UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 37, poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. NBP prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2, znajdujących się w ofercie NBP, w oddziałach okręgowych NBP i Departamencie Emisyjno-Skarbcowym, zwanym dalej „DES”.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Oddziały okręgowe NBP i DES prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2:

1) bankom lub innym przedsiębiorcom, których przedmiotem działania jest obrót wartościami numizmatycznymi lub kolekcjonerskimi,

2) innym osobom prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej

— na podstawie zawartych z nimi umów.

2. Oddziały okręgowe NBP prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. d, osobom fizycznym wyłącznie w kasach prowadzących sprzedaż wartości kolekcjonerskich, przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie wydanie tych wartości.”;

3) w § 4:

a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. Zawarcie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, następuje przez jej podpisanie lub potwierdzenie złożonego zamówienia odpowiednio przez oddział okręgowy NBP lub DES.

2. Złożenie zamówienia w oddziale okręgowym NBP lub DES przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, na zakup wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1, ujętych w „Technicznym planie emisji monet kolekcjonerskich”, podanym do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego planowaną emisję, powinno nastąpić do dnia 30 czerwca tego roku.

3. Zamówienia na wartości kolekcjonerskie, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 i nieujęte w „Technicznym planie emisji monet kolekcjonerskich”, przyjmowane są do realizacji do wyczerpania zapasów, w terminie uzgodnionym odpowiednio przez oddziały okręgowe NBP lub DES z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1, i realizowane w kolejności ich złożenia w NBP”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału okręgowego NBP może podjąć decyzję o ograniczeniu sprzedaży danego rodzaju wartości kolekcjonerskich podmiotom, wymienionym w § 3 ust. 2.”;

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydanie wartości kolekcjonerskich podmiotom wymienionym w § 3 ust. 1 następuje po wpłynięciu należności odpowiednio na rachunek bankowy oddziału okręgowego NBP lub DES.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.