UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2012 r. poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Administracji i Cyfryzacji,”,

b) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) Spraw Wewnętrznych,”;

2) w załączniku do uchwały:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Administracji i Cyfryzacji należą sprawy administracji państwowej, łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowych oraz telekomunikacji;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Infrastruktury należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, poczty oraz geodezji i kartografii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich oraz popularyzacji problematyki morskiej;”,

c) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) Spraw Wewnętrznych należą sprawy bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego;”.

Art. 2. 1. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 uchwały zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się Komisją Spraw Wewnętrznych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 21a uchwały zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

2. Sprawy skierowane do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatruje Komisja Spraw Wewnętrznych.

3. Sprawy z zakresu łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowych i telekomunikacji skierowane do Komisji Infrastruktury przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatruje ta komisja.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2012 r.