UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32 i 819) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 144 uchyla się ust. 2;

2)  w art. 145 w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „3 miesiące” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy”.

Art. 2. Do pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Etyki Poselskiej i zastępcę przewodniczącego Komisji Etyki Poselskiej, którzy pełnią je w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, przepis art. 145 ust. 3 zdanie drugie uchwały, o której mowa w art. 1, stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.