UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 i Nr 57, poz. 771) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 75b w ust. 1 w pkt 1 i 3, w art. 75d w ust. 1 oraz w art. 75e w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „akt prawodawczy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „akt ustawodawczy”;

2) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu:

Art. 78a. W razie uzasadnionych wątpliwości co do zgodności projektu lub zgłoszonych do niego poprawek z prawem Unii Europejskiej, jego wnioskodawca lub rozpatrujące go komisje żądają przedstawienia informacji w tym zakresie, w terminie przez siebie wyznaczonym, od ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.”;

3) w art. 80 uchyla się ust. 3;

4) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W dodatkowym sprawozdaniu komisji zamieszcza się zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych w toku dyskusji. Przepisy art. 52 ust. 4—6 stosuje się odpowiednio.”;

5) w art. 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwałę o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej Marszałek Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu.”.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.