UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 wyrazy „z zastrzeżeniem art. 203” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem art. 148ca ust. 1, art. 148cb ust. 1, art. 148cc ust. 1, art. 148cd ust. 1, art. 148ce ust. 1 i art. 203”;

2) w art. 34:

a) w ust. 4a na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także tabelę zgodności projektowanych przepisów z przepisami prawa Unii Europejskiej.”,

b) po ust. 4b dodaje ust. 4c—4g w brzmieniu:

„4c. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec inicjatywy Rady Europejskiej w sprawie decyzji upoważniającej Radę do zmiany sposobu głosowania, o której mowa w art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie.

4d. Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wniosku Komisji Europejskiej w sprawie środków dotyczących prawa rodzinnego mających skutki transgraniczne, o których mowa w art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie.

4e. Do projektu uchwały w sprawie uznania projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej za niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się projekt uzasadnionej opinii zawierającej powody, dla których Sejm uznaje, że projekt aktu ustawodawczego Unii Europejskiej nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

4f. Do projektu uchwały w sprawie wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie oraz projekt skargi.

4g. Do projektu uchwały w sprawie cofnięcia skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, dołącza się uzasadnienie.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Marszałek Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt uchwały, jeżeli projekt nie odpowiada wymogom określonym w ust. 4c—4g.”;

3) w art. 125a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informacja zawiera w szczególności plan prac nad projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej określający terminy ich wniesienia do Sejmu.”;

4) w art. 148b:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) plany pracy Rady, roczne plany legislacyjne Komisji Europejskiej oraz oceny rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej sporządzone przez Parlament Europejski i Radę,”,

— pkt 5–8 otrzymują brzmienie:

„5) informacje Rady Ministrów o przebiegu procedur stanowienia prawa Unii Europejskiej oraz o stanowiskach Rzeczypospolitej Polskiej zajmowanych w trakcie tych procedur,

6) informację Rady Ministrów o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie, wraz z uzasadnieniem stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, a także oceną skutków prawnych aktu prawnego dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej,

7) projekty umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej,

8) projekty decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie,”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) propozycje kandydatur na stanowiska członka Komisji Europejskiej, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członka Komitetu Regionów, dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej,”,

— po pkt 11 dodaje się pkt 11a—11f w brzmieniu:

„11a) propozycje zmian Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

11b) projekty decyzji Rady Europejskiej upoważniających Radę do zmiany sposobu głosowania, o których mowa w art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej,

11c) wnioski Komisji Europejskiej w sprawie środków dotyczących prawa rodzinnego mających skutki transgraniczne, o których mowa w art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

11d) informacje o wnioskach o członkostwo w Unii Europejskiej,

11e) sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej,

11f) sprawozdania roczne Trybunału Obrachunkowego,”,

b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) informacjami Rady Ministrów o stanowiskach Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów w Radzie,

4) propozycjami kandydatur na stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 11.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierując do Komisji dokumenty, Marszałek Sejmu ustala, biorąc pod uwagę określone w odrębnych przepisach terminy na zgłoszenie przez Sejm sprzeciwu, kalendarz prac w Sejmie nad:

1) inicjatywami Rady Europejskiej w sprawie decyzji upoważniającej Radę do zmiany sposobu głosowania, o której mowa w art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej,

2) wnioskami Komisji Europejskiej w sprawie środków dotyczących prawa rodzinnego mających skutki transgraniczne, o których mowa w art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”;

5) w art. 148c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja może uchwalić opinię o projekcie aktu prawnego Unii Europejskiej, opinię o stanowiskach Rzeczypospolitej Polskiej zajmowanych w trakcie procedur stanowienia prawa Unii Europejskiej, a także opinię w sprawie informacji Rady Ministrów o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie.”;

6) po art. 148c dodaje się art. 148ca—148cf w brzmieniu:

Art. 148ca. 1. Po rozpatrzeniu inicjatywy Rady Europejskiej w sprawie decyzji upoważniającej Radę do zmiany sposobu głosowania, o której mowa w art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, Komisja może wnieść projekt uchwały o wyrażeniu sprzeciwu wobec tej decyzji.

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu.

3. Do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, nie można zgłaszać poprawek w czasie drugiego czytania.

4. W przypadku przyjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu notyfikuje sprzeciw właściwemu organowi Unii Europejskiej.

Art. 148cb. 1. Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Europejskiej w sprawie środków dotyczących prawa rodzinnego mających skutki transgraniczne, o których mowa w art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komisja może wnieść projekt uchwały o wyrażeniu sprzeciwu wobec tego wniosku.

2. Do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 148ca ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.

Art. 148cc. 1. Komisja lub grupa co najmniej 15 posłów mogą wnieść projekt uchwały w sprawie uznania projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej za niezgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

2. Uzasadniona opinia zawierająca powody, dla których Sejm uznaje, że projekt aktu ustawodawczego Unii Europejskiej nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, stanowi załącznik do uchwały Sejmu.

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na posiedzeniu Komisji.

4. Do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, nie można zgłaszać poprawek w czasie drugiego czytania.

5. W przypadku przyjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu przesyła uzasadnioną opinię właściwemu organowi Unii Europejskiej.

Art. 148cd. 1. Komisja lub grupa co najmniej 15 posłów mogą wnieść projekt uchwały w sprawie wniesienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

2. Skarga, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały Sejmu.

3. Pierwsze czytanie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na posiedzeniu Komisji.

4. Do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, nie można zgłaszać poprawek w czasie drugiego czytania.

5. W postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Sejm jest reprezentowany przez pełnomocnika, którego wyznacza Marszałek Sejmu.

6. W przypadku przyjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu przesyła Prezesowi Rady Ministrów uchwałę wraz ze skargą oraz dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Art. 148ce. 1. Komisja lub grupa co najmniej 15 posłów mogą wnieść projekt uchwały w sprawie cofnięcia skargi, o której mowa w art. 148cd ust. 1.

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na posiedzeniu Komisji.

3. Do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, nie można zgłaszać poprawek w czasie drugiego czytania.

4. W przypadku przyjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, pełnomocnik reprezentujący Sejm cofa skargę.

Art. 148cf. 1. Sejm wybiera swoich przedstawicieli do konwentu, o którym mowa w art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

2. Marszałek Sejmu wyznacza termin na zgłaszanie wniosków w sprawie wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie, dane o kandydacie i jego zgodę na kandydowanie.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się Marszałkowi Sejmu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu kieruje do Komisji w celu zaopiniowania.

7. Opinię w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Komisja przedstawia na piśmie Marszałkowi Sejmu.

8. Marszałek Sejmu zarządza doręczenie posłom druku zawierającego opinię, o której mowa w ust. 7.

9. Rozpatrzenie przez Sejm wniosku, o którym mowa w ust. 2, może się odbyć nie wcześniej niż następnego dnia po dniu doręczenia posłom druku zawierającego opinię, o której mowa w ust. 7.

10. Sejm w szczególnych wypadkach może skrócić postępowanie przez przystąpienie do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2:

1) bez przesyłania go do Komisji,

2) w terminie krótszym niż określony w ust. 9.”;

7) w art. 169 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wybór przedstawicieli Sejmu do konwentu, o którym mowa w art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,”;

8) w załączniku do uchwały — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych” pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) do Spraw Unii Europejskiej należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej;”.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2009 r. Nr 81, poz. 998, z 2010 r. Nr 10, poz. 87, Nr 79, poz. 972 i Nr 100, poz. 1174 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 136.