UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M. P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Członek Zarządu realizuje politykę ustaloną przez Zarząd.

2. Członek Zarządu reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Zarząd.”;

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Materiały przygotowane do rozpatrzenia na posiedzeniach Zarządu wymagają zatwierdzenia przez Prezesa NBP lub właściwego wiceprezesa NBP.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

2)  Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2001 r. Nr 7, poz. 116 i Nr 35, poz. 568, z 2005 r. Nr 58, poz. 787, z 2007 r. Nr 14, poz. 143 i Nr 58, poz. 660 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 45.