UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego (M. P. z 2001 r. Nr 41, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli wnioski pochodzące od podmiotów wymienionych w art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji lub pytania prawne zawierają braki formalne, prezes Trybunału, w drodze zarządzenia, zwraca się o ich usunięcie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Czynności biurowe w zakresie określonym w § 9 i 11 regulaminu wykonuje Sekretariat Trybunału. W tym celu Sekretariat prowadzi rejestrację i dokumentację spraw według zasad ustalonych w zarządzeniu prezesa Trybunału, wydanym w myśl § 5 pkt 6 lit. a) regulaminu.”;

2) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Czynności biurowe w zakresie wymienionym w § 10 regulaminu i niniejszym rozdziale oraz wynikające z art. 36 ustawy wykonuje Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. W tym celu Zespół prowadzi rejestrację i dokumentację spraw według zasad ustalonych w zarządzeniu prezesa Trybunału, wydanym w myśl § 5 pkt 6 lit. a) regulaminu.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Jerzy Ciem-niewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Wiestaw Johann, Bi-ruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa Lętowska, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki