UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji

§ 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (M. P. Nr 100, poz. 1082) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) rozpatrywanie projektów ustaw dotyczących spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Do zasad i trybu działania Komisji, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów 1—3, 4—5a i 14 działu II Regulaminu Sejmu.”.

§ 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia.