieci oraz poprawiania stanu zdrowia osób starszych;

5)  podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze przemysłu farmaceutycznego;

6)  zapewniania dobrej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, w tym gospodarowania odpadami, w celu zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym;

7)  odżywiania i zagwarantowania bezpieczeństwa żywności, w tym zapewniania bezpiecznej wody pitnej;

8)  medycyny pracy, w tym oceny zagrożeń występujących w miejscu pracy;

9)  kontrolowania chorób zakaźnych, w tym zwłaszcza gruźlicy i HIV/AIDS;

10) podejmowania badań naukowych w obszarze zdrowia, zgodnie z priorytetowymi potrzebami;

11) inne obszary priorytetowe uzgodnione przez Strony.

Artykuł 3

1.  Strony będą rozwijać współpracę w obszarach określonych w art. 2 niniejszej Umowy podejmując następujące działania:

1)  wymienianie informacji dotyczących zaplanowanych kongresów, sympozjów i konferencji naukowych;

2)  wzajemne uczestniczenie w konferencjach, kongresach, seminariach organizowanych przez Strony;

3)  wymienianie informacji i materiałów stanowiących przedmiot zainteresowania obu Stron;

4)  organizowanie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych dla przedstawicieli Ministerstw Zdrowia i specjalistów ds. systemu ochrony zdrowia;

5)  organizowanie wymiany studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych pomiędzy uczelniami medycznymi i farmaceutycznymi z Republiki Mołdowy i Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  podejmowanie wysiłków na rzecz uruchomienia wspólnych programów badawczych w obszarze zdrowia;

7)  inne rodzaje współpracy, które zostaną wzajemnie uzgodnione.

2.  Strony będą współpracować w ramach programów zdrowotnych stanowiących przedmiot ich zainteresowania, na szczeblu bilateralnym i międzynarodowym, w szczególności w ramach Światowej Organizacj i Zdrowia (WHO) i innych organizacji działających w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i innych struktur regionalnych.

Artykuł 4

1.  Strony będą zachęcały do bezpośredniej współpracy pomiędzy instytucj ami medycznymi i sanitarnymi, jak również pomiędzy uczelniami medycznymi i farmaceutycznymi, które w granicach ich kompetencji określonych przez ustawodawstwo krajowe danej Strony, mogą zawierać umowy o współpracy w ramach wdrażania postanowień art. 2 niniejszej Umowy.

2.  Wspomniane instytucje będą ponosić prawną i finansową odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań podjętych przez zawarcie takich umów o współpracy. Rozbieżności pomiędzy współpracującymi instytucjami będą rozstrzygane bezpośrednio pomiędzy nimi.

Artykuł 5

1.  Wydatki związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy pokrywa odpowiednia Strona w ramach dostępnych środków finansowych w danym obszarze.

2.  Strona wysyłająca, w ramach podejmowania działań określonych w art. 3 niniejszej Umowy, zagwarantuje pokrycie kosztów podróży do miejsca przeznaczenia (państwo goszczące) i diet. Strona przyjmująca pokryje koszty zakwaterowania i transportu wewnętrznego, zgodnie z programem opracowanym przez państwo goszczące.

3.  Strona wysyłająca zagwarantuje, że osoba oddelegowana na mocy niniejszej Umowy będzie posiadać polisę ubezpieczeniową spełniającą kryteria określone w obowiązujących przepisach państwa Strony przyjmującej, która gwarantuje pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadku niespodziewanej choroby lub wypadku, jak również koszt transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.

Artykuł 6

W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony mogą opracowywać i zawierać Programy Działań obejmujące działania, które mają zostać podjęte w określonym okresie czasu.

Artykuł 7

Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub realizacją niniejszej Umowy Strony rozstrzygają w drodze konsultacji. Jeżeli sporu nie można rozstrzygnąć w drodze konsultacji, jest on rozstrzygany drogą dyplomatyczną

Artykuł 8

1.  Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia kanałami dyplomatycznymi, w którym Państwa-Strony informują się nawzajem o zakończeniu procedur wewnętrznych wymaganych do jej wejścia w życie.

2.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 5 (pięciu) lat i będzie automatycznie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy, o ile nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron na piśmie na co najmniej 6 (sześć) miesięcy przed upływem danego okresu.

3.  W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszelkie działania rozpoczęte na mocy Umowy, które nie zostały zakończone, będą kontynuowane aż do ich zakończenia.

Umowa została sporządzona w Baku dnia 13 września 2011 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, mołdawskim i angielskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny.

W przypadku rozbieżności w interpretacji lub stosowaniu postanowień niniejszej Umowy, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.