UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873—1939) — współtwórcy II Rzeczypospolitej

Rok 2009 został na Śląsku ogłoszony Rokiem Wojciecha Korfantego. Z Jego postacią wiążą się najpiękniejsze karty w dziejach Górnego Śląska — powrót do Macierzy. Będąc polskim komisarzem plebiscytowym i przywódcą zwycięskiego III powstania śląskiego, podczas którego Ślązacy chwycili za broń, aby złączyć się z nowo powstałym państwem polskim, dał się poznać jako rozważny polityk, człowiek o wielkiej odwadze osobistej i żarliwy patriota.

Wojciech Korfanty prowadził działalność narodową przez całe życie. Był posłem do Reichstagu i Landtagu, wicepremierem, kandydatem na premiera RP, posłem do Sejmu Śląskiego i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, senatorem, właścicielem i redaktorem dzienników „Rzeczpospolita” i „Polonia”, prezesem Chrześcijańskiej Demokracji i Stronnictwa Pracy.

Gdy w lipcu 1922 r. Komisja Główna Sejmu RP powierzyła Wojciechowi Korfantemu misję utworzenia gabinetu, w broszurze „W obronie prawa” przedstawił program rządu, stawiając za cel „pojednanie rozdartego waśniami partyjnymi społeczeństwa”, „obronę prawa”, „polityczną i społeczną sprawiedliwość”, „praworządność”, „zapewnienie powagi w oczach innych narodów”, stworzenie obywatelom „możności spokojnej i uczciwej pracy”. Ideałów tych nie miał jednak możliwości zrealizować.

W sierpniu 1939 r., przed samą śmiercią, Wojciech Korfanty— uwolniony więzień twierdzy brzeskiej, wygnany z ukochanego Śląska i kraju — skierował przesłanie: „Wypowiadam gorącą prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wiemy zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski, by nie ustawał w pracy i poświęceniu, aby z Polski zrobić taką Polskę, jaka jest godna naszych marzeń, Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką, praworządną, zawsze sprawiedliwą”.

Jesteśmy pełni uznania dla Wojciecha Korfantego, który przez swe umiłowanie Ojczyzny i ogromne poświęcenie sprawił, że Górny Śląsk powrócił do Polski.

Mając w pamięci Jego zasługi, waleczność i odwagę, oddajemy Mu cześć i wyrażamy najwyższy szacunek. Pragniemy, by Jego patriotyzm stanowił wzór dla współczesnej młodzieży.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.