UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 232) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) powołuje i odwołuje zastępcę Szefa Kancelarii Senatu, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Senatu,”;

2) w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)z zastrzeżeniem uprawnień Marszałka i wicemarszałków Senatu wynikających z art. 42 ust. 2, dokonuje wykładni Regulaminu Senatu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,”;

3) w art. 42 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przewodniczący obradom Marszałek Senatu dokonuje wykładni Regulaminu Senatu i decyduje o sposobie stosowania przepisów Regulaminu Senatu w toku obrad.”;

4) uchyla się art. 55;

5) w art. 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po wysłuchaniu wniosku Senat rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy, z wyłączeniem stosowania art. 79 oraz art. 80 ust. 1, 1 a, 2 i 4. Drugie czytanie projektu ustawy przeprowadza się na tym samym posiedzeniu, jako odrębny punkt porządku obrad.”;

6) w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje:

1) przedstawienie projektu ustawy przez przedstawiciela wnioskodawcy,

2) przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie wniosków.”;

7) art. 84 otrzymuje brzmienie:

Art. 84. 1. Projekt uchwały Senatu może być wniesiony przez komisję, senatorów lub senatora, z zastrzeżeniem art. 101.

2. Marszałek Senatu może zażądać od wnioskodawcy uzasadnienia projektu uchwały.

3. Do postępowania z projektami uchwał przepisy art. 77 ust. 1, art. 79 i art. 80 ust. 1, 1a i 5 stosuje się odpowiednio. Marszałek Senatu może zadecydować o skróceniu terminów, o których mowa w art. 80 ust. 1.”;

8) po art. 84 dodaje się art. 84a—84c w brzmieniu:

Art. 84a. 1. Rozpatrywanie projektu uchwały innej niż uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, zwanej dalej „uchwałą okolicznościową”, odbywa się w dwóch czytaniach.

2. Wnioskodawca do czasu zakończenia pierwszego czytania może wycofać wniesiony przez siebie projekt.

3. Komisje niezwłocznie rozpatrują projekt uchwały okolicznościowej i przygotowują wspólne sprawozdanie, w którym przedstawiają wniosek o:

1) przyjęcie projektu bez poprawek,

2) wprowadzenie poprawek do projektu,

3) odrzucenie projektu.

4. W sprawozdaniu komisji zamieszcza się zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych w toku dyskusji.

Art. 84b. 1. Drugie czytanie projektu uchwały okolicznościowej obejmuje:

1) przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie uchwały okolicznościowej przez sprawozdawcę komisji oraz wniosków mniejszości komisji przez sprawozdawców mniejszości komisji,

2) przeprowadzenie dyskusji oraz głosowanie.

2. Przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy komisji, sprawozdawców mniejszości komisji, senatorów, których wnioski zostały przez komisje odrzucone podczas pierwszego czytania, oraz przedstawiciela wnioskodawcy.

3. Wnioskodawca może wycofać swój wniosek zgłoszony podczas pierwszego czytania; przepis art. 52 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

4. Do czasu przystąpienia przez Senat do głosowania Marszałek Senatu może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, skierować sprawozdanie komisji o projekcie uchwały okolicznościowej do ponownego rozpatrzenia przez komisje, które przygotowały sprawozdanie, w celu przygotowania poprawionego sprawozdania. Przepisy ust. 1—3, art. 80 ust. 1a i art. 84a stosuje się odpowiednio.

5. Do głosowania nad uchwałą Senatu w sprawie przyjęcia uchwały okolicznościowej przepisy działu V rozdziału 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 84c. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu odbywa się w trzech czytaniach. Do postępowania z projektem tej uchwały przepisy art. 78 ust. 2, art. 80 ust. 2 i 4, art. 81 i 82 stosuje się odpowiednio.”;

9) art. 85 otrzymuje brzmienie:

Art. 85. W trybie przewidzianym dla uchwał okolicznościowych Senat może podejmować rezolucje, oświadczenia i apele.”;

10) po dziale IX dodaje się dział IXa w brzmieniu:

„Dział IXa

Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Art. 85a. 1. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jej działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji przesyła się do właściwej komisji, która po jego rozpatrzeniu przedstawia Senatowi projekt uchwały o:

1) przyjęciu sprawozdania; uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrzeżenia,

2) odrzuceniu sprawozdania.

2. Do postępowania w sprawie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 81 i art. 82 ust. 1—4.

3. Do głosowania nad uchwałą Senatu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przepisy działu V rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Porządek głosowania jest następujący:

1) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały,

2) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały, według kolejności przepisów projektu,

3) głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w całości w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.”;

11) w art. 90 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do postępowania w sprawie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania z projektami uchwał okolicznościowych.”;

12) w art. 92 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,”;

13) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóm kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa oraz trzem kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej.”.

Art. 2. Do postępowań w sprawie uchwał Senatu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.