Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisana w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy,

Działając na rzecz ograniczenia występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej przed jego przenoszeniem z terytorium Ukrainy,

Uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 30), a w szczególności jej artykuł 27,

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Określa się wzdłuż granicy polsko — ukraińskiej na terytorium Ukrainy strefę buforową na obszarze której realizowany będzie, we współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, zwanymi dalej „Umawiającymi się Państwami”, program zwalczania wścieklizny. Program ten ma na celu ograniczenie występowania wirusa wścieklizny na terytorium Ukrainy oraz ochronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym terytorium Unii Europejskiej, przed jego przeniesieniem. Program realizowany będzie za pomocą dwóch kampanii szczepień przeprowadzonych wiosną i jesienią 2012 roku, zwanych dalej „akcjami szczepień”, kontrolowania efektywności tych szczepień oraz monitorowania choroby na obszarze strefy buforowej.

Artykuł 2

Strefa buforowa, o której mowa w artykule 1, stanowi obszar o powierzchni 26 400 km2 określony w załączniku nr 1 do Umowy.

Artykuł 3

1.   Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania akcji szczepień, kontroli efektywności szczepień, monitorowania wścieklizny oraz postępowania w przypadku stwierdzenia wyniku dodatniego w badaniu laboratoryjnym na obszarze strefy buforowej, zawarte są w programie zwalczania wścieklizny na rok 2012, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, zwanym dalej „programem zwalczania wścieklizny”.

2.   W celu skoordynowania akcji szczepień w strefie buforowej ze szczepieniami na obszarze województw położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, graniczących z Ukrainą, terminy przeprowadzania szczepień w ramach programu zwalczania wścieklizny zostaną uzgodnione przez Głównych Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Artykuł 4

1.   Strona Polska zobowiązuje się do:

1)   przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej, o którym mowa w artykule 27 w ustępie 8 decyzji Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizacji programu zwalczania wścieklizny, we współpracy ze Stroną Ukraińską! zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej;

2)   przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji dotyczącej realizacji programu zwalczania wścieklizny, o której mowa w artykule 5 w punktach 6 i 7, otrzymanej od Strony Ukraińskiej;

3)   przekazania środków zgodnie z artykułem 6 ustęp 4, na rzecz Ukrainy.

2.   Czynności, o których mowa w ustępie 1 w punktach 1 i 2, wykonuje Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Strona Ukraińska zobowiązuje się do:

1)   współpracy w przygotowaniu wniosku, o którym mowa w artykule 4 w ustępie 1 w punkcie 1;

2)   wykonania programu zwalczania wścieklizny, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy;

3)   zakupu przynęt z doustną szczepionką przeciw wściekliźnie przeznaczoną dla lisów wolno żyjących, dopuszczoną do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Ukrainy, posiadającą miano wirusa szczepionkowego zgodnie z danymi rejestracji preparatu, w liczbie 1 320 000 sztuk;

4)   zawarcia umów na zakup i dystrybucję przynęt, o których mowa w punkcie 3, na podstawie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania zainteresowanych podmiotów, w którym jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena;

5)   zbadania oraz udokumentowania miana wirusa szczepionkowego dla każdej serii szczepionki bezpośrednio przed jej rozrzuceniem. Jeśli miano wirusa szczepionkowego jest niższe niż określone w dokumentach rejestracji preparatu, partia szczepionki nie może zostać wykorzystaną do realizacji programu zwalczania wścieklizny;

6)   przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 10 lipca 2012 roku, następującej dokumentacji:

a)  okresowego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację programu zwalczania wścieklizny w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy,

b) poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w lit. a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz, że dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów;

7)   przedłożenia Głównemu Lekarzowi Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 1 marca 2013 roku, następującej dokumentacji:

a)  rocznego sprawozdania technicznego i finansowego obejmującego realizację programu zwalczania wścieklizny w 2012 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy,

b)  mapy obszaru objętego akcjami szczepień oraz mapy zawierającej lokalizacje stwierdzonych na tym obszarze w 2012 roku przypadków wścieklizny,

c)  poświadczenia niezależnego audytora lub kompetentnego i niezależnego urzędnika stwierdzającego, że wszystkie koszty zadeklarowane przez Stronę Ukraińską w sprawozdaniu, o którym mowa w lit. a, zostały faktycznie poniesione, rzetelnie zaksięgowane i są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w artykule 6 w ustępie 2, oraz, że. dostępne są wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowych kosztów,

d) wszystkich dokumentów wymaganych w celu uzasadnienia poniesionych kosztów zakupu i dystrybucji przynęt ze szczepionką, w tym kopii faktur zakupu przynęt ze szczepionką oraz kopii faktur dotyczących dystrybucji przynęt ze szczepionką;

8)   przekazywania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji programu zwalczania wścieklizny w języku angielskim;

9)   przekazywania dokumentacji finansowej, w której poniesione koszty wykazane są w walucie ukraińskiej (hrywna) oraz nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) ani innych podatków.

Artykuł 6

1.   Koszty realizacji programu zwalczania wścieklizny ponosi bezpośrednio Ukraina.

2.   Poprzez koszty kwalifikowalne (podlegające refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej) dla potrzeb niniejszej Umowy rozumie się koszty przeznaczone na zakup przynęt ze szczepionką i ich dystrybucję w ramach programu zwalczania wścieklizny, w rozumieniu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne (Dz. Urz. UE. L 322 z 6.12.2011, str. 11).

3.   Koszty dostarczenia lisów do badań oraz koszty badań przeprowadzonych przez Ukrainę w ramach programu zwalczania wścieklizny, a także pozostałe koszty związane z realizacją tego programu, inne niż koszty kwalifikowalne, nie podlegają refundacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

4.   Strona Polska zobowiązuje się do przekazania Stronie Ukraińskiej, w formie pojedynczej płatności, środków na refundację kosztów kwalifikowalnych, po przekazaniu Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską środków na dofinansowanie realizacji programu zwalczania wścieklizny, w kwocie wyrażonej w walucie euro równej kwocie wymienionych środków przekazanych przez Komisję Europejską.

5.   Przekazanie Stronie Ukraińskiej środków, o których mowa w ustępie 4, nastąpi w walucie euro na rachunek bankowy Państwowej Służby Fitosanitarno-Weterynaryjnej Ukrainy.

6.   Rzeczpospolita Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o nieprzyznaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji programu zwalczania wścieklizny.

7.   W przypadku audytu realizacji programu zwalczania wścieklizny, przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Komisję Europejską, skutkującego koniecznością zwrotu środków lub części środków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji tego programu, Ukraina wpłaci równowartość w walucie euro środków podlegających zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Stronę Polską w celu przekazania Komisji Europejskiej. Wpłata nastąpi w walucie euro.

8.   Wpłata, o której mowa w ustępie 7, nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym Strona Ukraińska otrzyma informację od Strony Polskiej o żądaniu Komisji Europejskiej zwrotu środków przekazanych na dofinansowanie realizacji programu, w określonej wysokości, oraz wniosek Strony Polskiej o zwrot środków w tej wysokości na rachunek wskazany zgodnie z ustępem 7.

9.   Strona Ukraińska zobowiązuje się do współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w zakresie wymiany informacji, wyjaśnień oraz przekazywania dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.

Artykuł 7

1.   Maksymalne jednostkowe kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji na rzecz Ukrainy, poniesionych na zakup i dystrybucję przynęty ze szczepionką, nie przekraczają 0,95 euro za dawkę, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzającą roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2012 rok i na lata następne.

2.   Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w ustępie 1, wkład finansowy Unii Europejskiej w realizację programu zwalczania wścieklizny nie przekracza kwoty 1 260 000 euro.

Artykuł 8

Strony zobowiązują się do odbywania regularnych spotkań, w tym z udziałem Komisji Europejskiej, w celu monitorowania postępów w realizacji programu zwalczania wścieklizny w strefie buforowej.

Artykuł 9

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Państw, wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez którekolwiek z tych Państw.

Artykuł 10

Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za obustronną zgodą Umawiających się Państw. Zmiana umowy wymaga dla jej ważności zachowania formy pisemnej. Do zmiany umowy przepis artykułu 11 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 11

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia, w którym Strony poinformują się wzajemnie o wypełnieniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do jej wejścia w życie.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa obowiązuje do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Sporządzono w Kijowie dnia 13 marca 2012 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim. W razie rozbieżności przy interpretacji Umowy za rozstrzygający uważany będzie tekst sporządzony w języku angielskim.