Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Przekład

 • UMOWA GWARANCYJNA ZAWARTA MIĘDZY
  art. 1 – 11
 • UMOWA O ZARZĄDZANIE ZALEGŁYMI NALEŻNOŚCIAMI. ZAWARTA MIĘDZY
  art. 1 – 11
 • Aneks 1

  Lista adresów dla celów Artykułu 10


  KRÓLESTWO BELGII: Service Public Fedśral Finances

  Administration de la Tresorerie

  Questions Financieres Internationales et Europśennes

  30, avenue des Arts

  B-1040 Bruxelles

  REPUBLIKA BUŁGARII:

  Министерство на финансите

  Дирекция ”Външни финанси”

  Отдел ”Европейски финансови институции”

  Улица „ Раковски”, № 102

  1040 София

  Република България

  Ministry of Finance

  Foreign Finance Directorate

  European Financial Institutions Department

  102 RakovskiStr.

  BG-1040 Sofia

  REPUBLIKA CZESKA: Ministerstvo Financf

  Evropsks unie a mezinśrodnf vztahy

  Letenskś 15

  CZ-118 10 Praha 1

  KRÓLESTWO DANII: Udenrigsministeriet

  Asiatisk Plads 2

  DK -1448 — Copenhagen K

  REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC: Bundesministehum der Finanzen, Referat EA2 Wilhelmstrasse 97 D-10117 Berlin
  REPUBLIKA ESTOŃSKA: Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn
  REPUBLIKA GRECKA: Ministry of Economy and Finance

  General Accounting Office of the State

  25th Directorate 25,

  Panepistimiou str

  GR-10165 Athens

  KRÓLESTWO HISZPANII : Ministerio de Economia y Hacienda

  Dirección General del Tesoro y Politica Financiera

  Servicio de Avales

  Paseo del Prado, Num. 6,

  E-28014 Madrid

  REPUBLIKA FRANCUSKA: Ministóre de PEiconomie, de I'lndustrie et de I'Emploi

  Direction gśnśrale du Trśsor et de la Politique Economique

  Service des politiques macrosconomiques et des affaires europśennes

  Teledoc 652

  139ruedeBercy

  FR-75572 Paris CEDEX 12

  IRLANDIA: Department of Finance

  International Financial Institutions Section

  South Block

  Government Buildings

  Upper Merrion Street

  IE-Dublin 2

  REPUBLIKA WŁOSKA: Ministero deU'Economia e delle Finanze

  Dipartimento del Tesoro

  Rapporti Finanziari Internazionali — Ufficio XI

  Via XX Settembre, 97

  I-00187 Rome

  REPUBLIKA CYPRYJSKA:

  Υπουργείο Οικονομικών

  Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων

  Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

  CY-1439 Λευκωσία

  Ministry of Finance

  Finance and investment Division

  Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

  CY-1439 Nicosia

  REPUBLIKA ŁOTEWSKA: Latvijas Republikas Finanśu ministrija

  Smilśu iela 1

  LV-1919, Riga

  REPUBLIKA LITEWSKA: Lietuvos Respublikos finansu ministerija

  J.Tumo-Vaizganto 8A/2

  LT-01512 Vilnius

  WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA: Ministere des Finances 3,

  rue de la Congregation

  L-2931 Luxembourg

  REPUBLIKA WĘGIERSKA: Pśnzugyminiszterium

  Nemzetkózi kapcsolatok fóosztślya

  Budapest

  József nador ter 2-4

  HU-Magyarorszśg -1051

  MALTA: Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investment

  Maison Demandols Triq in-Nofsinhar

  MT-Valletta VLT 2000

  KRÓLESTWO NIDERLANDÓW: Ministerie van Financien Prinses Beatrixlaan 512 NL-2511 CWDenHaag
  REPUBLIKA AUSTRII: Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmarkte

  Bundesministerium fur Finanzen

  Hintere Zollamtsstrasse 2b

  A-1030Wien

  RZECZPOSPOLITA POLSKA: Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12

  PL-00 — 916 Warszawa

  REPUBLIKA PORTUGALSKA:

  Ministśrio das Financas

  Direccao Geral do Tesouro

  Rua da Alfśndega, 5-1° andar

  P-1194 Lisboa

  RUMUNIA: Ministerul Economiei si Finantelor

  Directia generała de trezorerie si datorie publica

  str. Apolodor, nr. 17

  RO-sector 5 Bucuresti

  REPUBLIKA SŁOWENII: Ministrstvo za finance

  Żupanćićeva 3

  SI-1502 Ljubljana

  REPUBLIKA FINLANDII: Ulkoasiainministerió

  Kehityspoliittinen osasto

  Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkó

  Katajanokanlaituri 3

  FIN-00161 Helsinki

  REPUBLIKA SŁOWACKA: Ministerstvo financii Slovenskej republiky

  Sekcia európskych a medzinśrodnych zśleżitosti

  Śtefanovićova 5

  SK-817 82 Bratislava

  KRÓLESTWO SZWECJI : Finandepartementet

  Internationella avdelningen

  Drottninggatan 21

  S-10333 Stockholm

  ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII 1 IRLANDII PÓŁNOCNEJ :

  The Head of European Union Department,

  Department for International Development,

  1 Palace Street

  UK-London SW1E 5HE


 • Aneks 2

  Odpowiedni udział Gwarantów1


  Kapitał Banku wniesiony w następujących udziałach przez Państwa Członkowskie: 164,808,169,000.00
  Niemcy 26,649,532,500.00 16.170031%
  Francja 26,649,532,500.00 16.170031%
  Włochy 26,649,532,500.00 16.170031%
  Zjednoczone Królestwo 26,649,532,500.00 16.170031%
  Hiszpania 15,989,719,500.00 9.702019%
  Belgia 7,387,065,000.00 4.482220%
  Holandia 7,387,065,000.00 4.482220%
  Szwecja 4,900,585,500.00 2.973509%
  Dania 3,740,283,000.00 2.269477%
  Austria 3,666,973,500.00 2.224995%
  Polska 3,411,263,500.00 2.069839%
  Finlandia 2,106,816,000.00 1.278344%
  Grecja 2,003,725,500.00 1.215793%
  Portugalia 1,291,287,000.00 0.783509%
  Czechy 1,258,785,500.00 0.763788%
  Węgry 1,190,868,500.00 0.722579%
  Irlandia 935,070,000.00 0.567369%
  Rumunia 863,514,500.00 0.523951%
  Słowacja 428,490,500.00 0.259993%
  Słowenia 397,815,000.00 0.241381%
  Bułgaria 290,917,500.00 0.176519%
  Litwa 249,617,500.00 0.151459%
  Luksemburg 187,015,500.00 0.113475%
  Cypr 183,382,000.00 0.111270%
  Łotwa 152,335,000.00 0.092432%
  Estonia 117,640,000.00 0.071380%
  Malta 69,804,000.00 0.042355%
  100.00000%

  1 Patrz piąty Punkt Wprowadzenia.

 • Aneks 3

  DEFINICJA RYZYK POLITYCZNYCH BRAK TRANSFERU WALUTY, WYWŁASZCZENIE, WOJNA LUB ZAMIESZKI CYWILNE I ODMOWA OCHRONY PRAWNEJ PO NARUSZENIU UMOWY

  1. BRAK TRANSFERU WALUTY

  oznacza:

  wszelkiego rodzaju działanie, podjęte przez Rząd Kraju Beneficjenta, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, uniemożliwia Dłużnikowi objętemu Gwarancją wymianę środków w walucie lokalnej na walutę Umowy Pożyczki, lub na w pełni wymienialną walutę lub też na inną walutę, która jest akceptowalna dla Banku, lub które uniemożliwia transfer waluty poza Krajem Beneficjenta danej waluty lokalnej, lub waluty, na którą waluta lokalna została wymieniona, w celu (i) spłaty Sumy Gwarantowanej, (ii) otrzymania jakiejkolwiek Sumy Gwarantowanej w uzgodnionej walucie oraz zgodnie z uzgodnionymi warunkami lub (iii) odzyskania jakiejkolwiek Sumy Gwarantowanej, która została w sposób terminowy zapłacona; oraz wszelkiego rodzaju niedotrzymanie przez Rząd Kraju Beneficjenta obowiązku podjęcia działania w celu zrealizowania takiej wymiany lub umożliwienia zrealizowania takiej wymiany lub takiego transferu waluty przez lub w imieniu Banku lub Dłużnika objętego Gwarancją o ile:

  (a)   Dłużnik objęty Gwarancją może w sposób swobodny i prawomocny używać w Kraju Gospodarza waluty lokalnej lub innej waluty, na którą waluta lokalna została wymieniona; oraz

  (b)   dany Dłużnik objęty Gwarancją lub, w zależności od danego przypadku, Bank, bezskutecznie podejmował próby przez 30 dni, używając wszystkich racjonalnych środków, w celu wykonania wszystkich niezbędnych formalności prawnych, by wykonać transfer lub wymianę walut.

  2. WYWŁASZCZENIE

  oznacza:

  wszelkie środki podjęte, zlecone, upoważnione, ratyfikowane lub zatwierdzone przez Rząd Kraju Beneficjenta, które stanowią działanie administracyjne bądź legislacyjne, oraz które stanowią wywłaszczenie w znaczeniu niniejszego Ustępu 2.

  Dany środek stanowi akt wywłaszczenia w znaczeniu niniejszego Ustępu 2, jeśli takie działanie:

  (a)     uniemożliwia Dłużnikowi objętemu Gwarancją zapłatę Sumy Gwarantowanej i prowadzi do niedotrzymania warunków, trwającego przez okres ponad 90 dni; lub

  (b)     pozbawia przez okres 90 dni Gwaranta Strony Trzeciej lub Bank jego praw jako wierzyciela względem zabezpieczenia lub gwarancji handlowych spłaty zobowiązania rat, przypadających do zapłaty zgodnie z harmonogramem spłat, z przyczyn innych, niż w wyniku jednego z ryzyk, określonych w niniejszym Aneksie; lub

  (c)     pozbawia przez okres 90 dni Gwaranta Strony Trzeciej lub Bank korzystania ze środków złożonych w walucie zarówno lokalnej, jak i obcej, w instytucji finansowej w Kraju Beneficjenta, samodzielnie lub za pośrednictwem innej strony w jego imieniu, w celu odzyskania wierzytelności zgodnie z harmonogramem spłat.

  Żadne środki podjęte po stronie Rządu Kraju Beneficjenta nie będą uznane za działania stanowiące wywłaszczenie, jeśli stanowią one środki podjęte w dobrej wierze oraz niedyskryminacyjne, ogólnie stosowane, o takim charakterze, jaki rządy państw zwykle podejmują w interesie publicznym lub w celach takich, jak zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, podniesienia przychodów podatkowych, ochrony środowiska lub działań uregulowania działalności ekonomicznej, chyba, że takie podejmowane środki są przewidziane przez Rząd Kraju Beneficjenta jako działania o charakterze konfiskaty. Niedotrzymanie przez Rząd Kraju Beneficjenta zobowiązań umownych, do których jest zobowiązany w stosunku do Dłużnika objętego Gwarancją nie będzie samo w sobie stanowić działania o charakterze wywłaszczenia.

  3. WOJNA LUB ZAMIESZKI CYWILNE

  oznacza:

  każdy akt wojny (wypowiedzianej lub nie), rewolucję, powstanie, wojnę domową zamieszki lub konflikty społeczne, akty terroryzmu lub sabotażu, mające bezpośredni i natychmiastowy skutek w postaci:

  (i)     uniemożliwienia Dłużnikowi objętemu Gwarancją przez okres 90 dni zapłaty

  Sumy Gwarantowanej lub

  (ii) uniemożliwienia Gwarantowi Strony Trzeciej lub Bankowi przez okres 90 dni skutecznego odzyskania Sum Gwarantowanych, które zostały w terminowy sposób zapłacone lub otrzymania Sumy Gwarantowanej w należytej walucie oraz w sposób przewidziany umownie.

  We wszystkich przypadkach, aby działanie stanowiło akt wojny lub zamieszek cywilnych, musiało zostać podjęte z podstawowym zamiarem realizacji celu politycznego. Działania podjęte przede wszystkim w celu wsparcia interesów pracy, zatrudnienia, spraw studentów lub w innych celach innych, niż cele polityczne, nie będą podlegać niniejszemu Ustępowi 3.

  Terminy 30 lub 90-dniowe, o których mowa w Ustępach 1, 2 oraz 3 niniejszego Aneksu, nie będą mieć zastosowania w razie, gdyby niedotrzymanie warunków płatności, pozbawienie uprawnień lub brak odzyskania należności wynikało z przedłużającego się czasu trwania wydarzenia, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym Aneksie, którego zaistnienie zostało w należyty sposób stwierdzone w czasie wcześniejszego niedotrzymania warunków, dla których wyżej wymienione terminy zostały już zastosowane.

  4. ODMOWA OCHRONY PRAWNEJ PO NARUSZENIU UMOWY

  oznacza:

  odstąpienie lub naruszenie przez Rząd Kraju Beneficjenta Umowy Projektu (zgodnie z poniższą definicją), w razie, gdyby odstąpienie lub naruszenie:

  (i) uniemożliwiało, lub w znaczący sposób przyczyniało się do uniemożliwienia wykonania zobowiązań Dłużnika Objętego Gwarancją w stosunku do Banku ■ lub

  (ii) uniemożliwiało Bankowi lub Gwarantowi Strony Trzeciej realizacji pełnej wartości zabezpieczenia ustanowionego względem przychodów lub innych korzyści, pochodzących z jakiegokolwiek zabezpieczenia, ujętego w Umowie Projektu.

  Pokrycie będzie ograniczone do przypadków, w których trybunał arbitrażowy wyda ostateczny, wiążący i prawomocny wyrok arbitrażowy, rekompensujący szkody w odniesieniu do roszczeń Odpowiedniej Strony w sprawie szkód poniesionych na skutek naruszenia lub odstąpienia, o ile:

  (a) wyrok arbitrażowy wydany został w odniesieniu do wyszczególnionej kwoty pieniężnej, i został wydany w sprawie naruszenia zobowiązania umownego z tytułu, lub odstąpienia od Umowy Projektu przez Rząd Kraju Beneficjenta;

  (b) Odpowiednia Strona podjęła rozsądne działania w celu wyczerpania wszystkich środków prawnych koniecznych dla wykonania wyroku arbitrażowego przeciwko Rządowi Kraju Gospodarza przez okres 180 kolejnych dni kalendarzowych od daty wydania wyroku. Możliwe jest wystosowanie wezwania ostrożnościowego przez Gwaranta Strony Trzeciej do Banku w przypadkach, w których okres ten jeszcze się nie zakończył w ciągu dwuletniego okresu wyłączenia, określonego w Artykule 2.03 (ii) niniejszej Gwarancji. Takie wezwanie ostrożnościowe nie upoważnia Banku do wystosowania wezwania do zapłaty z tytułu niniejszej Gwarancji, ale służy jedynie jako środek, służący zawieszeniu wyłączenia, określonego w Artykule 2.03 (ii) niniejszej Gwarancji. Bieg każdej pozostałej części okresu wyłączenia rozpocznie się ponownie po wygaśnięciu okresu obowiązywania wykonywania wyroku. Bank poinformuje Gwarantów na temat wszelkich wezwań ostrożnościowych, wystosowanych przez Gwarantów Strony Trzeciej;

  (c) odmowa Rządu Kraju Beneficjenta wykonania wyroku arbitrażowego jest arbitralna i/lub dyskryminacyjna.

  W tym celu:

  (a)    ”Trybunał arbitrażowy” oznacza jakikolwiek trybunał arbitrażowy lub gremium, bez względu na to, gdzie zostało ustanowione, które jest niezależne od Rządu Kraju Beneficjenta, oraz któremu powierzono zgodnie z warunkami Umowy Projektu wydanie ostatecznego, wiążącego i prawomocnego wyroku arbitrażowego w sprawie roszczenia Odpowiedniej Strony, w związku z Umową Projektu, oraz którego wyrok jest możliwy do wykonania w Kraju Beneficjenta zgodnie w postanowieniami Nowojorskiej Konwencji o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Arbitrażowych;

  (b)   Wyrok arbitrażowy jest uznany za ”wiążący”, jeśli tworzy prawa dla stron w stosunku do przedmiotu sporu, jaki pomiędzy nimi zaistniał;

  (c)   Wyrok arbitrażowy jest uznany za ”prawomocny”, chyba że trybunał arbitrażowy orzekający wyrok, lub jakakolwiek inna właściwa władza zawiesi wykonanie lub odmówi wykonania wyroku arbitrażowego;

  (d)   Wyrok arbitrażowy trybunału arbitrażowego jest uznany za ”ostateczny”, jeśli czas na odwołanie od lub zaskarżenie wyroku arbitrażowego minął bez złożenia możliwego zaskarżenia lub odwołania;

  (e)   ”Projekt” oznacza projekt, będący w zakresie Ram Kotonu, opisany przy pomocy Raportu Kredytowego Projektu;

  (f)    ”Umowa Projektu” oznacza umowę, kontrakt lub wiążące zobowiązanie zawarte pomiędzy Odpowiednią Stroną a Rządem Kraju Beneficjenta, która jest bezpośrednio związana z Projektem, oraz która ma, według racjonalnie uzasadnionej decyzji Banku, istotne znaczenie dla finansowej lub technicznej wykonalności Projektu, oraz która obejmuje, na przykład którąkolwiek z następujących umów lub uzgodnień, a mianowicie umowy o dostawy, umowy o odbiór, umowy o dotacje, umowy użytkowników, koncesje, licencje na eksploatację lub mechanizmy ustalania cen;

  (g)   ”Odpowiednia Strona” oznacza Pożyczkobiorcę lub firmę-matkę lub spółkę zależną Pożyczkobiorcy, znajdującą się w tym samym kraju, co Pożyczkobiorca.

  Odpowiednia Strona lub Gwarant Strony Trzeciej będzie zobowiązana(y) do podjęcia wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań, by wyczerpać dostępne środki prawne dla wykonania wyroku sądu arbitrażowego wobec Rządu Kraju Beneficjenta lub do podjęcia wszystkich racjonalnie uzasadnionych starań dla zapewnienia, iż środki takie zostaną użyte przez Odpowiednią Stronę lub Gwaranta Strony Trzeciej, która może z nich skorzystać.

  Każda umowa z Dłużnikiem objętym Gwarancją będzie zawierać zastrzeżenie prawa dla Banku odnośnie do wyszczególnienia środków, które Odpowiednia Strona lub Gwarant Strony Trzeciej mogą podjąć lub zapewnić możliwość podjęcia, w celu wykonania wyroku arbitrażowego w sprawie roszczenia związanego z naruszeniem warunków umowy lub odstąpieniem od umowy. Bank nie jest zobowiązany by wymagać, by jakakolwiek strona podjęła środki, będące w opinii Banku nieproporcjonalne do ich prawdopodobnych do osiągnięcia korzyści.

  Bank może zgodzić się na refundację rozsądnie uzasadnionych kosztów postępowania związanego z wykonaniem wyroku na rzecz któregokolwiek Dłużnika objętego Gwarancją. Gwaranci zobowiązani są do refundacji na rzecz Banku wszelkich kosztów przez Bank poniesionych.

  5. OGÓLNE WYŁĄCZENIE

  Żadne z następujących działań lub ryzyk nie będzie uzasadniać wezwania do uruchomienia gwarancji:

  •     żadne działanie Kraju Beneficjenta, na jakie Dłużnik objęty Gwarancją lub, w przypadku Ustępu 4 niniejszego Aneksu, Odpowiednia Strona dobrowolnie się zgodziła lub gdy dominująca przyczyna leży w nielegalnym i nieuzasadnionym zachowaniu Dłużnika objętego Gwarancją lub Odpowiedniej Strony;

  •     żadne Ryzyko Polityczne, zgodnie z jego powyższą definicją w wyraźny sposób przeważające w dniu, w którym Bank podpisał odpowiednią Umowę Pożyczki lub umowę zabezpieczenia oraz prowadzące do skutków, o których mowa w Aneksie, w takim dniu.

 • Aneks 4

  UMOWA GWARANCYJNA POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI I EBI Z DNIA DD/MM/RR W SPRAWIE POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ EBI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU ZGODNIE Z PROTOKOŁAMI FINANSOWYMI *

  Arkusz informacji półrocznej za okres od dnia [31/12/RR] [30/06/RR] zgodnie z Artykułem 4.03 Umowy Gwarancyjnej

  (wszystkie kwoty są podane w tysiącach euro)

  1) Operacje Podziału Ryzyka są zaznaczone T (tak) pod ASLA (Adekwatnie Zabezpieczona Umowa NB: Pożyczkowa)

  2) Pożyczki zaznaczone oznaczeniem T (t) pod ”Oczekiwane wezwanie do uruchomienia gwarancji” to Pożyczki, w odniesieniu do których sumy, w nawiązaniu do których nastąpiło wezwanie do uruchomienia gwarancji, nie zostały jeszcze spłacone Państwom Członkowskim oraz w odniesieniu do których Bank oczekuje, iż nastąpi wezwanie do uruchomienia gwarancji, również względem następnej raty płatności

  3) Kwota w euro następnej raty (półrocznej, chyba, że uzgodniono inaczej) złożonej z kapitału oraz odsetek. Kwoty są podawane w celu informacyjnym i niezobowiązujące, ponieważ mogą ulegać zmianie z powodu zmian kursów walutowych oraz innych czynników, takich, jak dalsze uruchomienia kwot Pożyczki.

  A. Operacje w ramach Pożyczki podawane w poprzednich Raportach


  Data Podpisania Projekt Pożyczkobiorca Kwota Pożyczki Kwoty uruchomione i niespłacone Gwarant Strony Trzeciej Działanie ASL

  A T/N 1

  Oczekiwane

  wezwanie do uruchomienia gwarancji

  T/N 2)

  Następna rata 3)  B. Nowe Operacje w ramach Pożyczki  SUMY A + B

 • Aneks 5

  Arkusz informacji półrocznej za okres od dnia [31/12/RR] [30/06/RR] na temat Limitów Ostrożnościowych*)

  Operacje państw jako wielkość procentowa zakresu działań Kotonu.

  Docelowe maksymalne limity oczekiwanej straty w portfelu

  Pożyczek udzielanych rządom państw

  Zadłużenie pozostałe do spłaty od

  Pożyczkobiorców państw zaklasyfikowanych do kategorii C jako wielkość procentowa portfela danego państwa

  Ekspozycja danego państwa jako wielkość procentowa całości ekspozycji


  Maksymalny limit Podpisana ekspozycja Uruchomiona ekspozycja
  % min EURO min EURO % limitu maksymalnego min EURO % limitu maksymalnego
  60% 1032
  8%
  25% 258
  20%

  * t.j. limity ostrożnościowe zgodnie z niniejszym Aneksem zostaną podane jedynie dla informacji, nie są one wiążące i zostaną określone zgodnie z zasadami i wytycznymi ustanawianymi przez organy zarządcze Banku, z których ostatnie zostały zatwierdzone w dniu 12 czerwca 2007 r.

  Przekład

 • Aneks 1

  Lista adresów dla celów Artykułu 10


  KRÓLESTWO BELGII: Service Public Federal Finances

  Administration de la Trśsorerie

  Questions Financieres Internationales et Europśennes

  30, avenue des Arts

  B-1040 Bruxelles

  REPUBLIKA BUŁGARII:

  Министерство на финансите

  Дирекция ”Външни финанси”

  Отдел ”Европейски финансови институции”

  Улица „ Раковски”, № 102

  1040 София

  Република България

  Ministry of Finance

  Foreign Finance Directorate

  European Financial Institutions Department

  102 RakovskiStr.

  BG-1040 Sofia

  REPUBLIKA CZESKA: Ministerstvo Financi

  Evropska unie a mezinśrodni vztahy

  Letenskś 15

  CZ-118 10Praha1

  KRÓLESTWO DANII: Udenrigsministeriet

  Asiatisk Plads 2

  DK -1448 — Copenhagen Κ

  REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC: Bundesministerium der Finanzen, Referat EA2 Wilhelmstrasse 97 D-10117 Berlin
  REPUBLIKA ESTOŃSKA: Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn
  REPUBLIKA GRECKA:

  Οδιδή3§βι ΐΘβιίΓιβέό & leeiuieefM

  Aaieeu EiaeóóMei όϊό έηϋοϊδδ

  25c Aśś^eoióc EBtęócó £aóaeśftui, A§§ofc>óaui AaiaBui &

  A\ep\

  DaiaóśóóclBió 25-29,

  GR-101 65AePia

  Ministry of Economy and Finance General Accounting Office of the State 25th Directorate 25, Panepistimiou str GR-10165 Athens

  KRÓLESTWO HISZPANII; Ministerio de Economia y Hacienda

  Dirección General del Tesoro у Politica Financiera

  Servicio de Avales

  Paseo del Prado, Num. 6,

  E-28014 Madrid

  REPUBLIKA FRANCUSKA: Ministere de rEconomie, de ('Industrie et de I'Emploi

  Direction generale du Trśsor et de la Politique Economique

  Service des politiques macroeconomiques et des affaires europśennes

  Teledoc 652

  139ruedeBercy

  FR-75572 Paris CEDEX 12

  IRLANDIA: Department of Finance

  International Financial Institutions Section

  South Block

  Government Buildings

  Upper Merrion Street

  IE-Dublin 2

  REPUBLIKA WŁOSKA:

  Ministero dell'Economia е delie Finanze

  Dipartimento del Tesoro

  Rapporti Finanziari Internazionali — Ufficio XI

  Via XX Settembre, 97

  I-00187 Rome

  REPUBLIKA CYPRYJSKA:

  Υπουργείο Οικονομικών Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου CY-1439 Λευκωσία

  Ministry of Finance Finance and Investment Division Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str CY-1439 Nicosia

  REPUBLIKA ŁOTEWSKA: Latvijas Republikas Finanśu ministrija Smilśu iela 1 LV-1919. RTga
  REPUBLIKA LITEWSKA: Lietuvos Respublikos finansąministerija J.Tumo-Vaizganto 8A/2 LT-01512 Vilnius
  WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA: Ministere des Finances 3, rue de la Congregation L-2931 Luxembourg
  REPUBLIKA WĘGIERSKA: Pśnzugyminisztśrium

  Nemzetkózi kapcsolatok foosztślya

  Budapest

  József nśdor tśr 2-4

  HU-Magyarorszśg -1051

  MALTA: Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment Maison Demandols Triq in-Nofsinhar MT-Valletta VLT 2000
  KRÓLESTWO NIDERLANDÓW: Ministerie van Financien Prinses Beatrixlaan 512 NL-2511 CWDenHaag
  REPUBLIKA AUSTRII: Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmarkte Bundesministerium fur Finanzen Hintere Zoliamtsstrasse 2b A-1030Wien
  RZECZPOSPOLITA POLSKA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 PL-00 — 916 Warszawa
  REPUBLIKA PORTUGALSKA:

  Ministśrio das Financas Direccao Geral do Tesouro Rua da Alfśndega, 5-1 ° andar P-1194Lisboa

  RUMUNIA: Ministerul Economiei si Finantelor

  Directia generała de trezorerie si datorie publica str. Apolodor, nr. 17

  RO-sector 5 Bucuresti

  REPUBLIKA SŁOWENII; Ministrstvo za finance Żupanćićeva 3 SI-1502 Ljubljana
  REPUBLIKA FINLANDII: Ulkoasiainministerió

  Kehityspoliittinen osasto

  Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkó

  Katajanokanlaituri 3

  FIN -00161 Helsinki

  REPUBLIKA SŁOWACKA: Ministerstvo financii Slovenskej republiky Sekcia európskych a medzinśrodnych zśleżitosti Stefanovicova 5 SK-817 82 Bratislava
  KRÓLESTWO SZWECJI : Finandepartementet Intemationella avdelningen Drottninggatan 21 S-10333 Stockholm
  ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII 1 IRLANDII PÓŁNOCNEJ :

  The Head of European Union Department, Department for International Development, 1 Palace Street UK-London SW1Е 5НЕ