UCHWALA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego (M. P. Nr 12, poz. 203, z 2001 r. Nr 7, poz. 116 i Nr 35, poz. 568 oraz z 2005 r. Nr 58, poz. 787) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym przez Zarząd, na okres danego roku lub krótsze okresy, harmonogramem posiedzeń.

2. Harmonogram posiedzeń Zarządu ustalany jest z uwzględnieniem terminów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, Komisji

Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego.”;

2) w § 12b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie podpisu na załączonej do projektu karcie do głosowania odpowiednio w rubryce „jestem za” lub „jestem przeciw”. Oddanie głosu „przeciw” wymaga uzasadnienia. Karta do głosowania sporządzana jest w formie tabeli opatrzonej datą oraz oznaczonej tytułem projektu uchwały lub postanowienia podlegającego głosowaniu.”;

3) w § 25 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) jawne wraz z wersją elektroniczną przekazaną za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej,”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.