UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859 oraz z 2007 r. Nr 15, poz. 156) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Kultury Fizycznej i Sportu,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nauki i Edukacji,”;

2) w załączniku do uchwały:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Komisji Kultury Fizycznej i Sportu — kultura fizyczna i sport, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk sportowych, współpraca z międzynarodowymi instytucjami działającymi w obszarze sportu, rozwój infrastruktury sportowej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kształcenie i doskonalenie zawodowe, nauka i badania naukowe w sporcie;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komisji Nauki i Edukacji — organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad dziećmi i młodzieżą, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą;”.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.