UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2006 r. w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

W trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, przekształconego w 1977 roku w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tej ważnej społecznej inicjatywy. Komitet utworzony został przez osoby reprezentujące różne środowiska. Stanowił odpowiedź na brutalne represje władz komunistycznych. W obliczu dyktatury przemocy i kłamstwa był symbolicznym protestem i znakiem solidarności z ofiarami represji, a także sygnałem, że mija czas bierności zastraszonego i zatomizowanego społeczeństwa.

Powstanie KOR było ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Polski. Zapoczątkowało proces powstawania i uaktywniania się środowisk i grup opozycyjnych wobec reżimu komunistycznego, takich jak: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Ruch Młodej Polski (RMP), Wolne Związki Zawodowe (WZZ). Umożliwiło także rozwój niezależnych wydawnictw, przełamywało monopol władz komunistycznych w dziedzinie informacji, pozwalało na zapoczątkowanie procesu odkłamywania historii.

KOR organizował niezależny ruch wydawniczy poprzez takie pisma, jak: „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnik”, „Zapis”, „Krytyka”, „Głos”, „Puls”, „Spotkania”, Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA), samokształceniowy (Towarzystwo Kursów Naukowych), związkowy (komitety założycielskie Wolnych Związków Zawodowych) oraz utworzył Biuro Interwencji podejmujące problemy represji. W wyniku tych działań członkowie i współpracownicy KOR-u byli wielokrotnie zatrzymywani przez władzę i poddawani represjom.

Były to czynniki w istotnym stopniu zwiększające wpływ społeczeństwa na kształt i bieg spraw publicznych, które wraz z ogromną rolą Kościoła i historycznym pontyfikatem Jana Pawła II doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”, związku zawodowego i ruchu społecznego, który zmienił historię świata, przyczyniając się do obalenia komunizmu, a w konsekwencji odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowania demokracji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że działania Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR dobrze przysłużyły się Ojczyźnie.

Lista członków Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR:

Jerzy Andrzejewski (1909—1983),

Stanisław Barańczak,

Konrad Bieliński,

Seweryn Blumsztajn,

Bogdan Borusewicz,

Andrzej Celiński,

Mirosław Chojecki,

Ludwik Cohn (1902—1981),

Jerzy Ficowski (1924—2006),

Stefan Kaczorowski (1899—1988),

Ks. Zbigniew Kamiński (1900—1991),

Wiesław Piotr Kęcik,

Jan Kielanowski (1910—1989),

Leszek Kołakowski,

Anka Kowalska,

Jacek Kuroń (1934—2004),

Edward Lipiński (1888—1986),

Jan Józef Lipski (1926—1991),

Jan Lityński,

Antoni Macierewicz,

Adam Michnik,

Halina Mikołajska (1925—1989),

Ewa Milewicz,

Emil Morgiewicz,

Piotr Naimski,

Jerzy Nowacki,

Wojciech Onyszkiewicz,

Antoni Pajdak (1894—1988),

Zbigniew Romaszewski,

Józef Rybicki (1901—1986),

Aniela Steinsbergowa (1896—1988),

Adam Szczypiorski (1895—1979),

Józef Śreniowski,

Maria Wosiek,

Henryk Wujec,

Wacław Zawadzki (1899—1978),

Ks. Jan Zieja (1897—1991),

Wojciech Ziembiński (1925—2001).

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.