UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 4, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 347) w § 4:

1) uchyla się ust. 2;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamówienia na wartości kolekcjonerskie, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1, przyjmowane są do realizacji do wyczerpania zapasów, w terminie uzgodnionym odpowiednio przez oddziały okręgowe NBP lub DES z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1, i realizowane w kolejności ich złożenia w NBP. NBP może ograniczyć realizację zamówienia.”;

3) uchyla się ust. 4 i 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317.