UKŁAD o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej,

sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 lipca 1968 roku sporządzony został w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Po zaznajomieniu się z powyższym układem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wymieniony układ jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 3 maja 1969 roku.

L. S.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

(Tekst układu zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru.)

Załącznik