UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. (M. P. Nr 24, poz. 265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały wyrazy „rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.” zastępuje się wyrazami „nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków”;

2) w art. 1 wyrazy „rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.” zastępuje się wyrazami „nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków”;

3) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prawidłowości i celowości działań Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra Skarbu Państwa oraz organów i osób im podlegających, w tym także działających jako członkowie Komisji Nadzoru Bankowego, a także Urzędu Antymonopolowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i osób im podlegających — w zakresie:

a) udzielania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, z późn. zm.) zgód na utworzenie banków, a na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z późn. zm.) zezwoleń na utworzenie i rozpoczęcie działalności banków, których wyłącznymi lub większościowymi akcjonariuszami były w momencie utworzenia Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne,

b) udzielania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z późn. zm.) zezwoleń na nabycie lub objęcie akcji bądź praw z akcji, jak też zezwoleń na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banków, o których mowa w lit. a, banków, utworzonych na podstawie art. 63 lub art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z późn. zm.) oraz banków działających na podstawie art. 55 tej ustawy,

c) wnoszenia bądź niewnoszenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.) sprzeciwów wobec zamiaru łączenia banków, o których mowa w lit. a i lit. b,

d) wydawania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. Nr 14, poz. 88, z późn. zm.) decyzji zakazujących łączenia bądź zawiadamiania o braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia banków, o których mowa w lit. a i lit. b,

e) wydawania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319, z późn. zm.) zgód na dokonanie koncentracji banków, o których mowa w lit. a i lit. b;”,

b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) istnienia, co do osób sprawujących funkcje organów albo w organach wymienionych w pkt 1 oraz co do osób występujących w ich imieniu bądź w imieniu tych organów, okoliczności, które mogłyby wywołać bądź wywoływały uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności przy wykonywaniu powierzonych im czynności objętych zakresem określonym w pkt 1;

6) prawidłowości i celowości działań Rady Ministrów, poszczególnych ministrów oraz organów i osób im podlegających, jak też pozostających w zakresie ich działania państwowych osób prawnych — związanych z przekształceniami kapitałowymi i własnościowymi banków, o których mowa w pkt 1 lit. a, banków utworzonych na podstawie art. 63 lub art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z późn. zm.) oraz banków działających na podstawie art. 55 tej ustawy.”.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.