UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Moł-dowy, Senat Rzeczypospolitej Polskiej — działając w porozumieniu z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej — postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy.

Zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego jest rozpatrywanie spraw interesujących Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Republiki Moł-dowy oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie.

Zasady i tryb pracy Zgromadzenia Parlamentarnego określi statut uchwalony przez Zgromadzenie Parlamentarne.

Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powoła senacką część polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego spośród członków klubów senatorskich proporcjonalnie do liczebności tych klubów.