UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 i Nr 57, poz. 771 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 8 w ust. 1:

a)   po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) prowadzi sprawy z zakresu współpracy i opieki nad Polonią i Polakami za granicą,”,

b)   pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nadaje bieg sprawom przedkładanym Senatowi, zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, sprawozdań i opinii komisji senackich oraz innych dokumentów stanowiących przedmiot obrad Senatu lub komisji, a także doręczenie ich senatorom,”,

c)   uchyla się pkt 8a,

d)   pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, odpowiednie działania zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw,”,

e)   po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

„16a) określa, w drodze zarządzenia, zasady wstępu osób wykonujących zawodową działalność lobbingową, osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym oraz publiczności na posiedzenia Senatu lub komisji senackich, uwzględniając konieczność przestrzegania powagi, porządku i wymagań bezpieczeństwa,”,

f)   pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz nadzoruje wykonanie budżetu,”;

2)   w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie przeszkody uniemożliwiającej senatorowi udział w posiedzeniu Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu powinien on pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 14 dni od dnia nieobecności na posiedzeniu, przesyłając pismo Marszałkowi Senatu, a w przypadku posiedzenia komisji — przewodniczącemu komisji.”;

3)   użyte w art. 34 w ust. 3, w art. 75c w ust. 1, w art. 75d w ust. 1, w art. 77 w ust. 1, w art. 85a w ust. 3 w pkt 1, w art. 90d w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 94 w ust. 1 wyrazy „do Marszałka Senatu” zastępuje się wyrazami „Marszałkowi Senatu”;

4)   w art. 37:

a) w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zapewnienie transmisji z posiedzeń Senatu na senackiej stronie internetowej.”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udostępnianie dokumentów i innych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się poprzez zamieszczenie ich na senackiej stronie internetowej. Informacje niezamieszczone na stronie internetowej udostępniane są na wniosek.”,

c)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzje w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej wydaje Szef Kancelarii Senatu.”,

d)   uchyla się ust. 5;

5)   w art. 44:

a)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy w związku z referowaną ustawą, projektem ustawy, uchwały lub sprawą.”,

b)   w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Za zgodą senatora odpowiedź może być udzielona niezwłocznie w formie pisemnej.”;

6)   art. 45 otrzymuje brzmienie:

Art. 45. Przedmiotem obrad Senatu są w szczególności:

1)   ustawy uchwalone przez Sejm,

2)   inicjatywy ustawodawcze Senatu i inne uchwały,

3)   sprawozdania oraz informacje przedstawiane Senatowi przez Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

4)   informacje Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, w tym dotyczące spraw Polonii i Polaków za granicą.”;

7)   w art. 52:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdawca komisji omawia zamieszczone w sprawozdaniu wnioski, wyjaśniając skutki wiążące się z ich uchwaleniem oraz istniejące między nimi powiązania lub sprzeczności.”,

b)   w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w sprawozdaniach komisji zostały przedstawione odmienne wnioski lub podczas obrad Senatu zostały zgłoszone wnioski, o których mowa w art. 44 ust. 3, właściwe komisje ustosunkowują się do tych wniosków w trakcie zarządzonej przez Marszałka Senatu przerwy w obradach.”,

c)   w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W sprawozdaniu połączonych komisji zamieszcza się zestawienie wniosków zawartych w sprawozdaniach komisji i wniosków senatorów zgłoszonych w toku dyskusji.”;

8)   w art. 53:

a)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku aparatury elektronicznej rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących senatorów.

3. Na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej 20 senatorów oraz w przypadku awarii aparatury elektronicznej głosowanie odbywa się przez:

1)   podniesienie ręki przy jednoczesnym zarządzeniu przez Marszałka Senatu obliczenia głosów przez sekretarzy Senatu albo

2)   użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora (głosowanie imienne).”,

b)   uchyla się ust. 4;

9)   w art. 54 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie niepodjęcia uchwały, Senat może przekazać ustawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwe komisje.”;

10)  w art. 62 w ust. 1 uchyla się zdanie drugie;

11)  w art. 66 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Członek komisji może zgłosić zastrzeżenia do protokołu najpóźniej w dniu najbliższego po udostępnieniu tego protokołu posiedzenia komisji; o przyjęciu lub odrzuceniu zastrzeżeń decyduje komisja.”;

12)  w art. 68:

a)   po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Na posiedzenie komisji, na którym rozpatrywana jest ustawa uchwalona przez Sejm, przewodniczący komisji zaprasza upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy projektu tej ustawy i posła sprawozdawcę.”,

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów, w sprawozdaniu komisji zamieszcza się wszystkie te wnioski.”;

13)  w art. 69 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to wraz ze sprawozdaniem dotyczącym tej ustawy może przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia sprawozdawca komisji omawiający wnioski dotyczące ustawy.

3. Po wysłuchaniu wniosku Senat rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy, z wyłączeniem stosowania art. 79, art. 79a oraz art. 80 ust. 1, 1a, 2 i 4. Drugie czytanie projektu ustawy przeprowadza się na tym samym posiedzeniu, jako odrębny punkt porządku obrad.”;

14)  w art. 72 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis art. 68 ust. 2a stosuje się odpowiednio.”;

15)  w art. 73 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis art. 68 ust. 2a stosuje się odpowiednio.”;

16)  w art. 75a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej zawiadamia przewodniczących właściwych komisji senackich o terminie posiedzenia w sprawie rozpatrzenia dokumentu, o którym mowa w ust. 1.”;

17)  po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

Art. 79a. 1. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej zwraca się o przedstawienie opinii o projekcie ustawy do właściwych instytucji lub organizacji, jeżeli obowiązek zasięgnięcia takich opinii wynika z przepisów ustawy lub prawa Unii Europejskiej.

2. Projekt ustawy poddaje się konsultacjom społecznym z wykorzystaniem senackiej strony internetowej.

3. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej wyznacza termin przedstawienia opinii, o których mowa w ust. 1, oraz uwag w ramach konsultacji społecznych, umożliwiający ich uwzględnienie w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy.”;

18)  w art. 80:

a)   po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Komisje mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego projektu ustawy, wskazując w szczególności dzień i godzinę jego przeprowadzenia.”,

b)   w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowują, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, a w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1b — 3 miesiące, od dnia skierowania projektu przez Marszałka Senatu, wspólne sprawozdanie, w którym przedstawiają wniosek o:”;

19)  po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu:

Art. 80a. 1. Uchwałę komisji o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego i informację dotyczącą miejsca jego przeprowadzenia ogłasza się na senackiej stronie internetowej co najmniej na 21 dni przed dniem wysłuchania publicznego.

2. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ma każdy, kto zgłosił komisjom taką wolę co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego, w formie pisemnej albo na adres poczty elektronicznej ogłoszony na senackiej stronie internetowej, wskazując:

1)   imię (imiona) i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres — w odniesieniu do osób fizycznych,

2)   nazwę, siedzibę i adres, a także imię (imiona) i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby reprezentującej na wysłuchaniu publicznym — w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

3)   interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, lub rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.

3. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę dostępnych miejsc w sali posiedzeń, przewodniczący komisji ograniczają liczbę osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym w oparciu o obiektywne kryterium zastosowane jednolicie wobec wszystkich zainteresowanych. Informację o zastosowanym kryterium i osobach dopuszczonych do udziału w wysłuchaniu publicznym ogłasza się co najmniej na 3 dni przed dniem wysłuchania publicznego na senackiej stronie internetowej.

4. Wysłuchanie publiczne odbywa się na wspólnym posiedzeniu komisji. Porządek obrad tego posiedzenia nie może obejmować innych spraw.

5. Przewodniczący komisji decydują o kolejności i czasie wystąpień osób, które biorą udział w wysłuchaniu publicznym.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wspólnego posiedzenia może odroczyć posiedzenie, na którym odbywa się wysłuchanie publiczne, postanawiając o dniu, godzinie i miejscu wznowienia posiedzenia.

7. Komisje ustosunkowują się do uwag zgłoszonych w trakcie wysłuchania publicznego, przedstawiając wynikające z nich wnioski i wskazując w razie potrzeby przyczyny ich nieuwzględnienia. Informację w tej sprawie ogłasza się na senackiej stronie internetowej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wysłuchania publicznego.”;

20)  w art. 84 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:

„7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby, wydarzenia albo związany z przypadającą w danym roku rocznicą, może być wniesiony do dnia 31 października poprzedniego roku.

8. Marszałek kieruje projekt, o którym mowa w ust. 7, do Komisji Ustawodawczej. Komisja przedstawia Senatowi sprawozdanie o projekcie do dnia 30 listopada.

9. Komisja Ustawodawcza może przygotować co najwyżej trzy sprawozdania zawierające wnioski o przyjęcie projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia, dotyczących tego samego roku.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek Senatu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, może wydłużyć terminy, o których mowa w ust. 7 i 8.”;

21)  w art. 85a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej zawiadamia przewodniczących właściwych komisji senackich o terminie posiedzenia w sprawie rozpatrzenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.”;

22)  w art. 90b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zawiadamia przewodniczących właściwych komisji senackich o terminie posiedzenia w sprawie rozpatrzenia petycji.”;

23)  w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Senat wybiera dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury. Senat może odwołać wybranych przez siebie członków Krajowej Rady Prokuratury.”;

24)  w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odwołanie członka Krajowej Rady Prokuratury może nastąpić na złożony Marszałkowi Senatu wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do wniosku dołącza się uzasadnienie.”;

25)  w załączniku do uchwały pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą — opieka nad Polonią i Polakami za granicą, migracja obywateli polskich, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą;”.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.