UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M. P. Nr 12, poz. 203 oraz z 2001 r. Nr 7, poz. 116 i Nr 35, poz. 568) w § 23 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w zakresie dotyczącym projektów uchwał i innych materiałów, o których mowa w § 15 ust. 1,”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.