UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 4, poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. NBP prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2, znajdujących się w ofercie NBP, poprzez oddziały okręgowe NBP i Departament Emisyjno-Skarbcowy, zwany dalej „DES”.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona przez oddziały okręgowe NBP również poza ich siedzibami.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.