UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 1 skreśla się wyrazy „członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,”;

2) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

Art. 26a. 1. Sejm powołuje członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie elektorów.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez zgromadzenie elektorów wymaganej liczby kandydatów w terminie lub ustania członkostwa w Radzie przed upływem kadencji, członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powołuje Sejm. Przepisy art. 30 stosuje się odpowiednio.”;

3) w art. 28 w ust. 1 i 2 wyrazy „Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” zastępuje się wyrazami „Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”;

4) w art. 30 w ust. 4 i 5 wyrazy „art. 26—29” zastępuje się wyrazami „art. 26, 27—29”;

5) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

Art. 30a. Marszałek Sejmu zwraca się do właściwej komisji sejmowej o zaopiniowanie kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przepisy art. 30 ust. 4 i 6—9 stosuje się odpowiednio.”;

6) w art. 31 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z tym że powołanie i odwołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu następuje większością 3/5 głosów”.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174.