UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 70, poz. 897 oraz z 2010 r. Nr 52, poz. 713 i Nr 81, poz. 980) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. NBP gwarantuje, że wszystkie sprzedawane wartości kolekcjonerskie będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia przez klienta wad jakościowych wartości kolekcjonerskich reklamacja powinna być złożona w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu w miejscu ich zakupu, wraz z reklamowanymi wartościami kolekcjonerskimi, paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, będącymi dowodem zakupu, oraz pisemnym, szczegółowym uzasadnieniem reklamacji.”,

b) dodaje się ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej wpływu do NBP. W przypadku uznania reklamacji klient otrzyma, w miejscu jej złożenia, wartości kolekcjonerskie wolne od wad albo równowartość zapłaconej ceny; w tym drugim przypadku należność zostanie przelana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną.

4. Reklamacje wartości kolekcjonerskich noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.

5. Wartości kolekcjonerskie, zakupione wysyłkowo poprzez sklep internetowy, w celu rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy/reklamacja”. W przypadku uznania reklamacji klient otrzyma:

1) wartości kolekcjonerskie wolne od wad i spełniające warunki transakcji, przy czym ich ponowne doręczenie nastąpi na koszt NBP, albo

2) równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki; należność zostanie przelana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną.

Przepisy ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.

6. Przepisy ust. 2—5 nie naruszają uprawnień klientów, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, jeżeli przewidują one korzystniejsze warunki ochrony.”;

2) w załączniku nr 1 do uchwały:

a) w § 2 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) gwarancja:

a) kaucję gwarancyjną, wpłaconą przelewem na wskazany przez NBP nieoprocentowany rachunek bankowy, którego numer będzie ogłoszony na stronie internetowej serwisu aukcyjnej sprzedaży wartości kolekcjonerskich „Kolekcjoner”, lub

b) dokument potwierdzający zawarcie umowy gwarancyjnej z bankiem lub instytucją finansową, będący zobowiązaniem banku lub instytucji finansowej do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec NBP. Gwarancja składana jest w NBP przez krajowych i zagranicznych uczestników indywidualnych i instytucjonalnych i obejmuje wszelkie aukcje, których termin rozliczenia upływa przed jej terminem zapadalności;”,

b) w § 3 ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a. Uczestnicy chcący składać w ramach jednej aukcji oferty o łącznej wartości większej niż 20 000 zł, zobowiązani są do dostarczenia lub przesłania gwarancji, w terminie 5 dni roboczych przed aukcją, na adres: Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Kolekcjoner — gwarancja”, lub do dokonania w tym terminie wpłaty przelewem na wskazany przez NBP rachunek bankowy kaucji gwarancyjnych; za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek. Gwarancja umożliwi licytowanie wartości kolekcjonerskich do wartości 15-krotności sumy gwarancyjnej lub wysokości kaucji gwarancyjnej dla każdej aukcji odrębnie (wartości zleceń z poszczególnych aukcji nie sumują się), w okresie jej trwania.

1b. Uczestnicy mogą podwyższać wysokość złożonych gwarancji oraz cofać gwarancje przed terminem ich zapadalności. NBP dokona, na żądanie uczestnika, zwrotu gwarancji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni roboczych od ustalonego dnia odbioru wartości kolekcjonerskich objętych daną gwarancją. Żądanie zwrotu gwarancji powinno:

1) mieć formę pisemną i powinno być przesłane na adres podany w ust. 1a, z dopiskiem „Kolekcjoner — zwrot gwarancji”;

2) w przypadku gwarancji, o której mowa:

a) w § 2 pkt 18 lit. a — określać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należnych kwot,

b) w § 2 pkt 18 lit. b — określać adres, na który powinien być dokonany zwrot właściwego dokumentu.”,

c) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W powiadomieniu dla odbiorcy instytucjonalnego podawana jest kwota, którą jest on zobowiązany uiścić tytułem zapłaty za nabyte wartości kolekcjonerskie, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata, numer zamówienia oraz miejsce i termin odbioru. W powiadomieniu dla odbiorcy indywidualnego podawana jest kwota należności za zakupione wartości, numer zamówienia, miejsce i termin odbioru oraz, w przypadku płatności przelewem, numer rachunku bankowego, na który może być dokonana wpłata.”,

d) w § 8:

— ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Płatności za zakupione wartości kolekcjonerskie dokonywane są przez odbiorcę indywidualnego w kasie oddziału okręgowego NBP, w dniu ich odbioru, lub przelewem na wskazany rachunek, w ciągu 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 6, przy czym w polu „tytułem” polecenia przelewu odbiorca ten powinien podać numer zamówienia; za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy NBP.

7. Odbiór zakupionych wartości kolekcjonerskich przez odbiorcę indywidualnego dokonywany jest w ustalonym terminie, we wskazanym przez odbiorcę oddziale okręgowym NBP, po okazaniu dowodu tożsamości oraz numeru zamówienia. Odbiorca indywidualny może upoważnić osobę trzecią do zapłaty i/lub odbioru zakupionych wartości.”,

— po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Zagraniczni uczestnicy instytucjonalni oraz płacący przelewem zagraniczni uczestnicy indywidualni dokonują odbioru zakupionych wartości w DES, w ustalonym terminie.”,

— ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku naruszenia regulaminu sprzedaży przez uczestników, którzy złożyli w NBP gwarancje, polegającego na niezapłaceniu za wylicytowane wartości kolekcjonerskie, NBP będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości 6% niezapłaconych kwot, które będzie dochodzone z gwarancji lub potrącone z kaucji gwarancyjnej.”,

— uchyla się ust. 11;

3) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) w § 5 w ust. 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w DES — w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej oraz eksportowej klientom instytucjonalnym oraz dokonującym wpłaty przelewem klientom indywidualnym.”,

b) w § 6 uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 2 lit. a, dotyczących gwarancji, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,z2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724.