UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Zarządu Narodowego Banku Polskiego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M.P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm. 1) ).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2001 r. Nr 7, poz. 116 i Nr 35, poz. 568, z 2005 r. Nr 58, poz. 787, z 2007 r. Nr 14, poz. 143 i Nr 58, poz. 660, z 2009 r. Nr 5, poz. 45, z 2011 r. Nr 45, poz. 503 oraz z 2013 r. poz. 543.