UMOWA między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Libańskiej o nieodpłatnym przekazaniu uzbrojenia, podpisana w Warszawie dnia 10 lipca 2008 r.

UMOWA

MIĘDZY

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

MINISTERSTWEM OBRONY NARODOWEJ REPUBLIKI LIBAŃSKIEJ

O

NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU UZBROJENIA

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libańskiej, zwane dalej Stronami]

Biorąc pod uwagę wolę Rzeczypospolitej Polskiej udzielenia pomocy Republice Libańskiej w zapewnieniu warunków bezpiecznego i stabilnego rozwoju;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Niniejsza Umowa określa zasady, na jakich Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże nieodpłatnie Ministerstwu Obrony Narodowej Republiki Libańskiej amunicję, broń strzelecką i sprzęt wojskowy, zwane dalej uzbrojeniem, zgodnie z ilością i specyfikacją określoną w Załączniku nr 1.

Artykuł 2

1.  Uzbrojenie zostanie przekazane Ministerstwu Obrony Narodowej Republiki Libańskiej na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 2.

2.  Przekazanie uzbrojenia nastąpi w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

3.  Strony wyznaczą upoważnionych przedstawicieli odpowiedzialnych za przekazanie uzbrojenia w imieniu Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęcie uzbrojenia w imieniu Ministerstwa Obrony

Narodowej Republiki Libańskiej,

4.  Użytkownikiem końcowym uzbrojenia będą Libańskie Siły Zbrojne,

Artykuł 3

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Ministerstwo Obrony Republiki Libańskiej oświadcza, że przekazane uzbrojenie nie będzie, bez wcześniejszej zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, reeksportowane, sprzedawane lub w inny sposób przekazywane użytkownikowi końcowemu, innemu niż wskazany w Umowie. W tym celu Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libańskiej przedstawi oświadczenie końcowego użytkownika, poświadczone przez właściwe władze Republiki Libańskiej.

Artykuł 5

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libańskiej zobowiązuje się do wykorzystania uzbrojenia, będącego przedmiotem niniejszego Umowy, zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi konwencjami w sprawie przestrzegania praw człowieka.

Artykuł 6

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Ministerstwu Obrony Narodowej Republiki Libańskiej uzbrojenie nieodpłatnie, w ramach pomocy dla Libańskich Sił Zbrojnych.

Artykuł 7

1. Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libańskiej będzie odpowiedzialne za transport uzbrojenia z miejsca jego odbioru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie którego uwzględnione będą obowiązujące na tym terenie przepisy dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych, a także poniesie związane z tym koszty.

2.  Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przygotuje ładunek do transportu i przetransportuje go do miejsca odbioru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na koszt Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Libańskiej.

3.  Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libańskiej będzie odpowiedzialne za zachowanie warunków bezpieczeństwa podczas transportu uzbrojenia z miejsca jego odbioru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 8

1.  Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libańskiej zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad, jakie mogą wystąpić w przekazanym uzbrojeniu.

2.  Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Libańskiej zrzeka się rękojmi oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu użytkowania uzbrojenia od chwili jego przyjęcia.

Artykuł 9

1.  Wszelkie spory dotyczące interpretacji postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami,

2.  W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ustępem 1, Strony rozstrzygną spór w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 10

Niniejsza Umowa może być zmieniona lub wypowiedziana za zgodą Stron w drodze pisemnej.

Artykuł 11

Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu podpisania.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 lipca 2008 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty sąjednakowo autentyczne.