UMOWA między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, sporządzona w Hanoi dnia 17 stycznia 2005 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwani dalej „Stronami”,

Mając na celu stworzenie lepszych warunków dla współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, wymiany doświadczeń w dziedzinie reformowania tej sfery gospodarki oraz różnorodnych kontaktów naukowych i gospodarczych,

Uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą obie Strony w dziedzinie współpracy weterynaryjnej i fitosanitarnej,

Uzgodnili co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać współpracę na zasadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do przepisów prawa wewnętrznego, obowiązującego w państwach Stron.

Artykuł 2

Celem niniejszej Umowy jest intensyfikacja kontaktów w różnych dziedzinach rolnictwa oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju wsi i rynków rolnych.

Artykuł 3

Współpraca będzie realizowana poprzez:

a) wymianę informacji dotyczących:

- aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym stanu fitosanitarnego upraw i zagrożeń ze strony organizmów szkodliwych oraz stanu epizootycznego i zagrożeń ze strony chorób zakaźnych zwierząt,

- warunków importu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego,

-   kierunków polityki rolnej, obowiązujących lub wprowadzanych rozwiązaniach systemowych i związanych z tym uregulowaniach prawnych, a także o mechanizmach regulacji i organizacji rynków rolnych oraz tworzeniu instytucji rynkowych,

b)  analizę i ocenę perspektyw współpracy dwustronnej i inicjowanie odpowiednich propozycji, zgodnie z kompetencjami Stron,

c) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów: konsultacji, szkoleń, udziału w targach, wystawach, seminariach i konferencjach, związanych tematycznie z rolnictwem oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym z zagadnieniami z zakresu ochrony roślin i ochrony zwierząt.

Artykuł 4

1.  Strony będą utrzymywać kontakty robocze. W tym celu postanawiają powołać swoich pełnomocników, którzy będą się spotykać w uzgodnionych terminach, kolejno w Warszawie i w Hanoi, w celu omówienia bieżącej współpracy, wymiany informacji i podjęcia ustaleń w sprawie dalszej realizacji prac w ramach współpracy.

2. Strony mogą w razie potrzeby powoływać tymczasowe zespoły ekspertów do realizacji określonych zadań.

Artykuł 5

1.  Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy będą rozwiązywane w drodze bezpośrednich negocjacji.

2. Jeżeli nie będzie można rozwiązać sporów w sposób, o którym mowa w ustępie 1, Strony będą współdziałać w celu ich rozwiązania za pośrednictwem właściwych instytucji krajowych oraz dwustronnych międzyrządowych komisji i grup roboczych.

Artykuł 6

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.  Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana w drodze pisemnych zawiadomień przez każdą ze Stron. W takim przypadku Umowa traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia.

3.  Wypowiedzenie Umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z Umową w czasie jej obowiązywania, do czasu ich zakończenia.

Sporządzono w Hanoi, dnia 17 stycznia 2005 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany jest za rozstrzygający.