UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa warunki i zasady sprzedaży emitowanych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele, zwanych dalej „wartościami kolekcjonerskimi”.

2. Do wartości kolekcjonerskich, o których mowa w ust. 1, zalicza się:

1) monety kolekcjonerskie:

a) złote i srebrne,

b) ze stopów metali nieszlachetnych i ich zestawy, wprowadzone do obiegu po dniu 1 stycznia 1995 r.;

2) złote monety uncjowe;

3) pozostałe:

a) banknoty i monety wycofane z obiegu,

b) banknoty oraz monety ze stopów metali nieszlachetnych wprowadzone do obiegu w latach 1974–1994,

c) banknoty z napisem „WZÓR – SPECIMEN”,

d) banknoty niewprowadzone do obiegu,

e) banknoty oraz monety powszechnego obiegu i ich zestawy, przeznaczone na cele inne niż powszechny obieg.

§ 2. NBP prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2, znajdujących się w ofercie NBP, w oddziałach okręgowych NBP i Departamencie Emisyjno-Skarbcowym, zwanym dalej „DES”.

§ 3. 1. Oddziały okręgowe NBP i DES prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2:

1) bankom lub innym przedsiębiorcom, których przedmiotem działania jest obrót wartościami numizmatycznymi lub kolekcjonerskimi,

2) innym osobom prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej

— na podstawie zawartych z nimi umów.

2. Oddziały okręgowe NBP prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. d, osobom fizycznym wyłącznie w kasach prowadzących sprzedaż wartości kolekcjonerskich, przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie wydanie tych wartości.

§ 4. 1. Zawarcie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, następuje przez jej podpisanie lub potwierdzenie złożonego zamówienia odpowiednio przez oddział okręgowy NBP lub DES..

2. Złożenie zamówienia w oddziale okręgowym NBP lub DES przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, na zakup wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1, ujętych w „Technicznym planie emisji monet kolekcjonerskich”, podanym do publicznej wiadomości do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego planowaną emisję, powinno nastąpić do dnia 30 czerwca tego roku.

3. Zamówienia na wartości kolekcjonerskie, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 i nieujęte w „Technicznym planie emisji monet kolekcjonerskich”, przyjmowane są do realizacji do wyczerpania zapasów, w terminie uzgodnionym odpowiednio przez oddziały okręgowe NBP lub DES z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1, i realizowane w kolejności ich złożenia w NBP

4. W przypadku wprowadzenia do „Technicznego planu emisji monet kolekcjonerskich” dodatkowego rodzaju wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, zamówienia na te wartości są przyjmowane do realizacji w terminie jednego miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości jego aktualizacji.

5. NBP może ograniczyć realizację zamówienia, o którym mowa w ust. 2 i 4.

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału okręgowego NBP może podjąć decyzję o ograniczeniu sprzedaży danego rodzaju wartości kolekcjonerskich podmiotom, wymienionym w § 3 ust. 2. 

§ 5. NBP może żądać od pomiotów, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2, wskazania przeznaczenia zamawianych przez nie wartości kolekcjonerskich i uzależnić od niego podjęcie decyzji o sprzedaży.

§ 6. NBP prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich po cenie sprzedaży równej wartości nominalnej lub wyższej.

§ 7. 1. NBP prowadzi sprzedaż poszczególnych rodzajów wartości kolekcjonerskich z zastosowaniem rabatów, o których mowa w § 8, wyłącznie dla podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1.

2. Rabatów nie stosuje się przy sprzedaży:

1) złotych monet uncjowych;

2) wartości kolekcjonerskich sprzedawanych po cenie sprzedaży równej wartości nominalnej.

§ 8. 1. Dla podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1, przy sprzedaży złotych monet kolekcjonerskich, stosuje się następujące rabaty:

1) 5,0% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży 20 do 49 sztuk;

2) 7,5% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży 50 do 99 sztuk;

3) 10,0% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży od 100 sztuk.

2. Dla podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1, przy sprzedaży pozostałych wartości kolekcjonerskich, stosuje się następujące rabaty:

1) 5,0% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży 50 do 99 sztuk,

2) 7,5% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży 100 do 249 sztuk,

3) 10,0% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży 250 do 499 sztuk,

4) 12,5% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży 500 do 999 sztuk,

5) 15,0% kwoty sprzedaży – przy sprzedaży od 1000 sztuk

– poszczególnych rodzajów wartości kolekcjonerskich.

3. Rabaty stosowane przy sprzedaży wartości kolekcjonerskich nie mogą spowodować obniżenia ceny sprzedaży poniżej ich wartości nominalnej.

§ 9. 1. Wydanie wartości kolekcjonerskich podmiotom wymienionym w § 3 ust. 1 następuje po wpłynięciu należności odpowiednio na rachunek bankowy oddziału okręgowego NBP lub DES.

2. W uzasadnionych przypadkach, przy sprzedaży monet po cenach przewyższających ich wartość nominalną, płatność dokonywana przez podmioty, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1, może być odroczona do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez DES.

§ 10. W szczególnych przypadkach DES może, za zgodą Zarządu NBP, sprzedawać podmiotom, wymienionym w § 3 ust. 1, poszczególne rodzaje wartości kolekcjonerskich, z uprawnieniem do wyłącznej sprzedaży tych wartości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określonym w zawartej z nimi pisemnej umowie.

§ 11. 1. Cenę sprzedaży wprowadzanych do obiegu wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a, wylicza DES. Cena ta podlega akceptacji przez wiceprezesa NBP nadzorującego DES.

2. Cena, o której mowa w ust. 1, uwzględnia koszty bezpośrednio i pośrednio związane z produkcją wprowadzanych do obiegu wartości kolekcjonerskich, koszty ich przygotowania do sprzedaży oraz marżę NBP.

3. Wiceprezes NBP nadzorujący DES może ustalić na wniosek DES cenę sprzedaży wprowadzanych do obiegu monet kolekcjonerskich ze stopów metali nieszlachetnych równą ich wartości nominalnej.

§ 12. Wiceprezes NBP nadzorujący DES może dokonać na wniosek DES aktualizacji cen sprzedaży wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3.

§ 13. 1. Podstawą wyliczenia cen sprzedaży wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, są codzienne popołudniowe notowania złota na giełdzie londyńskiej w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet w NBP oraz kurs średni USD według tabeli kursów NBP wyliczonych w dniu poprzedzającym sprzedaż tych wartości, a w przypadku braku kursu z dnia poprzedzającego – ostatni kurs ustalony przed tym dniem.

2. Wyliczona zgodnie z ust. 1 wartość kruszcu zawartego w monetach o następujących nominałach jest powiększana odpowiednio o:

1) 55% tej wartości – dla monet o nominale 50 zł;

2) 30% tej wartości – dla monet o nominale 100 zł;

3) 20% tej wartości – dla monet o nominale 200 zł;

4) 15% tej wartości – dla monet o nominale 500 zł.

§ 14. Ceny wartości kolekcjonerskich oferowanych do sprzedaży ujęte są w cenniku wartości kolekcjonerskich obowiązującym w NBP.

§ 15. Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów na cele kolekcjonerskie i inne cele (M. P. Nr 16, poz. 128).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października 2004 r., z wyjątkiem § 8, który stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Do dnia 31 grudnia 2004 r. obowiązują dotychczasowe zasady stosowania rabatów przy sprzedaży wartości kolekcjonerskich.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262.