UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Mołdowy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej — działając w porozumieniu z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej — postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy.

Zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego jest rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Republiki Mołdowy oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie.

Zasady i tryb pracy Zgromadzenia Parlamentarnego określi statut uchwalony przez Zgromadzenie Parlamentarne.

Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powoła sejmową część polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego spośród członków klubów poselskich proporcjonalnie do liczebności tych klubów.