UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm. 1) ), powołuje w skład Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

— Grzegorza Motykę,

— Bolesława Orłowskiego.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, poz. 602 i Nr 182, poz. 1228.