UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 126:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) analizy wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa,”,

b) w ust. 2 wyrazy „przedkładane przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli okresowe plany pracy” zastępuje się wyrazami „przedkładany przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli roczny plan pracy”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uwagi, sprawozdania, informacje i analizy określone w ust. 1 pkt 1–2a Marszałek Sejmu kieruje do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i do właściwych komisji sejmowych.”,

d) w ust. 4 wyrazy „sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku ubiegłym” zastępuje się wyrazami „coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli”,

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli wraz ze stanowiskiem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Marszałek Sejmu przesyła do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.”;

2) w art. 169 w ust. 2 w pkt 12 wyrazy „sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli ze swojej działalności” zastępuje się wyrazami „coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli”;

3) w art. 170 w ust. 3 po wyrazach „Rzecznik Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznik Praw Dziecka,” a po wyrazach „Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,” dodaje się wyrazy „Prokurator Generalny,”;

4) w art. 171 w ust. 1 po wyrazach „Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,” dodaje się wyrazy „Prokuratora Generalnego,” a wyrazy „oraz Rzecznika Praw Obywatelskich” zastępuje się wyrazami „, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka”;

5) w art. 186 w ust. 3 po wyrazach „Rzecznikowi Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznikowi Praw Dziecka,” a po wyrazach „Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa,” dodaje się wyrazy „Prokuratorowi Generalnemu,”;

6) w załączniku do uchwały — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych” w pkt 3 wyrazy „planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i rocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania,” zastępuje się wyrazami „rocznych planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i corocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli”.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 2 i 6, które wchodzą w życie z dniem 2 czerwca 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 136 i Nr 18, poz. 186.