UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M. P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Harmonogram posiedzeń Zarządu ustalany jest z uwzględnieniem terminów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i Komisji Nadzoru Finansowego.”;

2) w § 8 w ust. 1 pkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który opracował materiał rozpatrywany na posiedzeniu,

3) dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który zgłosił w toku uzgodnienia rozbieżne stanowisko do materiału rozpatrywanego na posiedzeniu,

4) dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji.”;

3) w § 12a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekt uchwały może być rozpatrzony w trybie obiegowym, jeżeli został uzgodniony ze wszystkimi opiniującymi departamentami oraz, jeżeli wymagają tego przepisy, ze związkami zawodowymi.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Zadania departamentów i jednostek organizacyjnych wynikające z uchwał i postanowień Zarządu podlegają wykonaniu bez odrębnego powiadamiania o ich treści.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej zadania dla NBP Zarząd przekazuje do wykonania właściwym departamentom i jednostkom organizacyjnym.”;

6) w § 23 w ust. 2 uchyla się pkt 6;

7) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Materiały przed złożeniem w Gabinecie Prezesa powinny być uzgodnione z zainteresowanymi departamentami i jednostkami organizacyjnymi. Istotne rozbieżności stanowisk zgłoszonych w toku uzgodnienia należy przedstawić w notatce dołączonej do materiałów.”;

8) w § 26 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Gabinet Prezesa sprawuje kontrolę terminowości realizacji przez departamenty i jednostki organizacyjne zadań wynikających z uchwał i postanowień Zarządu.

2. Departamenty i jednostki organizacyjne, które realizują zadania wynikające z uchwał i postanowień Zarządu, zawiadamiają Gabinet Prezesa o sposobie ich wykonania niezwłocznie po zrealizowaniu.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2001 r. Nr 7, poz. 116 i Nr 35, poz. 568, z 2005 r. Nr 58, poz. 787 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 143 i Nr 58, poz. 660.