UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 232 i Nr 36, poz. 392) w art. 54 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek, a w przypadku odrzucenia wszystkich poprawek — głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony.”.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.